Наредба за изменение и допълнение на наредба №21 от 2002 Г. За специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храниДата07.04.2017
Размер262.19 Kb.
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2002 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧИСТОТА НА ДОБАВКИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ХРАНИ (ДВ, БР. 104 ОТ 2002 Г.)

В сила от 06.04.2010 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г.

§ 1. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите "Допълнителна разпоредба" се заменят с "Допълнителни разпоредби".

2. Създава се § 1а:

"§ 1а. С тази наредба се въвеждат изискванията на:

1. Директива 95/31/ЕО за установяване на специфични критерии за чистота на подсладителите, предназначени за влагане в храни (ОВ, L 178, 28.7.1995 г.), последно изменена с Директива 2006/128/ЕО;

2. Директива 95/45/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (ОВ, L 226, 22.9.1995 г.), последно изменена с Директива 2006/33/ЕО;

3. Директива 2008/84/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на добавките в храни, различни от оцветителите и подсладителите (ОВ, L 253, 20.9.2008 г.), последно изменена с Директива 2009/10/ЕО."

§ 2. В § 3 от заключителните разпоредби думите "министъра на земеделието и горите" се заменят с "министъра на земеделието и храните", а думите "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма".

§ 3. В приложение № 3 към чл. 4 "Специфични критерии и изисквания за чистота на добавките, различни от оцветители и подсладители, разрешени да се ползват в храни" се правят следните изменения и допълнения:

1. Разделите относно E 230 БИФЕНИЛ и E 233 ТИАБЕНДАЗОЛ се заличават.

2. Разделът относно Е 234 НИЗИН се изменя така:

"

Е 234 НИЗИНОпределение

Низинът е съставен от няколко свързани полипептиди, продуцирани при ферментацията на млечна или захарна среда от естествени щамове на Lactococcus lactis subsp.lactis.

EINECS

215-807-5

Химична формула

C143H230N42O37S7

Молекулна маса

3 354,12

Съдържание на основно вещество

Низин концентрат съдържа не по-малко от 900 единици в милиграм смес от протеини на обезмаслено мляко или ферментирали твърди вещества и най-малко 50 % натриев хлорид

Описание

Бял прах

ЧистотаЗагуба на маса при сушене

Не повече от 3 % (102°С -103°С, до постоянно тегло)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg"

3. Разделът относно Е 400 АЛГИНОВА КИСЕЛИНА се изменя така:

"


Е 400 АЛГИНОВА КИСЕЛИНАОпределение

Линеен гликуроногликан, състоящ се главно от свързани бета-(1-4) D-мануронова и алфа-(1-4) L-гулуронова киселинни единици в пиранозна пръстенна форма. Хидрофилен колоиден въглехидрат, екстрахиран с помощта на разредени основи от природни видове на различни видове кафяви водорасли (Phaeophyceae)

EINECS

232-680-1

Химична формула

(C6H8O6)n

Молекулна маса

10 000 - 600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

Добив на алгинова киселина на суха маса не по-малко от 20 % и не повече от 23 % въглероден диоксид (СО2), еквивалентен на не по-малко от 91 % и не повече от 104,5 % алгинова киселина (С6Н8О6)n (изчислено на база еквивалентно тегло 200)

Описание

Алгиновата киселина се среща във влакнеста, зърнеста, гранулирана и прахообразна форма. Тя е бяла до жълтеникавокафява и почти без мирис

ИдентификацияА. Разтворимост

Неразтворима във вода и органични разтворители, слабо разтворима в разтвори на натриев карбонат, натриева основа и тринатриев фосфат

Б. Тест за утайка с калциев хлорид

Към 0,5 % разтвор на пробата в 1 М разтвор на натриева основа се прибавя една пета от нейния обем 2,5 % разтвор на калциев хлорид. Образува се обемиста желеобразна утайка. Този тест отличава алгиновата киселина от гума арабика (акациева гума), натриева карбоксиметил целулоза, карбоксиметил скорбяла, карагенан, желатин, гума гати, гума карая, гума от плодове на рожково дърво, метил целулоза и гума трагакант

В. Тест за утайка с амониев сулфат

Към 0,5 % разтвор на пробата в 1 М разтвор на натриева основа се прибавя една втора от нейния обем наситен разтвор на амониев сулфат. Не се образува утайка. Този тест отличава алгиновата киселина от агар, натриева карбоксиметил целулоза, карагенан, деестерифициран пектин, желатин, гума от плодове на рожково дърво, метил целулоза и скорбяла

Г. Цветна реакция

Разтваря се възможно най-добре 0,01 g от пробата чрез разклащане с 0,15 ml от 0,1 N натриева основа и се прибавя 1 ml разтвор на кисел ферисулфат. След 5 минути се получава вишневочервен цвят, който впоследствие става тъмнопурпурен

ЧистотаpH на 3% суспензия

Между 2,0 и 3,5

Загуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105 оС, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 8 % на суха маса

Натриева основа (1 М разтвор)

Не повече от 2 % на суха маса неразтворимо вещество

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от

5000

Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от

500

Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта

Да не се установяват

Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта

Да не се установяват"

4. Разделът относно Е 401 НАТРИЕВ АЛГИНАТ се изменя така:

"


Е 401 НАТРИЕВ АЛГИНАТОпределениеХимично наименование

Натриева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H7NaO6)n

Молекулна маса

10 000 - 600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

Добив на суха маса не по-малко от 18 % и не повече от 21 % въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от 90,8 % и не повече от 106,0 % натриев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 222)

Описание

Почти без мирис, бял до жълтеникав влакнест или гранулиран прах

ИдентификацияА. Положителен тест за натрий и алгинова киселинаЧистотаЗагуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105°С, 4 часа)

Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на суха маса

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от

5000

Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от

500

Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта

Да не се установяват

Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта

Да не се установяват"

5. Разделът относно Е 402 КАЛИЕВ АЛГИНАТ се изменя така:

"


Е 402 КАЛИЕВ АЛГИНАТОпределениеХимично наименование

Калиева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H7КO6)n

Молекулна маса

10 000 - 600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

Добив на суха маса не по-малко от 16,5 % и не повече от 19,5 % въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от 89,2 % и не повече от 105,5 % калиев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 238)

Описание

Почти без мирис, бял до жълтеникав влакнест или гранулиран прах

ИдентификацияА. Положителен тест за калий и за алгинова киселинаЧистотаЗагуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105°С, 4 часа)

Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на суха маса

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Общ брой на микрооганизмите, CfU/g, не повече от

5 000

Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от

500

Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта

Да не се установяват

Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта

Да не се установяват"

6. Разделът относно Е 403 АМОНИЕВ АЛГИНАТ се изменя така:

"


Е 403 АМОНИЕВ АЛГИНАТОпределениеХимично наименование

Амониева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H11NO6)n

Молекулна маса

10 000 - 600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

Добив на суха маса не по-малко от 18 % и не повече от 21 % въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от 88,7 % и не повече от 103,6 % амониев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 217)

Описание

Бял до жълтеникав, влакнест или гранулиран прах

ИдентификацияА. Положителен тест за амониева и алгинова киселинаЧистотаЗагуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105°С, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 7 % на суха маса

Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на суха маса

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от

5000

Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от

500

Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта

Да не се установяват

Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта

Да не се установяват"

7. Разделът относно Е 404 КАЛЦИЕВ АЛГИНАТ се изменя така:

"


Е 404 КАЛЦИЕВ АЛГИНАТСиноними

Калциева сол на алгинат

ОпределениеХимично наименование

Калциева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H7Са1/2O6)n

Молекулна маса

10 000 - 600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

Добив на суха маса не по-малко от 18 % и не повече от 21 % въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от 89,6 % и не повече от 104,5 % калциев алгинат (изчислено на база еквивалентно тегло 219)

Описание

Почти без мирис, бял до жълтеникав влакнест или гранулиран прах

ИдентификацияА. Положителен тест за калций и алгинова киселинаЧистотаЗагуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105°С, 4 часа)

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от

5000

Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от

500

Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта

Да не се установяват

Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта

Да не се установяват"

8. Разделът относно Е 405 ПРОПАН-1,2-ДИОЛ АЛГИНАТ се изменя така:

"

Е 405 ПРОПАН-1,2-ДИОЛ АЛГИНАТСиноними

Хидроксипропил алгинат

1,2-пропандиол естер на алгинова киселина

Пропилен гликол алгинат

ОпределениеХимично наименование

Пропан-1,2-диол естер на алгинова киселина, варира по състав в зависимост от степента на естерификация и процента на свободни и неутрализирани карбоксилни групи в молекулата

Химична формула

(C9H14O7)n (естерифициран)

Молекулна маса

10 000 - 600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

Добив на суха маса не по-малко от 16 % и не повече от 20 % СО2.

Описание

Почти без мирис, бял до жълтеникавокафяввлакнест или гранулиран прах

ИдентификацияА. Положителен тест за 1,2-пропандиол и алгинова киселина след хидролизаЧистотаЗагуба на маса при сушене

Не повече от 20 % (105°С, 4 часа)

Общо съдържание на пропан-1,2-диол

Не по-малко от 15 % и не повече от 45 %

Съдържание на свободен пропан-1,2-диол

Не повече от 15 %

Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на суха маса

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от

5000

Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от

500

Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта

Да не се установяват

Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта

Да не се установяват"

9. Разделът относно Е 407 КАРАГЕНАН се изменя така:

"


Е 407 КАРАГЕНАНСиноними

Търговските продукти се продават под различни имена, като:Ирландска торфена гелозаЕушеуман - Еucheuman (от Еухеума специес - Eucheuma spp.)Иридофикан-Iridophycan (от Иридеа специес - Irdidaea spp.)Хипнеан - Hypnean (от Хипнеа специес - Hypnea spp.)Фурцеларан - Furcellaran, или датски агар (от Фурцелариа фастигиата - Furcellaria fastigiata)Карагенан - Carrageenan (от Хондрус и Гигартина специес - Chondrus и Gigartina spp.)

Определение

Карагенан се получава чрез водна екстракция на природни видове морски водорасли от Гигартинацеа (Gigartinaceae), Солиериацеа (Solieriaceae), Хипнеацеа (Hypneaceae) и Фурцелариацеа (Furcellariaceae), семейства от класа Родофицеа (Rhodophyceae) - червени морски водорасли. Като органичен утаител не трябва да се използва друго освен метанол, етанол и пропан-2-ол. Карагенанът се състои главно от калиеви, натриеви, магнезиеви и калциеви соли на полизахаридни сулфатни естери, които при хидролиза дават галактоза и 3,6-анхидрогалактоза. Карагенанът не трябва да се хидролизира или разгражда по други химични начини. Възможно е наличието на формалдехид като случаен примес при максимално ниво от 5 mg/kg

EINECS

232-524-2

Описание

Жълтеникав до безцветен, едрозърнест до фин прах, който е почти без мирис

ИдентификацияА. Положителен тест за галактоза, анхидрогалактоза и сулфатЧистотаСъдържание на метанол, етанол, пропан-2-ол

Не повече от 0,1 % единично или в комбинация

Вискозитет на 1,5 % разтвор при 75°С

Не по-малко от 5 mPa.s

Загуба на маса при сушене

Не повече от 12 % (105°С, 4 часа)

Сулфати

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 % на суха маса (като SO4)

Пепел

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 %, определено на суха маса при 550°С

Киселиннонеразтворима пепел

Не повече от 1 % на суха маса (неразтворима в 10 % солна киселина)

Киселиннонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на суха маса (неразтворимо в 1 % об./об. сярна киселина)

Нискомолекулярни карагенани (фракция с молекулна маса под 50 kDa)

Не повече от 5 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 2 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от

5000

Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от

300

Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта

Да не се установяват

Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта

Да не се установяват"

10. Разделът относно Е 407а ОБРАБОТЕНИ ЕУХЕУМА (EUCHEUMA) ВОДОРАСЛИ се изменя така:

"

Е 407а ОБРАБОТЕНИ ЕУХЕУМА (EUCHEUMA) ВОДОРАСЛИСиноними

PES-акроним от обработени Еухеума водорасли (Processed Eucheuma Seaweed)

Определение

Обработените Еucheuma водорасли се получават чрез водно-алкално (КОН) третиране на природни видове водорасли Еухеума котонии (Eucheuma cottonii) и Еухеума спинозум (Eucheuma spinosum) от класа Родофицеа (Rhodophyceae) - червени морски водорасли, за да се отстранят замърсяванията и чрез измиване с чиста вода и изсушаване да се получи продуктът. По-нататъшно пречистване може да се направи чрез промиване с метанол, етанол или пропан-2-ол и изсушаване. Продуктът се състои главно от калиеви соли на полизахаридни сулфатни естери, които при хидролиза дават галактоза и 3,6-анхидрогалактоза. В по-малки количества присъстват натриеви, калциеви и магнезиеви соли на полизахаридни сулфатни естери. В продукта има също до 15 % целулоза от водораслите. Карагенанът в обработените Еucheuma водорасли не трябва да се хидролизира или разгражда по други химични начини. Възможно е наличието на формалдехид като случаен примес при максимално ниво от 5 mg/kg

Описание

Жълтокафяв до жълтеникав, едрозърнест до фин прах, който практически е без мирис

ИдентификацияА. Положителен тест за галактоза, за анхидрогалактоза и за сулфатБ. Разтворимост

Образува мътни, вискозни суспензии във вода. Неразтворим в етанол

ЧистотаСъдържание на метанол, етанол, пропан-2-ол

Не повече от 0,1 % единично или в комбинация

Вискозитет на 1,5% разтвор при 75°С

Не по-малко от 5 mPa.s

Загуба на маса при сушене

Не повече от 12 % (105°С, 4 часа)

Сулфат

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 % на суха маса (като SO4)

Пепел

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 %, определено на суха маса при 550°С

Киселиннонеразтворима пепел

Не повече от 1 % на суха маса (неразтворима в 10 % солна киселина)

Киселиннонеразтворимо вещество

Не по-малко от 8 % и не повече от 15 % на суха маса (неразтворимо в 1 % об./об. сярна киселина)

Нискомолекулярни карагенани (фракция с молекулна маса под 50 kDa)

Не повече от 5 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 2 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, не повече от

5000

Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от

300

Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g от продукта

Да не се установяват

Салмонела (Salmonella species) в 10 g от продукта

Да не се установяват"

11. Разделът относно Е 412 ГУМА ГУАР се изменя така:

"


Е 412 ГУМА ГУАРСиноними

Гума циамопсис (Gum cyamopsis)Гуарово брашно (Guar flour)

Определение

Гума гуар е смляната ендосперма на семената на природни видове на растението гуар, Cyamopsis tetragonolobur (L.) Taub. (семейство Leguminosae). Състои се основно от хидроколоиден полизахарид с висока молекулна маса, съставен от галактопиранозни и манопиранозни единици, свързани чрез гликозидни връзки, който може химично да се опише като галактоманан. Гумата може да бъде частично хидролизирана чрез топлинна обработка, мека киселина или алкално-окислително третиране за регулиране на вискозитета

EINECS

232-536-0

Молекулна маса

Състои се основно от хидроколоиден полизахарид с висока молекулна маса (50 000 - 8 000 000)

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 75 % галактоманан

Описание

Бял до жълтеникавобял прах, почти без мирис

ИдентификацияА. Положителен тест за галактоза и за манозаБ. Разтворимост

Разтворима в студена вода

ЧистотаЗагуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105°С, 5 часа)

Пепел

Не повече от 5,5 % (800°С)

Киселиннонеразтворимо вещество

Не повече от 7 %

Протеин (N x 6,25)

Не повече от 10 %

Скорбяла

Да не се установява при следния метод: в разтвор 1:10 на пробата се прибавят няколко капки йодов разтвор. Не се получава син цвят

Органични пероксиди

Не повече от 0,7 милиеквиваленти активен кислород за килограм проба

Furfural (Фурфурал)

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg"

12. След раздел Е 503 (ii) АМОНИЕВ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ се създава раздел Е 504 (i) МАГНЕЗИЕВ КАРБОНАТ:

"


Е 504 (i) МАГНЕЗИЕВ КАРБОНАТСиноними

Хидромагнезит

Определение

Магнезиевият карбонат е основен магнезиев карбонат хидрат или магнезиев карбонат монохидрат, или смес от двете съединения

Химично наименование

Магнезиев карбонат

Химична формула

MgCO3.nH2O

EINECS

208-915-9

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 24,0 % и не повече от 26,4 % Mg

Описание

Без мирис, светла, бяла ронлива маса или тежък бял прах

ИдентификацияA. Разтворимост

Практически неразтворим във вода или етанол

Б. Положителен тест за магнезий и карбонатЧистотаКиселиннонеразтворимо вещество

Не повече от 0,05 %

Водоразтворимо вещество

Не повече от 1 %

Калций

Не повече от 0,4 %

Арсен

Не повече от 4 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg"

13. Разделът относно Е 526 КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИД се изменя така:

"


Е 526 КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИДСиноними

Гасена вар, хидрирана вар

ОпределениеХимично наименование

Калциев хидроксид

EINECS

215-137-3

Химична формула

Ca(OH)2

Молекулна маса

74,09

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 92,0 %

Описание

Бял прах

ИдентификацияA. Положителен тест за алкали и калцийБ. Разтворимост

Слабо разтворим във вода. Неразтворим в етанол. Разтворим в глицерол

ЧистотаКиселиннонеразтворима пепел

Не повече от 1,0 %

Магнезий и алкални соли

Не повече от 2,7 %

Барий

Не повече от 300 mg/kg

Флуорид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 6 mg/kg"

14. Разделът относно Е 529 КАЛЦИЕВ ОКСИД се изменя така:

"


Е 529 КАЛЦИЕВ ОКСИДСиноними

Негасена вар

ОпределениеХимично наименование

Калциев оксид

EINECS

215-138-9

Химична формула

CaO

Молекулна маса

56,08

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 95 % от остатък след накаляване

Описание

Твърди, бели или сивкавобели гранули или бял до сивкав прах, без мирис

ИдентификацияA. Положителен тест за алкали и калцийБ. При овлажняване на пробата с вода се отделя топлинаВ. Разтворимост

Слабо разтворим във вода. Неразтворим в етанол. Разтворим в глицерол

ЧистотаЗагуба на маса при накаляване

Не повече от 10 % (800°C до постоянно тегло)

Киселиннонеразтворимо вещество

Не повече от 1 %

Барий

Не повече от 300 mg/kg

Магнезий и алкални соли

Не повече от 3,6 %

Флуорид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 7 mg/kg"

15. Разделът относно E 901 ПЧЕЛЕН ВОСЪК се изменя така:

"


E 901 ПЧЕЛЕН ВОСЪКСиноними

Бял восък, жълт восък

Определение

Жълтият пчелен восък се добива чрез топенето на стените на медните пити на медоносната пчела Apis mellifera L. с гореща вода, след отделяне на чуждите вещества. Белият пчелен восък се получава чрез избелване на жълтия пчелен восък

EINECS

232-383-7 (пчелен восък)

Описание

Жълтеникавобели (бяла форма) или жълтеникави до сивкавокафяви (жълта форма) късчета или люспи с ясно гранулирана и некристална структура, притежаващи приятен мирис на мед

ИдентификацияA. Точка на топене

62°C - 65°C

Б. Плътност

Около 0,96

В. Разтворимост

Неразтворим във вода. Умерено разтворим в алкохол. Много разтворим в хлороформ и етер

ЧистотаКиселинно число

Не по-малко от 17 и не повече от 24

Число на осапуняване

87 - 104

Пероксидно число

Не повече от 5

Глицерол и други полиоли

Не повече от 0,5 % (като глицерол)

Церезини, парафини и други восъци

Да не се установяват

Мазнини, японски восък, колофон и сапуни

Да не се установяват

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg"

16. Разделът относно E 905 МИКРОКРИСТАЛЕН ВОСЪК се изменя така:

"


E 905 МИКРОКРИСТАЛЕН ВОСЪКСиноними

Петролен восък, въглеводороден восък, восък Фишер - Тропш, синтетичен восък, синтетичен парафин

Определение

Микрокристалният восък е пречистена смес твърди наситени въглеводороди, добити от нефт или синтетични суровини

Описание

Бял до кехлибарен восък, без мирис

ИдентификацияA. Разтворимост

Неразтворим във вода, много слабо разтворим в етанол

Б. Индекс на рефракция

nD100 1,434 - 1,448Друга възможност: nD120 1,426 - 1,440

ЧистотаМолекулна маса

Средно не по-малко от 500

Вискозитет

Не по-малко от 1,1.10(-5) m2s(-1) при 100°C

Друга възможност:

Не по-малко от 0,8.10(-5) m2s(-1) при 120°C, ако е в твърдо състояние при 100°C

Остатък при накаляване

Не повече от 0,1 % от масата

Брой на въглерода при 5 % точка на дестилация

Не повече от 5 % от молекулите с брой на въглерода по-малък от 25

Цвят

Издържа теста

Сяра

Не повече от 0,4 % от масата

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 3 mg/kg

Полициклични ароматни съединения

Полицикличните ароматни въглеводороди, получени при екстракция чрез диметил сулфоксид, трябва да отговарят на следните граници на ултравиолетова абсорбция:Nm

Максимална абсорбция за l=cm280 - 289

0,15290 - 299

0,12300 - 359

0,08360 - 400

0,02Друга възможност, ако е в твърдо състояние при 100°C:PAC метод* 21 CFR&& 175.250;абсорбция при 290 nm в декахидронафтален при 88°C: Да не надвишава 0,01(*) метод с полициклични ароматни съединения според Кодекса на федералните разпоредби на САЩ."

§ 4. Навсякъде в текста думите "Общ брой на мезофилните аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми" и "Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми" се заменят с "Общ брой на микроорганизмите".

Допълнителни разпоредби

§ 5. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/10/ЕО от 13 февруари 2009 г. за изменение на Директива 2008/84/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на добавките в храни, различни от оцветителите и подсладителите (ОВ, L 44, 14.2.2009 г.).

Заключителни разпоредби§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".
Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница