Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българиястраница1/3
Дата22.07.2016
Размер422.79 Kb.
#639
  1   2   3
НАРЕДБА ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)
Приета с ПМС № 200 от 12.09.2005 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 23 Март 2012г.
Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) С наредбата се определят:

1. условията и редът за установяване, изменяне и отменяне на системите за движение и докладване в морските пространства на Република България и установяването, изграждането и поддържането на система за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, и

2. контролът по изграждането и поддържането на система за управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването, предоставянето на услуги по управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването и обмяната на информация с други системи, предвидени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за кораби с тонаж над 300 бруто тона включително, за пътнически кораби, както и за кораби, които превозват опасни и замърсяващи околната среда товари, независимо от тонажа им, освен ако в нея изрично е указано друго.

(2) Наредбата не се прилага:

1. за военни, граничнополицейски и държавни кораби;

2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) за традиционни кораби и съдове за развлечение, които превозват до 12 пътници включително и имат дължина, по-малка от 24 метра;

3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) за риболовни кораби с дължина, по-малка от 15 метра;

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) за горивото на кораби с бруто тонаж под 1000 тона и за корабни запаси и оборудване, което се използва на борда на всички кораби.Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) В морските пространства на Република България се установява система за движение, система за докладване и система за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Системите за докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването се изграждат, експлоатират и поддържат от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура":

1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) осъществява наблюдение за спазване на системата за движение в морските пространства на Република България;

2. събира, съхранява и предоставя информацията, придобита чрез системата за докладване в морските пространства на Република България, на други български и чужди компетентни органи и заинтересувани лица;

3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) осъществява наблюдение на корабоплаването и координира действията на корабите, плаващи в морските пространства на Република България, с оглед избягване възникването на ситуации, които могат да доведат до аварии, сблъскване, засядане и потъване на кораби;

4. осъществява засилено наблюдение на кораби, които представляват опасност за корабоплаването, сигурността на човешкия живот на море и околната среда.

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" осъществява предоставените му функции с оглед повишаването на безопасността и ефективността на корабоплаването, опазването на човешкия живот на море и защитата на околната среда и прилежащата брегова ивица от възможните вредни въздействия от корабоплаването.

(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" контролира изграждането и поддържането на системата за управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването, предоставянето на услуги по управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването и обмяната на информация с други системи, предвидени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.


Глава втора.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО (В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
Раздел I.

Услуги, предоставяни чрез системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" предоставя в рамките на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и в зависимост от района, в който се намира корабът, следните услуги:

1. информационни услуги:

а) информация до корабите и до външните потребители - за корабите в съответните райони и за техните товари;

б) информация до корабите за състоянието на други брегови служби и съоръжения, свързани с корабоплаването;

в) информация до корабите за времето и мястото на качване на пилота;

г) информация, свързана с метеорологичната обстановка;

д) информация за докладвани аварийни случаи;

е) информация за кораби, представляващи заплаха за морската безопасност, безопасността на човешкия живот или околната среда;

ж) всякаква друга информация, свързана с условията и безопасността на корабоплаването;

2. навигационни услуги:

а) навигационно осигуряване на корабите с предоставяне на съвети и препоръки, свързани с безопасността на корабоплаването;

б) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) съвети, подпомагащи вземането на решения от капитана на кораба в сложна метеорологична и навигационна обстановка;

3. услуги, свързани с организирането на корабния трафик:

а) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) организиране движението на корабите с цел предотвратяване появата и развитието на опасност от авария, сблъскване, осигуряване заставането и стоенето на котвените места;

б) даване на препоръки относно предприемане на маневри, следване на курс, както и спазване на определена скорост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" предоставя услуги по информационно обслужване на корабоплаването на всички кораби, които се намират в териториалното море и във вътрешните морски води на Република България.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Предоставянето на информация на външни потребители, които не са в структурата на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", се извършва по ред, определен от генералния директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Предоставянето на информация на компетентните власти на други държави се извършва при условията на взаимност, при спазване на договорени правила за обмен на информацията и при спазване изискванията на националната сигурност чрез Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(4) Правилата за плаване в районите на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването се оповестяват от Изпълнителна агенция "Морска администрация" в "Известие до мореплавателите".


Раздел II.

Обмяна на информация. Елементи на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. Райони за предоставяне на услуги
Чл. 6. (1) В рамките на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването се осъществява техническо и визуално наблюдение на кораби, плаващи във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България, както и събиране, обработка и предоставяне на информация, получена чрез системата за докладване и от системите за автоматично опознаване на корабите.

(2) Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването се състои от поддържаща инфраструктура и от следните технически средства:

1. радиолокационни станции и прилежащата апаратура за връзка между тях и бреговите центрове за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването;

2. ултракъсовълнови радиостанции с контролер за цифрово избирателно повикване;

3. електроннооптична апаратура за наблюдение на корабите;

4. брегова апаратура за автоматично опознаване на корабите;

5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването със средства за електронни съобщения.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" изгражда и поддържа системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването по начин, позволяващ обмяната на информация с други подобни системи, при следните условия:

1. обменът на данни се извършва по електронен път, даващ възможност за получаване и обработване на докладите, получени от системата за задължително докладване в морските пространства на Република България;

2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) възможност за непрекъсната работа на системата;

3. възможност за изпращане без забавяне на други държавни органи или на компетентните власти на друга държава информация, получена от системата за задължително докладване в морските пространства на Република България.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" поддържа необходимия персонал за осигуряване денонощно предоставяне на услуги в рамките на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването се извършва от два брегови центъра - брегови център Варна и брегови център Бургас, изградени, поддържани и експлоатирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

Чл. 8. Повиквателните сигнали на бреговите центрове са:

1. "Варна трафик" - за районите, обслужвани от брегови център Варна, като сигналът се подава на български и на английски език;

2. "Бургас трафик" - за районите, обслужвани от брегови център Бургас, като сигналът се подава на български и на английски език.

Чл. 9. (1) Обмяната на информация между бреговите центрове и плавателните съдове, които се намират в районите на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването, се осъществява на ултракъси вълни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Обмяната на информация с кораби извън районите на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването се осъществява на ултракъси вълни, чрез телефония или в режим на цифрово избирателно повикване. Смяната на работния канал за свръзка се извършва по указание на бреговия център, отговарящ за съответния район.

(3) По време на плаване в районите на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването плавателните съдове носят слухова вахта на ултракъси вълни.

(4) Каналите за обмяна на информация и информационно обслужване на корабоплаването на ултракъси вълни се обявяват от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и се оповестяват в "Известие до мореплавателите".Чл. 10. (1) Работен език за обмяна на информация между бреговия център, който отговаря за съответния район и плавателните съдове, намиращи се в района, е английският език.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) При обмяната на информация се използват стандартни изречения и фрази на одобрения от Международната морска организация (ИМО) "Наръчник на стандартни морски изрази за комуникация".

(3) Ако плавателният съд е български, работният език може да бъде българският език.

(4) В случай на съмнения двете страни могат да искат потвърждение или повторение на фразите.Чл. 11. (1) В рамките на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването се установяват следните райони:

1. райони, обслужвани от брегови център Варна:

а) район за рутинен доклад, който обхваща акватория, заключена между меридиана 028°27,9' Е (нос Калиакра), паралела 43°00,0' N и бреговата линия, включително водните басейни, кейовете и пристанищата до пристанище Варна-запад, съгласно приложение № 1;

б) отговорен район за наблюдение и управление на корабния трафик, който обхваща акватория, заключена западно от линията, свързваща фар Каварна (43°24,6' N; 028°21,4' E) и фар Камчия (43°01,6' N; 027°53,5' E), съгласно приложение № 2;

2. райони, обслужвани от брегови център Бургас:

а) район за рутинен доклад, който обхваща акватория, заключена между паралела 42°42,0' N (нос Емине), меридиана 028°05,0' E, паралела 42°20,0' N (нос Коракия) и бреговата черта, включително кейовете и пристанищата, съгласно приложение № 3;

б) отговорен район за наблюдение и управление на корабния трафик, който обхваща акватория, заключена западно от линията, свързваща фар Поморие (42°33,2' N; 027°39,7' E) и нос Колокита (42°24,6 N; 027°43,8' E), съгласно приложение № 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" предоставя:

1. информационни услуги - в районите за рутинен доклад;

2. информационни, навигационни услуги и услуги по организиране на корабния трафик - в отговорните райони за наблюдение и управление на корабния трафик.Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" е Национален компетентен орган, който отговаря за управлението на националната система SafeSeaNet, което включва национална координация на ползвателите и доставчиците на данни.

(2) Националната система SafeSeaNet включва системи за управление на морска информация на национално и на местно равнище, като осигурява ефективен обмен на информацията и взаимосвързаност и съвместимост на националната и местните системи, създадени за събиране, обработка и съхраняване на информация със SafeSeaNet.

(3) Системите по ал. 2 позволяват оперативното използване на събраната информация и изпълняват условията, посочени в чл. 6. Описанието и принципите на SafeSeaNet се съдържат в приложение № 7.

(4) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" под ръководството на Изпълнителна агенция "Морска администрация" поддържа системата и осъществява взаимодействието между SafeSeaNet и други системи за събиране, обработка, съхраняване и обмен на информация за взаимно свързване на упълномощени от Изпълнителна агенция "Морска администрация" ползватели.


Раздел III.

Управление на трафика при лоши атмосферни условия и морски произшествия. Засилено наблюдение на кораби
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) При изключително лоши метеорологични условия дежурният оператор на брегови център - Варна, или на брегови център - Бургас предприема следните действия:

1. предоставя информация на капитана на кораб, намиращ се в акваторията на съответното пристанище, който възнамерява да влезе в пристанището или да го напусне, за състоянието на морето и за метеорологичните условия, както и за опасността, която те биха представлявали за кораба, товара, екипажа и пътниците;

2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) по разпореждане съответно на директора на дирекция "Морска администрация - Варна" или на директора на дирекция "Морска администрация - Бургас" забранява влизането или напускането на пристанищата в засегнатите райони, докато се установи, че не съществува риск за човешкия живот и околната среда;

3. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) по разпореждане съответно на директора на дирекция "Морска администрация - Варна" или на директора на дирекция "Морска администрация - Бургас" ограничава или забранява бункероването и товарните операции на кораби в териториалното море и във вътрешните морски води;

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) информира капитаните на корабите да изпълнят разпоредените съответно от директора на дирекция "Морска администрация - Варна" или от директора на дирекция "Морска администрация - Бургас" всякакви други подходящи мерки за осигуряване безопасността на човешкия живот на море и за опазване на околната среда от замърсяване от кораби.

(2) Капитанът на кораба информира корабопритежателя за предприетите мерки по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Капитанът на кораба има право да не се съобрази с информацията по ал. 1, т. 1 в случаите и при условията, посочени в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS 74/88) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).

(4) В случаите, когато капитанът възнамерява да упражни правото си по ал. 3, той информира своевременно бреговия център, отговарящ за района, за основанията за своето решение.Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) При морски произшествия с оглед осигуряването на безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби Изпълнителна агенция "Морска администрация", чрез оператора на брегови център - Варна, или на брегови център - Бургас може:

1. да ограничи движението на кораби в района на произшествието или да нареди следването на определен курс, което не засяга отговорността на капитана за безопасно управление на кораба;

2. да изпрати инструкция до капитана на кораба да преустанови действия, представляващи заплаха за околната среда или за безопасността на корабоплаването;

3. да инструктира капитана да влезе в място за убежище в случай на непосредствена опасност;

4. да съдейства за осигуряване на пилотаж или за провлачване на кораба;

5. да предаде информация до корабите, намиращи се в района на морското произшествие;

6. да предостави информация на компетентните власти на други заинтересувани държави относно произшествието.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" има право да изпрати свои служители на борда на кораб, който се намира в териториалното море на Република България и представлява заплаха за безопасността на корабоплаването, човешкия живот на море и околната среда, които да оценят степента на риска и да помогнат на капитана да се справи със ситуацията. Служителите информират Изпълнителна агенция "Морска администрация" за всички обстоятелства, които са установили на борда на кораба.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" координира действията си при произшествия в корабоплаването с компетентните власти на други държави в случаите, когато са застрашени корабоплавателни райони и бреговите райони на тези държави.

(4) Капитанът на кораб, към който се прилага Международният кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ДВ, бр. 58 от 1995 г.), е длъжен в съответствие с изискванията на този кодекс да информира компанията по смисъла на кодекса за всяко настъпило произшествие по чл. 29, ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) Компанията по смисъла на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването е длъжна да представи на Изпълнителна агенция "Морска администрация" информацията по ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) Операторът, капитанът на кораб, превозващ опасни или замърсяващи околната среда товари, и собственикът на тези опасни или замърсяващи околната среда товари предоставят на Изпълнителна агенция "Морска администрация" при поискване от нейна страна информацията по чл. 24 от тази наредба и по чл. 7 на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища (ДВ, бр. 53 от 2006 г.).Чл. 14. (1) Компанията по смисъла на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ДВ, бр. 58 от 1995 г.), експлоатираща кораби, превозващи опасни и замърсяващи товари, оказва съдействие на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за ограничаване на вредните последици при морски произшествия.

(2) Ако при морско произшествие се установи, че компанията не е изпълнила задълженията си по ал. 1, Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява незабавно държавата, която е издала или от чието име са издадени Документът за съответствие на компанията и Свидетелството за безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването.Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" осъществява засилено наблюдение на кораби, които представляват потенциална опасност за корабоплаването, околната среда и безопасността на човешкия живот на море.

(2) Кораби, представляващи потенциална опасност по смисъла на ал. 1, са:

1. кораби, които:

а) са участвали в произшествия в корабоплаването;

б) не са спазили изискванията на системата за задължително докладване;

в) не са спазили правилата на системата за движение в морските пространства на Република България;

2. кораби, за които е установено или е получена информация по т. 1 от компетентните власти на други държави;

3. кораби, които са нарушили изискванията на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) кораби, на които е отказан достъп или за които е получен доклад или уведомление от държава - член на Европейския съюз, съгласно Приложение I-1 на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол;

5. (нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) кораби, които не са представили или нямат удостоверения за сключени застраховки или финансови гаранции съгласно законодателството на Европейския съюз и международните договори, по които Република България е страна;

6. (нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) кораби, за които са получени сигнали от пилоти или пристанищни власти, че са налице неизправности, които могат да попречат на безопасното корабоплаване или да създадат опасност за околната среда.

Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" предава информация, свързана с корабите по чл. 15 на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и на компетентните власти на държавите, които се намират по планирания плавателен път на кораба.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Когато Изпълнителна агенция "Морска администрация" получи информация от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" или от компетентните власти на други държави за кораби, които пристигат в български морски пристанища и представляват опасност за корабоплаването, агенцията извършва прегледи на тези кораби по реда на Държавния пристанищен контрол и информира заинтересуваните държави за резултатите от тях.


Глава трета.

СЪЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЯНЕ И ОТМЕНЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 17. (1) Прилагането на системата за движение в морските пространства на Република България цели повишаване сигурността на човешкия живот на море, осигуряване безопасност на корабоплаването, по-добра защита на околната среда от замърсяване от кораби и намаляване на риска от произшествия в корабоплаването.

(2) Системата за движение в морските пространства на Република България се състои от една или повече мерки за постигане на целите по ал. 1, които включват:

1. схеми за разделно движение;

2. двупосочни пътища;

3. препоръчителни пътища;

4. райони, които трябва да се избягват;

5. райони, в които е забранено заставане на котва;

6. крайбрежни зони за движение;

7. зони за кръгово движение;

8. предпазни зони;

9. дълбоководни пътища.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Плаването в морските пространства на Република България се извършва в съответствие със системата за движение съгласно приложение № 5.Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Предложенията за изменение или отменяне на системата за движение в морските пространства на Република България се подготвят и внасят в Министерския съвет от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като се отчитат целите, посочени в чл. 17, ал. 1, и изискванията за националната сигурност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подготвя предложенията за изменение и отменяне на системата за движение в морските пространства на Република България чрез Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(3) При разработването на предложения, свързани със системата за движение в морските пространства на Република България, се отчитат следните обстоятелства:

1. интензивност на трафика;

2. корабите, които нормално плават в района;

3. характерът на товарите, превозвани през района;

4. степента на опасност от замърсяване на околната среда;

5. струпване на риболовни кораби;

6. специфични условия и опасности за корабоплаването.

(4) В предложенията за изменение в системата за движение в морските пространства на Република България могат да се въвеждат изисквания, отнасящи се както до всички видове кораби, така и до отделни видове кораби в зависимост от товара, който превозват, предназначението им или техния тонаж.Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията представя проектите за изменение или отменяне на система за движение в морските пространства на Република България пред специализираните органи на Международната морска организация чрез Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Чл. 20. (1) Изменението на системата за движение в морските пространства на Република България влиза в сила 6 месеца след приемането му от Комитета по морска безопасност на Международната морска организация.

(2) Одобреното от Международната морска организация и влязлото в сила изменение в системата за движение в морските пространства на Република България се оповестява в "Известия до мореплавателите".Чл. 21. (1) Контролът за спазването на правилата на системата за движение в морските пространства на Република България се осъществява от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2012 г., в сила от 23.03.2012 г.) При констатиране на нарушения на системата за движение в морските пространства на Република България Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи и Военноморските сили оказват съдействие на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за санкциониране на нарушителите.


Глава четвърта.

СИСТЕМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница