Наредба за работното време, почивките и отпуските


Приложение № 3 към чл. 46, ал. 3страница4/5
Дата10.09.2017
Размер0.72 Mb.
1   2   3   4   5

Приложение № 3 към чл. 46, ал. 3

(Предишно приложение № 2, изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.)


Справка от предприятието, в което работи

майката (бащата, настойникът)

 

Ръководството на ..................................................................................................................................................................................

(наименование на предприятието)

удостоверява, че ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност на майката,

бащата, настойника)

работи като осигурен(а) за общо заболяване и майчинство с безсрочен (срочен) до ......................... 20 ..... г. трудов договор и е ползвал(а) отпуск по чл. 164 КТ за отглеждане на детето (децата) си ....................................., род. на .......... 19 ..... г./20 ..... г., в размер ..... дни, считано от .......... 20 ..... г.,

и остава да ползва още ........... дни.

 

................ 20 .... г.

 

..................................................................
 

(длъжност)
Длъжностно лице:

...................................................................
 

(подпис и печат)
 

 
Забележки:
1. Справката се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на майката (бащата или настойника) и на лицето, поело отглеждането на детето.
2. Излишното се зачертава.

Приложение № 4 към чл. 49, ал. 6

(Ново - ДВ, бр. 72 от 2004 г., предишно Приложение № 4 към чл. 49, ал. 5 - ДВ, бр. 19 от 2012 г.)


Удостоверение


за ползване на отпуск по чл. 167а от Кодекса на труда

за детето ..........................................................................,

(трите имена)

родено на ........................................... ЕГН .....................

 Наиме-

Ползван

Трите

За

Брой

Подпис

Пе-

по

нова-

отпуск

имена на

вре-

кален-

на ръко-

чат

ред

ние, се-

по чл. 165,

лицето,

мето

дарни

водителя

на ра-

 

далище,

ал. 1 КТ

което е

от ..............................

дни

или оп-

бото-

 

адрес и

преди из-

ползвало

до ..............................

(ме-

ределе-

дате-

 

БУЛСТАТ

менението

отпуск,

 

сеци)

но длъж-

ля

 

на рабо-

му от 1

и ЕГН

 

 

ностно

 

 

тода-

август

(майка,

 

 

лице

 

 

теля

2004 г.

баща,

 

 

 

 

 

 

 

осинови-

 

 

 

 

 

 

 

тел, оси-

 

 

 

 

 

 

 

новител-

 

 

 

 

 

 

 

ка, нас-

 

 

 

 

 

 

 

тойник)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Забележки:

1. Удостоверението се съхранява в личното досие на работника или на служителя.

2. Колона 2 се попълва от работодателя при издаване на удостоверението, както и от всеки следващ работодател, разрешил ползването на такъв отпуск.


Приложение № 5 към чл. 49б, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 72 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.)

Приложение № 6 към чл. 49д, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 72 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Декларация за ползване на отпуск по чл. 167а, ал. 4 от Кодекса на труда от родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждането на детето

 

Подписаният: ......................................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност)

декларирам, че за отглеждане на детето ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................,

(трите имена на детето)

родено на ........................... 20 .... г., ЕГН ..................................................................................................................................................................................

1. не е ползван отпуск по чл. 167а, ал. 4 от Кодекса на труда;

2. ползван е отпуск по чл. 167а, ал. 4 от Кодекса на труда в размер ......... месеца и .......... дни;

3. не се намирам в брак с другия родител и не живея в едно домакинство с него;

4. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;

5. другият родител е починал.

Задължавам се при смърт на детето, при даването му за осиновяване или при настаняването му в заведение на пълна държавна издръжка, както и при настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето и при прекратяването на осиновяването от съда да уведомя предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

............. 20 .... г.

Декларатор:

1. .................................................................................................................
 

2. .................................................................................................................
 
Забележки:
1. Декларацията се съхранява в личното досие на работника или на служителя.
2. Излишното се зачертава.

Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 96 от 2006 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от Кодекса на труда от майката (осиновителката)
 
Подписаната: ......................................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност)

декларирам, че за ползването на отпуск по чл. 163, ал. 1 или 6 от Кодекса на труда във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за детето .............................

....................................................................................................................................................,

(трите имена на детето)

родено на ................................... 20 ................... г., ЕГН ........................................................:

1. детето не е дадено за осиновяване;

2. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;

3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

4. детето не е починало;

5. осиновяването не е прекратено от съда.

Задължавам се при даване на детето за осиновяване, при настаняването му в заведение на пълна държавна издръжка, при настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или при смърт, както и при прекратяване на осиновяването от съда да уведомя предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

..................... 20 ..... г. Декларатор:

...........................................

 

Забележки:

1. Декларацията се съхранява в личното досие на работника или на служителя.

2. Излишното се зачертава.

 


Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците
Ordinances -> Наредба №11 от 27. 12. 2004 г за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница