Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община мирковостраница1/3
Дата11.02.2018
Размер453.57 Kb.
  1   2   3
НАРЕДБА

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1 /1/ Тази Наредба урежда екологосъобразното управление на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, дейностите по тяхното изхвърляне, събиране, включително разделното, транспортиране , претоварване, оползотворяване и обезвреждане, както и формите на контрол върху тези дейности.
/2/ Наредбата урежда обществените отношения, свързани с:


 1. поддържането и опазването на чистотата;

 2. управлението на битовите отпадъците /БО/;

 3. управление на масово разпространенити отпадъци /МРО/ в т.ч.:

а / отпадъци от опаковки /ООп/;

б / негодни за употреба батeрии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, отработени моторни масла /ОММ/;в / излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и излезли от употреба автомобилни гуми /ИУАГ/;

 1. управление на строителните отпадъци;


/3/ Наредбата определя и правата и задълженията на общинската администрация, и на лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите територии.
/4/ Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината, както и за юридически лица, осъществяващи дейност на нейна територия. Разпоредбите на Наредбата са задължителни също така за организациите и учрежденията, развиващи дейност на територията на общината.
Чл.2 /1/ Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те.
/2/ Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор.
/3/ Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл.37 или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда, съгласно чл. 22, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
/4/ Притежателите на отпадъци по ал.1 са длъжни:

 1. да изпълняват разпоредбите на националното законодателство за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;

 2. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими;

 3. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им;

 4. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създадат организация за безопасното им управление;

 5. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;


/5/ Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършат съответните дейности, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие със ЗУО и настоящата Наредба.
Чл. 3 /1/ Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.
/2/ Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.
/3/ Когато причинителят на замърсяване с неопасни отпдъци в имот частна собственост не бъде установен в срок от 30 дни, засегнатите от замърсяването физически лица могат да подадат молба до кмета на общината за отпускане на помощ за отстраняване на замърсяването.
/4/ Отстраняването на нерегламентирани замърсявания в имоти държавна и общинска собственост се организира и провежда от общинска администрация със средства заделени за тази дейност по бюджета за съответната година.
Чл. 4 /1/ За услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения за третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, юридическите и физическите лица са длъжни да заплащат такса по реда, предвиден в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.
/2/ За обезвреждане и/или оползотворяване на строителни отпадъци притежателите им заплащат цена на услугата, определена от общинския съвет, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.
ГЛАВА ВТОРА

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл.5 /1/ За изпълнение на задълженията си по чл.16, ал.2 от ЗУО, Кметът на общината сключва договори и възлага извършването на дейностите по управление на битовите отпадъци на лица по смисъла на чл.12, ал.6 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по събирането, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането им.
/2/ В договорите, отнасящи се до събирането и транспортирането на битовите отпадъци се определят конкретните задължения на изпълнителя във връзка с почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии на общината, предназначени за обществено ползване.
Чл.6 /1/ Всички лица, собственици и ползватели на недвижими имоти или части от тях, са длъжни да почистват и поддържат чистотата в сградите, незастроените части на имотите /дворовете / и определените прилежащи територии, да почистват тротоарите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите и да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.
/2/ Всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, включително и на търговски обекти или части от тях, са длъжни да изхвърлят масово разпространените отпадъци /МРО/ и други рециклируеми отпадъци разделно на определените за тази цел места.
/3/ В сградите, с режим на етажна собственост, за изпълнение на задълженията по ал.1 отговорност носят техните редовно избрани представители / управители , председатели /.
/4/ Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и други терени – общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.
/5/ Почистването и поддържането на чистотата, в т.ч. осигуряването на съответни съдове за отпадъци в паркове, градини и др. зелени площи е задължение на лицата, които ги стопанисват.
/6/ Собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, намиращи се в райони без изградена градска канализационна сестема са длъжни да почистват попивните, изгребните или септичните си ями.
Чл.7 /1/ На интернет страницата на Община Мирково се оповестяват данни за:

 1. Лицата по чл.5, ал.1 от Наредбата, с които са сключени договори/ на които е възложено да извършват дейности по събирането на битовите отпадъци, почистване на териториите, предназначени за обществено ползване и транспортирането им до депо. Данните включват: адрес, лице за контакт, телефон / факс / e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения;

 2. Лицата по чл.12, ал.1, чл.15, т. 2,4,5,6 и чл.20, ал.2 от Наредбата, с които са сключени договори за разделно събиране, транспортиране, последващо третиране и оползотворяване на МРО и други рециклируеми отпадъци. Данните включват: адрес, лице за контакт, телефон / факс / e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения;

 3. Местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината. Данните включват: адрес, лице за контакт, телефон / факс / e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения;

 4. Лицата по чл.29, ал.7 от Наредбата, които извършват услуги по събиране и транспортиране на строителни отпадъци. Данните включват: адрес, лице за контакт, телефон / факс / e-mail;

 5. Стратегии, планове и програми свързани с управлението на отпадъците на общината;


/2/ Информацията по ал.1, т.1-4 се оповестява и на интернет страницата и/или информационните табла на общинската администрация.
/3/ Информацията по ал.1 се актуализира при всяка промяна.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ / БО /

Чл. 8 /1/ Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 5, ал.1 от Наредбата.

/2/ Лицата по ал.1 осигуряват:

 1. необходимия брой съдове за съхраняване на БО – контейнери, улични кошчета и други съдове / освен в случаите, когато е договорено друго/.

 2. събирането на БО и транспортирането им до депо.

/3/ Кметът на общината отговаря за:

 1. избора на площадка, изграждането, поддържането, експлоатацията, закриването и мониторинга на депа за НБО и/или на други инсталации или съоръжения за оползотворяване на НБО;

 2. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища;


Чл.9 Лицата по чл.5, ал.1 от Наредбата са длъжни да:

 1. събират и транспортират БО от районите, определени в договорите, като границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване се определят ежегодно със заповед на кмета на общината по реда на Закона за местните данъци и такси;

 2. поддържат съдовете за БО в добро техническо състояние и естетичен вид и ги дезинфекцират най – малко два пъти годишно;

 3. извозват БО само на определените от общината депа или на други инсталации и съоръжения;

 4. почистват местата, и около тях, на които са разположени съдовете за събиране на БО и уличното платно от разпилени при товаренето отпадъци;

 5. след натоварването на БО в специализираните автомобили, връщат съдовете на определените за това места;

 6. изпълняват и други изисквания, съгласно договорите, с които им е предоставено право да извършват дейности по събирането и транспортирането на битовите отпадъци;


Чл. 10 Лицата, при чиято дейност се образуват битови отпадъци от нежилищни имоти на предприятия в случаите по чл. 16а, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от общината са длъжни да:

 1. подадат декларация по реда на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от общината в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година.;

 2. ги изхвърлят само в съдове за съхраняване на битови отпадъци, които са декларирани, че ще се използват през годината по реда на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от общината, като след използването им капаците следва да се затварят плътно;

 3. опазват съдовете за отпадъци, като не допускат повреждането им;ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ / МРО /

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
Чл. 11 Кметът на общината отговаря за разделното събиране на / БО /, включително отпадъци от опаковки / ООп /, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.
Чл. 12 /1/ Кметът на общината може да сключва договори с лицензирани организации по оползотворяване на ООп, ПУДООС и/или други лица, регистрирани по Търговския закон и притежаващи разрешение или регистрационен документ по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
/2/ В срок до три месеца от подаване на предложение от лицата по ал.1 за участие в системата за разделно събиране на ООп, кметът на общината взема решение за избор на изпълнители.
Чл.13 Лицата, с които общината е сключила договор за въвеждане на система за разделно събиране на ООп, са длъжни да:

 1. да притежават съответните разрешителни или регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздели първи и втори от ЗУО или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел трети от ЗУО;

 2. в срок от два месеца след сключване на договор да разработят Програма за разделно събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки, утвърдена от кмета на общината, в съответствие с Програмата за управление на отпадъците на Община Мирково, приета от общинския съвет;

 3. разполагат съдовете, съгласно изискванията в договорите по чл.12, ал.1 от Наредбата и разработената програма по т.2;

 4. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на БО;

 5. представят в общината копие от информацията по чл.35 и чл.40, т.1 и т.2 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки;

 6. събират и транспортират разделно събраните ООп самостоятелно и/или да сключват договор с подизпълнители, притежаващи разрешения по чл.12 и чл.37 от ЗУО;

 7. да осигуряват сортирането на разделно събраните отпадъци от опаковки и предаването им за последващо рециклиране и оползотворяване;

 8. предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за обезвреждане, определени от общината;

 9. почистват и дезинфекцират контейнерите за разделно събиране два пъти годишно;

 10. обозначават видовете отпадъци, които се събират в съответния контейнер, както и надписват върху контейнера телефони на дружеството, на които жителите да се обаждат при необходимост и телефонен номер на общината за контакти;

 11. при събиране и извозване не допускат смесване на отпадъци, събрани от контейнерите за стъкло и от контейнерите за пластмаса, хартия и метал в едно транспортно средство;

 12. работят само с пунктове за вторични суровини, които отговарят на нормативните изисквания за извършване на тази дейност;

 13. организират, финансират и изпълняват информационни кампании, координирани от общината минимум 2 пъти годишно;

 14. спазват други, условия съгласно сключените договори по чл.12, ал.1 от Наредбата;


Чл. 14 /1/ Лицата, при чиято дейност се образуват ООп, са длъжни да:

 1. предават и/или изхвърлят, ООп, обозначени с маркировката за разделно събиране в определените за целта места;

 2. спазват указанията за изхвърляне на различните по видове ООп, посочени на съдовете за разделно събиране, както и да привеждат отпадъците във възможно най – малък обем, да почистват отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват рециклируемите отпадъци със смесените БО;

 3. не изхвърлят други отпадъци освен отпадъци от опаковки за съответния вид контейнер за разделно събиране;

 4. не поставят отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори когато те са обемни;

 5. не изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране на ООп;

 6. не изхвърлят леснозапалими материали в съдовете за разделно събиране;

 7. затварят капаците на съдовете за разделно събиранена ООП;

 8. не лепят рекламни и/или други материали върху съдовете за разделно събиране;

 9. не изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране наООп;

 10. опазват съдовете за разделно събиране и да не ги местят от определените места, на които са разположени;


/2/ Лицата извършващи търговска дейност на територията на общината в обекти за търговия с хранителни стоки, търговия с нехранителни стоки, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности, освен посочените задължения по предходната алинея, са длъжни и да:

 1. сключат договор с организация по оползотворяване, на която да предават генерираните от обекта рециклируеми отпадъци и опаковки, което обстоятелство се посочва в уведомлението за извършване на търговска дейност или в други документи разрешаващи дейноста;

 2. събират в специализирани съдове и/или чували рециклируеми отпадъци и опаковки, като вземат мерки за тяхното временно съхранение и предаването им съгласно утвърден график на Организацията по оплзотворяване, с която имат сключен договор;РАЗДЕЛ ВТОРИ
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА

Чл. 15 Кметът на общината:

 1. Определя местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Общината, когато производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за разделно събиране върху общински имот;

 2. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор:

а) с организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори или

б) с производител и/или вносител на батерии и акумулатори, който изпълнява индивидуално задълженията си по Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, или

в) с ПУДООС


 1. Определя местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО, върху общински имоти на територията на общината

 2. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и предаването им за предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор, финансиран от:

а) организация по оползотворяване на ИУЕЕО, или

б) с производител и/или вносител на ЕЕО, който изпълнява индивидуално задълженията си по Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, или

в) с ПУДООС.


 1. Определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла, когато тези места са разположени върху общински имот;

 2. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор:

а) с организация по оползотворяване на отработени масла, или

б) с производители и/или вносители на масла, изпълняващи индивидуално задълженията си по Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, илив) с ПУДООС.

Чл. 16 Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да предвидят достъпни места за поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.
Чл. 17 Лицата, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори ги предават във всички търговски обекти, в които се продават батерии и акумулатори от същия вид.
Чл. 18 /1/ Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни да:

 1. поставят на видно място в търговските обекти, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/или други налични места за предаване на ИУЕЕО;

 2. безплатно да приемат обратно излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване, в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции, като закупеното от потребителя;

/2/ Организациите по оползотворяване на ИУЕЕО, които извършват дейности по разделно събиране на ИУЕЕО на територията на общината всяка година до 31 март представят на кмета на общината справка с приетото ИУЕЕО, по образец / Приложение № 6 /.

/3/ Лицата, които съхраняват излязло от употреба електрическо и електронно оборудване до предването му за обезвреждане определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране.

/4/ Лицата, които притежават ИУЕЕО могат да го върнат в търговските обекти при покупка на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо същите функции.
Чл. 19 Лицата, които притежават отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, образувани от бита или стопанската им дейност, са длъжни да ги предават чрез приемно – предавателен протокол за оползотворяване и/или обезвреждане на определените по чл. 7, ал.1, т. 3 места лица, притежаващи необходимите документи.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ
Чл. 20 /1/ Кметът на общината:

 1. Предлага на общинския съвет да определи площадки за временно съхраняване на ИУМПС;

 2. Организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване;

/2/ Кметът на общината извършва дейностите по ал.1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване, ПУДООС, производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства ,индивидуално или с лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО.

Чл. 21/1/ Дейностите по събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на изоставени и излезли от употреба моторни превозни средства / съгласно Наредба за изскванията за третиране на отпадъци от МПС и Закона за движение по пътищата, компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО.;

/2/ Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, както и други нормативни актове, регламентиращи третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци.;

/3/ Собственикът на ИУМПС е длъжен да го съхранява в имот частна собственост;

/4/ В случай, че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.;

/5/ Собственикът на ИУМПС е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаи, че се установи, че МПС се намира върху имот, държавна или общинска собственост;

/6/ Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал. 4, както и в случаите, когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен се прилага процедурата по чл. 143, ал.7 и ал.8 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 22/1/ Кмета назначава комисия с представители на общинска администрация, РПУ за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер – предписание, съгласно образец - / Приложение №1/.

/2/ Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 екземпляра, съгласно образец - / Приложение №2/. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

/3/ С поставянето на стикер – предписание за преместване на ИУМПС започва да тече тримесечен срок за преместване на МПС.

/4/ Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието по ал.3;

/5/ В случай, че в срока по ал.3 собственикът не е изпълнил предписанието въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал.2, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС.

/6/ Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 37 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.

/7/ Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления в общината, в Интернет страницата на общината или се оповестява по друг обичаен начин.

/8/ На собственици на ИУМПС, които не изпълняват предписанието за преместване по ал.3 контролните органи по тази наредба съставя акт за установяване на административно нарушение по нормативните актове, които са нарушени, като се спазят изискванията на Закона за административните нарушения и наказания. Отговорността за извършеното нарушение с ИУМПС е визирана в чл. 188 от ЗДП.

Чл. 23 Лицата, сключили договор със общината по чл. 20, ал.2 от Наредбата, са длъжни да:

 1. приемат ИУМПС на денонощно охраняеми паркинги за временно съхранение и съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС;

 2. водят отчетни книги по Наредба № 9 от 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предостявя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за регистъра за приетите автомобили, заверен в КАТ;

 3. водят регистър за приетите автомобили, заверен в КАТ;

 4. уведомяват в срок до 3 дни направление Пътна полиция, сектор КАТ или съответното РПУ, на територията на която се намира паркинга за постъпилите за временно съхранение ИУМПС, като предоставят описание на автомобила, адрес на последното му паркиране и заповед за принудителното му преместване;

 5. предават за разкомплектоване ИУМПС не по – рано от 14 дни от датата на приемането ИУМПС за временно съхранение. Ликвидацията и разкомплектоването на ИУМПС се извършват съгласно чл.143, ал.6 или ал.8 от ЗДП;

 6. освободят ИУМПС в 14- дневния срок по т.5, в случаите когато собственикът е поискал връщането и е заплатил разходи по принудително преместване и временно съхранение, както и глобата / имуществената санкция /;


Чл. 24 /1/ Дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на излезли от употреба автомобилни гуми, имат право да извършват само лица, притежаващи съответния разрешителен документ по чл. 12 от ЗУО.

/2/ Дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми, имат право да извършат само лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда.
Чл. 25 /1/ Местата на събирателните пунктове се съгласуват с кмета на съответния район, в който ще се извършва тази дейност.

/2/ Всички лица, които извършват продажба на автомобилни гуми на крайните потребители са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табла, съдържащи информация за местата по ал.1, както и начина за приемане в търговския обект на излезлите от употреба автомобилни гуми;
Чл. 26 Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба автомобилни гуми само на определените събирателни пунктове.


ГЛАВА ПЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ / СО /
Чл. 27 Кметът на общината отговаря за:

 1. избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за строителни отпадъци и/или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на стоителни отпадъци;

 2. определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци, земни маси /ЗМ/ и едро- габаритни отпадъци /ЕГО/ до депа или до други инсталации или съоръжения за обезвреждането им;

 3. определянето на изискванията към транспортните средства, превозващи строителни отпадъци и/или земни маси с цел гарантиране чистотата на територията на общината;


Чл. 28 /1/ Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ЕГО, в резултат на строителна и ремонтна дейност са длъжни да ги сортират по видове на мястото на образуването им.

/2/ Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ЕГО в резултат на строително – ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други са длъжни да ги събират и сортират по видове в специализирани контейнери на мястото на образуването им. Специализираните контейнери се дават по заявка от страна на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци отправена към субектите по чл.7, ал.1, т.4;

/3/ При неизпълнение на условието за сортиране по видове по ал.1 и 2, лицата, заплащат по – високи диференцирани цени, определени от Общинския съвет;

/4/ Лицата по ал.2 носят отговорност генерираните от ремонтните дейности строителни и ЕГО да не бъдат разпилявани и да бъдат изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери;

/5/ Лицата по ал.2 живеещи в сгради - етажна собственост при намерение за извършване на ремонтни дейности са длъжни да поставят на видно място в сградата съобщение, за своето намерение най – малко 7 / седем / дни преди започване на ремонтните работи;

/6/ Съобщението по ал.5 съдържа минимум: адрес, име на собственика и ползвателя (обитателя) на обекта, в който ще се извършва ремонт; наименование и телефон за контакти на фирмата изпълнител или техническото лице / в случаите когато ремонта се изпълнява от физически лица /, която ще събира и обслужва съда/ съдовете за строителни и едро – габаритни отпадъци;

Чл. 29 /1/ Строителните отпадъци се транспортират от лица, регистрирани по реда на чл. 12, ал.4 от ЗУО и притежаващи направление с определен маршрут за транспортиране и изискванията за транспортните средства по образец / Приложение №3 / към Наредбата, издадено от общината, което представят на гл. архитект на общината при издаване на разрешение за строеж по чл. 148 от ЗУО.

/2/ Направлението по ал.1 се издава от кмета на общината, или упълномощени от него длъжностни лица, след представяне на писмена заявка за количествата на строителните отпадъци и/или земните маси съгласно количествената сметка към проекта в случаите по чл. 147 и чл.151 от ЗУО;

/3/ Приемането на строителните отпадъци от длъжностните лица на площадката за оползотворяване и/или обезвреждане, се удостоверява с талон по образец /Приложение №4/ към Наредбата, като всеки курс се маркира с печат;

/4/ При приключването на всеки строителен обект, преди издаването на Констативен акт – Образец 15 съгласно Наредба №3 /31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, инвеститорите представят Констативен протокол / Приложение №5/, подписан от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица, въз основа на издадените талони по ал.3 и направлението по ал.1;

/5/ В случай на не представяне на Констативен протокол по ал.4 не се подписва Констативен акт - Образец 15;

/6/ При констатация, че количеството не отговаря на вписаното в строителното решение, собственикът, притежателят или ползвателят на отпадъците се санкционира;

/7/ Лицата по ал.1 да представят информация по чл. 7,ал.1, т.4 от Наредбата за включване в интернет страницата на общината. За целта лицата представят в съответния отдел на общинската администрация копие от документ за регистрация по чл. 12, ал.4 от ЗУО;

/8/ В случаите на отстраняване на стари и/или опасни сгради и съоръжения реда за извозване и предаване се извършва по реда на глава пета от Наредбата, при спазване на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него;
ГЛАВА ШЕСТА

АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ, КОНТРОЛ И

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница