Наредба за изменение и допълнение на наредба № н- 4 от 14. 09. 2012 г. За характеризиране на повърхностните водистраница1/5
Дата16.01.2017
Размер1.23 Mb.
#12814
  1   2   3   4   5


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Проект
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕНА

НАРЕДБА № Н- 4 от 14.09.2012 г. ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

(обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г.)

§1. Чл. 1, ал. 2 , т. 1 се изменя така:

„1. Повърхностните водни тела в района на речния басейн, които се определят като попадащи в някоя от следните категории води: реки, езера, преходни води или крайбрежни води, или като изкуствени повърхностни водни тела или силно модифицирани такива;”
§ 2. В чл. 7, ал. 3 се изменя така:

„(3) Оценката и идентифицирането по ал. 2 се извършва въз основа на информация, събрана в съответствие с изискванията на Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за защита на растенията, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и съответните подзаконови нормативни актове по прилагането им, както и всяка друга информация, необходима за целите на анализа по ал. 1.“


§ 3. Създава се нов чл. 17

„За веществата, включени впоследствие в списъка на приоритетните вещества, при отсъствие на споразумение на ниво Европейски съюз по отношение на техните стандарти за качество на околната среда, пет години след  датата на включването им в списъка министърът на околната среда и водите предлага на Министерския съвет за включване в наредбата по чл. 135, ал.1 т. 17 от Закона за водите национални стандарти за качество на околната среда за тези вещества за всички повърхностни води, повлияни от заустването на такива вещества.”

§ 4. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:


  1. В § 1 се създава нова т. 11:

„т. 11. За целите на наредбата се прилага определението за приоритетни вещества“, разписано в § 1, т. 68 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите.“

2. В § 2 се прави следното допълнение:

След думите „Тази наредба въвежда изискванията на” се добавя „Чл. 16, параграф 8, трето изречение;”
§ 5. Приложение № 6 се изменя така:

Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4I. КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ КАТЕГОРИИ „РЕКА“, „ЕЗЕРО“, „ПРЕХОДНИ ВОДИ“

А. Биологични елементи за качество

1. Биологичен елемент: Фитопланктон

Категория: „Езеро“Метод:

Пробонабиранеза фитопланктон и хлорофил

Метрики:

Водораслов Групов Индекс (ВГИ)

Общ биообем, mm3/l

Хлорофил-а, µg/l

Прозрачност, m

Cyanobacteria (% от биообема)

Цъфтежи (интензивност), степени

Токсични видове (цъфтежи)Референция на метода:

1. БДС EN ISO 5667-3:2012; 2. Catalan et al. 2003 ; 3. БДС EN 15204 :2006 ; 4. БДС ISO 10260 :2002 ; 5. Secchi disc метод; 6. БДС EN ISO 5667-1:2007; 7. Saut, Wittick, 1990; 8. Saut, Wittick, 1990
Таблица ФП1: Езерни типове L1, L2, L3, L11, L12, L13 (с олиготрофни условия*) – система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон

 

СъстояниеEQR

(ВГИ)


ВГИ (Catalan Index)

Общ био­обем,

mm3/lХлорофил- а,

µg/l


Прозрачност,

m


% Cyano-bacteria

Цъфтеж на токсични видове

(да/не)


Цъфтежи (степени)

Отлично

0,998-1,000

<0,9

<1

<4

>4

<4

не

-

Добро

0,995-0,997

0,9-2,0

1,0-5,0

4,0-10,0

2-4

4-15

не

÷

Умерено

0,975-0,994

2,1-10,0

5,1-8,0

10,1-15,0

1,5-2

16-20

не/да

І

Лошо

0,950-0,974

10,1-20,0

8,1-10,0

15,1-50,0

1-1,5

21-50

да

ІІ-ІІІ

Много лошо

0,000-0,949

>20

>10

>50

<1

>50

да

ІІІ-V


Таблица ФП2: Езерни типове L4, L6, L7, L8, L9, L10, L14, L15, L16, L17 (с мезотрофни условия*) – система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон

 

СъстояниеEQR

(ВГИ)


ВГИ (Catalan Index)

Общ био-обем,

mm3/lХлорофил-а,

µg/l


Прозрачност,

m


% Cyano- bacteria

Цъфтеж на токсични

Видове


(да/не)

Цъфтежи (степени)

Отлично

0,998-1,000

<1

<1,5

<4

>4

<4

не

-

Добро

0,994-0,997

1,0-2,5

1,5-7,0

4,0-10,0

2-4

4-15

не/да

I

Умерено

0,975-0,993

2,6-10,0

7,1-15,0

10,1-20,0

1-2

16-20

да

II

Лошо

0,95-0,974

10,1-20,0

15,1-25,0

20,1-50,0

0,6-1

21-50

да

III

Много лошо

0,000-0,949

>20

>25

>50

<0,6

>50

да

IV-V


Таблица ФП3: Езерни типове L5 (с еутрофни условия*) – система за оценка на екологично състояние/потенциал по фитопланктон

 

СъстояниеEQR

(ВГИ)


ВГИ (Catalan Index)

Общ био-обем,

mm3/lХлорофил-а,

µg/l


Прозрачност,

m


% Cyano- bacteria

Цъфтеж на токсични

Видове


(да/не)

Цъфтежи (степен)

Отлично

0,997–1,000

<1,2

<9,5

<27,4

нп

<4

не

0÷II

Добро

0,994–0,996

1,2–2,5

9,5–19,0

27,4–52,9

нп

4–15

не/да

II÷III

Умерено

0,975–0,993

2,6–10,0

19,1–38,1

60,0–105,2

нп

16–20

да

II÷III

Лошо

0,950–0,974

10,1–20,0

38,2–79,2

105,3–214,8

нп

21–50

да

III

Много лошо

0,000–0,949

>20

>79,2

>214,8

нп

>50

да

III÷V

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.

нп – неприложима метрика
  1. Биологичен елемент: Макрофити

Категория: „Река“

Метод: Референтен индекс

Референция на метода:

1. Гечева, Г., И. Димитрова-Дюлгерова, С. Чешмеджиев. Макрофити. В: Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов, С. Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2013. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Издателство на ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 236. ISBN 978-954-423-824-7

2. Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G., Gutowski, A., Foerster, J. 2006. Instruction Protocol for the ecological Assessment of Running Waters for Implementation of the EC Water Framework Directive: Macrophytes and Phytobenthos. Bavarian Environment Agency. 121 pp.

3. Gecheva, G., Cheshmedjiev, S., Dimitrova-Dyulgerova, I., Belkinova, D., Mladenov, R. 2010. Implementation and adaptation of macrophyte indication system: assessment of ecological status of rivers in Bulgaria according to the Water Framework Directive. – Biotechnol & Biotechnol Equip, 24/2010/SE: 171 – 180.

Таблица МФ1: Система за екологична оценка на R1: Алпийски реки по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Отлично

 

1,00 – 0,67

100 – 34

Добро

Добър и по-висок

0,66 – 0,52

33 – 4

Умерено

Умерен

0,51 – 0,26

3 до -48

Лошо

Лош

0,25 – 0,00

-49 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ2: Система за екологична оценка на R2/R3: Планински тип реки по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 – 0,63

100 – 26

Добро

Добър и по-висок

0,62 – 0,47

25 до -6

Умерено

Умерен

0,46 – 0,22

-7 до -56

Лошо

Лош

0,21 – 0,00

-57 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ3: Система за екологична оценка на R4/R5: Полупланински тип реки по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен Потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 – 0,52

100 – 3

Добро

Добър и по-висок

0,51 – 0,28

2 до -45

Умерено

Умерен

0,27 – 0,16

-46 до -69

Лошо

Лош

0,15 – 0,00

-70 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ4: Система за екологична оценка на речни типове R7/R8/R12/R13 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 – 0,58

100 – 15

Добро

Добър и по-висок

0,57 – 0,38

14 до -25

Умерено

Умерен

0,37 – 0,23

-26 до -55

Лошо

Лош

0,22 – 0,00

-56 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ5: Система за екологична оценка на речни типове с пресъхващ характер R9 (Добруджански пониращи реки), R14 (Реки със субсредиземноморско влияние в ЕР 7) и R15 (Изворен тип) по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 – 0,50

100 – 0

Добро

Добър и по-висок

0,49 – 0,21

-1 до -58

Умерено

Умерен

0,20 – 0,11

-59 до -78

Лошо

Лош

0,10 – 0,00

-79 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ6: Система за екологична оценка на черноморски речни типове R10/R11/ по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 – 0,53

100 – 4

Добро

Добър и по-висок

0,52 – 0,27

3 до – 46

Умерено

Умерен

0,26 – 0,16

-47 до -69

Лошо

Лош

0,15 – 0,00

-70 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ7: Система за екологична оценка на черноморски речни типове R16 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен потенциал

EQR

Стойност РИ

Отлично

 

1,00 – 0,67

100 – 34

Добро

Добър и по-висок

0,66 – 0,30

33 до -40

Умерено

Умерен

0,29 – 0,11

-41 до -78

Лошо

Лош

0,10 – 0,00

-79 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

Категория: „Езеро“Метод: Референтен индекс

Референция на метода:

1. Гечева, Г., И. Димитрова-Дюлгерова, С. Чешмеджиев. Макрофити. В: Д. Белкинова, Г. Гечева, С. Чешмеджиев, И. Димитрова-Дюлгерова, Р. Младенов, М. Маринов, И. Тенева, П. Стоянов, П. Иванов, С. Михов, Л. Пехливанов, Е. Варадинова, Ц. Карагьозова, М. Василев, А. Апостолу, Б. Велков, М. Павлова. 2013. Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България. Издателство на ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 236. ISBN 978-954-423-824-7

Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G. 2007. Action Instructions for the ecological Evaluation of Lakes for Implementation of the EU Water Framework Directive: Makrophytes and Phytobenthos. Bavarian Environment Agency. 69 pp.Таблица МФ8: Система за екологична оценка на L1 (алпийски глациални езера) по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

ПотенциалEQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Отлично

 

1,00 – 0,81

100 – 62

Добро

Добър и по-висок

0,80 – 0,54

61 – 8

Умерено

Умерен

0,53 – 0,28

7 до -44

Лошо

Лош

0,27 – 0,00

-45 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ9: Система за екологична оценка на L2/L3 (планински тип езера) по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

ПотенциалEQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Отлично

 

1,00 – 0,78

100 – 56

Добро

Добър и по-висок

0,77 – 0,51

55 – 2

Умерено

Умерен

0,50 – 0,26

1 до -48

Лошо

Лош

0,25 – 0,00

-49 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ10: Система за екологична оценка на езерни типове L4/L7 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциалEQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Отлично

 

1,00 – 0,76

100 – 52

Добро

Добър и по-висок

0,75 – 0,51

51 – 2

Умерено

Умерен

0,50 – 0,26

1 до -48

Лошо

Лош

0,25 – 0,00

-49 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ11: Система за екологична оценка на езерни типове L5 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

ПотенциалEQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Отлично

 

1,00 – 0,52

100 – 3

Добро

Добър и по-висок

0,51 – 0,28

2 до -47

Умерено

Умерен

0,27 – 0,16

-48 до -69

Лошо

Лош

0,15 – 0,00

-70 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ12: Система за екологична оценка на L6 (крайречни влажни зони в ЕР 7) по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

ПотенциалEQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Отлично
1,00 – 0,60

100 – 20

Добро

Добър и по-висок

0,59 – 0,34

19 до -32

Умерено

Умерен

0,33 – 0,12

-33 до -76

Лошо

Лош

0,11 – 0,00

-77 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ13: Система за екологична оценка на езерни типове L8/L9/L10 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

ПотенциалEQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Отлично

 

1,00 – 0,60

100 – 20

Добро

Добър и по-висок

0,59 – 0,34

19 до -32

Умерено

Умерен

0,33 – 0,12

-33 до -76

Лошо

Лош

0,11 – 0,00

-77 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ14: Система за екологична оценка на езерни типове L11/L14/L15 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциалEQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Отлично

 

<1,00 – 0,76

100 – 52

Добро

Добър и по-висок

0,75 – 0,50

51 – 0

Умерено

Умерен

0,49 – 0,24

-1 до -52

Лошо

Лош

0,23 – 0,00

-53 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ


Таблица МФ15: Система за екологична оценка на езерни типове L12/L13/L16/L17 по макрофити*

Състояние РДВ

Екологичен

потенциалEQR

Стойност референтен индекс (РИ)

Отлично

 

<1,00 – 0,70

100 – 40

Добро

Добър и по-висок

0,69 – 0,40

39 до -20

Умерено

Умерен

0,39 – 0,14

-21 до -72

Лошо

Лош

0,13 – 0,00

-73 до -100

Много лошо

Много лош

-

Липсват МФ

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.


  1. Биологичен елемент: Фитобентос

Категория: „Река“

Метод:

Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за кремъчни (диатомови) водорасли

Метрики:

IPS (кремъчни водорасли)

Присъствие и обилие на Cladophora

Присъствие и обилие на нишковидни бактерии

Присъствие и обилие на червени водорасли


Референция на метода:

БДС EN 13946:2004 – Качество на водата. Стандарт с указания за рутинно взeмане на проба и предварителна обработка на бентосни диатомеи от реки

БДС EN 14407:2005 – Качество на водата. Указания за идентифициране, изброяване и интерпретация на проби от бентосни диатомови водорасли от течащи води

IPS (Coste in CEMAGREF 1982, 1984; Prygiel & Cost 1993; Prygiel et al. 1999)
Таблица ФБ1: Система за екологична оценка на речни типове по фитобентос посредством диатомеен индекс IPS*

Екологично състояние

Речни типове / IPS

R1

R2, R3, R4, R5

R7, R8, R10, R12, R13

R9, R11, R14

R15

Отлично

IPS>=18

IPS>=17.5

IPS>=17

IPS>=14.5

IPS>16

Добро

14<=IPS<18

13,5<=IPS<17,5

13<=IPS<17

10,5<=IPS<14,5

12<=IPS<16

Умерено

10<=IPS<14

9,5<=IPS<13,5

9<=IPS<13

7,5<=IPS<10,5

8<=IPS<12

Лошо

6<=IPS<10

5,5<=IPS<9,5

5<=IPS<9

4,5<=IPS<7,5

5<=IPS<8

Много лошо

IPS<6

IPS<5,5

IPS<5

IPS<4,5

IPS<5


Таблица ФБ2: Система за екологична оценка на речни типове, изразена чрез EQR по фитобентос*

Екологично състояние

Речни типове / EQR

R1

R2, R3, R4, R5

R7, R8, R10, R12, R13

R9, R11, R14

R15

Отлично

EQR>=0,90

EQR>=0,87

EQR>=0,85

EQR>=0,72

EQR>0,.79

Добро

0,69<=EQR<0,9

0,66<=EQR<0,87

0,64<=EQR<0,85

0,5<=EQR<0,72

0,58<=EQR<0,79

Умерено

0,48<=EQR<0,69

0,45<=EQR<0,66

0,43<=EQR<0,64

0,35<=EQR<0,5

0,37<=EQR<0,58

Лошо

0,27<=EQR<0,48

0,24<=EQR<0,45

0,22<=EQR<0,43

0,19<=EQR<0,35

0,22<=EQR<0,37

Много лошо

EQR<0,27

EQR<0,24

EQR<0,22

EQR<0,19

EQR<0,22

При обилно развитие на нишковидни зелени водорасли Cladophora – талуси с дължина над 0.50 m и над 50 % покритие на субстрата екологичното състояние е не по-високо от средно, а при дължина над 1 m – не по-високо от лошо.

При наличие на слизести бактериални повлекла (Sphaerotilus и др.) екологичното състояние е: не по-високо от средно – ако повлеклата са много малки и с много малко покритие (следи); не по-високо от лошо – ако повлеклата са с неголеми размери и не покриват плътно субстрата; много лошо – при обилното им развитие върху субстрата.

При силно засенчване и обилно развитие на червеното водорасло Hildenbrandiarivularis по камъните обикновено оценката по индекса е подценена. Тогава, както и при други особени случаи, като например силно токсично замърсяване, в резултат на което се установяват само един, два (три) вида кремъчни водорасли в пробата, оценката се коригира по експертно мнение.

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.


4. Биологичен елемент: Дънна макробезгръбначна фауна

Категория: „Река“Метод:

Пробонабиране, консервиране и предварителна обработка на проби за макробезгръбначни

Метрики:

Биотичен индекс

Общ брой таксони


Референция на метода:

БДС EN ISO 10870:2012 – Качество на водата - Указания за избор на методи и способи за вземане на проби за прикрепени макробезгръбначни в пресни води (ISO 10870)

БДС EN ISO 5667-1:2007 – Качество на водата. Вземане на проба. Част 1: Ръководство за разработване на програми и техники за вземане на проби (ISO 5667-1:2006)


БДС EN ISO 5667-3:2006 – Качество на водата. Вземане на проби. Част 3: Ръководство за консервиране и обработване на пробите.

Svetoslav Cheshmedjiev, Rabia Soufi, Yanka Vidinova, Violeta Tyufekchieva, Ivanka Yaneva, Yordan Uzunov, Emilia Varadinova. Multi-habitat sampling method for benthic macroinvertebrate communities in different river types in Bulgaria – Water Research and Management, 2011, 3 (1):55-58 (Hard Copy) UDK: 582.26 (497.2), ISSN 2217 – 5547Адаптиран Биотичен Индекс (БИ) (Flanagan, P.J. and Toner, P.F., 1972; модифициран от Clabby & Bowman,1979; Clabby, 1982) (ИАОС, 2006)


Таблица МЗБ1: Система за екологична оценка на тип R1 (алпийски тип реки) по макрозообентос*

 

Състояние

EQR

БИ

 Нормална скала за БИ

Отлично

0,9 -1,0

4,5 - 5

1 – 5

Добро

0,8

4

 

Умерено

0,5 - 0,7

2,5 -3,5

 

Лошо

0,4

2

 

Много лошо

0,3 - 0,2

1 - 1,5


Таблица МЗБ2: Система за екологична оценка на типове R2/R3, R4/R5 по макрозообентос*

 

Състояние

EQR

БИ

 Нормална скала за БИ

Отлично

0,87 - 1,0

4,5 - 5

1 5

Добро

0,67- 0,86

3,5 - 4

 

Умерено

0,5 - 0,66

2,5 - 3

 

Лошо

0,4

2

 

Много лошо

0,3 - 0,2

1 - 1,5

Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на типове R7/R8, R10, R12, R13 по макрозообентос*

 

Състояние

EQR

БИ

 Нормална скала за БИ

Отлично

0,8 - 1,0

4 - 5

1 5

Добро

0,7

3,5

R10 скала: 1 4

Умерено

0,5 - 0,6

2,5 3

R12, R13 скала: 1 4,5

Лошо

0,4

2

 

Много лошо

0,3 0,2

1 1,5


Таблица МЗБ3: Система за екологична оценка на типове R9, R11, R14, R15 (пресъхващи и изворни) по макрозообентос*

 

Състояние

EQR

БИ

Силно скъсена скала за БИ

Отлично

1,0

3,5 (4)

1 3,5

Добро

0,857

3

 

Умерено

0,571 0,714

2 2,5

 

Лошо

0,429

1,5

 

Много лошо

0,286

1

Примерно нормиране на метриката „общ брой таксони“ за основните речни типове в България* с подкрепящо значение.


Екологично състояние

Речни типове/общ брой таксони на МЗБ

R1

R2, R3, R4, R5

R7, R8, R10, R12, R13


R9, R11, R14

R15

Отлично

16+

11+

13+

Добро

11 – 15

8 – 10

9 – 12

Умерено

6 – 10

4 – 7

5 – 8

Лошо

2 – 5

2 – 3

2 – 4

Много лошо

0 – 1

0 – 1

0 – 1

* Списък с типовете водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“, за които е разработена класификационната система, е представен в таблица 1 към приложението.
5. Биологичен елемент: Рибна фауна

Категория: „Река“Метод:

Методика за пробонабиране в реки, които могат да се газят (дълбочина под 0.70 m, твърдо дъно, малка скорост на течението), базирана на стандарт EN 14011, и FAME/FAME+ методология (http://fame.boku.ac.at/)

Методика за пробонабиране в реки, които не могат да се газят (дълбоки, с тинесто дъно, канали и канализирани реки със стръмни брегове), която също е базирана на стандарт EN 14011, FAME/FAME+ методология (http://fame.boku.ac.at/) и опита, натрупан от JDS и ICPDR (http://www.icpdr.org/jds/)

Базиран на Риби Индекс (БРИ)

Базиран на Риби Индекс за Пъстървови води (БРИП)

Индекс за Пъстървовите Реки (ИПР)Референция на метода:

БДС EN 14011:2004 – Качество на водата. Взeмане на проби от риба с електричество.

FAME /FAME+ методология (http://fame.boku.ac.at/)

Fish Based Index (FBI), Fish Based Index for trout zone (FBIT) (Mihov, S., 2010)(based on James R. Karr, 1981)

Индекс за Пъстървовите Реки (ИПР) (Pehlivanov et al., 2012)


 

БРИ – Базиран на Риби Индекс за определяне екологичното състояние на рибна фауна в България за равнинни и полупланински типове реки (с изключение на типове R6, R9 и R14 – R16)* (Таблица Р1)

Таблица Р1Екологична скала

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Отлично

0,86 – 1,00

> 0,60

Добро

0,60 – 0,85

0,30 – 0,60

Умерено

0,30 – 0,59

0,16 – 0,29

Лошо

0,16 – 0,29

0,05 – 0,15

Много лошо

0,00 – 0,15

0,00 – 0,05

 

БРИП – Базиран на Риби Индекс за определяне екологично състояние на рибна фауна в Пъстървовите реки за планински типове реки (с изключение на алпийски тип R1)* (Таблица Р2)

Таблица Р2Екологична скала

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Отлично

0,80 – 1,00

> 0,56

Добро

0,56 – 0,79

0,31 – 0,55

Умерено

0,31 – 0,55

0,15 – 0,30

Лошо

0,15 – 0,30

0,05 – 0,14

Много лошо

0,00 – 0,14

0,00 – 0,05

ИПР – Индекс за Пъстървови Реки за определяне на екологично състояние на рибна фауна в планински типове реки от тип R2* в Екорегион 12 (Таблица Р3) и R3* в Екорегион 7 (Таблица Р4) и списък с метрики екологична класификация на реките по биологичен елемент „Риби” в пъстървовите реки (Таблица Р5).


Таблица Р3. Eкологично състояние/потенциал на реките от тип R2* в Екорегион 12

Екологична скала

EQR

Екологично състояние

Екологичен потенциал

Отлично

0,80 – 1,00

37 – 46

> 26

Добро

0,55 – 0,79

27 – 36

17 – 26

Умерено

0,31 – 0,54

17 – 26

7 – 16

Лошо

0,15 – 0,30

7 – 16

1 – 6

Много лошо

0,00 – 0,14

< 6

< 0.9

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Press -> Konsultacii -> 2014
Press -> Емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух емисии на вредни вещества
2014 -> Министерство на околната среда и водите национален
Konsultacii -> Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации глава първа общи положения
Konsultacii -> Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница