Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерванестраница1/20
Дата27.09.2016
Размер1.32 Mb.
#10847
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване

Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., доп., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм., бр. 98 от 11.12.2009 г., в сила от 11.12.2009 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. С наредбата се определят:

1. съществените изисквания към средствата за измерване, посочени в чл. 2;

2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на средствата за измерване по чл. 2 със съществените изисквания към тях;

3. условията и редът за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и за проверка за спазване на условията, при които е издадено разрешението.Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:

1. водомери, използвани за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост;

2. разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, използвани за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост;

3. електромери, използвани за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост;

4. топломери, използвани за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост;

5. измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности, различни от вода, използвани при пряка продажба, търговски плащания и при събиране на такси, данъци и акцизи;

6. везни с автоматично действие, използвани при пряка продажба на граждани, при производство на предварително опаковани количества продукти, при търговски сделки и при определяне на данъци, такси и тарифи:

а) автоматични везни с прекъснато действие;

б) автоматични сортиращи везни;

в) етикетиращи везни;

г) етикетиращи везни, показващи цената за плащане;

д) автоматични гравиметрични дозатори;

е) сумиращи везни с прекъснато действие;

ж) сумиращи везни с непрекъснато действие;

з) вагонни везни, измерващи в движение;

7. таксиметрови апарати;

8. материални мерки за дължина, използвани при пряка продажба, и материални мерки за вместимост, използвани при продажбата на напитки;

9. газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства, предназначени за контрол и поддръжка на моторните превозни средства (МПС) в употреба.(2) Изискванията на наредбата се прилагат по отношение на устойчивостта на смущаващи електромагнитни въздействия, а към нивото на генерираните смущаващи електромагнитни въздействия се прилагат изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г., бр. 65 от 2004 г. и бр. 24 и 40 от 2006 г.).

Чл. 3. (1) Когато в приложенията към чл. 9, ал. 1 са определени съществени изисквания към отделни възли, разпоредбите на наредбата се прилагат и за тях.

(2) Възлите и средствата за измерване могат да се изследват независимо и отделно при оценяване на тяхното съответствие.

Чл. 4. Средствата за измерване по чл. 2, ал. 1 се пускат на пазара и/или се пускат в действие само когато:

1. съответстват на съществените изисквания на глава втора при правилното им монтиране, поддържане и използване по предназначение;

2. са приложени съответните процедури за оценяване на съответствието, посочени в глава трета;

3. имат нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм., бр. 66 от 2006 г.), и допълнителната метрологична маркировка съгласно чл. 30, ал. 2.Чл. 5. (1) Средствата за измерване се счита, че съответстват на изискванията на глава втора, когато са проектирани и произведени в съответствие с изискванията на българските стандарти, въвеждащи хармонизираните европейски стандарти за тези средства за измерване с наименования и номер, публикувани в серия С на „Официален вестник“ на Европейските общности.

(2) Средствата за измерване се счита, че съответстват на изискванията на глава втора, когато са проектирани и произведени в съответствие с изискванията на нормативните документи на Международната организация по законова метрология (ОIМL) или на части от тях, чиито наименования и номер са публикувани в списъци в серия С на „Официален вестник“ на Европейските общности.

(3) Когато средствата за измерване съответстват само на част от изискванията на стандартите по ал. 1 и на нормативните документи по ал. 2, се счита, че съответстват само на съществените изисквания, които се удовлетворяват от съответните части на стандарта или нормативния документ.

(4) Средствата за измерване, изпитани по програми, изпълнени съгласно стандартите по ал. 1 и нормативните документи по ал. 2, се счита, че удовлетворяват изпитванията на чл. 29, ал. 3, т. 9, ако резултатите от изпитването показват съответствие със съществените изисквания.

Чл. 6. (1) Производителят може да избере всяко техническо решение, което осигурява съответствие на средствата за измерване със съществените изисквания, посочени в глава втора.

(2) Производителят се възползва от презумпцията за съответствие по чл. 5, ал. 1, 2 и 3, ако прилага правилно решенията, посочени в съответните стандарти, нормативни документи или части от тях.

Чл. 7. Средствата за измерване, които се използват за определени в приложенията към чл. 9, ал. 1 цели, трябва да бъдат с посочения в съответните приложения клас на точност или с по-висок клас на точност.Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница