Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българиястраница3/3
Дата22.07.2016
Размер422.79 Kb.
1   2   3
§ 6. По смисъла на наредбата:
1. "Традиционен кораб" е всеки исторически кораб или негово копие, включително такова, проектирано за насърчаване и развитие на традиционни умения и морска практика, който служи като културен паметник и се използва в съответствие с традиционните принципи на морското дело и практика.
2. "Изключително лоши метеорологични условия" са условия, които:

а) създават сериозна заплаха за замърсяване на морските пространства или бреговите зони на Република България или на корабоплавателните райони или бреговите зони на съседни държави, или

б) застрашават безопасността на човешкия живот на море.
3. "Място за убежище" е пристанище, част от пристанище, друг защитен пристан, котвена стоянка или всяка друга защитена площ, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за приютяване на бедстващи кораби.
4. "IMDG кодекс" е Международният морски кодекс за опасни товари.
5. "IBC кодекс" е Международният кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние.
6. "IGC кодекс" е Международният кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, пренасящи наливно втечнен газ.
7. "BC кодекс" е Международният кодекс за безопасна практика за твърди товари в насипно състояние.
8. "INF кодекс" е Международният кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високорадиоактивни отпадъци.
9. "Опасни товари" са:

а) стоки, класифицирани от IMDG кодекса;

б) опасни течни вещества, както са определени от глава 17 на IBC кодекса;

в) втечнени газове, описани в глава 19 на IGC кодекса;

г) твърди вещества, разгледани в Допълнение Б на BC кодекса;

д) товари, за превоза на които са указани специални изисквания в съответствие с член 1.1.3 от IBC кодекса или член 1.1.6 от IGC кодекса.


10. "Замърсяващи товари" са:

а) нефтопродуктите, определени в Приложение I на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);

б) вредните течни вещества, определени в Приложение II на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);

в) вредните вещества, определени в Приложение III на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).


11. "Товарна транспортна единица" е пътно товарно превозно средство, железопътен товарен вагон или товарен контейнер, пътно превозно средство тип "транспортна цистерна", железопътен вагон или преносна цистерна.
12. "Произшествие, засягащо безопасността на кораба" е сблъскване, засядане, повреда, неизправност или срив в системите, наводнение или разместване на товара, всеки дефект по корпуса или неизправност в конструкцията.
13. "Произшествие, което застрашава безопасността на корабоплаването" е произшествие, при което възникват неизправности, които могат да повлияят на маневреността или мореходността на кораба, или дефекти, засягащи пропулсивната система или рулевото устройство, електрогенериращата система, навигационното оборудване или оборудването за свръзки.
14. (нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) "Резолюция A. 917 (22)" на ИМО е Резолюция 917 (22) на Международната морска организация, озаглавена "Насоки за употреба на AIS на борда на кораби", изменена с Резолюция A.956 (23) на ИМО.
15. (нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) "Резолюция A.949 (23)" на ИМО е Резолюция 949 (23) на Международната морска организация, озаглавена "Насоки относно местата за убежище на нуждаещи се от помощ кораби".
16. (нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) "Резолюция A.950 (23)" на ИМО е Резолюция 950 (23) на Международната морска организация, озаглавена "Служби за морска помощ (MAS).
17. (нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) "Компетентни органи" са Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".
18. (нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) "SafeSeaNet" е общностна система за обмен на морска информация, разработена от Комисията в сътрудничество с държавите членки за гарантиране на прилагането на общностното законодателство.
19. (нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) "Редовен рейс" означава поредица от корабни рейсове, изпълнявани така, че да обслужват движението между едни и същи две или повече пристанища съгласно обявено разписание или с редовност или честота, представляваща очевидна систематична поредност.
20. (нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) "Нуждаещ се от помощ кораб" означава, без да се засягат разпоредбите на Конвенцията SAR за търсене и спасяване по море, кораб в ситуация, която може да причини загуба на кораба или екологична или навигационна опасност.
21. (нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) "LRIT" означава система за далечно опознаване и проследяване на корабите в съответствие с Правило на SOLAS V/19-1.
Заключителни разпоредби
§ 7. Наредбата се приема на основание чл. 60 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и чл. 244а от Кодекса на търговското корабоплаване.

§ 8. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и Изпълнителна агенция "Морска администрация". Изпълнителна агенция "Морска администрация" информира Комисията за мерките, предприети по прилагането на чл. 29а до 30 ноември 2010 г.

§ 9. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" дава указания по прилагането на наредбата и осъществява контрола по изпълнението й.

§ 10. Глави втора и четвърта влизат в сила от 1 януари 2007 г.


Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В БЪЛГАРСКИЯ МОРСКИ ОТГОВОРЕН РАЙОН ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)
§ 33. (В сила от 30.11.2010 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" съвместно с компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз, си сътрудничат с Европейската комисия:

1. за да въведат, при необходимост, системи за задължителен отчет, задължителни служби по морското движение и подходящи системи за организиране на движението, за да ги предоставят на ИМО за одобряване;

2. в рамките на съответните регионални и международни органи и за създаването на системи за идентификация и проследяване на далечни разстояния.

§ 34. (В сила от 30.11.2010 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 131 от 2009 г.).


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В БЪЛГАРСКИЯ МОРСКИ ОТГОВОРЕН РАЙОН ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)
§ 35. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на § 3, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 27, § 29, т. 1 и 2, § 30, т. 1, букви "а" и "б" и § 32 - 34, които влизат в сила от 30 ноември 2010 г.

§ 36. Навсякъде в наредбата думите "министъра на транспорта" и "министърът на транспорта" се заменят съответно с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията".


Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 ОТ 14 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2012 Г.)
§ 4. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 49/33 от 2011 г.).
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 ОТ 14 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2012 Г.)
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1

към чл. 11, ал. 1, т. 1, буква "а"
Район за рутинен доклад, обслужван от брегови център Варна

Приложение № 2

към чл. 11, ал. 1, т. 1, буква "б"
Отговорен район за наблюдение и управление на корабния трафик, обслужван от брегови център Варна

Приложение № 3

към чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "а"
Район за рутинен доклад, обслужван от брегови център Бургас


Приложение № 4

към чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б"
Отговорен район за наблюдение и управление на корабния трафик, обслужван от брегови център Бургас

Приложение № 5

към чл. 17, ал. 3
Система за движение в морските пространства на Република България


Приложение № 6

към чл. 30, ал. 1
Български морски отговорен район за търсене и спасяване
(Отм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)
Приложение № 7

към чл. 11а, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.)
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ И SAFESEANET
1. Обща концепция и структура

Системата на Общността за обмен на морска информация SafeSeaNet дава възможност за получаване, съхраняване, извикване и обмен на информация за целите на морската безопасност, пристанищната и морската сигурност, защитата на морската среда и ефикасността на морското движение и морския транспорт. SafeSeaNet е специализирана система, създадена за улесняване обмена на информация в електронен формат между държавите - членки на Европейския съюз, и за предоставяне на Комисията на необходимата според общностното законодателство информация. Тя се състои от мрежа от национални системи SafeSeaNet в държавите членки и централна система SafeSeaNet, която служи за възлова точка. Мрежата SafeSeaNet свързва всички национални системи SafeSeaNet и включва централната система SafeSeaNet.

2. Управление, действие, развитие и поддръжка на SafeSeaNet

Отговорности, Национална система SafeSeaNet

Изпълнителна агенция "Морска администрация" създава националната система SafeSeaNet, чрез която се извършва обмен на морска информация между оправомощените от Изпълнителна агенция "Морска администрация" ползватели. Системата се поддържа от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Изпълнителна агенция "Морска администрация" управлява националната система, която включва национална координация на ползвателите и доставчиците на данни. Националната система SafeSeaNet се изгражда при спазване на UN LOCODES и трябва да е съвместима с националните ИТ инфраструктури и да отговаря на процедурите, описани в "Документ за контрол на интерфейса и функционалността" (IFCD). Националната система SafeSeaNet дава възможност за взаимно свързване на упълномощени от Изпълнителна агенция "Морска администрация" ползватели и може да бъде достъпна за определени заинтересувани лица от сектора (корабособственици, агенти, капитани, товародатели), упълномощени от Изпълнителна агенция "Морска администрация", с оглед улесняване електронното подаване на доклади в съответствие със законодателството на Европейския съюз.

3. Обмен на данни чрез SafeSeaNet

Изпълнителна агенция "Морска администрация" изгражда така националната система SafeSeaNet, че предадената информация да бъде достъпна за ползване във всички съответни системи за докладване, уведомяване и VTMIS (система за контрол на движението на корабите и за информация). Електронните съобщения, които се обменят в съответствие с наредбата, се разпространяват чрез SafeSeaNet. За тази цел Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" поддържа необходимите интерфейси за автоматично предаване на данни по електронен път към SafeSeaNet.

Когато международни договори, страна по които е Република България, позволяват предаването на информация от трети държави, SafeSeaNet се използва за разпространяване сред държавите - членки на Европейския съюз, с подходящо ниво на сигурност на получената информация от LRIT в съответствие с § 4б от допълнителните разпоредби.

4. Права относно сигурността и достъпа

Националната система SafeSeaNet отговаря на изискванията на Директива 2009/17/ЕО по отношение на поверителността на информацията, както и по отношение на принципите и спецификациите за сигурност, описани в документа за контрол на интерфейса и функционалността, по-специално по отношение на правата на достъп. Изпълнителна агенция "Морска администрация" идентифицира всички ползватели, на които се предоставя роля и набор от права на достъп съобразно с IFCD.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница