Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фондстраница1/24
Дата24.07.2016
Размер2.14 Mb.
#4311
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИ ЦЕНИ, ЦЕНИ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ПЛОЩИ И УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И СЕРВИТУТИ ВЪРХУ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Приета с ПМС № 252 от 06.11.2003 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на:

1. базисните цени при сделки с горски имоти;

2. цените за изключване на гори и земи от горския фонд;

3. цените за учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд;

4. таксите за изграждане на пещи за вар, жижни за въглища и други в горския фонд по реда на чл. 86, ал. 1 от Закона за горите;

5. базисните цени за уедряване на горски имоти;

6. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

7. стойността на обезщетението при отчуждаване на гори и земи от горския фонд;

8. базисната цена на отделно стоящи дървета в горския фонд и извън него;

9. цените на горските имоти при застраховки, ипотеки, апортни вноски и други случаи, за които нормативен акт или държавен орган изисква оценка на имота;

10. (нова - ДВ, бр. 6 от 2005 г.) размера на обезщетенията за сервитути върху гори и земи от горския фонд, които възникват в полза на енергийните предприятия съгласно Закона за енергетиката при разширение на съществуващи и при изграждане на нови енергийни обекти;

11. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) оценката на щети, възникнали върху горски имоти извън случаите, за които се прилага Наредбата за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд (ДВ, бр. 39 от 2004 г.).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Базисните цени на горските имоти изразяват тяхната парична стойност в левове в зависимост от цената на земята, месторастенето, насаждението, специалните полезни функции на горите, местоположението и други икономически фактори.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Цените, стойността на щетите, размерът на обезщетенията и таксите по чл. 1 се определят с оценка, извършена от оценител, съгласно условията и реда на наредбата.

Чл. 4. (1) Оценката е валидна до датата, посочена в удостоверението за оценка, но не повече от 12 месеца от датата на издаването му. Ако в рамките на този срок инфлацията (дефлацията) надхвърли 10 на сто, оценката се коригира с процента на инфлация (дефлация) за същия период и се презаверява. Презаверяването на удостоверението не удължава валидността на оценката.

(2) За издаване на удостоверение за оценка, както и за неговото презаверяване се заплаща такса по тарифа съгласно чл. 28, ал. 8 от Закона за горите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Когато е подадено заявление за определяне размер на обезщетение, стойност на щети, както и за продажба, замяна, промяна на предназначението или учредяване на ограничени вещни права върху гори и земи от горския фонд по реда на Закона за горите и срокът на валидност на удостоверението за оценка е изтекъл не по вина на заявителя, срокът се удължава служебно от органа, който го е издал, когато към датата на подаване на заявлението:

1. заявителят е представил всички изискуеми по закона документи и същите са валидни, и

2. е изтекъл не повече от половината срок на валидност на удостоверението за оценката по ал. 1 и не е настъпила промяна в нормативната уредба.

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Удължаването на срока по ал. 3 не може да бъде за период, по-дълъг от една година.

(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В случаите на удължаване срока на валидност на удостоверението за оценка по реда на ал. 3 компетентният орган извършва проверка на терена за състоянието на имота.

(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Ако в хода на проверката по ал. 5 се установи промяна в състоянието на имота, както и когато не са налице предпоставките за удължаване на срока по ал. 3, заявителят изготвя за собствена сметка нова оценка на имота.

Чл. 5. (1) За извършване на оценката оценяваният имот се разделя на еднородни части по начина и реда за обособяване на подотдели, указани в наредба за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България по чл. 25, ал. 2 от Закона за горите.

(2) Допуска се да се обособяват еднородни части по-малки от 0,1 ха.

Чл. 6. Площта на оценявания имот и на еднородните му части се определя с точност до 1 кв. м, с изключение на случаите, когато възложителят определи друга точност.

Глава втора.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИЯ ФОНД

Раздел I.

Оценка на земята

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Цената на земята се определя по средните цени на земята по типове месторастения съгласно приложение № 1, периодично актуализирани от Изпълнителната агенция по горите по реда на чл. 30, ал. 2. За застроените площи в горския фонд се приема типът месторастене на земята, определен в действащия лесоустройствен проект (ЛУП) за съответния подотдел, в който те са разположени. Ако за съответния подотдел не е установено месторастене, се приема това на най-близко разположения до застроената площ подотдел, в който по лесоустройствения проект е определено месторастене.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Цената на земята на незалесените площи в горски имот, за които не може да се определи тип месторастене, е равна на цената на земята на нелесопригодни площи по приложение № 1.

(3) При наличие на нелесопригодност в имота лесопригодната част се оценява по ал. 1, а нелесопригодната - по ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Цената на земята по ал. 1, 2 и 3 се умножава по корекционен коефициент за местоположение съгласно приложение № 2, който отчита разположението на имота спрямо местната и националната инфраструктура.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Цената на земята, определена по реда на ал. 4, се нарича горскостопанска.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Към горскостопанската цена на земята се прави добавка, която отчита местното ниво на цените на земята в границите на землището на населеното място по местоположение на имота.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Добавката по ал. 6 се определя съгласно приложение № 3 според категорията на населеното място. При наличие на 10 и повече сделки с горски имоти регионалната комисия по оценка определя местни цени за приложение № 3 съгласувано с Националното управление по горите, но не по-ниски от цените по наредбата.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Цената, определена по ал. 6, е базисна цена на земята.

Раздел II.

Оценка на насаждението

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Цената на насаждението е сума от стойностите на елементите гора, от които то се състои.

(2) Елемент гора е част от насаждението, максимално еднородна по своите таксационни показатели.

(3) За целите на оценката насажденията за изборно стопанство условно се разделят на три елемента: млада, средновъзрастна и зряла част на насаждението, независимо че разликите във възрастта в границите на тези части надхвърлят един клас.

(4) Стойността на елемента гора е равна на стойността на просто насаждение със същите параметри и с площ, равна на парциалната площ на елемента.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Цената на отделно стоящи горски дървета и групи дървета се пресмята по цената на дървесината съгласно приложение № 4 към момента на оценката, без да се приспадат добивните разходи.

(6) Сумарната грешка за определяне обема на дървесината на оценявания имот не може да бъде по-голяма от ± 15 на сто.

Чл. 9. (1) Стойността на просто насаждение, което е достигнало или надминало турнусна възраст, е равна на стойността на дървесината на корен в сегашна възраст.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Ако насаждението не е достигнало турнусна възраст, се изчислява очакваемата стойност и се сравнява със стойността на дървесината на корен в сегашна възраст. За цена на насаждението се взема по-високото от тези две числа.

Чл. 10. (1) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

(2) Надлесните дървета във всяко насаждение се оценяват по стойността на дървесината на корен в сегашна възраст.

Чл. 11. (1) Турнусът се определя съгласно приложение № 5 според стопанския клас за всеки елемент гора.

(2) За стопанския клас "Изборен" се приема условен 120-годишен турнус.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В горите със защитни и рекреационни функции и в горите от защитените територии, в които се предвижда удължаване на възобновителния период, турнусът може да се увеличи с един до два класа на възраст.

Чл. 12. При отсичане на насаждението преди турнусната възраст загубата s на прираст от преждевременната сеч се изчислява като разлика между очакваемата стойност e на насаждението и сегашната стойност a на дървесината на корен, т. е. s = e - a. Когато очакваемата стойност е по-малка от стойността на дървесината, условно се приема, че s = 0.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Стойността на дървесината на корен в сегашна възраст а се определя, като от приходите се приспаднат разходите за сеч, първична обработка и извоз на дървесината.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В случай че приходите не покриват разходите, дървесината няма цена и a = 0.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Стойността на дървесината на корен (действителният чист доход от добита дървесина), определена по счетоводни данни, не важи за оценката.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Приходите от продажбата на дървесината се получават, като запасът се сортиментира и обемите на категориите дървесина се умножат по средната им цена съгласно приложение № 4.

Чл. 15. (1) Кубирането и сортиментирането на насажденията се извършват съгласно наредба за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България по чл. 25, ал. 2 от Закона за горите с разредни обемни и обемно-сортиментни таблици или с програмни продукти, приети от Националното управление по горите, или съгласно приложения № 6, 7 и 8.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

(3) Използваните методи за кубиране и сортиментиране задължително се посочват в удостоверението за оценка.

(4) Класът на сортиментност на насаждението се определя съгласно приложение № 9. Ако насаждението е в първата половина на турнусната възраст, условно се приема I клас за иглолистните, II клас за широколистните високостъблени и III клас за издънковите насаждения.

Чл. 16. (1) Средните разходи за сеч и първична обработка на дървесината при средна трудност на сечището се определят съгласно приложение № 10 според дървесния вид и категорията дървесина.

(2) Разходите за сеч и първична обработка на дървесината съгласно приложение № 10 се умножават по коефициент съгласно приложение № 11, който отчита трудността на сечището.

Чл. 17. (1) Средните разходи за извоз на дървесината при средна трудност на терена се определят съгласно приложение № 12 според дървесния вид, категорията дървесина и извозното разстояние.

(2) Разходите за извоз се умножават по коефициент съгласно приложение № 13, който отчита трудността на извозния път.

Чл. 18. (1) Очакваемата стойност e на просто насаждение се получава по формулата на Блуме:

e = au f + c (1 - f),

където: au е доходът в турнусна възраст; c са разходите за създаване; f е факторът на възрастта.

(2) Доходът в турнусна възраст се изчислява аналогично на сегашната стойност на дървесината на корен, но въз основа на таксационни показатели, преизчислени към турнусна възраст (прогнозни таксационни показатели).

(3) Разходите за създаване на насаждението при средна трудност на терена се определят според дървесния вид и произхода му съгласно приложение № 14.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) За отчитане на условията на терена разходите съгласно приложение № 14 се умножават с коефициент на трудност съгласно приложение № 15.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Доходът в турнусна възраст и разходите за създаване се изчисляват по цени, установени по средностатистически данни на Националното управление по горите, независимо че се отнасят за минало или за бъдеще време.

(6) Факторът на възрастта се отчита от таблиците съгласно приложение № 16. Факторът зависи от дървесния вид, бонитета и възрастта, изразена в проценти от турнуса.

(7) Когато имотът се оценява във връзка с определяне размера на щета, при изчисляване на разходите за създаване произходът на гората винаги се приема за изкуствен.

(8) Счетоводни данни на собственика не се използват за оценка на имота.

(9) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Ако очакваемата стойност по ал. 1 е по-ниска от разходите за създаване на насаждението, се приема, че очакваемата стойност е равна на разходите за създаване на насаждението.

Чл. 19. (1) За определяне на очакваемата стойност на насаждението се определят прогнозни параметри, очаквани към турнусна възраст.

(2) Прогнозната средна височина и прогнозният среден диаметър се определят чрез интерполиране и екстраполиране по растежни таблици съгласно приложение № 17.

(3) Прогнозният нормален стъблен запас се изчислява по средната височина на дървесния вид в турнусна възраст по растежни таблици. Към стъбления запас се добавя обемът на клоните, изчислен в зависимост от прогнозната дължина на короната в проценти от средната височина.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Прогнозната пълнота на насаждението се определя съгласно приложение № 18 въз основа на сегашната му пълнота и сегашна възраст на основния дървесен вид.

(5) Пълнотата не се променя в случаите, когато строежът по пълнота в момента на оценката е силно неравномерен, когато състоянието на насаждението е лошо и при несклопени култури.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Прогнозният клас на сортиментност е равен на класа на сортиментност в сегашната възраст.

(7) Процентът на специалния сортимент не се променя.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Прогнозната дължина на короната в проценти се определя по сегашната й дължина в метри, разделена на прогнозната средна височина. При насаждения в първата половина на турнуса се приема условно 40 на сто за прогнозна дължина на короната.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Заетостта на сечището от препятствия, извозното разстояние и категорията на извозния път не се променят в прогнозна възраст.

(10) Сортиментирането в турнусна възраст се извършва по сортиментни таблици за цели дървостои по:

1. средна височина, среден диаметър и клас на сортиментност в турнусна възраст;

2. среден диаметър и клас на сортиментност в турнусна възраст;

3. програмни продукти, утвърдени от Националното управление по горите.

Раздел III.

Базисни цени на горски имоти

Чл. 20. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Базисната цена на горския имот е сума от базисната цена на земята по чл. 7, ал. 8 и цената на насаждението. Базисната цена се закръглява до цяло число в левове.

(2) За гарантиране на средообразуващите, защитните и рекреационните функции на горите в определени райони на страната се създават зони за особена защита от урбанизация, в които базисните цени на горския имот се умножават с коефициенти съгласно приложение № 19.

(3) Сгради, съоръжения и водни площи в горски имоти не се оценяват по реда на наредбата.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.)

(5) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) При замени на гори и земи от горския фонд - частна държавна собственост, с гори и земи - собственост на физически лица или на юридически лица и на общини по реда на чл. 15б от Закона за горите, в зоните по ал. 2 към базисната цена на земята по чл. 7, ал. 8 се прибавя половината от стойността на пазарен регулатор съгласно приложение № 20.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Базисните цени на горските имоти, определени по ал. 1 и 2, представляват базисни цени за уедряване на горски имоти, стойността на обезщетение при отчуждаване на гори и земи от горския фонд и цените на горските имоти при застраховки, ипотеки, апортни вноски и други случаи, за които нормативен акт изисква оценка на имота.

Глава трета.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНА ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И СЕРВИТУТИ ВЪРХУ ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИЯ ФОНД (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2004 Г.)

Раздел I.

Определяне на цена за промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) (1) За изключване при промяна на предназначението им на гори и земи от горския фонд в случаите по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за горите се заплаща цена за промяна на предназначението, равна на сумата от цената на насаждението и 30 на сто от базисната цена на имота, определена по реда на глава втора, като цената на земята по чл. 7, ал. 8 се увеличава със стойността на пазарен регулатор съгласно приложение № 20.

(2) За изключване при промяна на предназначението им на гори и земи от горския фонд в случаите по чл. 14, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за горите се заплаща цена за промяна на предназначението, равна на сумата от цената на насаждението и 70 на сто от базисната цена на имота, определена по реда на глава втора, като цената на земята по чл. 7, ал. 8 се увеличава със стойността на пазарен регулатор съгласно приложение № 20.

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Цените по ал. 1 и 2 се закръгляват до цяло число в левове.

Раздел II.

Определяне на цена за учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) За учредяване право на сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд в случаите по чл. 16, ал. 6 от Закона за горите се заплаща цена за учредяване на сервитут, равна на сумата от цената на насаждението и 10 на сто от базисната цена на имота, определена по реда на глава втора, като цената на земята по чл. 7, ал. 8 се увеличава със стойността на пазарен регулатор съгласно приложение № 20.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) За учредяване право на ползване върху гори и земи от държавния горски фонд в случаите по чл. 16, ал. 5 от Закона за горите се заплаща цена за учредяване право на ползване, равна на сумата от цената на насаждението и 20 на сто от базисната цена на имота, определена по реда на глава втора, като цената на земята по чл. 7, ал. 8 се увеличава със стойността на пазарен регулатор съгласно приложение № 20.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Цената, определена по ал. 1 и 2, е за срок от 30 години и се закръглява до цяло число в левове. Учреденото право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд за по-кратък период се редуцира пропорционално на срока.

(4) За случаите по чл. 86, ал. 7 от Закона за горите се заплаща такса, равна на цената по ал. 1.

(5) За ползването на застроената и нормативно определената прилежаща площ по реда на § 123, ал. 8 от Закона за горите се заплаща цена по ал. 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Обезщетението за сервитут върху гори и земи от горския фонд, който възниква в полза на енергийно предприятие съгласно Закона за енергетиката при разширение на съществуващ и при изграждане на нов енергиен обект, както и в полза на други лица по реда на чл. 16б от Закона за горите, е равно на базисната цена на частта от имота, включена в границите на сервитута.

Раздел III.

Оценяване на щети върху гори и земи от горския фонд и на отделно стоящи дървета (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

Раздел IV.

Оценяване на щети, възникнали върху горски имоти, които не са административни нарушения по Закона за горите и правилника за прилагането му (Нов - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) (1) Щета е обстоятелство, в резултат на което се намалява цената на имота.

(2) Стойността на щетата се определя като разлика между цената на имота преди и след настъпване на събитието, намалило цената на имота.

Глава четвърта.

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Раздел I.

Ред за възлагане на оценка

Чл. 25. (1) Изготвянето на оценка може да бъде възложено от собственика или от заинтересуваното лице с писмен договор с изпълнителя.

(2) Оценката се извършва за сметка на възложителя.

(3) Когато възложителят е Националното управление по горите или негова структура, разноските са за сметка на бюджета на Националното управление по горите.

Чл. 26. При възлагане на оценката възложителят прилага следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) скици на имотите с регистър на координатите, издадени по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.) от Общинската служба по земеделие по местонахождение на имота или от Службата по кадастър, издадени по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри (ДВ, бр. 41 от 2005 г.);

2. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) заверена от държавното горско стопанство или от държавното ловно стопанство извадка от картата на лесоустройствения проект, план или програма с нанесено местоположение на оценявания имот;

4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) заверени от държавното горско стопанство или от държавното ловно стопанство таксационни описания на подотделите, образуващи имота.

Раздел II.

Ред за изработване на оценката

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Оценителят таксира подлежащата на оценка площ. Работите по таксацията и обработката на данните се извършват съгласно наредба за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони по чл. 25, ал. 2 от Закона за горите, доколкото наредбата не постановява друго.

(2) Ако предстои изсичане на гората, таксацията се провежда преди извършване на сечта и резултатите от нея се съгласуват своевременно със заинтересуваните страни.

Чл. 28. За изготвяне на оценка данни могат да се ползват от действащия лесоустройствен проект, план или програма, проверени и актуализирани на място.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) При изготвяне на оценките оценителите използват последното издание на нормативните актове и справочните документи.

Чл. 30. (1) Нормативните актове и справочните документи за прилагане на наредбата са:

1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) цените на земята и дървесината, средните разходи за създаване на насаждението, средните разходи за сеч и извоз на дървесината;

2. таблиците за определяне фактора на възрастта;

3. обемните, сортиментните и растежните таблици, посочени в наредба за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България по чл. 25, ал. 2 от Закона за горите;

4. нормативните актове, използвани по приложение № 19;

5. други цифрови данни по приложенията към наредбата.

(2) Началникът на Националното управление по горите може да променя справочните документи със заповед, с изключение на приложенията по ал. 1, т. 4.

(3) Промените по ал. 1, т. 4 се отразяват в приложение № 19 от централната комисия по оценка.

Чл. 31. Когато цените или разходите в даден район се отличават трайно и съществено от средните за страната, за него могат да се изработват местни средни цени и разходи.

Чл. 32. Средните цени и разходи се актуализират и утвърждават от началника на Националното управление по горите по предложение на централната комисия по оценка.

Чл. 33. (1) Средните за страната цени на дървесината съгласно приложение № 4 се определят на база отчетите на структурите на Националното управление по горите.

(2) Средните цени на дървесината се определят от годишния отчет за последните 3 години, като последната от тях участва с удвоена тежест. При необходимост данните могат да се коригират с процента на инфлация.

(3) При съществена промяна на цените през текущата година централната комисия по оценка може да определи цени, различни от определените по ал. 2.

(4) Средните цени по категории дървесина се изчисляват като средни претеглени по средностатистически данни от отчетите на Националното управление по горите.

Чл. 34. (1) Разходите за създаване, сеч и извоз съгласно приложения № 10, 12 и 14 се определят на база отчетите на структурите на Националното управление по горите или чрез нормативни проучвания.

(2) Разходите по ал. 1 се определят от годишния отчет за последните 3 години, като последната от тях участва с удвоена тежест. При необходимост данните могат да се коригират с процента на инфлация от централната комисия.

(3) При съществена промяна на разходите през текущата година по предложение на централната комисия по оценка началникът на Националното управление по горите може да определи разходи, различни от определените по ал. 2.

(4) Средствата, получавани като субсидии, помощи и облекчения, се включват в разходите за създаване, независимо от това че не са заплатени от Националното управление по горите.

Чл. 35. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Цената на земята по приложение № 1 на отделното месторастене е средната за страната или за по-малък район пазарна цена на земите от това месторастене.

(2) Средната пазарна цена на земята се определя по достоверни пазарни свидетелства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) При липса на достоверни пазарни свидетелства за земите от месторастенето цената на земята се извежда от цената на други месторастения или по доходната им стойност.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Ако е известна цената на земята на едно месторастене, цената на земята на друго месторастене се определя пропорционално на стойностния прираст.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Типовете горски месторастения се определят съгласно класификационната схема на типовете горски месторастения в Република България от 1983 г.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Оценителят изработва доклад за оценка, който съдържа:

1. обяснителна записка;

2. калкулация;

3. заключение за резултата от оценка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Всички документи по ал. 1 съдържат опознавателни данни (кадастрален номер и землище по ЕКАТТЕ, държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, горскостопански отдел и подотдел).

(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Обяснителната записка включва целта за изготвяне на оценката, данни за възложителя на оценката (трите имена, адрес, БУЛСТАТ/ЕИК, данъчен номер, упълномощен представител) описание на обекта на оценка (местоположение, собственика на имота), източници на използваните данни (кадастрални и горскостопански карти, лесоустройствени и други проекти, собствени измервания), нормативните актове и справочни документи, използвани методи за кубиране и сортиментиране, дата на изготвяне на оценката. Към обяснителната записка се прилага копие от удостоверение за завършен курс за оценка на гори и земи от горския фонд.

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Към калкулацията се прилагат таксационните описания на оценяваните горски имоти, карнети и сборни листове, съставени при определяне на запаса и сортиментната структура, както и всички данни, които не са взети от приложенията на наредбата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Заключението задължително съдържа базисната цена на имота и цената по чл. 1, за която се извършва оценката.

Раздел III.

Ред за приемане на оценката

Чл. 37. (1) Началникът на Националното управление по горите със заповед създава централна и регионални комисии по оценка, като назначава и освобождава председателите и членовете им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Комисиите се състоят от председател и най-малко двама членове, които са оценители.

Чл. 38. Централната комисия по оценка:

1. прави предложения чрез началника на Националното управление по горите до министъра на земеделието и горите за промяна на наредбата;

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) предлага за утвърждаване на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите учебни програми;

3. поддържа и актуализира нормативните актове и справочните документи;

4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) предоставя на регионалните комисии по оценка и на оценителите актуални нормативни актове и справочни документи;

5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) контролира работата на регионалните комисии по оценка и на оценителите;

6. изпълнява функциите на регионална комисия по оценка, когато тя е затруднена да ги изпълнява;

7. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) обобщава информацията по издадените удостоверения за оценка.

Чл. 39. Регионалната комисия по оценка:

1. разработва и представя на централната комисия по оценка необходимите нормативни актове и справочни документи на ниво регион;

2. приема и разглежда представените доклади за оценки;

3. поддържа списък с експерт-оценители и го предоставя на възложителя за избор;

4. издава удостоверение за оценка и го предоставя на възложителя;

5. съхранява в архив резултатите от оценки и експертизи;

6. при необходимост презаверява или издава дубликати на издадените удостоверения.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Докладът по чл. 36, придружен от акт за приемане на работата между възложителя и оценителя, се представя от възложителя за разглеждане в комисията по оценка чрез заявление срещу заплащане на такса, определена в тарифа, приета от Министерския съвет.

(2) Докладът за оценка се разглежда от комисията по оценка в едномесечен срок от представянето му.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) За разглеждане и приемане на оценки от централната комисия по оценка се съставя протокол, който се утвърждава от началника на Националното управление по горите или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) За разглеждане и приемане на оценки от регионалната комисия по оценка се съставя протокол, който се утвърждава от директора на регионалната дирекция по горите или упълномощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от изготвяне на протокола.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Въз основа на утвърдения протокол изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или директорът на регионалната дирекция по горите издава удостоверение за оценка.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Удостоверението се изпраща на възложителя в 7-дневен срок от утвърждаване на протокола за приемане на оценката.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Комисиите по оценка поддържат регистър за издадените удостоверения и архив на извършените оценки.

(8) Оценките се съхраняват 3 години след датата на представянето им в комисиите по оценка.

(9) Оценки, възложени от съдебните органи, не подлежат на приемане от регионалните и националната комисия по оценка и за тях не се издават удостоверения освен по искане на възложителя.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2005 г.) Заплащането на членовете на комисиите се извършва при условия и по ред, определени със заповед на началника на Националното управление по горите.

(11) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В случай, че оценката не е изготвена съгласно изискванията на наредбата, регионалните комисии и централната комисия по оценка се произнасят с мотивиран отказ по заявлението за издаване на удостоверение за оценка, който се предлага за утвърждаване с протокола при условията и по реда на ал. 3 и 4.

(12) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В 7-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят се уведомява писмено за отказа по ал. 11.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Решението на регионалните комисии и централната комисия по оценка за приемане или отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

Чл. 45. (1) Докладът за оценка по чл. 36, ал. 1 се изготвя в два екземпляра, единият от които е за архива на регионалната комисия по оценка, а вторият - за възложителя.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Гора" е земя, заета от горскодървесна растителност, независимо от площта й.

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Оценка на имот" е определяне стойността на имота към определена дата. Стойност (парична равностойност или справедлива цена) на имота е средната му пазарна цена."

3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Базисна цена" на горски имот е нормативно установена от държавата парична равностойност на горите и земите от горския фонд при използването им по предназначение. Базисните цени се определят по метода на пазарния аналог. При липса на достатъчен брой (10 и повече) достоверни пазарни свидетелства се прилага методът на доходната стойност (капитализиране на очакваните чисти доходи).

4. "Обезщетение" е сума, изплащана за възмездяване на щета.

5. "Парциална площ" е идеалната част от площта, която се пада на елемент гора.

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Клас на възраст" е възрастта, закръглена на 5 или на 20 години (на 5 години - при бързорастящите, на 10 години - при издънковите широколистни дървесни видове, и на 20 години - при всички останали).

7. "Тип месторастене" са земи с еднакви условия за развитие на горскодървесна растителност.

8. "Бонитет" е показател за производителността на насаждение. Най-високопроизводителните са насажденията от I бонитет, а най-нископроизводителните - от V бонитет.

9. "Пълнота" е степен на насищане с дървесна маса на единица площ, получена при съпоставяне на масата на действително насаждение с масата на еталонно насаждение, определено по растежни таблици.

10. "Турнус" е период от години за производство и добив на дървесина по планов ред.

11. "Стопански клас" са гори с еднакъв начин на стопанисване. Горите от един стопански клас задължително имат еднакъв турнус и еднаква стопанска цел (производство на едра дървесина, на специални сортименти и др.).

12. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

13. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Надлесни дървета" са единични дървета, по-възрастни с два или повече класа на възраст от възрастта на основното насаждение.

14. "Запас" е обемът на дървесината на надземната част на дърветата.

15. "Кубиране" е определяне на запаса.

16. "Сортимент" е дървесина с определени размери и качества.

17. "Категории дървесина" са едрата, средната и дребната строителна дървесина и дървата.

18. "Сортиментиране" е разпределяне на стъбления обем по сортименти, които могат да се добият след сечта.

19. "Специален сортимент" е строителна дървесина за производство на фурнир, шперплат, стълбове, пилони, траверси, резонансна дървесина и други скъпи производи.

20. "Специални полезни функции" са защитни и рекреационни функции на горите, както и функциите им като защитени територии.

21. "Просто насаждение" е едноетажно, чисто и относително едновъзрастно насаждение.

22. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Очакваема стойност" на насаждението е доходната му стойност, изчислена при предположението, че насаждението ще бъде отглеждано до достигане на турнусна възраст и отсечено при достигането й. Очакваемата стойност е стойността му към момента на оценката, изчислена на база бъдещи (очакваеми) приходи и разходи.

23. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Доход в турнусна възраст" е стойността на дървесината на корен, очаквана в турнусна възраст, изчислена по средните цени, установени от Националното управление по горите.

24. "Разходи за създаване" са разходите за възобновяване на насаждението, изчислени по средни цени. В тях влизат разходите, които се правят до укрепване на насаждението: разчистване на сечището, подготовка на почвата, доставка на посадъчен материал, залесяване, торене, попълване, отглеждане на културата, ограждане. В тях не влизат разходите, които се правят след снемане от отчет, в т. ч. прочистки, прореждания и други отгледни сечи.

25. "Стойностен прираст" е произведението на средния зрелостен прираст по обем, отчетен от растежните таблици, умножен по средната стойност на 1 куб. м от дървесината на дървесния вид, от която са извадени средните добивни разходи за дървесния вид.

26. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Оценител" е физическо лице с висше лесовъдско образование, регистрирано за оценка на гори и земи от горския фонд при условията и по реда на чл. 39а от Закона за горите.

27. "Обяснителна записка" е писмено описание на задачата за оценка и решенията на оценителя. Обяснителната записка включва описание на обекта на оценка (местоположение, собственост), източниците на използваните данни (кадастрални и горскостопански карти, лесоустройствени и други проекти, собствени измервания) и използваните методи за кубиране и сортиментиране. Към обяснителната записка задължително се прилага копие от удостоверението на оценителя.

28. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Калкулация" е част от оценителския доклад, която съдържа всички данни и междинни резултати от оценката.

29. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Заключение" е част от оценителския доклад, в която се посочва резултатът от оценката (цена на имот, цена за изключване, право на ползване или сервитути, размер на щета).

30. "Насаждение за изборно стопанство" е типично разновъзрастно насаждение (с повече от три класа на възраст), в което короните на дърветата заемат цялото вертикално пространство и запазват една и съща структура във времето и пространството.

31. "Сегашна възраст" е възрастта в момента на оценката.

32. "Първична обработка" са операциите кастрене, размерване, разкройване и рампиране, както и подреждане на дървата на фигури.

33. "Извоз" е извозването на дървесината от мястото на сечта до временен склад или до път за камиони.

34. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Достоверни пазарни свидетелства" са данни от реално сключени сделки по свободно договаряни пазарни цени. Такива данни могат да се ползват от оценителя за определяне средната пазарна цена на земята при спазване на условия за поверителност. Потвърждаването им от конфиденциалния източник, който може да бъде нотариус, агенция за недвижими имоти, борсов посредник или страна по сделка, е необходимо при възникване на съдебни спорове.

35. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

36. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Насаждение" е част от гората, която е еднородна по всички лесовъдско-таксационни признаци.

37. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Отделно стоящи горски дървета и групи дървета" са тези, които не са част от насаждение и не са гора по смисъла на Закона за горите.

38. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Турнусна възраст" е възрастта на насаждение, навлязло в последния клас на възраст, равен на турнуса на сечта.

39. (нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) "Горски имот" е поземлен имот, отразен в картата на възстановената собственост или в кадастралната карта, чийто начин на трайно предназначение е гора или незалесена горска площ.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 19, ал. 1 и чл. 113, ал. 3 от Закона за горите.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и горите, който дава указания по прилагането й.

§ 4. Издадените удостоверения на успешно завършилите курсовете за подготовка на оценители по реда на чл. 36, т. 6 от Наредба № 32 от 1998 г. за оценка на гори и на земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 3 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2001 г.) се признават за удостоверения по чл. 28, ал. 3 от Закона за горите.

§ 5. Процедури по промяна на предназначението и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд, започнали до приемането на наредбата, се довършват по цени, определени по реда на отменената Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от държавния горски фонд по чл. 14, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от Закона за горите, приета с Постановление № 266 на Министерския съвет от 1998 г. за приемане на тарифи за таксите, които се внасят в бюджета на Министерството на земеделието и горите (обн., ДВ, бр. 146 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2002 г.; попр., бр. 48 от 2002 г.).

§ 6. Оценки, възложени преди влизането в сила на наредбата, се приемат по реда на отменената Наредба № 32 от 1998 г. за оценка на гори и на земите от горския фонд в срок един месец от влизането в сила на наредбата.

Преходни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 7 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИ ЦЕНИ, ЦЕНИ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ПЛОЩИ И УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И СЕРВИТУТИ ВЪРХУ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2005 Г.)


Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч
docs -> § в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница