Наредба за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на превозните средстваДата23.10.2018
Размер56 Kb.
#94679
Проект
Наредба за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на превозните средства
Чл. 1. С наредбата се определя методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на превозните средства.
Чл. 2. (1) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства от категории М и N, възложителите са длъжни да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен период на превозните средства, които включват най-малко изисквания за:

1. потребление на енергия;

2. емисии на въглероден диоксид (CO2);

3. емисии на азотни оксиди (NOx), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици

(2) Методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на превозните средства се използва когато възложителите прилагат изискванията на ал. 1 като показатели при критерий за оценка "икономически най-изгодната оферта".
Чл. 3. За целите на чл. 2, ал. 2 разходите през целия експлоатационен период на превозни средства, придобити чрез покупка, за потребление на енергия, както и за емисии на CO2 и на други замърсители, посочени в таблица 2 от приложението, които са свързани с тяхната експлоатация, се представят в парично изражение и се изчисляват съгласно методиката, определена в чл. 4.
Чл. 4. (1) Оперативните разходи за потребление на енергия на превозно средство през целия му експлоатационен период се изчисляват въз основа на следната методика:

1. разходът на гориво на километър за превозно средство, в съответствие с ал. 2, се изчислява в единици потребление на енергия на километър, независимо от това, дали това става пряко, какъвто е случаят с автомобилите на електричество, или не. Когато разходът на гориво е даден в други единици, те се преобразуват в потребление на енергия на километър, като се използват коефициентите на преобразуване, определен в таблица 1 от приложението относно енергийното съдържание на различните горива;

2. използва се само една-единствена парична стойност за единица енергия. Тя се равнява на по-ниския от разходите за единица енергия от бензин или дизелово гориво преди облагането с данъци, когато енергията е използвана като гориво за превозни средства;

3. оперативните разходи за потребление на енергия на превозно средство през целия му експлоатационен период се изчисляват, като се умножи пълният пробег, при необходимост, като се отчита направеният до този момент пробег, в съответствие с ал. 6, по потреблението на енергия на километър, в съответствие с т. 1 и по разходите за единица енергия в съответствие с т. 2.

(2) Оперативните разходи за емисиите на CO2 на превозно средство през целия му експлоатационен период се изчисляват, като се умножи пълният пробег, при необходимост, като се отчита направеният до този момент пробег, в съответствие с ал. 6, по емисиите на CO2 в килограми на километър, в съответствие с ал. 5, и по разходите на килограм, в съответствие с границите, определени в таблица 2 от приложението.

(3) Оперативните разходи за емисиите на замърсители, изброени в таблица 2 от приложението, на превозно средство през целия му експлоатационен период се изчисляват чрез събиране на оперативните разходи през целия му експлоатационен период за емисиите на NOx, NMHC и прахови частици. Оперативните разходи за емисиите на всеки един замърсител през целия експлоатационен период на превозно средство се изчисляват, като се умножи пълният пробег, при необходимост, като се отчита направеният до този момент пробег, в съответствие с ал. 6, по емисиите в грамове на километър, в съответствие с ал. 5, и по съответните разходи на грам. Разходите се вземат от средните стойности за Европейската общност, определени в таблица 2 от приложението.

(4) Възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки могат да прилагат по-високи разходи, при условие че тези разходи не надвишават съответните стойности, определени в таблица 2 от приложението, умножени по 2.

(5) Разходът на гориво, както и емисиите на CO2 и на другите замърсители на километър, свързани с експлоатацията на превозното средство, посочени в таблица 2 от приложението, се определят въз основа на стандартизирани за Европейската общност процедури за изпитване на превозните средства, за които такива процедури са утвърдени в общностното законодателство за одобрение на типа. За превозни средства, за които не са предвидени стандартизирани за Европейската общност процедури за изпитване, сравнимостта между различните оферти се постига чрез използване на общопризнати процедури за изпитване, на резултатите от изпитания, извършени за компетентните органи, или на информация, предоставена от производителя.

(6) Пълният пробег на превозното средство, ако не е посочено друго, се взема от таблица 3 от приложението.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Пълен пробег на превозното средство” е пробегът през целия експлоатационен период на съответното превозно средство.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 26а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 120 от 15.05. 2009 г.).

Александър Цветков

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Приложение

към чл. 3
Данни за изчисляване на оперативните разходи през целия експлоатационен период на пътните превозни средства

Таблица 1: Енергийно съдържание на двигателните горива

Гориво

 


Енергийно съдържание

 


Дизел

 


36 MJ/1

 


Бензин

 


32 MJ/1

 


Природен газ/биогаз

 


33—38 MJ/Nm3

 


Втечнен нефтен газ (ВНГ)

 


24 MJ/1

 


Етанол

 


21 MJ/1

 


Биодизел

 


33 MJ/1

 


Емулсионни горива

 


32 MJ/1

 


Водород

 


11 MJ/Nm3

 


Таблица 2: Разходи за емисии в автомобилния транспорт (по цени от 2007 г.)

CO2

 


NOx

 


NMHC

 


Прахови частици

 


0,03—0,04 EUR/kg

 


0,0044 EUR/g

 


0,001 EUR/g

 


0,087 EUR/g

 


Таблица 3: Пробег през целия експлоатационен период на пътните превозни средства

Категория на превозното средство (категории М и N съгласно определенията на Директива 2007/46/ЕО)

 


Пробег за целия експлоатационен период

 


Леки автомобили (М1)

 


200 000 km

 


Лекотоварни пътни превозни средства (N1)

 


250 000 km

 


Тежкотоварни пътни превозни средства (N2, N3)

 


1 000 000 km

 


Автобуси ( M2, M3)

 


800 000 km

 

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница