Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно времеДата23.10.2018
Размер42.91 Kb.
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
Приложение № 1 към чл. 1 на ПМС № 267 от 12.12.2005 г., обн., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 68 от 22.08.2006 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г.
Чл. 1. С наредбата се определят видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за здравето на работниците и служителите.

Чл. 2. Право на 6-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи във:

1. звената по анатомия, патологоанатомия и съдебна медицина, секционни зали и морги - само за пряко заетите;

2. лабораториите по хистология, хистохимия и цитохимия, когато работят с човешки трупен материал.

Чл. 3. Право на 7-часов работен ден имат работниците и служителите, които извършват работи:

1. в производство, разфасовка, формулация и употреба на препарати за растителна защита и биоциди, дезинфектори, дератизатори и дезинсектори - само за пряко заетите;

2. като галванотехници, галванопластици, термисти и закалчици, обслужващи кадмиеви, хромови, цинкови, цианови и оловни вани;

3. с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система, вродени малформации и онкологично болни;

4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове, отделения и сектори за трансфузионна хематология и диализни центрове, отделения и сектори; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;

5. в лечебни заведения като лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;

6. (в сила от 1.01.2007 г. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) в центрове за спешна медицинска помощ и звената на лечебни заведения, които извършват спешна медицинска помощ;

7. с медицински генератори за високочестотна терапия с мощност 200 W, като специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, с парафин, като рехабилитатори, масажисти и кинезитерапевти;

8. в производството и изпитването на серуми и ваксини - само за пряко заетите;

9. в среда на йонизиращи лъчения;

10. при които са изложени на експозиция на канцерогени или мутагени, на органични разтворители или на тежки метали над установените норми;

11. под земята в подземни силикозоопасни: рудници, минни обекти, геологопроучвателни обекти и обекти на тунелно и минно строителство - само за пряко заетите;

12. под земята в подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ - само за пряко заетите;

13. под водата като водолази и работещи в кесони;

14. в затворени пространства (затворени съдове);

15. в производството и леенето на чугун, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави - само за пряко заетите;

16. в производството на кокс и металургични огнеупори - само за пряко заетите;

17. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) в преработката на концентрати и агломерати от руда и шлаки - само за пряко заетите;

18. в производството на оловни акумулатори - само за пряко заетите;

19. с олово - заливане на лагери и запояване;

20. в производства и инсталации, в които се отделя силикозоопасен, минерален или въглищен прах - само за пряко заетите;

21. в производството на мергелна и стъклена вата и воалит - само за пряко заетите;

22. с азбест и азбестосъдържащи материали - само за пряко заетите;

23. в цеховете за производство на карбид - само за пряко заетите;

24. в производството и изпитването на взривни вещества и боеприпаси - само за пряко заетите;

25. в подземни канализационни системи - само за пряко заетите;

26. в камери за дълбоко замразяване - само за пряко заетите;

27. в екарисажи.Чл. 4. Право на намалено работно време имат работници и служители за дните, в които извършват определените в чл. 2 и 3 работи за не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Право на 7-часов работен ден имат работници и служители с пълна загуба на зрение независимо от вида на извършваната работа.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г. ) Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.

Чл. 6. Продължителността на нощното работно време за работниците и служителите, ползващи намалено работно време, е равна на дневната, но не повече от установената в чл. 140, ал. 1 от Кодекса на труда.

Чл. 7. При въвеждане на намалено работно време по чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда на работниците и служителите се запазва определеното им месечно трудово възнаграждение и другите права по трудовото и осигурителното законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 137, ал. 2 от Кодекса на труда.

§ 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната политика.

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Член 3, т. 6 влиза в сила от 1 януари 2007 г.

————————————————————————————————


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 13.08.2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 67 от 2009 г.). . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Отменя се Постановление № 12 на Министерския съвет от 2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница