Наредба за работното време, почивките и отпуските


Приложение № 8 към чл. 45бстраница5/5
Дата10.09.2017
Размер0.72 Mb.
1   2   3   4   5

Приложение № 8 към чл. 45б

(Ново - ДВ, бр. 10 от 2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)


Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение първо от Кодекса на труда от бащата (осиновителя)
 
Подписаните:

1. ..........................................................................................................................................
 

(трите имена по документ за
 

самоличност)
 

2. ..........................................................................................................................................
 

(трите имена по документ за
 

самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка (осиновителка) е съгласен, а вторият като баща (осиновител) приема да ползва платен отпуск поради бременност, раждане и осиновяване

на ....................................................................................................................................................................................

(трите имена на детето)

родено на ............................ 20 .... г., считано от ........................... 20 .... г. до .......................... 20 .... г.

Декларираме, че:

1. детето не е дадено за осиновяване;

2. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;

3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

4. детето не е починало;

5. осиновяването не е прекратено от съда.

Задължаваме се при даване на детето за осиновяване, при настаняването му в заведение на пълна държавна издръжка, при настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или при смърт, при лишаване или ограничаване на родителските права по установен ред, при прекратяване на трудовото правоотношение на майката (осиновителката), както и при прекратяване на осиновяването от съда да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.

Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.

 

............. 20 .... г.

Декларатори:
 

1. ...............................................................................................
 

2. ...............................................................................................
 

 
Забележки:

1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.

2. Излишното се зачертава.

Приложение № 9 към чл. 46б, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ

за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 4 от Кодекса на труда от осиновителката или от работника или служителя, който сам е осиновил детето

 

Подписаната/подписаният: ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност)

декларирам следните обстоятелства във връзка с ползването на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или 4 от Кодекса на труда във връзка с чл. 46б, ал. 1 и 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за детето ...................................................................................

(трите имена на детето)

родено на ................ 20 ... г., ЕГН ........................:

1. детето не е починало;

2. осиновяването не е прекратено от съда;

3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;

4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

5. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;

6. не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени по установения ред.

Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомя предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележки:

1. Декларацията и приложените документи се съхраняват в личното досие на работника или на служителя.

2. Излишното се зачертава.

.............. 20 ... г.

Декларатор: .....................
 

 

Приложение № 10 към чл. 46б, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ


за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2 от Кодекса на труда от осиновителя

 

Подписаните: 1. ......................................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност)

2. ......................................................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност)

заявяваме, че първият от нас като осиновителка е съгласен, а вторият като осиновител приема да ползва отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване на ...............................................................................................

(трите имена на детето)

родено на ...................... 20 ... г., ЕГН ...................,

считано от ................. 20 ... г. до .................... 20 ... г.

Декларираме, че:

1. детето не е починало;

2. осиновяването не е прекратено от съда;

3. детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение;

4. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

5. детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството;

6. осиновителят не е лишен от родителски права или родителските права не са ограничени по установен ред;

7. осиновителката не продължава лично да ползва отпуска по чл. 164б, ал. 1 КТ;

8. трудовото правоотношение на осиновителката не е прекратено.

Задължаваме се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.

Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

.................. 20 ... г.

Декларатори:1. ..........................2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в два екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.

Приложение № 11 към чл. 45в, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение второ от Кодекса на труда от родител на майката

 

Подписаните:   1. …………………........…………...

                                 (трите имена по документ за самоличност)

                            2. ………………………......……...

                                 (трите имена по документ за самоличност)

заявяваме, че първият от нас като майка е съгласен, а вторият като родител на майката приема да ползва платен отпуск за остатъка до 410 дни

на ……………………………………………………………………………………......…….,

(трите имена на детето)

родено на  ………………………………….20 …………………………………......…….. г.,

считано от ……………………………… 20 ……………… г. до 20 ………….....……… г.

 Декларираме, че:

1. детето не е дадено за осиновяване;

2. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;

3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

4. детето не е починало.

Задължаваме се при даване на детето за осиновяване, при настаняването му в детско заведение на пълна държавна издръжка, при настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или при смърт, както и при прекратяване на трудовото правоотношение на майката да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.

Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.

  ……………20 ………….. г.                                    Декларатори:

                                                                                   1. …………………...........…………….

                                                                                   2…………………...........……………...

 Забележки:

1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.

     2. Излишното се зачертава.


Приложение № 12 към чл. 45г, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)


Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на труда от родител на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя)

 Подписаните:   1. …………………........…………...

                                 (трите имена по документ за самоличност)

                            2. ………………………......……...

                                 (трите имена по документ за самоличност)

заявяваме, че първият от нас като майка (осиновителка) е съгласен, а вторият като родител на майката (осиновителката) или като родител на бащата (осиновителя) приема да ползва платен отпуск за остатъка до 410 дни

на ……………………………………………………………………………………......…….,

(трите имена на детето)

родено на ................................................................................ 20…………………........…..г.,

считано от ....................................... 20 ………….. г. до ……………..20 ………......…... г.

Декларираме, че:

1. детето не е дадено за осиновяване;

2. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;

3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

4. детето не е починало;

5. осиновяването не е прекратено от съда.

Задължаваме се при даване на детето за осиновяване, при настаняването му в детско заведение на пълна държавна издръжка, при настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или при смърт, при прекратяване на трудовото правоотношение на майката (осиновителката), както и при прекратяване на осиновяването от съда да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.

Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.

 .................. 20 ………….. г.                                      Декларатори:

                                                                                               1. ....................................

                                                                                               2. ....................................

 Забележки:

1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.

2. Излишното се зачертава.

Приложение № 13 към чл. 45д, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)


Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 11 от Кодекса на труда от родител на работничка или служителка, която сама е осиновила дете

 

Подписаните: 1. …………………………………

                              (трите имена по документ за самоличност)

                        2. ………………………….……..

                               (трите имена по документ за самоличност)

заявяваме, че първият от нас като осиновителка е съгласна, а вторият като родител на осиновителката приема да ползва платен отпуск за остатъка до 410 дни

на ……………………………………………………………………………………...…….,

(трите имена на детето)

родено на ..................................................................... 20 …………………...……...….…г.,

считано от ........................................................ 20 .... г. до ……………20 ……….....….. г.

 Декларираме, че:

1. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;

2. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

3. детето не е починало;

4. осиновяването не е прекратено от съда.

Задължаваме се при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка, при настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или при смърт, при прекратяване на трудовото правоотношение на осиновителката, както и при прекратяване на осиновяването от съда да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.

Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.

 

............. 20 ………..... г.                                                  Декларатори:

                                                                                                   1. ....................................

                                                                                                   2. ....................................

 Забележки:

1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.

2. Излишното се зачертава.


Приложение № 14 към чл. 45е, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)


Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 12 от Кодекса на труда от съпруг, когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи


Подписаните: 1. …………………………………

                              (трите имена по документ за самоличност)

                        2. ………………………….……..

                               (трите имена по документ за самоличност)

заявяваме, че първият от нас като съпруга е съгласна, а вторият като съпруг приема да ползва платен отпуск за остатъка до 410 дни

на ………………………………………………………………………………..…………,

(трите имена на детето)

родено на ........................................................................................... 20 …………....…..г.,

считано от ............................................... 20 .............. г. до ………….20 ………....….. г.
Декларираме, че:

1. настаняването на детето не е прекратено на някое от основанията по чл. 29 от Закона за закрила на детето, както и в случаите по чл. 30 от Закона за закрила на детето;

2. заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" за временно настаняване по административен ред не е отменена;

3. съдът не е отказал да уважи искането за настаняване на детето или не е прекратил образуваното производство;

4. детето не е починало.

Задължаваме се при прекратяване на настаняването на детето на някое от основанията по чл. 29 от Закона за закрила на детето, както и в случаите по чл. 30 от Закона за закрила на детето, при отмяна на заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" за временно настаняване по административен ред, при отказ на съда да уважи искането за настаняване на детето или при прекратяване на образуваното производство, при смърт на детето, както и при прекратяване на трудовото правоотношение на съпругата да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.

Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и че дължим възстановяване на неоснователно изплатените ни суми заедно със законната лихва.

 

............. 20 ………... г.                                            Декларатори:

                                                                                          1. .....................................

                                                                                          2. .....................................

 Забележки:

1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра, всеки от които се съхранява в личните досиета на деклараторите в съответните предприятия.

2. Излишното се зачертава.

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците
Ordinances -> Наредба №11 от 27. 12. 2004 г за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница