Наредба за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършванеДата21.01.2018
Размер156.42 Kb.
#50629

НАРЕДБА ЗА РАЗРЕШЕНИТЕ ЕНОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ И ОБРАБОТКИ И КОНТРОЛА ПО ТЯХНОТО ИЗВЪРШВАНЕ


В сила от 14.04.2000 г. Приета с ПМС № 52 от 06.04.2000 г.
Обн. ДВ. бр.31 от 14 Април 2000г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.60 от 4 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

Раздел I. Разрешени енологични практики и обработки

Чл. 1. (1) С наредбата се определят енологичните практики и обработки, които са разрешени при производството и съхраняването на гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, частично ферментирала гроздова каша, прясно спиртована гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, ректифицирана гроздова мъст, вина, млади вина в процес на ферментация, вино, годно за производство на трапезно вино, шумящи вина, специални вина и оцет, и контролът по тяхното извършване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите след съгласуване с министъра на здравеопазването може да забрани прилагането на някои енологични практики и обработки, както и да разреши включването на нови или промяна на установените стойностни граници на приетите енологични практики и обработки в резултат на технологичния прогрес и световния опит в тази област.

(3) Лицата, които произвеждат и съхраняват посочените в ал. 1 продукти за продажба и консумация, нямат право да извършват други практики и обработки освен разрешените с наредбата.


Чл. 2. Гроздето, предназначено за производство на гроздова мъст, гроздова каша и вино, може да се преработва чрез прилагане на следните енологични практики и обработки:

1. ръчно и/или механизирано бране;

2. подбор по степен на зрялост, сорт и качество, както и подбор на ботритизирани гроздове и/или зърна;

3. отстраняване на зелени, засъхнали или загнили гроздове и/или зърна;

4. сулфитиране със серен диоксид (серен анхидрид, серен двуокис), калиев метабисулфит или калиев бисулфит (калиев пиросулфит или калиев дисулфит).


Чл. 3. При първичното винопроизводство: преработка на прясно грозде, гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, частично ферментирала гроздова каша, концентрирана гроздова мъст, младо вино в процес на ферментация, са разрешени следните енологични практики и обработки:

1. аерация или добавяне на кислород;

2. термични обработки;

3. центрофугиране и филтриране със или без спомагателен инертен материал, при условие че не преминава в обработения продукт;

4. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) употреба на въглероден диоксид (въглероден анхидрид) или аргон и/или на азот, поотделно или на смес от тях, с цел да се създаде инертна атмосфера и да се защити продуктът от въздуха;

5. употреба на дрожди за винификация;

6. подпомагане развитието на дрождите чрез добавка на:

а) (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) диамониев фосфат или амониев сулфат до 1 грам на литър, изразено като сол;

б) (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) амониев сулфит или амониев бисулфит до 0,2 грама на литър; тези добавки могат да бъдат използвани съвместно в общо количество до 1 грам на литър, изразено като сол, като количеството на амониевия бисулфит не надвишава 0,2 грама на литър;

в) тиамин дихлорхидрат до 0,6 милиграма на литър, изразено като тиамин;

7. употреба на серен диоксид, калиев бисулфит или калиев метабисулфит;

8. десулфитиране чрез физически методи;

9. обработка на бяла гроздова мъст и на ферментиращо бяло вино с активен въглен за винарски цели - до 100 грама сухо вещество на хектолитър;

10. бистрене с един или повече от следните материали, годни за енологична употреба:

а) желатин за хранителни цели;

б) рибен клей;

в) казеин и калиев казеинат;

г) яйчен и/или млечен албумин;

д) бентонит;

е) силициев диоксид под формата на гел или на колоиден разтвор;

ж) каолин;

з) танин;

и) пектолитични ензими;

к) ензимни препарати от бетаглюконаза, разрешени от министъра на здравеопазването;

11. употреба на сорбинова киселина или на калиев сорбат;

12. употреба на винена киселина за повишаване на киселинното съдържание до 1,5 грама на литър;

13. намаляване на киселинното съдържание до 1 грам на литър, изразено като винена киселина, чрез използване на една или повече от следните субстанции:

а) неутрален калиев тартарат;

б) калиев бикарбонат;

в) калциев карбонат, съдържащ евентуално малки количества двойна калциева сол на L(+) винена киселина и L(-) ябълчена киселина;

г) (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) калциев тартарат;

д) (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) хомогенен препарат от винената киселина и калциевия карбонат в еднакви и фино пулверизирани пропорции.

14. използване на препарати от дрождови обвивки до 40 грама на хектолитър;

15. употреба на поливинил-полипиролидон до 80 грама на хектолитър;

16. употреба на винена суспенсия от млечно-кисели бактерии.


Чл. 4. (1) Повишаване на естественото обемно алкохолно съдържание може да се извърши чрез следните манипулации:

1. на прясното грозде, частично ферментиралата гроздова мъст или на младото вино в процес на ферментация - чрез добавка на захароза, на концентрирана гроздова мъст или на ректифицирана концентрирана гроздова мъст;

2. на гроздовата мъст - чрез добавка на захароза или на концентрирана гроздова мъст, или на ректифицирана концентрирана гроздова мъст, или чрез частична концентрация, включително чрез обратна осмоза;

3. на виното, годно за производство на трапезно вино, или на трапезното вино - чрез частична концентрация със студ.

(2) Прилагането на манипулация по ал. 1 изключва използването на друга от посочените манипулации.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Добавянето на захароза съгласно ал. 1, т. 1 и 2 може да се извърши само в случай на пълната й ферментация.

(4) Добавянето на концентрирана гроздова мъст и на ректифицирана концентрирана гроздова мъст може да увеличи първоначалния обем на смачканото прясно грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст или на младото вино в процес на ферментация до 6,5 на сто.

(5) Чрез концентрация не може да се намали повече от 20 на сто първоначалният обем или да се увеличи с повече от два обемни процента естественото алкохолно съдържание на гроздовата мъст, на виното, годно за производство на трапезно вино, или на трапезното вино, които са били обект на тази манипулация.

(6) Манипулациите по ал. 2, 3 и 4 не трябва да доведат до увеличаване на повече от 12,5 на сто общото обемно алкохолно съдържание на прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, младото вино в процес на ферментация, виното, годно за производството на трапезно вино, или на трапезното вино, които са били обект на тези манипулации.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Вино, годно за производство на трапезно вино, и трапезно вино не могат да бъдат концентрирани, ако продуктите, от които са получени, са били обект на манипулациите по ал. 1, т. 1 или 2.Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) При производството на винен оцет са разрешени следните енологични практики и обработки:

1. аерация или добавяне на кислород;

2. центрофугиране и филтриране със или без спомагателен инертен материал, при условие че не преминава в обработения продукт;

3. употреба на оцетно-кисели бактерии;

4. подпомагане развитието на бактериите чрез добавка на:

а) диамониев фосфат или амониев сулфат до 0,3 грама на литър;

б) амониев сулфит или амониев бисулфит до 0,2 грама на литър; тези добавки могат да бъдат използвани съвместно в общо количество до 0,3 грама на литър;

в) тиамин дихлорхидрат до 0,6 милиграма на литър, изразено като тиамин;

5. употреба на серен диоксид, калиев бисулфит или калиев метабисулфит;

6. бистрене с един или повече от следните материали, годни за енологична употреба:

а) желатин за хранителни цели;

б) казеин и калиев казеинат;

в) яйчен и/или млечен албумин;

г) бентонит;

д) силициев диоксид под формата на гел или на колоиден разтвор;

е) каолин;

ж) танин;

з) пектолитични ензими;

и) ензимни препарати от бетаглюконаза, разрешени от министъра на здравеопазването;

7. имобилизирани оцетно-кисели бактерии върху носител, разрешен от Министерството на здравеопазването;

8. обработка с активен въглен.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) При производството на винен оцет не се разрешава употребата на синтетична оцетна киселина.Чл. 6. При обработката на гроздовата мъст, предназначена за производство на ректифицирана концентрирана гроздова мъст, са разрешени следните енологични практики и обработки:

1. аерация;

2. термични обработки;

3. центрофугиране и филтриране със или без спомагателен инертен материал, при условие че не преминава в обработения продукт;

4. употреба на серен диоксид, калиев бисулфит или калиев метабисулфит;

5. десулфитиране чрез физически методи;

6. калциев карбонат, съдържащ евентуално малки количества двойна калциева сол на L(+) винена киселина и L(-) ябълчена киселина;

7. употреба на йонообменни смоли при определени условия;

8. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) обработка с активен въглен за енологични цели в количество 1 грам на литър.


Чл. 7. При производството на частично ферментирала гроздова мъст, на вино, годно за производство на трапезно вино, трапезно вино, пенливо вино, пенливо газирано вино, искрящо вино, искрящо газирано вино, ликьорно вино и на качествено вино и при тяхното съхраняване са разрешени следните енологични практики и обработки:

1. употреба в сухите вина на закваска в количества не по-големи от 5 на сто, получени от прясна, здрава и неразредена винена кал, която съдържа дрожди, произлизащи от скорошната винификация на сухите вина;

2. аерация или барботаж с помощта на аргон или азот;

3. термични обработки;

4. центрофугиране и филтриране със или без спомагателен инертен материал, при условие че не преминава в обработения продукт;

5. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) употреба на въглероден диоксид (въглероден анхидрид) или аргон и/или на азот, поотделно или на смес от тях, с цел да се създаде инертна атмосфера и да се защити продуктът от въздуха;

6. добавка на въглероден диоксид, при условие че съдържанието на въглеродния диоксид на обработваното вино не е по-високо от 2 грама на литър;

7. употреба на серен диоксид, калиев бисулфит или калиев метабисулфит;

8. добавка на сорбинова киселина или на калиев сорбат, при условие че крайното съдържание на сорбинова киселина в обработвания продукт, предназначен за човешка консумация, не надвишава 200 милиграма на литър;

9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) добавка на L-аскорбинова киселина в границите до 250 милиграма на литър, като максималното съдържание на L-аскорбинова киселина в готовия продукт не трябва да превишава 250 милиграма на литър;

10. добавка на лимонена киселина с цел стабилизация на виното, при условие че крайното киселинно съдържание на обработваното вино не е повече от 1 грам на литър;


11. повишаване на киселинното съдържание на частично ферментиралата гроздова мъст и на младото вино в процес на ферментация чрез добавка на винена киселина;

12. намаляване на киселинното съдържание на виното може да се извърши максимално до 1 грам на литър, изразено като винена киселина, чрез добавка на:

а) неутрален калиев тартарат;

б) калиев бикарбонат;

в) калциев карбонат;

г) калциев карбонат, съдържащ евентуално малки количества двойна калциева сол на L(+) винена киселина и L(-) ябълчена киселина;

д) (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) калциев тартарат;

е) (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) хомогенен продукт на винена киселина и калциев карбонат в еднакви и фино пулверизирани пропорции;

13. добавка на танин;

14. обработка:

а) на белите и розовите вина с жълта кръвна сол;

б) (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) на червените вина с жълта кръвна сол или с калциев фитат в количество 0,08 грама на литър;

в) (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) обработка на белите вина с активен въглен за енологични цели в количество 1 грам на литър.

15. добавка на метавинена киселина в гранични стойности до 100 милиграма на литър;

16. употреба на арабска гума;

17. употреба на винена киселина или на нейна неутрална калиева сол с цел утаяване на излишния калций;

18. използване на калциев или калиев алгинат при производството на пенливи вина, получени чрез ферментация в бутилки и за които отделянето на калта е извършена чрез дегоржаж;

а) (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) използване на дрожди - сухи или във винена суспензия, при производството на пенливи вина;

б) (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) добавяне на тиамин и на амониеви соли в базовите вина при производството на пенливи вина с цел подобряване развитието на дрождите при следните условия:

- диамониевият фосфат или амониевият сулфат е в количество 0,3 грама на литър, изразено като соли;

- използване на тиамин като разтежен фактор под формата на тиамин хлор хидрат в количество 0,6 милиграма на литър, изразено като тиамин.

19. (доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) добавка на калиев битартарат или калциев тартарат за подпомагане утаяването на винения камък;

20. употреба на меден сулфат за отстраняване на недостатъци във вкуса или в миризмата на виното в максимално количество до 1 грам на хектолитър, при условие че така обработеният продукт има съдържание на мед не повече от 1 милиграм на литър;

21. добавка на етилов алкохол от земеделски произход при производството на ликьорно вино, на вино за производство на ароматизирано вино, при производството на благородно сладки вина, подсилени вина и спиртована гроздова мъст (мистел);

22. добавка на винен дестилат при производството на пенливи вина, искрящи вина, ликьорни вина и благородно сладки вина;

23. добавка на карамел за подсилване цвета на ликьорните вина;

24. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) използване на:

а) продукти от дрождови обвивки в количество 0,4 грама на литър;

б) поливинил-полипиролидон в количество 0,8 грама на литър;

в) винена суспензия от млечнокисели бактерии в количество 250 милиграма на литър;

г) лизозим в количество 500 милиграма на литър;

д) диметил дикарбонат за осигуряване на микробиологична стабилност на виното в количество 200 милиграма на литър (без наличие на остатъци от него във вината в търговската мрежа);

е) манопротеини от дрожди за осигуряване на тартаратна стабилност на вината;

25. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) бистрене с една или повече от следните субстанции за енологични цели:

а) желатин за хранителни цели;

б) растителен протеин;

в) рибен клей;

г) калиев казеин и калиев казеинат;

д) млечен белтък;

е) бентонит;

ж) силициев диоксид под формата на гел или колоиден разтвор;

з) каолин;

и) ензимен препарат от бетаглюконаза;

26. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) използване на:

а) кислород;

б) електродиализа за стабилизиране на винената киселина във виното;

в) уреаза за намаляване нивото на уреята във вината;

г) дъбова дървесина с такива размери, че тегловно поне 95 на сто да бъдат задържани от ситото, на което разрезите са 2 милиметра.Раздел II. Деклариране на манипулациите по повишаване на естественото алкохолно съдържание, по повишаване и намаляване на киселинното съдържание

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) За всяка от манипулациите по повишаване и намаляване на естественото обемно алкохолно съдържание, по повишаване и намаляване на киселинното съдържание, по подслаждане и концентрация на виното производителят най-малко 48 часа преди осъществяването й уведомява териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) по подходящ начин чрез телефон, факс, електронна поща или по друг начин.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Производителят най-късно до 3 работни дни след извършване на всяка от манипулациите по ал. 1 представя декларация по образец съгласно приложението пред териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) по местонахождение на производствения обект.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Териториалните звена на ИАЛВ събират, съхраняват, проверяват и вписват данните от декларациите по ал. 2 и изготвят обобщени месечни справки за извършените манипулации.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Декларациите се съхраняват в териториалните звена на ИАЛВ за срок 10 години.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) В случай че производителят е възпрепятстван да осъществи обявената манипулация в посоченото от него време, той уведомява допълнително териториалното звено на ИАЛВ за промяната на времето за извършване на манипулацията при спазване на сроковете по ал. 1.


Раздел III. Изключения и разрешения

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Употреба на захароза, концентрирана гроздова мъст и ректифицирана гроздова мъст за повишаване на естественото обемно алкохолно съдържание на гроздето, на гроздовата мъст, на частично ферментиралата гроздова мъст и на младото вино в процес на ферментация се разрешава през години с неблагоприятни природно-климатични условия до 2 обемни процента (об. %).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Министърът на земеделието и горите разрешава повишаване на естественото обемно алкохолно съдържание за отделните сортове и региони по предложение на ИАЛВ, като се вземат предвид исканията на производителите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното прави предложението по ал. 2 за повишаване на естественото обемно алкохолно съдържание пред министъра на земеделието и горите не по-късно от две седмици преди обявяване началото на гроздоберната кампания за дадения регион и сорт или сортове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Министърът на земеделието и горите се произнася със заповед в срок до 10 дни от получаването на предложението по ал. 3.Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) При неблагоприятни природно-климатични условия министърът на земеделието и горите може да разреши увеличаване на максималното общо съдържание на серен диоксид най-много с 40 милиграма на литър за вина, произведени на територията на Република България, по предложение на Националната лозаро-винарска камара.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Националната лозаро-винарска камара прави предложението по ал. 1 за повишаване на максималното общо съдържание на серен диоксид пред министъра на земеделието и горите 2 седмици преди обявяване началото на гроздоберната кампания за даден регион и сорт или сортове.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Министърът на земеделието и горите се произнася по предложението по ал. 2 в срок до 30 дни от датата на получаването му със заповед след съгласуване с министъра на здравеопазването.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) При неблагоприятни природно-климатични условия министърът на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице може да разреши повишаване на киселинното и на захарното съдържание, както и повишаване и намаляване на киселинното съдържание на един и същ продукт по предложение на ИАЛВ, като се вземат предвид исканията на производителите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното прави предложението по ал. 1 за повишаване на киселинното и на захарното съдържание, както и за повишаване и намаляване на киселинното съдържание на един и същ продукт пред министъра на земеделието и горите 2 седмици преди обявяване началото на гроздоберната кампания за даден регион и сорт или сортове.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Министърът на земеделието и горите се произнася със заповед в срок до 14 дни от датата на получаване на предложението по ал. 1.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Отказът на министъра на земеделието и горите по чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 3 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма може по изключение да разреши добавянето на етилов алкохол, винен спирт и винен дестилат във виното и в продуктите от грозде и вино.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася в Министерския съвет предложението по ал. 1 по мотивирано искане на Изпълнителната агенция по лозата и виното.Чл. 14. (1) За качествени вина от определен географски район и за регионални вина, които са отлежали най-малко 2 години или са получени по специални методи, както и за вина с общо алкохолно съдържание, равно или по-високо от 13 обемни процента, Министерският съвет може да предвиди други стойности на максимално съдържание на летливи киселини.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Министърът на земеделието и горите внася в Министерския съвет предложението по ал. 1 по мотивирано искане на Изпълнителната агенция по лозата и виното.Раздел IV. Контрол

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) Контролът по извършването на разрешените енологични практики и обработки се осъществява от изпълнителния директор на ИАЛВ или от упълномощени от него длъжностни лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Манипулациите по повишаване на естественото алкохолно съдържание и по повишаване и намаляване на киселинното съдържание, които са обект на деклариране по чл. 6, подлежат на проверка и контрол от териториалните звена на ИАЛВ или от длъжностни лица, определени със заповед на директора на ИАЛВ.

(3) Длъжностните лица по ал. 2 могат да извършват проверки на място и да вземат проби по реда на Наредбата за контрол и координация на контрола върху вината, спирта, спиртните напитки и другите лозаро-винарски продукти по чл. 66, ал. 4 от Закона за виното и спиртните напитки.

(4) Производителите са длъжни да осигурят на контролните органи достъп до производствените помещения и до местата, където се съхраняват наличните продукти, използвани за извършване на манипулациите по ал. 2, както и да представят при поискване документите, свързани с тях.Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката и енергетиката и на министъра на земеделието и горите.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 26 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАЗРЕШЕНИТЕ ЕНОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ И ОБРАБОТКИ И КОНТРОЛА ПО ТЯХНОТО ИЗВЪРШВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2003 Г.)

§ 6. Навсякъде с изключение на чл. 13, ал. 1 и 2 думите "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката" се заменят съответно с "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите".§ 7. Навсякъде с изключение на чл. 10, ал. 1 и 2 думите "Националната лозаро-винарска камара" се заменят с "Изпълнителната агенция по лозата и виното".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58. Наредбата за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване, приета с Постановление № 52 на Министерския съвето то 2000 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2002 г. и бр. 60 от 2003 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г.)

§ 94. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 94, т. 1, която влиза в сила от 1 ноември 2009 г.Приложение към чл. 8, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 60 от 2003 г.)ДЕКЛАРАЦИЯ

за проведени манипулации по повишаване на естественото алкохолно съдържание, подслаждане, повишаване и намаляване на киселинното съдържание съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредбата за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2000 г.

(обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2002 г.)

 
Име на декларатора: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Длъжност: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Адрес на декларатора: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Седалище и адрес на управление на фирмата: ... ... ... ... .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Място на извършване на манипулацията: ... ... ... ... ... ..

Основание за извършване: ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Дата: ... ... ... ... ... ..., час: ... ... ... ... ... ...

Манипулиран продукт: ... ... ... ..., количество: ... ... ..

Показател преди манипулацията: ... ... ... ... ... ... ... .

Показател след манипулацията: ... ... ... ... ... ... ... ..

За посочената манипулация е използван продукт: ... ... ... .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

в количество ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

с показатели ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Забележка. Всяка манипулация се декларира с отделна декла-

рация.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която

нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Декларатор: ... ... ... ... ... ... ..

Дата: ... ... ... ... ... ... ... ...


Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница