Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползванестраница1/8
Дата11.01.2018
Размер1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЗА ОТДИХ И НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ

В сила от 18.01.2016 г.

Приета с ПМС № 388 от 30 декември 2015 г.

Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:

1. съществените изисквания към плавателните съдове и техните компоненти и двигатели за задвижване;

2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;

3. задълженията на икономическите оператори и на частния вносител;

4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.

Чл. 2. Наредбата се прилага за следните плавателни съдове и техни компоненти и двигатели за задвижване, наричани по-нататък "продукти":

1. плавателни съдове за отдих и частично комплектовани плавателни съдове за отдих;

2. плавателни съдове за лично ползване и частично комплектовани плавателни съдове за лично ползване;

3. компонентите, изброени в приложение № 1, когато се пускат на пазара самостоятелно, наричани по-нататък "компоненти";

4. двигатели за задвижване, които са монтирани или специално предназначени да бъдат монтирани на или във плавателни съдове;

5. двигатели за задвижване, които са монтирани на или във плавателни съдове и които претърпяват съществени изменения;

6. плавателни съдове, които претърпяват съществено преустройство.

Чл. 3. (1) По отношение на изискванията относно проектирането и конструирането, определени в част А от приложение № 2, наредбата не се прилага за:

1. плавателни съдове, предназначени единствено за състезания, включително гребни състезателни съдове и гребни плавателни съдове за обучение, обозначени като такива от производителя;

2. канута и каяци, проектирани да бъдат задвижвани само от човешка тяга, гондоли и водни колела;

3. сърфове, проектирани да бъдат задвижвани само от вятъра или да бъдат управлявани от лице или лица, които стоят прави;

4. сърфове;

5. оригинални плавателни съдове с историческа стойност и единични копия на такива плавателни съдове, проектирани преди 1950 г., построени предимно с оригинални материали и обозначени като такива от производителя;

6. експериментални плавателни съдове, при условие че не се пускат на пазара;

7. плавателни съдове, построени за собствена употреба, при условие че впоследствие не се пускат на пазара в продължение на пет години от пускането им в действие;

8. плавателни съдове, специално предназначени да имат екипаж и да превозват пътници с търговска цел, независимо от броя на пътниците;

9. съдове, плаващи под вода;

10. плавателни съдове на въздушна възглавница;

11. плавателни съдове с подводни криле;

12. плавателни съдове с парен двигател, използващи като гориво въглища, кокс, дървесина, нефт или газ;

13. превозни средства амфибии, т.е. колесни или верижни моторни превозни средства, които може да се придвижват както във вода, така и на суша.

(2) По отношение на изискванията относно емисиите на отработени газове, определени в част Б от приложение № 2, наредбата не се прилага за:

1. двигатели за задвижване, монтирани или специално предназначени да бъдат монтирани на:

а) плавателни съдове, предназначени единствено за състезания и обозначени като такива от производителя;

б) експериментални плавателни съдове, при условие че не се пускат на пазара;

в) плавателни съдове, специално предназначени да имат екипаж и да превозват пътници с търговска цел, независимо от броя на пътниците;

г) съдове, плаващи под вода;

д) плавателни съдове на въздушна възглавница;

е) плавателни съдове с подводни криле;

ж) превозни средства амфибия, т.е. колесни или верижни моторни превозни средства, които може да се придвижват както във вода, така и на суша;

2. оригинали и единични копия на двигатели за задвижване с историческа стойност, основани на проекти, датиращи отпреди 1950 г., които не са обект на серийно производство и се монтират на плавателните съдове по ал. 1, т. 5 или 7;

3. двигатели за задвижване, построени за собствена употреба, при условие че впоследствие не се пускат на пазара в продължение на пет години от пускането в действие на плавателния съд.

(3) По отношение на изискванията относно излъчването на шум, определени в част В от приложение № 2, наредбата не се прилага за:

1. всички плавателни съдове, посочени в ал. 2;

2. плавателни съдове, построени за собствена употреба, при условие че впоследствие не се пускат на пазара в продължение на пет години от пускането им в действие.

Чл. 4. Когато един и същ плавателен съд може да бъде използван както за отдаване под наем, така и за обучение за управление на съдове с цел спорт и развлечение, наредбата се прилага, ако този плавателен съд се пуска на пазара с цел използване за отдих.

Чл. 5. (1) Продуктите се предоставят на пазара и/или се пускат в действие само когато съответстват на изискванията на наредбата.

(2) Предоставянето на пазара и/или пускането в действие на продукти, които са в съответствие с наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства.

(3) Изисквания или ограничения относно навигацията в определени води с цел опазване на околната среда, структурата на водните пътища и гарантиране на тяхната безопасност могат да се налагат, при условие че са обосновани, пропорционални и не налагат изменение на плавателни съдове, които съответстват на наредбата.

Чл. 6. Продуктите, които не съответстват на наредбата, могат да се представят на търговски панаири, изложения, демонстрации и други подобни прояви, при условие че е поставен видим знак, указващ тяхното несъответствие с наредбата, и че те не могат да се предоставят на пазара или да се пускат в действие, докато не бъдат приведени в съответствие.

Чл. 7. Продуктите се предоставят на пазара или се пускат в действие само ако не застрашават здравето и безопасността на хората, имуществото или околната среда, когато са правилно поддържани и използвани в съответствие с тяхното предназначение, и при условие че отговарят на приложимите съществени изисквания, определени в приложение № 2.

Чл. 8. (1) Частично комплектованите плавателни съдове се предоставят на пазара само ако са придружени от декларация на производителя или вносителя, съставена съгласно приложение № 3, с която се декларира, че те са предназначени да бъдат докомплектовани от други лица.

(2) Декларацията по ал. 1 се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия частично комплектованият плавателен съд се предоставя на пазара. Когато частично комплектованият плавателен съд се предоставя на пазара на територията на Република България и декларацията не е съставена на български език, тя се превежда на български език.

Чл. 9. (1) Двигател, приспособен за монтиране на плавателен съд, се предоставя на пазара или се пуска в действие, при условие че лицето, което извършва приспособяването, гарантира, че приспособяването се извършва при отчитане в пълна степен на данните и другата информация, предоставена от производителя на двигателя, за да се осигури, че когато двигателят се монтира в съответствие с инструкциите за монтаж, изготвени от лицето, което приспособява двигателя, този двигател ще продължи да отговаря на изискванията по отношение на емисиите на отработени газове, както е определено от производителя на двигателя.

(2) Лицето, което приспособява двигателя, съставя ЕС декларация за съответствие съгласно приложение № 4, с която декларира, че когато двигателят се монтира в съответствие с инструкциите за монтаж, изготвени от него, този двигател ще продължи да отговаря на изискванията по отношение на емисиите на отработени газове, както е определено от производителя на двигателя.

Глава втора.
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТИТЕ


Чл. 10. Счита се, че продуктите, които съответстват на хармонизираните стандарти, или части от тях, данните за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, съответстват на изискванията на чл. 7 и приложение № 2, обхванати от тези стандарти или от части от тях.

Чл. 11. (1) Оценяването на съответствието с изискванията по отношение на проектирането и конструирането на плавателните съдове за отдих от проектни категории А и B, посочени в част А, т. 1 от приложение № 2, се извършва по една от следните процедури за оценяване на съответствието съгласно приложение № 5:

1. за плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса от 2,5 m до по-малко от 12 m:

а) модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта);

б) модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

в) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

г) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

2. за плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса от 12 m до 24 m:

а) модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

б) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

в) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството).

(2) Оценяването на съответствието с изискванията по отношение на проектирането и конструирането на плавателните съдове за отдих от проектна категория C, посочена в част А, т. 1 от приложение № 2, се извършва по една от следните процедури за оценяване на съответствието съгласно приложение № 5:

1. за плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса от 2,5 m до по-малко от 12 m, когато е налице съответствие с хармонизираните стандарти, отнасящи се до част А, т. 3.2 и 3.3 от приложение № 2:

а) модул А (вътрешен производствен контрол);

б) модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта);

в) модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

г) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

д) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

2. за плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса от 2,5 m до по-малко от 12 m, когато не е налице съответствие с хармонизираните стандарти, отнасящи се до част А, т. 3.2 и 3.3 от приложение № 2:

а) модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта);

б) модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

в) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

г) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

3. за плавателни съдове за отдих с дължина на корпуса от 12 m до 24 m:

а) модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

б) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

в) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството).

(3) Оценяването на съответствието с изискванията по отношение на проектирането и конструирането на плавателните съдове за отдих от проектна категория D, посочена в част А, т. 1 от приложение № 2, се извършва по една от следните процедури за оценяване на съответствието съгласно приложение № 5:

1. модул А (вътрешен производствен контрол);

2. модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта);

3. модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

4. модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

5. модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството).

(4) Оценяването на съответствието с изискванията по отношение на проектирането и конструирането на плавателните съдове за лично ползване се извършва по една от следните процедури за оценяване на съответствието съгласно приложение № 5:

1. модул А (вътрешен производствен контрол);

2. модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта);

3. модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

4. модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

5. модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството).

(5) Оценяването на съответствието с изискванията по отношение на проектирането и конструирането на компонентите се извършва по една от следните процедури за оценяване на съответствието съгласно приложение № 5:

1. модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

2. модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

3. модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството).

Чл. 12. Оценяването на съответствието с изискванията по отношение на емисиите на отработени газове на двигателите по чл. 2, т. 4 и 5 се извършва от производителя по една от следните процедури за оценяване на съответствието съгласно приложение № 5:

1. когато за провеждането на изпитванията се прилагат хармонизираните стандарти:

а) модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C, D, E или F;

б) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

в) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

2. когато за провеждането на изпитванията не се прилагат хармонизираните стандарти:

а) модул B (ЕС изследване на типа) заедно с модул C1;

б) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт).

Чл. 13. (1) Оценяването на съответствието с изискванията по отношение на излъчването на шум за плавателните съдове за отдих с кърмови двигатели за задвижване без вградена изпускателна система или с бордови двигатели за задвижване, както и за плавателните съдове за отдих с кърмови двигатели за задвижване без вградена изпускателна система или с бордови двигатели за задвижване, които претърпяват съществено преустройство и впоследствие се пускат на пазара в рамките на пет години след преустройството, се извършва от производителя по една от следните процедури за оценяване на съответствието съгласно приложение № 5:

1. когато за провеждането на изпитванията се прилагат хармонизираните стандарти за измерване на шум:

а) модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта);

б) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

в) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

2. когато за провеждането на изпитванията не се прилагат хармонизираните стандарти за измерване на шум - модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

3. когато за оценяването се използва методът с числото на Фруд и съотношението между мощността и водоизместването:

а) модул А (вътрешен производствен контрол);

б) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

в) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството).

(2) Оценяването на съответствието с изискванията по отношение на излъчването на шум за плавателните съдове за лично ползване и за извънбордовите двигатели за задвижване и кърмовите двигатели за задвижване с вградена изпускателна система, предназначени за монтиране на плавателни съдове за отдих, се извършва от производителя на плавателния съд за лично ползване или на двигателя по една от следните процедури за оценяване на съответствието съгласно приложение № 5:

1. когато за провеждането на изпитванията се прилагат хармонизираните стандарти за измерване на шум:

а) модул А1 (вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта);

б) модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт);

в) модул H (съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството);

2. когато за провеждането на изпитванията не се прилагат хармонизираните стандарти за измерване на шум - модул G (съответствие въз основа на проверка на единичен продукт).

Чл. 14. Оценяването на етапа след построяването съгласно приложение № 6 се провежда от:

1. частния вносител преди пускането в действие на даден продукт по чл. 2, ако производителят не е извършил оценяване на съответствието на продукта;

2. всяко лице, което пуска на пазара или пуска в действие двигател за задвижване или плавателен съд след съответно съществено изменение или съществено преустройство, или от всяко лице, което променя предназначението на плавателен съд, който не е обхванат от наредбата, така че след това плавателният съд да попада в обхвата й, преди пускането на продукта на пазара или преди пускането му в действие;

3. всяко лице, което пуска на пазара плавателен съд, построен за собствена употреба, преди изтичането на петгодишния период по чл. 3, ал. 1, т. 7, преди пускането на плавателния съд на пазара.

Чл. 15. (1) За плавателните съдове, компонентите и двигателите за задвижване, чието съответствие е било оценено съгласно приложимата процедура за оценяване на съответствието по чл. 11 - 14, и за двигателите, приспособени за монтиране на плавателни съдове съгласно чл. 9, се съставя ЕС декларация за съответствие.

(2) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на изискванията на чл. 7 и приложение № 2 или на изискванията на чл. 9.

(3) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение № 4, съдържа елементите, определени в съответните модули от приложение № 5 или 6, и се актуализира редовно.

(4) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия продуктът се предоставя на пазара или се пуска в действие. Когато продуктът се предоставя на пазара или се пуска в действие на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.

(5) ЕС декларацията за съответствие придружава следните продукти, когато те се предоставят на пазара или се пускат в действие:

1. плавателни съдове;

2. компоненти, когато се пускат на пазара самостоятелно;

3. двигатели за задвижване.

Чл. 16. Като съставя ЕС декларация за съответствие, производителят, частният вносител или лицето по чл. 9, което извършва приспособяването на двигателя, поема отговорността за съответствието на продукта.

Чл. 17. (1) Маркировката "СЕ" се нанася на следните продукти, когато те се предоставят на пазара или се пускат в действие:

1. плавателни съдове;

2. компоненти;

3. двигатели за задвижване.

(2) За продуктите по ал. 1, върху които е нанесена маркировката "СЕ", се приема, че са в съответствие с наредбата.

Чл. 18. (1) За маркировката "СЕ" се прилагат основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.).

(2) Маркировката "CE" се нанася върху продуктите по чл. 17, ал. 1, така че да бъде видима, четлива и незаличима. В случай на компоненти, когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано предвид размера или естеството на компонента, маркировката "СЕ" се нанася върху опаковката и в придружаващите документи. В случай на плавателни съдове маркировката "СЕ" се нанася върху табелата на производителя на плавателния съд, монтирана отделно от идентификационния номер на съда. В случай на двигатели за задвижване - маркировката "СЕ" се нанася върху двигателя.

(3) Маркировката "CE" се нанася, преди продуктът да бъде пуснат на пазара или да бъде пуснат в действие.

(4) След маркировката "CE" се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, когато този орган участва в оценяването на съответствието на продукта на етапа на производствения контрол или в оценяването на етапа след построяване. Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или, по негови указания, от производителя или от неговия упълномощен представител, или от лицето по чл. 14.

(5) Маркировката "CE" и идентификационният номер по ал. 4 могат да бъдат следвани от пиктограма или друг знак, указващ специален риск или употреба.

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ


Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 19. Когато вносител или дистрибутор пуска продукт на пазара със своето име или търговска марка или променя продукт, който вече е пуснат на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на наредбата може да бъде засегнато, той се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя.

Чл. 20. (1) Всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил даден продукт, и за всеки икономически оператор, на когото е доставил даден продукт.

(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 10 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.

Раздел II.
Задължения на производителя


Чл. 21. (1) Когато пуска продукт на пазара, производителят гарантира, че той е проектиран и произведен в съответствие с изискванията на чл. 7 и приложение № 2.

(2) Производителят изготвя техническата документация в съответствие с приложение № 7 и провежда приложимата процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 11 - 13 или организира нейното провеждане.

(3) Когато съответствието на даден продукт с приложимите изисквания е доказано чрез прилагането на процедурата по ал. 2, производителят съставя ЕС декларация за съответствие съгласно чл. 15 и нанася маркировката "CE" съгласно чл. 17 и 18.

(4) Производителят съхранява техническата документация и копие от ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като продуктът е бил пуснат на пазара.

Чл. 22. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно производство продуктите остават в съответствие с приложимите изисквания.

(2) При изпълнение на изискването по ал. 1 производителят взема предвид по подходящ начин промените в проекта или в характеристиките на продукта и промените в хармонизираните стандарти, чрез позоваване на които е декларирано съответствие на продукта.

Чл. 23. (1) Производителят гарантира, че върху всеки продукт има нанесен тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява идентификацията на продукта. Когато размерът или естеството на даден компонент не позволяват това, производителят гарантира, че необходимата информация е представена върху опаковката или в документ, който придружава компонента.

(2) Производителят нанася върху продукта своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Когато това не е възможно, производителят предоставя информацията върху опаковката на продукта или в документ, който придружава продукта. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен.

Чл. 24. (1) Производителят гарантира, че продуктът се придружава от инструкции и информация за безопасност в ръководството за собственика по част А, т. 2.5, част Б, т. 4 или част В, т. 2 от приложение № 2 на български език.

(2) За продуктите по чл. 15, ал. 5 производителят гарантира, че всеки продукт се придружава от ЕС декларацията за съответствие.

Чл. 25. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява даден продукт, за да осигури защитата на здравето и безопасността на потребителите, производителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара продукти, провежда разследвания и ако е необходимо - поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията продукти и за изземвания на продукти, и информира дистрибуторите за такова наблюдение.

Чл. 26. (1) Когато производителят счита или има основание да счита, че даден продукт, който е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай предприема необходимите мерки за привеждането на продукта в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.

(2) В случаите по ал. 1, когато продуктът представлява риск, производителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и компетентните органи на държавите членки, в които такива продукти са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на продукта с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.

Чл. 27. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП производителят предоставя цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта. Тази информация и документация се предоставя на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.

(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство производителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.

(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с продуктите, които е пуснал на пазара.

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница