Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерванестраница14/20
Дата27.09.2016
Размер1.32 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Приложение № 15


 към чл. 26, т. 3

 

"ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА – МОДУЛ В"

 

1. „Изследване на типа – модул B“ е частта от процедура за оценяване на съответствието, чрез която нотифициран орган изследва типа на средството за измерване и проверява и удостоверява, че типът отговаря на приложимите изисквания на наредбата.

2. Изследване на типа се извършва по един от следните начини:

а) изследване на образец от комплектуваното средство за измерване,представителен за предвиденото производство;

б) изследване на образци от една или повече основни части на средството за измерване, представителни за предвиденото производство, и оценяване съответствието на типа на другите части на средството за измерване чрез изследване на техническата документация и подкрепящото доказателство,посочено в т. 3, буква „д";

в) оценяване съответствието на техническия проект за измерване чрез изследване на техническата документация и подкрепящото доказателство,посочено в т. 3, буква „д", без изследване на образец.

Нотифицираният орган решава кой от посочените начини е подходящ и какъв образец се изисква.

3. Производителят подава заявление за изследване на типа до избран от него нотифициран орган. Заявлението включва:

а) наименованието и адреса на производителя и наименованието и адреса на упълномощения представител, когато заявлението се подава от него;

б) писмена декларация, че същото заявление не е подадено до друг нотифициран орган;

в) техническата документация в съответствие с чл. 29, ал. 3, която обхваща проектирането, производството и работата на средството за измерване и дава възможност за оценяване на съответствието му с приложимите за него изисквания на наредбата;

г) представителните образци от предвиденото производство, които се изискват от нотифицирания орган;

д) подкрепящото доказателство за съответствието на проекта на тези части на средството за измерване, за които не се изискват образци; това подкрепящо доказателство трябва да посочва всички документи, които са приложени, по-специално когато документите съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 не са приложени изцяло, и трябва да включва, където е необходимо, резултатите от извършените изпитвания от съответната лаборатория на производителя или друга изпитвателна лаборатория от негово име и на негова отговорност.4. Нотифицираният орган трябва:

4.1. За образците:

а) да изследва техническата документация, да провери дали образците са произведени в съответствие с нея и да идентифицира елементите, които са проектирани в съответствие с отнасящите се за тях изисквания на съответните документи, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, както и елементите, които са проектирани без прилагане на отнасящите се за тях изисквания на тези документи;

б) да извършва подходящите изследвания и изпитвания или да възлага тяхното извършване, за да провери, че избраните от производителя решения,посочени в документите съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, се прилагат правилно;

в) да извършва подходящите изследвания и изпитвания или да възлага тяхното извършване, за да провери, че когато производителят е избрал да не прилага решенията от съответните документи съгласно чл. 5, ал. 1 и 2,приетите от него решения отговарят на съответните съществени изисквания,определени с наредбата;

г) съгласува със заявителя мястото, където да се извършат изследванията и изпитванията.

4.2. За другите части на средството за измерване да изследва техническата документация и подкрепящото доказателство, за да оцени съответствието на техническия проект.

4.3. За процеса на производство да изследва техническата документация,за да удостовери, че производителят има съответните възможности за осигуряване на стабилно производство.5. Нотифицираният орган изготвя доклад за оценяване на съответствието, описващ дейностите, които са извършени в съответствие с т. 4, и резултатите от тях. Нотифицираният орган разпространява съдържанието на този доклад или част от него само със съгласието на производителя.

6. Нотифицираният орган издава на производителя ЕО Сертификат за изследване на типа, когато техническият проект отговаря на приложимите за него съществени изисквания на наредбата. Сертификатът може да има едно или повече приложения. Сертификатът и приложенията към него трябва да съдържа цялата необходима информация за оценяване на съответствието и контрол при употреба.

7. Сертификатът съдържа наименованието и адреса на производителя и ако е подходящо, на неговия упълномощен представител, заключенията от изследването, условията за неговата валидност, ако има такива, и необходимите данни за идентификация на средството за измерване.

8. За да позволи оценяване съответствието на произведените средства с изследвания тип по отношение на възпроизводимостта на техните метрологични характеристики, когато те са правилно настроени с подходящи средства,съдържанието на сертификата включва:

а) метрологичните характеристики на типа на средството за измерване;

б) мерки, изисквани за защита срещу нерегламентиран достъп до средствата за измерване (пломбиране, идентифициране на софтуера и т.н.);

в) информация за другите елементи, необходима за идентификацията на средствата за измерване и за проверка на тяхното съответствие с типа на външен оглед;

г) всяка специфична информация, необходима за проверка на характеристиките на произведените средства за измерване, когато е приложимо;

д) при наличие на възел цялата необходима информация за осигуряване на съвместимост с други възли или средства за измерване.9. Сертификатът има срок на валидност 10 години от датата на издаването му, като този срок може да бъде продължен за нов период от 10 години.

10. Нотифицираният орган изготвя доклад за резултатите от оценяване на съответствието и го съхранява на разположение на органа, който го е оправомощил.

11. Производителят трябва да уведоми нотифицирания орган, който съхранява техническата документация, отнасяща се за ЕО Сертификата за изследване на типа, за всички изменения на средството за измерване, които могат да повлияят на съответствието на средството със съществените изисквания или на условията за валидност на сертификата. Измененията трябва да бъдат допълнително одобрени от нотифицирания орган. Допълнителното одобряване се издава като допълнение към първоначалния ЕО Сертификат за изследване на типа.

12. Нотифицираният орган уведомява незабавно органа, който го е оправомощил, за:

а) издадените ЕО сертификати за изследване на типа и приложенията към тях;

б) допълненията и измененията, свързани с вече издадени сертификати;

в) оттеглените ЕО сертификати за изследване на типа.13. Нотифицираният орган съхранява техническото досие, включително документацията, представена от производителя, за период до изтичане срока на валидност на сертификата.

14. Производителят трябва да съхранява копие от ЕО Сертификата за изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация за период 10 години от датата на производство на последното средство за измерване.

15. Упълномощеният представител на производителя може да подаде заявление, посочено в т. 3, и да изпълнява задълженията, посочени в т. 11 и14. Когато производителят не е установен в рамките на Общността и когато няма упълномощен представител, задължението за предоставяне на техническата документация при поискване е отговорност на лицето, което е определено от производителя.

 


Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница