Наредба за изменение и допълнение на Наредба №53 от 07. 2004 г за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищатастраница1/4
Дата25.07.2016
Размер0.62 Mb.
#5536
  1   2   3   4
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата
(обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г., изм. и доп., бр. 94 от .2005 г., бр. 70 от 2007 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за постигане сигурността на морските пристанища, морските пристанищни съоръжения и морските кораби, плаващи под българско знаме, чрез:

1. събиране, оценяване и обмен на информация по отношение на заплахите за сигурността;

2. определяне нива на сигурност;

3. създаване на организация за обявяване на опасност за сигурността и поддържането на комуникационна система за сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения;

4. предотвратяване на неупълномощен достъп до корабите, пристанищата, пристанищните съоръжения и зоните, забранени за достъп;

5. предотвратяване нерегламентирано внасяне на оръжие, общоопасни вещества и средства на борда на корабите и в пристанищата и пристанищните съоръжения;

6. монтиране и поддържане на система за обявяване на опасност по сигурността при заплахи или инциденти, свързани със сигурността;

7. техническа и физическа охрана на пристанищата, пристанищните съоръжения и корабите, плаващи под българско знаме;

8. планове за сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения, изготвени въз основа на оценките за сигурността;

9. провеждане на обучения, тренировки и упражнения във връзка с плановете за сигурност.”

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Наредбата се прилага за всички морски кораби, морски пристанища и морски пристанищни съоръжения, попадащи в обхвата на Глава XI-2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (конвенция SOLAS) и ISPS Code и Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за повишаване на сигурността по пристанищата (ОВ, българско специално издание, глава 07, том 15, стр. 0050-0061) (Директива № 2005/65/ЕО), в това число за:

1. пътнически кораби, включително високоскоростни пътнически плавателни съдове;

2. търговски кораби, включително високоскоростни с бруто тонаж от 500 бруто тона и повече, в това число и корабите, посещаващи корабостроителните, кораборемонтните и други предприятия;

3. плаващи сондажни платформи;

4. пристанищни съоръжения и обектите по чл. 111а от ЗМПВВППРБ на море, обслужващи корабите по т. 1 - 3, когато извършват международни плавания;

5. пристанища, в които са разположени едно или повече от пристанищните съоръжения по т. 4.”

3. В ал. 5 думите „Наредба № 20 от 2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ДВ, бр. 82 от 2005 г.)” се заменят с „Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (обн., ДВ., бр.73 от 2011 г.)”.

4. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за зони извън границите на пристанищните съоръжения по ал. 2, т. 4 - 5, ако оценката на сигурността ги определя като зони от значение за сигурността на пристанището/пристанищното съоръжение.”

5. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция ”Морска администрация” със заповед одобрява списъка на пристанищата и пристанищните съоръжения, включени в приложното поле на наредбата.”

6. В ал. 8 в края на текста се добавя „от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация.”

7. Създава се ал. 9:

„(9) Плаващите сондажни платформи, пристанищата и пристанищните съоръжения по ал. 2, които приемат и обслужват корабите по ал. 2, т. 1 - 2 трябва да имат одобрена оценка на сигурността и одобрен план за сигурност по смисъла на тази наредба, ако оценката го изисква.”

§ 2. Създават се чл. 1а – 1м:

„Чл. 1а. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи, координира и контролира дейностите по сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява функциите си по ал. 1 чрез Изпълнителна агенция „Морска администрация.

Чл. 1б. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” изпълнява функциите на „Компетентен орган по морската сигурност”, който координира, привежда в действие и изпълнява надзор за прилагане на мерките за сигурност, предвидени в Регламент № (ЕО) 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения (българско специално издание 2007 г., глава 07, том 13, стр. 181-266) (Регламент № (ЕО) 725/2004) и Директива № 2005/65/ЕО.

Чл. 1в. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” изпълнява функциите на контактна точка за морската сигурност, която е орган, който служи за контактна точка за Европейската комисия и другите държави - членки на Европейския съюз, както и да я подпомага и информира относно привеждането в действие и прилагането на мерките за морска сигурност, предвидени в Регламент № (ЕО) 725/2004.

Чл. 1г. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация” предоставя информация на Международната морска организация (IMO) и на Европейската комисия за пристанищните съоръжения, които имат утвърден план за сигурност на пристанищното съоръжение. Тази информация се предоставя и на офицерите по сигурността на пристанищата, офицерите по сигурността на пристанищните съоръжения и офицерите по сигурността на корабите, плаващи под български флаг.

(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация” предоставя актуализирани сведения за местата, където се намират плановете за сигурност на пристанищното съоръжение, както и данните на съответния офицер по сигурността на пристанищното съоръжение и публикува тези сведения в интернет страницата на Глобалната интегрирана информационна система за корабоплаване – Global Integrated Shipping Information System (GISIS).

(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация” може да предоставя и сведения за признатите организации по сигурността, определени да действат от името на агенцията, както и детайлите за специфичните възложени им отговорности и условията на тяхното упълномощаване.

(4) Ако едно пристанищно съоръжение няма план за сигурност на пристанищното съоръжение и офицер по сигурността на пристанищното съоръжение, органът по сигурността на съответното пристанище следва да е в състояние да идентифицира лицето на сушата, което има изискваните квалификации за организиране на въвеждането на подходящите мерки за сигурност, ако е необходимо, за времето на престоя на кораба в това пристанище.

(5) Директорите на дирекции „Морска администрация - Варна” и „Морска администрация - Бургас” в Изпълнителна агенция „Морска администрация”, които са и капитани на съответното пристанище, са лица за контакт в съответния отговорен район на всяка дирекция при възникване на съмнения или проблеми със сигурността. Техните имена и координати се съобщават на IMO и се публикуват в информационната система GISIS.

Чл. 1д. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” изпълнява функциите на „лице за контакти относно сигурността по пристанищата”, пред Европейската комисията и другите държави-членки на Европейския съюз, което, следи и предоставя информация във връзка с прилагането на мерките за сигурност за пристанищата.

(2) Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” подготвя и изпраща на Европейската комисията списъка с пристанищата в Република България, обхванати от Директива 2005/65/ЕО, и я информира за всяка промяна в този списък.

Чл. 1е. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” предоставя на Европейската комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство в областта, регулирана от Директива 2005/65/ЕО.

Чл. 1ж. (1) Генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” със заповед определя орган за сигурност на пристанището за всяко конкретно пристанище.

(2) Органът за сигурност на пристанището е отговорен по въпросите на сигурността в съответното пристанище, както и за подготовката и изпълнението на плановете за сигурност на пристанищата, които се основат на констатациите от оценките на сигурността по пристанищата.

(3) Един орган за сигурност на пристанищата може да бъде отговорен за повече от едно пристанище.

Чл. 1з. (1) Необходимите средства за привеждането в действие на разпоредбите на Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code и Директива № 2005/65/ЕО се планират и осигуряват от съответните органи, организации и лица по смисъла на Търговския закон, имащи отношение към сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения.

(2) Средствата по ал. 1 се изразходват целево за изготвяне на анализи, програми, мероприятия, обучения, тренировки и други дейности, свързани с морската сигурност, в т.ч. и за публично-частно партньорство в тази област.

Чл. 1и. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, след съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, може да сключва алтернативни споразумения в областта на сигурността и еквивалентни споразумения в областта на сигурността по смисъла и при спазване на изискванията на Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, уведомява Европейската комисия за сключените алтернативни споразумения в областта на сигурността и еквивалентни споразумения в областта на сигурността, както и за периодичната им ревизия.

Чл. 1к. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” предлагат на Министерския съвет за утвърждаване национална програма за прилагане на европейското законодателство в областта на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения.

Чл. 1л. Одобрените планове по сигурността на корабите и плановете по сигурността на пристанищата и пристанищните съоръжения трябва да съдържат разпоредби, гарантиращи, че сигурността на корабите, за които се прилага настоящата наредба, не се застрашава от който и да е кораб, от което и да е взаимодействие кораб/пристанище, кораб/пристанищно съоръжение или от дейност от кораб до кораб за корабите, които не са предмет на настоящата наредба.

Чл. 1м. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” може със заповед да преустанови или да ограничи временно или постоянно експлоатацията на пристанищни съоръжения, пристанища или части от тях, които не отговарят на изискванията на настоящата наредба.”

§ 3. Член 2 се изменя така:

„Чл. 2. (1) Постигането на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения се осъществява от: 1. министърa на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

 2. министърa на вътрешните работи;

 3. министърa на финансите;

 4. председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”;

 5. Съветa по морска сигурност към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

 6. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”;

 7. генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”;

 8. органите по сигурността на пристанищата и пристанищните съоръжения;

 9. Съветa по сигурността при съответното пристанище;

 10. офицерa по сигурността на съответното пристанище;

 11. Съветa по сигурността при съответното пристанищно съоръжение;

 12. офицерa по сигурността на пристанищно съоръжение;

 13. корабопритежателите;

 14. офицерa по сигурността на компанията;

 15. офицерa по сигурността на кораба;

 16. капитанa на кораба.

(2) Правилата на тази наредба относно пристанищните оператори се прилагат и по отношение на собствениците на тези пристанища със специално предназначение, които отговарят на изискванията на чл. 1, ал. 2, т. 4. и 5.

(3) При възникване на инцидент или заплаха срещу сигурността на корабите, пристанищата или пристанищните съоръжения, освен лицата и структурите по ал. 1, незабавно се уведомяват и: 1. министърът на външните работи;

 2. министърът на отбраната;

 3. съответният областен управител;

 4. кметът на съответната община.

(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съвместно с министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и председателя на Държавната агенция „Национална сигурност”, изготвя и утвърждава процедури, които да осигурят ефективно взаимодействие, координация и размяна на оперативна информация между институциите и лицата по ал. 1. Процедурите гарантират постигането на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения за информиране и извършване на действия, както и правилата и процедурите, обезпечаващи възможно най-добрия изход от възникналите заплахи за сигурността на корабите и българските пристанища и пристанищни съоръжения. За обезпечаване на задълженията си по тези процедури, всеки ръководител на ведомство или друга структура по ал. 1 изготвя свои вътрешни правила.”

§ 4. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. (1) Съветът по морска сигурност е консултативен орган към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за стратегическо планиране и осъществяване на консултации, съгласуване, сътрудничество и координация между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат отношение към постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения. Съветът подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в изпълнение на функциите му по координация на действията по предотвратяване и/или ликвидиране на възникнали заплахи срещу сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения.

(2) Съветът се състои от:

1. председател – министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице;

2. трима заместник-председатели – министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или упълномощени от тях лица;

3. четирима секретари – по един представител от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Национална сигурност”;

4. членове – представители от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Държавната агенция „Национална сигурност”.

(3) Съветът по морска сигурност представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за утвърждаване правилник за своята работа.

(4) Съветът привлича в своята работа представители на други ведомства и експерти в областта на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения.

(5) Не по-малко от веднъж на 12 месеца съветът анализира резултатите от прилагането на всички нормативни и индивидуални административни актове, регламентиращи постигането на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения, и препоръчва конкретни мерки за повишаване на ефективността им. При възникване на условия или проява на конкретен риск или заплаха за сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения, съветът се свиква извънредно.

(6) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” със заповед определят условията и реда за взаимодействие между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Държавна агенция „Национална сигурност” при инциденти, свързани с нарушаване или заплахи за сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения.

(7) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на вътрешните работи със заповед определят реда за насочване на сигнал, получен от сигналната система за сигурност на кораба в Координационния център за търсене и спасяване („закрит сигнал”) към Националния морски граничен координационен и информационен център на Министерството на вътрешните работи както и реда за информиране на компетентните органи на крайбрежната държава по местонахождението на кораба.”§ 5. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите „национална служба „Полиция”” се заменят с „Министерство на вътрешните работи”.

2. В т. 1 думите „паспортно-визов контрол” се заменят с „гранични проверки”.

§ 6. Създава се чл. 4а:

Чл.4а. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице ръководи и координира действията по предотвратяване и/или ликвидиране на възникнали заплахи срещу сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения чрез ръководителя на Ситуационния център на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (СЦ на МТИТС) или друго определено от него лице.

(2) Ситуационният център на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълнява функциите на Главен координационен център за координиране на действията по ал. 1, а ръководителят на СЦ на МТИТС – функциите на главен координатор на операцията по ликвидиране на заплахата за сигурността на кораби и пристанища.

(3) Ситуационният център на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е крайният получател на всеки сигнал за заплаха срещу кораби и български пристанища, получен при всички възможни получатели. В СЦ на МТИТС може да се получават както преки, така и вторични (препредадени) сигнали от този тип.

(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, след съгласуване с ръководители на други министерства и ведомства и анализ на получения сигнал за заплаха, може да предложи на министър-председателя да определи функциите на главен координационен център да се изпълняват от един от ситуационните центрове на други държавни органи.

(5) Разпорежданията на главния координатор на операцията са задължителни за всички участници в операцията.

(6) Главният координатор на операцията:


 1. незабавно информира за получения сигнал другите заинтересовани органи и организации и изисква те да приведат ръководените от тях структури и звена в готовност за пълноценно участие в операцията;

 2. според характера на получената предварителна информация относно постъпилия сигнал и оперативен анализ на другите факти и данни, определя главен координатор на операцията в района на събитието за целите на операцията и оповестява заинтересованите други участници за своето решение;

 3. ръководи пряко дейността на главния координатор на операцията в района на събитието;

 4. ръководи и координира действията на всички структури, включени в операцията;

 5. при необходимост информира, иска информация или оповестява международни организации, други правителства, администрации на чужди държави или техни органи, в т.ч. и в случаите на отправяне на искане за помощ от тях чрез Министерството на външните работи;

 6. взема решения за привличане на неправителствени органи, организации, физически и юридически лица за участието им в операцията;

 7. поддържа връзка с други координационни центрове на държавни органи и организации и при необходимост, предлага извършването на действия от тяхна компетентност;

 8. оповестява края на операцията.

(8) Щабът за координиране на операцията в района на събитието се помещава в:

1. работните помещения на Морския спасително-координационен център на Изпълнителна агенция „Морска администрация” в дирекция „Морска администрация – Варна” и в дирекция „Морска администрация - Бургас”, като за обезпечаване на неговата работа центърът ползва наличните технически и комуникационни средства на тези центрове – при заплахи/произшествия за сигурността на кораби на море;

2. в сградата на съответния орган по сигурността на пристанището – при заплахи/произшествия в цялото или част от цялото пристанище;

3. в сграда на съответното пристанищно съоръжение – при заплахи/произшествия в пристанищното съоръжение, когато е налична такава, а в останалите случай – в сграда на съответния орган по сигурността на пристанището, на което се намира пристанищното съоръжение.

(9) При заплахи/произшествия със сигурността на кораби на море главен координатор на операцията в района на събитието е директорът на съответната териториална дирекция „Морска администрация”.

(10) При заплахи/произшествия в пристанища и/или пристанищни съоръжения на море главен координатор на операцията в района на събитието е председателят на съвета по сигурността на съответното пристанище/пристанищно съоръжение.

(11) Главният координатор на операцията в района на събитието:

1. в рамките на своята компетентност, изпълнява разпорежданията на ръководителя на главния координационен център и поддържа пряка връзка с него;

2. ръководи пряко дейността на представителите на мястото на събитието на други ведомства, областните управители, общините и други организации, като им издава преки разпореждания и указания, в рамките на техните компетенции;

3. чрез главния координационен център, ако е необходимо, поддържа връзка и с други координационни центрове, подпомагащи неговата дейност.

(12) Представителите на мястото на събитието на други ведомства, на областните управители, на общините и на другите организации са упълномощени служители от ръководителя на тяхното ведомство или организация, които подпомагат дейността на главния координатор на операцията в района на събитието в оперативен порядък. Такива представители могат да бъдат упълномощени от следните органи или от ръководители на следните организации:


 1. министъра на отбраната;

 2. областния управител;

 3. кмета на съответната община;

 4. съответната областната дирекция „Полиция” на МВР;

 5. териториални структури на Държавна агенция „Национална сигурност”;

 6. Агенция „Митници”;

 7. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”;

 8. пристанищния оператор;

 9. органа по сигурността на пристанището;

 10. офицера по сигурността на пристанището;

 11. офицера по сигурността на пристанищното съоръжение;

 12. офицера по сигурността на корабоплавателна компания;

 13. съответното областно управление пожарна безопасност и защита на населението към Главна дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) на МВР;

 14. други – по преценка на главния координатор на операцията в района на събитието.

(13) Представителите на мястото на събитието на други ведомства, на областните управители, на общините и на другите организации:

1. изпълняват пряко разпорежданията на главния координатор на операцията в района на събитието, в рамките на своите компетенции;

2. поддържат връзка с техни териториални структури и звена;

3. дават експертни съвети;

4. събират и предоставят допълнителна информация, свързана с операцията;

5. подпомагат техническото обезпечаване на ръководенето на операцията на място.

(14) В операцията по предотвратяване или ликвидиране на последствията от възникналата заплаха за сигурността на корабите и пристанищата могат да участват, съгласно компетенциите и техническите им възможности, и други заинтересовани органи и организации.”

§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения:


 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Нивата за сигурност за корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения се обявяват от Изпълнителна агенция „Морска администрация”. ”

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При обявяване на трето ниво на сигурност Изпълнителна агенция „Морска администрация” дава инструкции и осигурява необходимата информация, свързана със сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения, които биха могли да бъдат засегнати.”

§ 8. В чл. 6 думите „и Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” могат да делегират” се заменят с „може да делегира”.

§ 9. Член 7 се изменя така:

„Чл. 7. Изпълнителна агенция „Морска администрация” проверява и контролира прилагането на корабния план за сигурност и плановете за сигурност на пристанището и пристанищното съоръжение.”§ 10. Член 7а се изменя така:

„Чл. 7а. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” предоставя информация на Европейската комисия, държавите - членки на Европейския съюз и IMO, свързана с прилагането на мерки за постигане на сигурността на корабите и пристанищата, съгласно чл. 13 от глава ХI-2 на конвенция SOLAS.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” предоставя на Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, списък с имената и данните за кореспонденция на служителите си, на които офицерите по сигурността на кораба, на компанията, на пристанището или пристанищното съоръжение могат да докладват за проблеми, свързани със сигурността.”

§ 11. Член 7б се отменя.

§ 12. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В основния текст на ал. 1 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

а/ в ал. 1, т. 1 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

б/ в ал. 1, т. 3 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

в/ в ал. 1, т. 4 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

2. В ал. 2 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

3. В ал. 3 навсякъде думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§13. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

2. В ал. 2 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 14 В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В основния текст на ал. 1 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

а/ в ал. 1, т. 1 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 15. В чл. 11 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 16. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, думата „Пристанищна” са заменя с „Морска”, думата „пристанище” се заменя с „пристанищно съоръжение” и думата „пристанището” се занемя с „пристанищното съоръжение”;

2. В ал. 2, думата „пристанище” се занемя с „пристанищно съоръжение” и думата „пристанищата” се заменя с „пристанищните съоръжения”.

§ 17 В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 навсякъде думата „пристанище” се заменя с „пристанищно съоръжение” и думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

2. В ал. 2 навсякъде думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 навсякъде думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение” и думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

2. В ал. 2 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 19. В чл. 23 думата „пристанище” се заменя с „пристанищно съоръжение”.

§ 20. В чл. 24, ал. 2 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 21. В чл. 25, ал. 2, т. 6 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 22. В чл. 25а се правят следните изменения:

1. в ал. 3, т. 2 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

2. в ал. 4, т. 1 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 23. В чл. 32 се правят следните изменения:

1. в ал. 1:

а/ в т. 4 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

б/ в т. 21 думата „пристанище” се заменя с „пристанищно съоръжение”.

2. в ал. 2:

а/ в т. 2 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

б/ в т. 3 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 24. В чл. 37, ал. 1, т. 5 след думата „пристанищата” се добавя „и пристанищните съоръжения”.

§ 25. В чл. 39, т. 9 думата „пристанищата” се заменя с „пристанищните съоръжения”.

§ 26. В чл. 40 се правят следните изменения:

1. в т. 1 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

2. в т. 8 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 27. Наименованието на глава пета се изменя така:

„Глава пета

Сигурност на пристанищата и пристанищните съоръжения”

§ 28. В глава пета наименованието на Раздел I на Глава пета се изменя така:

„Раздел I

Нива на сигурност на пристанищата и пристанищните съоръжения”

§ 29. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „Пристанищна” се заменя с „Морска ” и думата „терминали” се заменя със „съоръжения”.

2. В ал. 2 думата „терминали” се заменя със „съоръжения”.

3. В ал. 3 думата „Пристанищна” се заменя с „Морска ”, след думите „министъра на транспорта” се поставя запетая и се добавя „информационните технологии и съобщенията” и думите „пристанищен терминал” се заменят с „пристанищно съоръжение”.

4. В ал. 4 думата „терминали” се заменя със „съоръжения”.

5. В ал. 5 думата „Пристанищна” се заменя с „Морска”, след думите „сигурността на пристанището” се добавя „или пристанищното съоръжение” и думата „терминали” се заменя със „съоръжения”.§ 30. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думата „пристанището” се добавя „и пристанищното съоръжение”.

2. в т. 2 след думата „пристанището” се добавя „или пристанищното съоръжение”.

§ 31. В чл. 47 след думата „пристанището” се добавя „или пристанищното съоръжение”.

§ 32. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „пристанището” се добавя „или пристанищното съоръжение”.

2. В ал. 2 след думата „пристанищата” се добавя „или пристанищните съоръжения” и думата „Пристанищна” се заменя с „Морска”.

§ 33. В чл. 49 навсякъде след думата „пристанището” се добавя „или пристанищното съоръжение” и думата „Пристанищна” се заменя с „Морска”.

§ 34. Член 50 се изменя така:

„Чл. 50. Когато офицер по сигурността на пристанище или пристанищно съоръжение бъде уведомен, че кораб е с определено ниво на сигурност, по-високо от това на пристанището/пристанищното съоръжение, офицерът по сигурността на пристанището или пристанищното съоръжение незабавно уведомява Изпълнителна агенция „Морска администрация” и офицера по сигурността на кораба.”§ 35. В Глава пета наименованието на Раздел II на Глава пета се изменя така:

„Раздел II

Оценка на сигурността на пристанищното съоръжение”

§ 36. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 навсякъде в текста думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

2. В ал. 2 думата „Пристанищна” се заменя с „Морска”, след думите „Министерство на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя „Държавна агенция „Национална сигурност”.

3. В ал. 3 думата „Пристанищна” се заменя с „Морска”.

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Оценката по сигурността на пристанищното съоръжения се разглежда от съответния съвет за сигурност на пристанищното съоръжение поне веднъж на пет години и при настъпили сериозни промени на рисковете, промени, свързани с пристанищната инфраструктура, както и при промяна статута на пристанищното съоръжение, се изисква изготвяне на нова оценка от компетентните органи, а при необходимост – и актуализиран/нов план за сигурност.”

5. В ал. 5:

а) в основния текст думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

б) в т. 6 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

в) в т. 7 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.;

г) в т. 8 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 37. Член 51а се отменя.

§38. Член 52 се изменя така:

„Чл. 52. (1) Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение се извършва за всяко пристанищното съоръжение поотделно.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” може да разреши извършване на обща оценка на сигурността за повече от едно пристанищно съоръжение, когато пристанищният оператор е един за пристанищните съоръжения, на които се извършва оценка на сигурността, и местоположението, дейността, оборудването и архитектурата на тези пристанищни съоръжения са сходни.

(3) В случаите по ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” уведомява IМО за извършената обща оценка.”§ 39. Създава се чл. 52а:

„Чл. 52а. Оценката на сигурността на пристанищно съоръжение се извършва съгласно разпоредбите на Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code.”§ 40. В чл. 53 се правят следните изменения:

 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение завършва с доклад за начина на провеждане на оценката, описание на всяка уязвимост на пристанищното съоръжение, открита при извършването на оценката, както и описание на мерките за противодействие. Към доклада се прилага и направената оценка за сигурността на пристанищното съоръжение.”

 1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Докладът, придружен от оценката, се изготвят в пет екземпляра и се представя на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” за одобряване.”

§ 41. Създава се чл. 53а:

„Чл. 53а Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение се изготвя в пет еднообразни екземпляра, всеки от които на хартиен и електронен носител, като единият екземпляр се съхранява от служителя по сигурността на информацията към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и служи за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, вторият – при пристанищния оператор, третият – в съответната областна дирекция „Полиция”, четвъртият – в съответното териториално управление на Главна дирекция „Гранична полиция” и петият – в Държавна агенция „Национална сигурност”.§ 42. В глава пета наименованието на Раздел III на Глава пета се изменя така:

„Раздел III

План за сигурност на пристанищното съоръжение”

§ 43. Член 54 се отменя.

§ 44. Член 55 се изменя така:

„Чл. 55. (1) Планът за сигурността за всяко пристанищно съоръжение се изготвя от Изпълнителна агенция „Морска администрация” съвместно с експерти в съответната област от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” или от призната организация по сигурността.

(2) Когато планът се изготвя от призната организация по сигурността, той се одобрява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

(3) Планът за сигурност на пристанищно съоръжение се изготвя съгласно разпоредбите Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code.

(4) Разработването и поддържането на плана се осъществява въз основа на оценката за сигурност, като се отчита взаимодействието кораб – пристанищно съоръжение.”

§ 45. В чл. 56 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

§ 46. Член 57 се изменя така:

„Чл. 57. (1) Планът за сигурност на пристанищното съоръжение се одобрява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

(2) Планът за сигурност на пристанищното съоръжение може да се комбинира с всеки друг план за спешни случаи на пристанище или да е част от такива планове.”

§ 47. В чл. 58 думата „Пристанищна” се заменя с „Морска” и думата „пристанището” с „пристанищното съоръжение”.

§ 48. Член 59 се отменя.

§ 49. Чл. 60 се изменя така:

„Чл. 60. (1) План за сигурност на пристанищното съоръжение се изготвя за всяко едно пристанищно съоръжение поотделно.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” може да разреши изготвяне на план на сигурност, обхващащ повече от едно пристанищно съоръжение, когато операторът е един и същ и местоположението, дейността, оборудването и архитектурата на тези пристанищни съоръжения са сходни.

(3) В случаите по ал. 2 Изпълнителна агенция „Морска администрация” уведомява IMO за изработения общ план.”§ 50. Член 61 се отменя.

§ 51. Член 62 се отменя.

§ 52. В чл. 63 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” следи за” се заменят с „Изпълнителна агенция „Морска администрация” контролира”.

2. В ал. 2 думите „пристанището или пристанищния терминал” се заменят с „пристанищното съоръжение”.

§ 53. В Глава пета наименованието на Раздел IIIа на Глава пета се изменя така:

„Раздел IIIа

Орган за сигурността на пристанищното съоръжение”.

§ 54. Член 63а се изменя така:

„Чл. 63а. (1) Орган за сигурността на пристанищното съоръжение е операторът на пристанищното съоръжение.

(2) Органът за сигурността на пристанищното съоръжение е отговорен за наличието, изпълнението и поддържането на план за сигурност на пристанищното съоръжение.”

§ 55. В чл. 63б се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

2. В т. 1 думите „пристанището или „пристанищния терминал” са заменят с „пристанищното съоръжение”.

3. В т. 2 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.

4. В т. 4 думата „Пристанищна” се заменя с „Морска ”и думите „пристанището или пристанищния терминал” се заменят с „пристанищното съоръжение”.

5. В т. 5 думата „Пристанищна” се заменя с „Морска”, след думата „Полиция” се добавя „на МВР” и думите „пристанището или пристанищния терминал” се заменят с „пристанищното съоръжение”.§ 56. Член 63в се изменя така:

„Чл. 63в. (1) Към всеки орган за сигурността на пристанищното съоръжение се създава съвет по сигурността на пристанищното съоръжение като постоянно действащ помощен орган за съгласуване, сътрудничество и координация между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат отношение към постигане сигурността на съответното пристанищно съоръжение.

(2) Съветът по сигурността на пристанищното съоръжение се състои от:

1. законния представител на юридическото лице – пристанищен оператор или упълномощено от него лице - председател;

2. офицера по сигурността на пристанищното съоръжение - заместник-председател;

3. представител на съответната териториална дирекция „Морска администрация”;

4. представител на съответната областна дирекция „Полиция” на МВР;

5. представител на съответното гранично полицейско управление;

6. представител на съответната териториална дирекция на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР;

7. представител на организацията, на която пристанищният оператор е поверил осъществяването на охраната на пристанищната територия и инфраструктура;

8. офицера по сигурността на пристанището.

(3) По преценка на органа по сигурността на пристанищното съоръжение в работата на съвета по сигурността на пристанищното съоръжение могат да бъдат привлечени представители на съответната териториална дирекция на Агенция „Митници” и на Военноморските сили на Република България, както и други експерти в областта на сигурността на пристанищата.

(4) Съветът по сигурността на пристанищното съоръжение:

1. проучва и анализира актуалните заплахи за сигурността на пристанищното съоръжение и тенденциите в тази област, с оглед внасяне на промени в плана за сигурност на пристанището;

2. прави предложения за промяна на нивото на сигурност на пристанищното съоръжение;

3. прави предложения за въвеждане на допълнителни временни мерки за сигурност, без повишаване на нивото на сигурност;

4. прави предложения за въвеждане на други мерки, дейности или процедури, които имат пряко или косвено отношение към сигурността на пристанищното съоръжение;

5. в случаите на потенциална заплаха или риск за сигурността на пристанищното съоръжение, координира действията и разпределя задачите между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат отношение към постигане на неговата сигурност;

6. в случаите на потенциална заплаха или риск за сигурността на пристанищното съоръжение, осъществява контрол върху дейността на всички лица, които извършват или ползват пристанищни услуги или дейности, когато техните действия или бездействия могат да създадат условия за нарушаване сигурността на пристанищното съоръжение.

(5) Съветът по сигурността на пристанищното съоръжение се свиква на редовни заседания не по-рядко от веднъж на три месеца и на извънредни заседания – по искане на всеки от членовете на съвета или на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” при проява на конкретен риск или заплаха за сигурността на пристанищното съоръжение или при възникване на условия за такъв риск или заплаха.

(6) Съветът по сигурността на пристанищното съоръжение може да заседава, ако присъстват най-малко 2/3 от неговите членове. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на съвета.

(7) На първото си заседание Съветът по сигурността на пристанищното съоръжение приема правилник за своята работа, в който следва да бъдат уредени периодичността и редът за свикване и провеждане на заседанията, начините за връзка и взаимодействие на членовете на съвета при проява на конкретен риск или заплаха, както и всички други въпроси, свързани с осъществяване на посочените в ал. 4 функции.”§ 57. В Глава пета наименованието на Раздел IV на Глава пета се изменя така:

„Раздел IV

Офицер по сигурността на пристанищно съоръжение”.

§ 58. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Всеки орган по сигурността на пристанищното съоръжение определя офицер по сигурността за пристанищното съоръжение.”

2. В ал. 2 думите „един пристанищен терминал” се заменят с „едно пристанищното съоръжение”и думата „терминали” с „пристанищни съоръжения”.

3. В ал. 3 думите „един пристанищен терминал” се заменят с „едно пристанищното съоръжение” и думите „за всеки един от тях” се заменят с „за всяко едно от тях”.

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Офицерът по сигурността е служител на пристанищния оператор и лице за контакт с представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Държавна агенция „Национална сигурност” по въпросите на сигурността на пристанищното съоръжение. В случаите по ал. 3 лице за контакт е офицерът координатор.”

§ 59. Член 65 се изменя така:

„Чл. 65. Офицерът по сигурността на пристанищно съоръжение:

1. провежда първоначален преглед на сигурността на пристанищното съоръжение, като отчита съответната оценка по сигурността на пристанището;

2. съдейства при разработването на плана за сигурност на пристанищното съоръжение и отговаря за поддържането му;

3. прилага плана за сигурност на пристанищното съоръжение и провежда тренировки във връзка с неговото изпълнение;

4. извършва редовни проверки по сигурността на пристанищното съоръжение с цел гарантиране постоянното прилагане на мерките за сигурност;

5. предлага внасянето на промени в плана за сигурност на пристанищното съоръжение, с цел отстраняване на недостатъци или обновяването му;

6. осигурява обучение на лицата, отговорни за сигурността на пристанищното съоръжение;

7. докладва пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” и офицера по сигурността на пристанището и съхранява протоколи за събития, които заплашват сигурността на пристанищното съоръжение;

8. координира прилагането на плана за сигурност на пристанищното съоръжение със съответния офицер по сигурността на пристанището, офицера по сигурността на компанията и офицера по сигурността на кораба;

9. следи за спазване изискванията към лицата, отговорни за сигурността на пристанищното съоръжение;

10. следи за правилното управление, тестване, калибриране и поддържане на оборудването по сигурността;

11. съдейства на офицера по сигурността на кораба за идентифициране на лицата, които ще се качват на борда на кораба;

12. координира действията по изпълнение на плана със службите по сигурността;

13. при всяко посещение в пристанищното съоръжение на кораб, попадащ в приложното поле на тази наредба, извършва оценка на риска на база подадената от кораба предварителна информация по сигурността; в случай на необходимост от мерки за контрол на кораба, докладва на офицера по сигурността на пристанището.”

§ 60. Създават се чл. 65а и 65б:

„Чл. 65а. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на вътрешните работи със своя съвместна заповед, определят реда за издаване и контрол на използването на пропуски на и от лица и транспортни средства в забранените за достъп зони на пристанищните съоръжения.

Чл. 65б. (1) Пропуски за зоните за сигурност се издават на служители и работници, чиито задължения или мястото на тяхното изпълнение изискват влизане или престояване в тези зони. Процедурата по издаване на пропуски включва:

1. подаване на писмена заявка за пропуск до издаващия орган;

2. проверка на заявките от страна на упълномощените сътрудници за определяне на основанията за издаване на пропуска;

3. съгласуване на заявките от страна на компетентните служби на Министерството на вътрешните работи с цел да не бъдат допускани нежелани лица в зоните за сигурност.

(2) Всеки пропуск съдържа:

1. наименование на издателя на пропуска;

2. снимка на лицето, на което се издава;

3. имената и други лични данни (единен граждански номер, личен номер на чужденец или дата на раждане) на лицето, на което се издава;

4. зоните, за които е валиден;

5. срокът на неговата валидност.

(3) Правилата и процедурите по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат и по отношение на пропуските за моторни превозни средства.

(4) Всеки пропуск на моторно превозно средство съдържа:

1. наименование на издателя на пропуска;

2. регистрационен номер на моторното превозно средство;

3. наименование на собственика и ползвателя на моторното превозно средство;

4. зоните, за които е валиден;

5. срокът на неговата валидност.

(5) Всички лица, имащи пропуск за зоните за сигурност, подлежат на инструктаж и контрол за познаването на инструкциите за движение и за сигурност при експлоатацията на моторни превозни средства в района на пристанищното съоръжение.

(6) Личните пропуски и пропуските на моторните превозни средства се поставят и носят на видно място при влизането, излизането и по време на престоя в зоните за сигурност.”

§ 61. Създава се Раздел IVа с чл. 65в – 65к:

„Раздел IVа

Оценка на сигурността на пристанището


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница