Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродуктистраница1/2
Дата24.07.2016
Размер0.49 Mb.
#4545
  1   2


Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

(приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за:

1. пускането на пазара на масла;

2. разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Чл. 2. С наредбата се регламентират:

1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

2. предприемането на мерки от лицата, които пускат на пазара масла, за разделното събиране, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната употреба отработени масла без риск за човешкото здраве и околната среда и за постигане на целта за оползотворяване по чл. 8;

3. въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

4. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и за наличните системи за събиране, оползотворяване и обезвреждане;

5. мерките, които определят носенето на разширена отговорност от производителите, в т.ч. лицата, които пускат на пазара масла;

6. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по цялата верига от тяхното събиране до третирането им, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във веригата за събиране и третиране.

Чл. 3. (1) Отработените масла приоритетно се оползотворяват чрез регенериране в случаите, когато техническите и икономическите условия го позволяват.

(2) Когато условията по ал. 1 не позволяват отработените масла да се регенерират, те се изгарят с оползотворяване на енергията.

(3) Когато условията по ал. 1 не позволяват регенерирането на отработените масла или изгарянето им съгласно изискванията на ал. 2, тогава се осигурява съхраняването и предаването им за обезвреждане.

Глава втора

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл. 4. Забранява се:

1. изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

2. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и подземните води, в териториалното море и в канализационните системи;

3. съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до замърсяване на почвата;

4. третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговорящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО;

5. нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

6. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават документ по чл. 35 ЗУО;

7. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, както и смесването на отработени масла с различни характеристики, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване, освен в случаите, когато това е технически неизпълнимо и икономически неприложимо;

8. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;

9. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци;

10. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;

11. депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти;

12. нерегламентираното третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Глава трета

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА МАСЛА

Раздел І

Общи изисквания

Чл. 5. Пуснатите на пазара масла се опаковат и етикетират в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.).

Чл. 6. Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето и риска за околната среда при неправилно манипулиране.

Чл. 7. (1) Лицата, които пускат на пазара масла, са отговорни за разделното събиране, съхраняването, транспортирането и оползотворяването на отработените масла, както и за екологосъобразното обезвреждане на отработените масла, които не могат да бъдат оползотворени.

(2) Когато лицата, които пускат на пазара масла, не могат да бъдат идентифицирани, отговорността по ал. 1 се носи от дистрибуторите, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители.

Чл. 8. (1) Лицата, които пускат на пазара масла, са отговорни за оползотворяването на отработени масла в количество (в тонове), не по-малко от 40 на сто от количеството (в тонове) масла, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година.

(2) Целта по ал. 1 се изпълнява ежегодно до 31 декември на съответната отчетна година.

Чл. 9. (1) Лицата, които пускат на пазара масла, изпълняват задължението си по чл. 8:

1. индивидуално, или

2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да информират дистрибуторите си за начина, по който изпълняват задълженията си, като им предоставят удостоверение по образец съгласно наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.

(3) Лицата по ал. 1 попълват месечни справки-декларации по образец, определен в наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.

Чл. 10. (1) Изпращането на отработени масла от територията на страната към територията на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), и/или изнасянето им извън територията на ЕС с цел оползотворяване се зачитат за изпълнение на задълженията и на целите по оползотворяване само ако:

1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (OB, L 190/1 от 12 юли 2006 г.), наричан по-нататък „Регламент 1013/2006“, и

2. е налице доказателство, че операцията по оползотворяване е извършена при условия, равностойни на изискванията на наредбата, включително че инсталацията/съоръжението, в което е извършено оползотворяването, гарантира постигането на целта по чл. 8.

(2) Не се зачита за изпълнение на целта по чл. 8:

1. пристигането на територията на Република България от друга държава – членка на ЕС, и/или внасянето от други държави по реда на Регламент № 1013/2006 на отработени масла;

2. оползотворяване на масла с изтекъл срок на годност, които не са били в употреба;

3. оползотворяването на отпадъчни нефтопродукти.

Раздел ІІ

Изпълнение на задълженията чрез колективни системи

Чл. 11. (1) Лицата, които пускат на пазара масла, могат да изпълняват задълженията си за постигане на целта по чл. 8 чрез колективна система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО след сключване на договор с организация по оползотворяване на отработени масла, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.

(2) Лицата, които пускат на пазара масла, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система за срока на действие на договора по ал. 1 само в случай, че предоставят информация относно количествата масла, пуснати на пазара, и заплащат възнаграждение в съответствие с уговореното в договора.

Чл. 12. (1) Организацията по оползотворяване на отработени масла изготвя програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:

1. прогноза за количествата масла, пускани на пазара от членовете на организацията, за които ще бъде изпълнявана целта по чл. 8;

2. предварителен разчет на количествата събрани отработени масла по източници на събиране, осигуряващи изпълнение на целта по чл. 8;

3. предварителен финансов разчет и опи­сание на система за разделно събиране и изпълнение на целта за оползотворяване на отработените масла и доказателства за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиции и експлоатационни разходи;

4. мерки за изпълнение на целта по чл. 8 и на задълженията по чл. 19;

5. план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени отработени масла, включващ мерки за оптимизиране на събирането, съхраняването, транспортирането на отработените масла и тяхното предаване за оползотворяване;

6. план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на отработени масла и предаването им за оползотворяване по години, в съответствие с целта по чл. 8;

7. план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на отработени масла, включващ провеждането на информационни кампании, както и разработването на образователни програми, насочени към индустрията и домакинствата;

8. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо оползотворяване;

9. мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара масла в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за събиране и оползотворяване на отработените масла;

10. списък на лицата, които ще участват в системата за разделно събиране, и описание на поетите от тях ангажименти.

(2) Средствата за изпълнение на плана по ал. 1, т. 7 не може да бъдат по-малко от 3 на сто от средствата, постъпващи от участващите в организацията по оползотворяване лица, които пускат на пазара масла.

Чл. 13. (1) Програмата по чл. 12 се утвър­ждава по реда на глава шеста.

(2) При разработването, допълването и актуализирането на програмите по чл. 12 могат да се привличат и представители на браншови организации.

Чл. 14. За изпълнение на задълженията за оползотворяване на масла организацията по оползотворяване определя възнаграждение, което й се заплаща от лицата, които пускат на пазара масла, сключили договор с организацията.

Чл. 15. (1) За изпълнение на задълженията си за оползотворяване на отработени масла организацията по оползотворяване може да извършва самостоятелно дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране и оползотворяване на отработени масла при наличие на документ по чл. 35 ЗУО и/или сключва договори с лицата по чл. 21 и чл. 28, ал. 1.

(2) С договорите по ал. 1 или с разрешението на организацията по ал. 1 трябва да се гарантира разделното събиране и оползотворяването на количествата отработени масла в съответствие с полученото разрешение по реда на глава пета, раздел III от ЗУО и целта по чл. 8.

Раздел ІІІ

Индивидуално изпълнение на задълженията

Чл. 16. (1) Лицата, които пускат на пазара масла, могат да изпълняват задълженията си за постигане на целта по чл. 8 индивидуално след издаване на разрешение по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.

(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработените масла, както и постигането на целта по чл. 8.

(3) Лицата по ал. 1 извършват дейностите по ал. 2 при наличие на:

1. съответния документ по чл. 35 ЗУО, и/или

2. сключен договор с други лица, притежаващи съответните документи по чл. 35 ЗУО.

Чл. 17. (1) Лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, изготвят програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:

1. предварителен финансов разчет и описание на система за събиране на отработени масла и тяхното предаване за оползотворяване в изпълнение на целта за оползотворяване на отработените масла и доказателства за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиции и експлоатационни разходи;

2. мерки за изпълнение на целта по чл. 8 и на задълженията по чл. 19;

3. план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени отработени масла, включващ мерки за оптимизиране на събирането, съхраняването, транспортирането на отработените масла и тяхното предаване за оползотворяване;

4. план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на отработени масла и предаването им за оползотворяване по години, в съответствие с целта по чл. 8;

5. план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на отработени масла, включващ провеждането на информационни кампании;

6. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо оползотворяване;

7. списък на лицата, които ще участват в системата за събиране, и описание на поетите от тях ангажименти.

(2) Програмите по ал. 1 се утвърждават по реда на глава шеста.

Чл. 18. В случаите по чл. 16, ал. 3, т. 2 към програмите по чл. 53, ал. 1 ЗУО се прилагат сключените предварителни договори за изпълнение на задълженията по чл. 8 и 19.

Раздел ІV

Системи за събиране и оползотворяване на отработени масла

Чл. 19. Организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, създават системи за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла, които осигуряват:

1. разделно събиране на маслата, образувани в автосервизи при смяна на масла;

2. разделно събиране на отработените масла от местата за смяна на масла по чл. 39, ал. 1, т. 1;

3. разделно събиране на отработените масла, които се образуват от експлоатацията на техника и оборудване, от площадките за предварително съхраняване;

4. предаването на събраните по т. 1, 2 и 3 отработени масла на съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отработени масла, в случай че техническите, икономическите и организационните условия не позволяват тяхното оползотворяване.

Чл. 20. Въвеждането на системи за събиране на отработени масла не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци, както и разделното събиране на други масово разпространени отпадъци.

Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ

Раздел I

Изисквания към дейностите по събиране, съхраняване и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Чл. 21. Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.

Чл. 22. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират и съхраняват разделно по видове с кодове и наименования съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО или по начин, който позволява тяхното регенериране, оползотворяване и/или обезвреждане.

Чл. 23. (1) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, съдържащи над 0,005 масови процента полихлорирани бифенили (ПХБ), се събират, съхраняват и транспортират разделно от други масла и отпадъчни нефтопродукти.

(2) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, съдържащи над 1 масов процент хлор, се събират, съхраняват и транспортират разделно от други масла и отпадъчни нефтопродукти.

Чл. 24. Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:

1. в места за смяна на отработени масла;

2. на площадки за предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗУО – в резултат на експлоатацията на техника и оборудване;

3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Чл. 25. (1) Местата за смяна на отработени масла, площадките за предварително съхраняване и събирателните пунктове за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по чл. 24, както и обособените части от площадки, на които се извършват дейности с отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да бъдат бетонирани и/или покрити с друг маслоустойчив материал;

2. да бъдат оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и съхраняване;

3. да бъдат оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

4. да разполагат с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за ограничаване на евентуални разливи;

5. да са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти от формираните отпадъчни води.

(2) Местата за смяна на отработени масла, площадките за предварително съхраняване и събирателните пунктове за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по чл. 24 се проектират, изграждат, преустройват, реконструират и модернизират съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 17 и 101 от 2010 г.).

(3) Съществуващите обекти по ал. 2 се експлоатират при спазване на Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).

(4) Площадките за предварително съхраняване по чл. 24, т. 2 и събирателните пунктове по чл. 24, т. 3 се изграждат и експлоатират при спазване изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО.

Чл. 26. Приемателните резервоари и съдове за събиране, включително за разделно събиране и съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по чл. 25, ал. 1, т. 2, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

2. да са плътно затворени извън времето на извършване на манипулации;

3. да са маркирани с надпис „Отработени масла“ или „Отпадъчни нефтопродукти“, както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО;

4. да са осигурени със съоръжения против разливане съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Чл. 27. (1) При превозите и операциите по товарене, разтоварване и обработка на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, когато те са класифицирани като вещества, опасни за околната среда, съгласно разпоредбите на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) се спазват и разпоредбите на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., бр. 16 и 18 от 2010 г. и бр. 100 от 2011 г.) и разпоредбите на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО.

(2) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се транспортират със:

1. специализирани транспортни средства при спазване изискванията на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.; изм., бр. 20 от 2010 г.) и наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО;

2. специализирани плавателни средства при спазване изискванията на Наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари (обн., ДВ, бр. 94 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2007 г. и бр. 28 от 2009 г.) и Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г. и бр. 11 от 2011 г.).

(3) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се транспортират в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, в сила за Република България.

Раздел IІ

Изисквания към дейностите по оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Чл. 28. (1) Лицата, извършващи дейности по третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават:

1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или

2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

(2) Дейностите по регенериране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършват при спазване на следните изисквания:

1. предотвратяване на възможните вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда в резултат на експлоатацията на инсталациите за регенериране;

2. намаляване във възможно най-висока степен на количеството на неизбежните остатъци след регенерирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, както и съдържанието на опасни вещества в тях;

3. оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от регенерирането в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

4. получените в резултат на регенерирането базови масла да не съдържат вещества, представляващи опасни отпадъци по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗУО;

5. получените в резултат на регенерирането базови масла да не съдържат над 0,005 масови процента ПХБ.

(3) Не се допуска регенериране на отработени масла, съдържащи над 0,005 масови процента ПХБ.

Чл. 29. Изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършва в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО.

Чл. 30. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, съдържащи над 0,005 масови процента ПХБ, се обезвреждат съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО.

Чл. 31. Съоръженията и инсталациите, в които се извършват дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, подлежащи на издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС, трябва да осигурят прилагането на най-добрите налични техники.

Раздел III

Изисквания при предаването и приемането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Чл. 32. Лицата, при чиято дейност се образуват отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, както и притежателите на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по чл. 28, ал. 1 въз основа на писмен договор или ги оползотворяват, и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 33. При предаване, транспортиране и приемане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти товародателят попълва идентификационен документ по образец съгласно наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.

Чл. 34. Лицата, извършващи дейности по оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, осигуряват входящ контрол на приеманите отпадъци съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО.

Чл. 35. (1) При приемането на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти лицата, които извършват дейности по събирането им, както и лицата по чл. 34 осигуряват вземане на представителна проба за изпитване с цел установяване съответствието на вида, състава и свойствата им, определени от технологията на съответното съоръжение или инсталацията за събиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) Представителната проба по ал. 1 се разделя на две контролни проби и една арбитражна проба.

(3) От контролните проби по ал. 2 една остава за лицето, което извършва предаването на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти, а другата от двете контролни проби – за лицето, което извършва приемането на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти.

(4) Пробата по ал. 3 за лицето, което извършва предаването на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти, се съхранява до извършване на оползотворяването и/или обезвреждането на отработените масла.

(5) Арбитражната проба по ал. 2 се съхранява от лицето, което извършва приемането на отработените масла и/или отпадъчни нефтопродукти, до извършване на оползотворяването и/или обезвреждането им.

(6) Вземането на пробите, тяхното манипулиране, етикетиране и транспортиране се извършват съгласно БДС EN ISO 3171 и БДС EN ISO 60 475.

(7) Приемането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти от кораби се извършва по реда на Наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари.

Чл. 36. Лицата по чл. 34 осигуряват извършване на анализи за съдържание на ПХБ и хлор в отработените масла преди оползотворяването и/или обезвреждането им съгласно следните стандарти:

1. за съдържание на ПХБ в отработените масла – БДС ЕN 12 766-1, БДС ЕN 12 766-2 и БДС ЕN 61 619;

2. за съдържание на хлор в отработените масла – БДС 15 172-84 и други еквивалентни методи.

Чл. 37. (1) При установяване съдържание на ПХБ в количество над 0,005 масови процента в отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти лицата по чл. 34:

1. уведомяват лицето, от което са приели отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти, в които е констатирано наличие на ПХБ над стойностите по ал. 1;

2. информират органите, издали разрешението по чл. 67 ЗУО или комплексното разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от ЗООС на лицата по чл. 32 и 34, за произхода и количеството на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти по ал. 1;

3. осигуряват съхраняването на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти по ал. 1 до тяхното обезвреждане;

4. осигуряват предаването на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти по ал. 1 на лица, притежаващи разрешение за третиране на отработените масла и/или отпадъчните нефтопродукти, съдържащи ПХБ над стойностите по ал. 1, или ги връщат на лицето, от което са ги приели.

(2) В случаите по ал. 1 лицата, извършващи дейности по събиране на отработените масла, осигуряват изпитването на съхраняваните от тях контролни проби по чл. 35, ал. 3 за установяване притежателя на отпадъците.

(3) В случай на оспорване на резултатите се извършва изпитване на арбитражната проба по чл. 35, ал. 5 в трета независима акредитирана лаборатория.

(4) Разходите по ал. 1, т. 3 и 4, ал. 2 и 3 са за сметка на лицата, които са извършили предаване на отработените масла, освен ако в договора между тях е уговорено друго.

Чл. 38. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, образувани в резултат на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства съгласно наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО:

1. се предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по чл. 28, ал. 1, и

2. се зачитат за изпълнение на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО относно моторни превозни средства (МПС) при тяхното регенериране и/или оползотворяване, като разходите са за сметка на лицата, пускащи на пазара МПС.


Глава пета

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 39. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. по т. 1 – когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и

2. по т. 2 – когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на отработени масла;

б) лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;

в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Глава шеста

ПРОГРАМИ

Чл. 40. В Националния план за управление на отпадъците по чл. 49, ал. 1 ЗУО се предвиждат мерки за управлението на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Чл. 41. В програмите за управление на отпадъците по чл. 52, ал. 1 ЗУО се включва раздел за управление на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Чл. 42. (1) Лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на отработени масла разработват програми по чл. 53, ал. 1 ЗУО.

(2) Програмите по чл. 53, ал. 1 ЗУО се утвърждават от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице по реда на чл. 86 и 87 ЗУО.

(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата по ал. 1 представят пред компетентния орган по ал. 2 актуализирана програма заедно със заявление за изменение или допълнение на разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 – 5 ЗУО.

(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.

(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва да утвърди програмата по ал. 3 в случаите по чл. 90, ал. 5 ЗУО.

Глава седма

ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 43. Лицата по чл. 21, чл. 28, ал. 1 и чл. 32 водят отчетни книги и предоставят отчети съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.

Чл. 44. (1) Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, организациите по оползотворяване и лицата, заплащащи продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), предоставят информация на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) в електронен формат съгласно приложение № 1 за количествата масла:

1. пуснати на пазара;

2. изнесени и/или изпратени от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, от пуснатите на пазара.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя от организациите по оползотворяване за всяко лице – член на организацията.

(3) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана от ИАОС.

(4) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС в електронен формат списък на лицата, заплатили продуктова такса за масла.

(5) Информацията по ал. 1 и 4 се предоставя за текущата година за следните периоди:

1. 1 януари – 31 март;

2. 1 април – 30 юни;

3. 1 юли – 30 септември;

4. 1 октомври – 31 декември.

(6) Информацията по ал. 1 и 4 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на съответния период по ал. 5.

(7) В случаите на необходимост от коригиране на информацията по ал. 1 коригиращата справка за цялата отчетна година се подава в периода 1 – 20 февруари на годината, следваща отчетна година.

Чл. 45. (1) Директорът на Агенция „Митници“ предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно внесените и изнесените от страната масла.

(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно пристигналите на територията на страната от друга държава – членка на ЕС, и изпратените от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, масла.

(3) Председателят на Националния статистически институт представя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно пуснатите на пазара масла от производителите в страната.

(4) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя в съответствие с Комбинираната номенклатура на стоките, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Обща митническа тарифа (ОВ, L 256, 7.9.1987 г.).

(5) Информацията по ал. 1 – 3 се предоставя периодично при поискване от изпълнителния директор на ИАОС на основание на сключено споразумение.

(6) Видът на информацията по ал. 1 – 3, начинът и сроковете за предоставянето й се уреждат със споразумението по ал. 5.

Чл. 46. Ежегодно до 1 март всяка организация по оползотворяване предоставя на министъра на околната среда и водите списък на лицата, участващи в нея, които:

1. не са заплащали уговореното й възнаграждение;

2. не са й докладвали за количеството масла, пуснато от тях на пазара за предходната година.

Чл. 47. Ежегодно до 31 март лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на масла представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за:

1. предприетите мерки за организиране на събирането и регенерирането и оползотворяването на отработени масла;

2. мерките, които са били взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо третиране;

3. предприетите действия за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събирането на отработени масла, включително проведените информационни кампании;

4. резултатите от дейността по изпълнение на задълженията по наредбата с посочване на точни данни за изпълнението на целта по чл. 8.

Чл. 48. Организациите по оползотворяване на масла представят освен информацията по чл. 47 и информация за предприети мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара масла в организацията по оползотворяване.

Чл. 49. Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС представя на изпълнителния директор на ИАОС информация за събраните средства от продуктови такси през предходната календарна година от пуснатите на пазара масла и за предприетите мерки за организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на отработените масла.

Чл. 50. Ежегодно до 30 ноември въз основа на събраните данни по чл. 43 – 49 изпълнителният директор на ИАОС изготвя и представя доклад до министъра на околната среда и водите относно прилагането на разпоредбите на наредбата на национално ниво за предходната година.

Чл. 51. Изпълнителният директор на ИАОС осигурява достъп на обществеността до доклада по чл. 50 по подходящ начин.

Глава осма

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, ПУСКАЩИ НА ПАЗАРА МАСЛА

Чл. 52. (1) Всяко лице, което пуска на пазара масла, е длъжно да поиска да бъде вписано в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 4 ЗУО, като заяви подлежащите на вписване данни.

(2) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 4 ЗУО лицата по ал. 1 в едномесечен срок от започването на дейност, определена като пускане на пазара на масла по § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби, подават по електронен път на интернет страницата на ИАОС най-малко следната информация:

1. наименование и единен идентификационен код (ЕИК);

2. търговски марки, които лицето използва в страната (ако е приложимо);

3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;

4. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

5. вид на маслата, които пускат на пазара;

6. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членуват.

(3) Редът и начинът за водене на публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 4 ЗУО се определя с наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.

Чл. 53. В срок до 7 дни от постъпването на информацията по чл. 52, ал. 2 изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.

Чл. 54. (1) При промяна на някои от дан­ните, представени с информацията по чл. 52, лицата, които пускат на пазара масла, са длъжни в едномесечен срок от настъпване на промяната да уведомят изпълнителния директор на ИАОС по електронен път.

(2) Когато лицата по ал. 1 преустановят извършването на дейност, определена като пускане на пазара на масла по § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби, са длъжни в едномесечен срок да се отпишат от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 4 ЗУО, като уведомят за това изпълнителния директор на ИАОС по електронен път.

Глава девета

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО

Раздел I

Общи разпоредби

Чл. 55. (1) Организацията по оползотворяване на отработени масла и лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, доказват постигането на целта по чл. 8 и изпълнението на задълженията по чл. 19, като представят до 31 март на текущата година пред министъра на околната среда и водите отчет по образец съгласно приложение № 2 и доклад с фактически констатации за предходната година. Докладът и отчетът се представят и при липса на пуснати на пазара количества масла.

(2) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит след извършени договорени процедури в съответствие с разпоредбите на Международните одиторски стандарти и действащото законодателство.

(3) Отчетът по ал. 1 се заверява от регистрирания одитор по ал. 2 въз основа на доклада с фактически констатации за проверка изпълнението на целта по чл. 8 и на задълженията по чл. 19.

(4) Докладът и отчетът по ал. 1 се представят на хартиен и електронен носител.

(5) Към доклада по ал. 1 се прилагат най-малко:

1. копия на първични счетоводни документи, удостоверяващи количеството на събраните и на оползотворените отработени масла;

2. документи, удостоверяващи износа на отработени масла през отчетната година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС;

3. информация за пуснатите на пазара масла, изготвена на база месечни справки-декларации съгласно договорите им.

(6) По преценка министърът на околната среда и водите може да изиска предоставянето на допълнителна информация и/или документи, удостоверяващи изпълнението на задълженията и на целта по ЗУО и по наредбата.

Раздел II

Процедура по доказване изпълнение на цели и задължения на индивидуални системи

Чл. 56. Регистрираният одитор по чл. 55, ал. 2 извършва проверка на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и изготвя доклад с фактически констатации за потвърждаване на информацията в отчета по чл. 55, ал. 1 и изпълнение на задълженията по ЗУО и на чл. 8 и 19 от наредбата.

Чл. 57. За изготвяне на доклада по чл. 56 регистрираният одитор проверява документи, съдържащи информация и констатации за:

1. количеството пуснати на пазара масла за предходната година и предоставената информация за тях, изготвена на база месечните справки-декларации, съгласно наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;

2. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗС), послужили за изготвяне на оборотната ведомост и годишната данъчна декларация;

 3. дневниците за продажбите и декларациите по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и главната книга по ЗС за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;

4. информацията по чл. 44;

5. количествата събрани, предадени за оползотворяване и оползотворени отработени масла за предходната година, в т.ч. сключените договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, отчетните документи за събраните, предадените за оползотворяване и оползотворените отработени масла и издадените счетоводни документи по силата на тези договори;

6. количеството на изнесените и/или изпратените от територията на страната отработени масла, в т.ч. договорите за извършване на операция по окончателно оползотворяване, включително регенериране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция, подписани и подпечатани документи по приложения IА и IБ и/или по приложение VII на Регламент № 1013/2006 за всеки конкретен превоз и сертификат от съответното съоръжение, че е завършена окончателната операция по оползотворяване, в т.ч. регенериране;

7. наличието на действащи договори с общини и други лица за изграждане на системи за разделно събиране на отработени масла, в т.ч. броя на разположените съдове за разделно събиране на отработени масла;

8. количеството разделно събрани отработени масла, в т.ч. от местата за смяна на масла и други обекти;

9. проведени информационни кампании и разработване на информационни материали;

10. разходи за изпълнение на задълженията по събиране и оползотворяване, в т.ч. за:

а) закупените съдове, транспортна техника, друга техника за разделно събиране на отработени масла, съоръжения за третиране на събрани отработени масла и тяхното оползотворяване, в т.ч. регенериране;

б) изпълнението на договорите с лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за количествата събрани отработени масла, предадените за оползотворяване, в т.ч. регенериране, и оползотворените отработени масла;

в) проведените рекламни и информационни кампании и издадените информационни материали;

11. приходите от продажба на отработени масла, както и други приходи, постъпили през предходната година;

12. изпълнението на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла.

Чл. 58. (1) Докладът по чл. 56, изготвен за лицата, които изпълняват индивидуално целите и задълженията си, съдържа констатации и заключение за:

1. количествата пуснати на пазара масла за предходната година;

2. размера на продуктовата такса, от която лицето, което изпълнява индивидуално задълженията си, се освобождава при доказано изпълнение на целта по чл. 8;

3. наличие на изградена система за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла;

4. наличие на сключени договори с лица по чл. 21 и чл. 28, ал. 1;

5. наличие на документи по чл. 35 ЗУО на лицата по чл. 21 и чл. 28, ал. 1;

6. наличие на договори с общини;

7. количество на събраните и предадените за оползотворяване отработени масла, като за всяко лице по чл. 21 се посочва събраното и предаденото за оползотворяване количество масла на съответното лице, което извършва оползотворяването;

8. количество на оползотворените към 31 декември на отчетната година отработени масла от всяко от лицата по чл. 28, ал. 1;

9. разходите на лицата, които изпълняват индивидуално целта по чл. 8 и задълженията по чл. 19;

10. съответствие или несъответствие между количествата, посочени в отчета по чл. 55, ал. 1, и тези, отчетени в счетоводните регистри;

11. размера на вложените средства за създаване на система за събиране и оползотворяване на отработени масла и постигане на целта по чл. 8;

12. приложените мерки за организиране събирането и оползотворяването на отработени масла;

13. мерките, които са били взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо третиране;

14. предприетите действия за информационни кампании;

15. изпълнение/неизпълнение на условията в разрешението, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.

(2) Целта за оползотворяване на отработени масла нa лицата, които изпълняват индивидуално задълженията си, се счита за изпълнена, когато:

1. е представен доклад по чл. 56 и отчет в срока по чл. 55, ал. 1, и

2. е налице изпълнение на заложения процент по оползотворяване на отработени масла по чл. 8, ал. 1.

Раздел III

Процедура по доказване изпълнение на цели и задължения на колективни системи

Чл. 59. Регистрираният одитор по чл. 55, ал. 2 извършва проверка на организациите по оползотворяване и изготвя доклад с фактически констатации за потвърждаване на информацията, посочена в отчета по чл. 55, ал. 1, и изпълнение на задълженията по ЗУО и на чл. 8 и 19 от наредбата.

Чл. 60. За изготвяне на доклада по чл. 59 регистрираният одитор проверява документи, съдържащи информация и констатации за:

1. договорите, сключени между организацията по оползотворяване и нейните членове за изпълнение на целта по чл. 8, с данни за седалище и адрес на управление, ЕИК и период на действие на договора, както и:

а) списък на членовете на организацията, прекратили договорите си през отчетната година;

б) списък на членовете на организацията по оползотворяване, за които организацията по оползотворяване е изпълнила целта по чл. 8;

в) проверка на декларациите за пуснатите на пазара масла, представени на организацията от всеки от членовете й;

г) изчисление и сравнение на размера на дължимите и на заплатените към организациите по оползотворяване възнаграждения;

2. количеството пуснати на пазара масла за предходната година от всеки член, за който организацията е изпълнила целта по чл. 8, в т.ч. съпоставяне на данните от месечните справки-декларации съгласно договорите и представени от всеки член на организацията с тези от счетоводните регистри на сметките, отчитащи приходите от членовете към организацията по първични счетоводни документи (фактури) за фактурираното възнаграждение за пуснатите на пазара масла;

3. размера на фактурираните възнаграждения за количествата пуснати на пазара масла от членовете на организацията;

4. средствата, постъпили в организацията за отчетната година от лицата, които пускат на пазара масла, за които организацията по оползотворяване е изпълнила целта по чл. 8, в т.ч.:

а) проверка на синтетични, аналитични и хронологични счетоводни регистри на сметките, отчитащи паричните средства и разчетите с клиенти;

б) проверка и анализ на отчетените приходи от възнаграждения и съпоставяне на данните с годишния финансов отчет;

5. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1 ЗС, послужили за изготвяне на оборотната ведомост и годишната данъчна декларация;

6. дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и главната книга по ЗС – за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;

7. договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по събиране и оползотворяване на отработени масла;

8. документи, удостоверяващи количествата събрани и предадени за оползотворяване и оползотворени отработени масла за предходната година, в т.ч. сключените договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, отчетните документи за събраните и предадените за оползотворяване отработени масла и издадените счетоводни документи по силата на тези договори;

9. документи, удостоверяващи количес­твото на изнесените и/или изпратените от територията на страната отработени масла, в т.ч. договори за извършване на операция по окончателно оползотворяване с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция, подписани и подпечатани документи по приложения IА и IБ и/или по приложение VII на Регламент № 1013/2006 за всеки конкретен превоз и сертификат от съответното съоръжение, че е завършена окончателната операция по оползотворяване, в т.ч. регенериране;

10. наличието на действащи договори с общини за изграждане на системи за събиране на отработени масла на територията на общините;

11. изградени системи за събиране на отработени масла, в т.ч.:

а) брой и наименование на обектите, от които се събират отработени масла;

б) първични счетоводни документи, удостоверяващи количество на събраните отработени масла съгласно сключени договори с лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО, в т.ч. по видове, с кодове и наименования съгласно наредбата по чл. 3 ЗУО;

в) списък на площадките и събирателни пунктове (собствени или наети), на които се извършват дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла;

12. проведени информационни кампании и разработване на информационни материали;

13. средствата, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година от:

а) лицата, пускащи на пазара масла, участващи в организацията по оползотворяване, в т.ч. размера на заплатеното възнаграждение за оползотворяване на организацията по оползотворяване от всеки член, както и списък на членовете, които не са заплащали възнаграждения за оползотворяване;

б) продажба на отработени масла, както и други приходи, постъпили през предходната година;

14. разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение на целта по оползотворяване за:

а) събиране и оползотворяване на отработени масла, образувани в резултат на пуснатите на пазара масла от лицата – членове на организацията, по дейности, както следва:

аа) за обслужване на съдовете за разделно събиране;

бб) за събиране, съхраняване и последващо третиране;

вв) за транспортиране до площадки за регенериране и др.;

б) осигуряване на съдове, транспортна техника, друга техника за разделно събиране на отработени масла и съоръжения за предварително и последващо третиране на отработени масла;

в) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни материали;

15. лицата, на които организацията по оползотворяване е изпълнила задълженията по оползотворяване, с посочени седалище и адрес на управление и ЕИК;

16. лицата, на които организацията по оползотворяване не е изпълнила задълженията по оползотворяване, с изрично посочени седалище и адрес на управление и ЕИК;

17. членовете на организацията, които са сключили договори, но не са подавали декларации за пуснатите на пазара масла с изрично посочени седалище и адрес на управление и ЕИК;

18. членовете на организацията, които са подавали нулеви декларации за пуснатите на пазара масла.

Чл. 61. (1) Докладът по чл. 55, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа констатации и заключение за:

1. лицата, участващи в организацията по оползотворяване през съответната година, с данни за всяко лице, включващи седалище и адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер съгласно регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО и период на действие на сключения договор по чл. 11, ал. 1 за съответната година;

2. лицата, участващи в организацията по оползотворяване, прекратили договорите си през отчетната година, с данни за всяко лице, включващи седалище и адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер съгласно регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО и период на действие на сключения договор по чл. 11, ал. 1 за съответната година;

3. лицата, участващи в организацията по оползотворяване през съответната година, които не са й заплащали уговореното възнаграждение и/или не са й предоставяли информация и за които не са изпълнени задълженията по чл. 8 и 19, с данни за всяко лице, включващи седалище и адрес на управ­ление, ЕИК, регистрационен номер съгласно регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО и период на действие на сключения договор по чл. 11, ал. 1 за съответната година;

4. лицата, участващи в организацията по оползотворяване, които са подали нулеви декларации за пуснатите на пазара масла през отчетната година, с данни за всяко лице, включващи седалище и адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3 ЗУО, период на действие на сключения договор по чл. 11, ал. 1 за съответната година;

5. лицата, участващи в организацията по оползотворяване, които са сключили договор с организацията през отчетната година и договорът не обхваща количествата, пуснати на пазара през цялата календарна година;

6. количеството пуснати на пазара масла за отчетната година от всеки член на организацията по оползотворяване;

7. размера на начислените и платени възнаграждения от членовете на организацията по оползотворяване;

8. размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара масла от всеки член на организацията по оползотворяване;

9. лицата, участващи в организацията по оползотворяване, подали нулеви декларации за пуснатите на пазара масла, през цялата година;

10. лицата, участващи в организацията по оползотворяване, сключили договори, но неподали декларации за пуснати на пазара масла;

11. лицата, участващи в организацията по оползотворяване, които не са заплатили възнагражденията към организацията;

12. наличието на сключени договори с лица по чл. 21 и чл. 28, ал. 1 с информация за лицето – адрес, ЕИК и датата на влизане в сила на договора;

13. сключените договори с общини по чл. 39, ал. 2, т. 2, буква „а“;

14. количеството на събраните отработени масла с посочване на лицата по чл. 21 и количествата събрани отработени масла от тях;

15. количеството на оползотворените отработени масла с посочване на лицата по чл. 28, ал. 1;

16. средствата, постъпили в организацията по оползотворяване до 20 февруари на следващата година от вноски от нейни членове за предходната година, както и от продажба на отработени масла и други приходи;

17. разходите на организацията по оползотворяване за предходната година, общо и в т.ч. за:

а) изпълнение на дейностите, предвидени в програмата по чл. 42, ал. 1;

б) изпълнение на договорите с лицата по чл. 21 и чл. 28, ал. 1;

в) информационни кампании;

г) други разходи;

18. предприетите мерки за организиране на събирането и оползотворяването на отработени масла;

19. мерките, които са били взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо третиране;

20. предприетите действия за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на отработени масла, включително проведените информационни кампании;

21. извършен или не износ на отработени масла през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:

а) наличие на договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;

б) подписани и подпечатани документи по приложения IА и IБ или по приложение VII на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;

в) сертификат от съответното съоръжение, че е завършена окончателната операция по оползотворяване – когато такива са се върнали обратно;

г) наличие на документи при износ на отработени масла за трети страни – копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който лицето – получател на отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, съответстващо на нормите за опазване на околната среда и човешкото здраве;

22. съответствие/несъответствие между количествата, посочени в отчета за предходната календарна година за изпълнение на целта по чл. 8 от организациите по оползотворяване, по образец съгласно приложение № 2 с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации;

23. изпълнение/неизпълнение на условията към разрешението на организацията по оползотворяване, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО.

(2) Целта за оползотворяване на отработени масла нa организациите по ополозвотворяване се счита за изпълнена, когато:

1. е представен доклад по чл. 59 и отчет в срока по чл. 55, ал. 1, и

2. е налице изпълнение на заложения процент по оползотворяване на отработени масла по чл. 8, ал. 1.

(3) Целта за оползотворяване нa лицата – членове на организация по оползотворяване, се счита за изпълнена, когато:

1. са й заплатили уговореното възнаграждение, и

2. са й предоставили информация относно действителното количество масла, пуснати на пазара за съответния период.

Раздел ІV

Производство за издаване на заповеди по чл. 59, ал. 3 и 4 ЗУО

Чл. 62. (1) Ежегодно до 31 март министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия, която да проверява отчетите и докладите по чл. 55, ал. 1 и документите по чл. 55, ал. 5, както и констатациите в докладите по чл. 18, ал. 3 ЗУО. При необходимост комисията съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) извършва проверка на място на организациите по оползотворяване, на лицата, членуващи в организацията, и/или на лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, и/или на лицата, извършващи дейности по събиране и/или рециклиране и сключили договори с организации по оползотворяване и/или с лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално.

(2) Комисията по ал. 1 приключва дейността с доклад, който съдържа:

1. фактически констатации от проверката;

2. ясно изразено мнение и заключение за изпълнението на целта по чл. 8, ал. 1 за всяка от организациите по оползотворяване и за всяко лице, което изпълнява задълженията си индивидуално;

3. предложение за налагане на санкции и/или отнемане на разрешенията на организациите по оползотворяване и на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, по реда на глава пета, раздел III от ЗУО;

4. предложение за налагане на санкции на лицата, които пускат на пазара масла, както и на лицата по чл. 18, ал. 3, т. 4 ЗУО в случай на установени нарушения на този закон и на наредбите;

5. предложение за усвояване на банковата гаранция по чл. 82, ал. 3 ЗУО.

Чл. 63. (1) Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година определя със заповед лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, организациите по оползотворяване и членовете на организациите по оползотворяване, които заплащат продуктова такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 – 5 ЗУО, както и нейния размер.

(2) Когато организацията по оползотворяване на масла или лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, не представят доклад по чл. 55, ал. 1, те се включват в заповедта по ал. 1.

(3) Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година определя със заповед лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, организациите по оползотворяване и членовете на организациите по оползотворяване, които не заплащат продуктова такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 – 5 ЗУО.

(4) Средствата от продуктова такса за масла, набрани по реда на чл. 59, ал. 1, т. 1 ЗУО, се разходват от ПУДООС за събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла, както и за информационни кампании, контрол и други дейности, свързани с управление на масла и нефтопродукти, и отпадъците от тях в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, приет с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).

Глава десета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

Чл. 64. (1) Банковата гаранция по чл. 82, ал. 1, т. 2 и 4 ЗУО се предоставя за гарантиране постигането на целта по чл. 8, ал. 1 и създаването на система за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла в съответствие с изискванията на наредбата.

(2) Банковата гаранция по ал. 1 се предоставя за едногодишен период, който започва да тече от датата на издаването й.

(3) Банковата гаранция по ал. 1 се връща на заявителя заедно с решението по чл. 87, ал. 2 ЗУО за отказ за издаване на разрешение по чл. 81, ал. 1 ЗУО или с решението по чл. 88, ал. 2, т. 3 ЗУО за прекратяване на действието на разрешението.

Чл. 65. (1) Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 64, ал. 1 организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на министъра на околната среда и водите подновена банкова гаранция.

(2) Срокът на действие на подновената банкова гаранция започва да тече от датата на изтичане срока на предходната банкова гаранция.

(3) Задължението за предоставяне на подновена банкова гаранция в срока по ал. 1 се включва като условие в разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО.

Чл. 66. (1) Банковата гаранция се издава в полза на министъра на околната среда и водите и трябва да отговаря най-малко на следните изисквания:

1. да осигурява безусловно плащане в полза на министъра на околната среда и водите – при първо поискване, без възможност за възразяване или уговаряне на други формални условия на плащане;

2. да е неотменяема;

3. единствено условие за предявяването й да е постъпването при гаранта на писмено искане от министъра на околната среда и водите, съдържащо мотивирано твърдение за наличие на някои от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 – 3 ЗУО за организацията по оползотворяване или лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално;

4. да е налице пълно съвпадение между задълженията по чл. 64, ал. 1 и задълженията, посочени в гаранцията, като гаранцията покрива всички видове неизпълнение на тези задължения;

5. да е посочена ясно датата, до която е валидна гаранцията.

(2) Банковата гаранция се представя в оригинал.

Чл. 67. (1) За усвояване на банковата гаранция министърът на околната среда и водите подава писмено искане към банката гарант, съдържащо мотивирано твърдение за наличие на някой от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 – 3 за организацията по оползотворяване или за лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално.

(2) Банковата гаранция се усвоява до размера по чл. 82, ал. 3, т. 1, 2 или 3 ЗУО.

Чл. 68. (1) Банката гарант превежда сумата по банковата гаранция по сметка на Министерството на околната среда и водите при първо писмено поискване независимо от възраженията на организациите по оползотворяване на отработени масла и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално и без уговаряне на други формални условия на плащане.

(2) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 2 и 3 ЗУО в едномесечен срок след усвояването на банковата гаранция организацията по оползотворяване или лицето, изпълняващо задълженията си индивидуално, представят подновена до пълния размер банкова гаранция съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1 или 4 ЗУО по реда на чл. 59.

Глава единадесета

КОНТРОЛ


Чл. 69. Министърът на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица контролират спазването на условията на разрешенията по глава пета, раздел ІІІ от ЗУО, издадени на организации по оползотворяване и на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, за управление на масово разпространени отпадъци.

Чл. 70. Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице контролира:

1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса по чл. 59 ЗУО от лицата по чл. 14, ал. 1 ЗУО;

2. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и/или третиране на отработени масла, сключили договор с организация по оползотворяване или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално;

3. изпълнението на задължението за регис­триране на лицата, които пускат на пазара масла, съгласно изискванията на глава осма;

4. предоставянето на информация от задължените лица съгласно изискванията на чл. 44;

5. кметовете на общини:

а) във връзка с изпълнението на задълженията им по наредбата;

б) във връзка с изпълнението на договорите по чл. 39, ал. 2, т. 2.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Арбитражна проба“ е пробата, предназначена за арбитражни изпитвания в случай на спор.

2. „Базови масла“ са масла с определен вискозитет, получени чрез смесване на базови маслени компоненти. Използват се за получаване на моторни, трансмисионни и индустриални масла след добавяне към тях на съответни видове добавки (присадки).

3. „Вносител на масла“ е физическо или юридическо лице, което внася масла на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

4. „Изгаряне“ е използването на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти като гориво в инсталации за изгаряне и в инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

5. „Лице, което въвежда масла от друга държава – членка на ЕС“ е физическо или юридическо лице, което въвежда масла на територията на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

6. „Лице, което пуска на пазара масла“ е физическо или юридическо лице, което е производител и/или вносител, и/или лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава – членка на ЕС, и предоставя масла на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използва като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.

7. „Масла“ са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла и добавки и предназначени за използване в качеството им на смазочни материали, среда за предаване на усилие и топлина, диелектрични и технологични течности, в т. ч.: моторни, компресорни, турбинни масла, течности за хидравлични трансмисии, масла за зъбни предавки, масла за обработка на метали, формовъчни и антикорозионни масла, електроизолационни масла.

8. „Моторни масла“ са масла за бензинови и дизелови двигатели, както и за газотурбинни двигатели, в т. ч. за:

а) товарни и лекотоварни автомобили;

б) леки автомобили;

в) авиационни бутални двигатели;

г) корабни двигатели.

9. „Нулева декларация” е декларацията, която се попълва и подава при липса на пуснати на пазара масла през предходния месец по реда на наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.

10. „Обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти“ е всяка от операциите по § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗУО, приложима за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

11. „Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти“ са процеси по регенериране или изгаряне с оползотворяване на енергията, както и повторната употреба на масла съгласно § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

12. „Организация по оползотворяване на отработени масла“ е юридическо лице, регис­трирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

13. „Отпадъчни нефтопродукти“ са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:

а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;

б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт и течни горива;

в) отпадъци от маслено-водна сепарация;

г) отпадъци от течни горива;

д) отпадъци от преработка на нефт;

е) утайки и емулсии, получени от различни производства;

ж) нефтосъдържащи отпадъци – резултат от нормалната експлоатация на кораби.

14. „Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти“ са опасни и масово разпространени отпадъци по смисъла на § 1, т. 7 и 12 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

15. „Отработено масло“ е всяко смазочно или индустриално масло на минерална или синтетична основа, негодно за употреба по първоначалното си предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.

16. „Представителна проба“ е всяка проба с физични или химични характеристики, идентични на средните характеристики на целия обем, от който е взета.

17. „Предварително съхраняване“ е дейност по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

18. „Производител на масла“ е физичес­ко или юридическо лице, което по занятие разработва, произвежда, обработва, третира, продава, въвежда от държава – членка на ЕС, или внася продукти на пазара в Република България.

19. „Професионален потребител“ е всеки потребител по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

20. „Пускане на пазара на масла“ е първото предоставяне на продукта на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел той да бъде разпространен и/или използван на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на продукта от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.

21. „Полихлорирани бифенили (ПХБ)“ са:

а) полихлорирани бифенили: трихлорирани и по-високо хлорирани бифенили;

б) полихлорирани терфенили;

в) монометилтетрахлордифенилметан, монометилдихлордифенилметан, монометилдибромдифенилметан;

г) смеси от вещества с общо съдържание повече от 0,005 масови процента от изброените в буква „а“ вещества.

22. „Регенериране на отработени масла“ е всеки процес по рециклиране, чрез който могат да се произведат базисни масла чрез рафиниране на отработени масла, по-специално чрез отстраняване на замърсителите, продуктите на окисление и добавките, съдържащи се в тези масла.

23. „Разделно събиране“ е дейност по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

24. „Събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти“ е дейност по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

25. „Събирателен пункт“ е площадка и съоръжение за приемане и съхраняване на отработени масла и/или отпадъчни нефто­продукти преди тяхното предаване за оползотворяване или обезвреждане.

26. „Съхраняване“ е дейност по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

§ 2. С наредбата се въвеждат изисквания на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ, L 312, 22.11.2008 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

§ 4. Информацията по чл. 44, ал. 1 и 7 се предоставя във вид на електронна таблица, изготвена от ИАОС, до изграждането на информационната система по чл. 44, ал. 3.

§ 5. (1) За създаване на регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 4 ЗУО лицата, които пускат на пазара масла, предоставят информацията по чл. 52 на изпълнителния директор на ИАОС в двумесечен срок от влизането в сила на наредбата.

(2) Информацията по чл. 52 и 54 се предоставя на хартиен и електронен носител до изграждането на система за предоставянето й по електронен път.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 44, ал. 1ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАСЛАСподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница