Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерванестраница4/20
Дата27.09.2016
Размер1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
    Навигация по данной странице:
  • Чл. 34. (1)

Глава четвърта

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТОЧл. 32. Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на средства за измерване, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), на БДС ЕN 45011, БДС EN 45012 и БДС ЕN ISО/IЕС 17025 в зависимост от процедурите и групата средства за измерване, за които кандидатства, и:

1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на средствата за измерване;

2. да има методики и инструкции за изпитване на средства за измерване, когато не се прилагат стандартите по чл. 5, ал. 1 и нормативните документи по чл. 5, ал. 2;

3. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на средства за измерване при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;

4. да има наръчник и процедури на системата по качеството.

Чл. 33. (1) Лицето по чл. 32 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение, придружено от:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, когато лицето е регистрирано по Търговския закон, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;

2. таблица, съдържаща видовете продукти, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;

3. копия от трудови и граждански договори на персонала, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;

4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите за изпитване, с които има сключени договори;

5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;

6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;

7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;

8. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9 ЗТИП;

9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;

10. списък на стандартите по чл. 5, ал. 1 и на нормативните документи по чл. 5, ал. 2, които притежава, отнасящи се до средствата за измерване, посочени в заявлението;

11. методики и инструкции за изпитване на средствата за измерване, когато не се прилагат стандартите по чл. 5, ал. 1 и нормативните документи по чл. 5, ал. 2;

12. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит съгласно изискванията на БДС ЕN IS0 19011 на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;

13. наръчник и процедурите на системата по качеството;

14. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;

15. документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г. и бр. 15 и 40 от 2006 г.).(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:

1. документите по ал. 1, т. 1 – 6, 8 – 12, 14 и 15;

2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:

а) за „Деклариране на съответствие, основано на вътрешен производствен контрол и изпитване на продукта от нотифициран орган – модул А1“ – приложение № 14, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

б) за „Изследване на типа – модул В“ – приложение № 15, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

в) за „Деклариране на съответствие с типа, основано на вътрешен производствен контрол и изпитване на продукта от нотифициран орган – модул С1“ – приложение № 17, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

г) за „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството – модул D“ – приложение № 18, и сертификат за акредитация по стандарти БДС EN 45012;

д) за „Деклариране на съответствие, основано на осигуряване качеството на производството – модул D1“ – приложение № 19, и сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45012;

е) за „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на контрола и изпитването на крайния продукт – модул Е“ – приложение № 20, и сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45012;

ж) за „Деклариране на съответствие, основано на осигуряване качеството на контрола и изпитването на крайния продукт – модул Е1“ – приложение № 21, и сертификат за акредитация по стандарт БДС EN 45012;

з) за „Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на продукта – модул F“ – приложение № 22, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

и) за „Деклариране на съответствие, основано на проверка на продукта – модул F1“ – приложение № 23, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

к) за „Деклариране на съответствие, основано на проверка на единичен продукт – модул G“ – приложение № 24, и сертификат за акредитация по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;

л) за „Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството – модул Н“ – приложение № 25, и сертификат за акредитация по стандарти БДС EN 45012;

м) за „Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството и изследване на проекта – модул Н1“ – приложение № 26, и сертификат за акредитация по стандарти БДС EN 45011 и БДС ЕN 45012 и БДС EN ISO/IEC 17025.

(3) Документите, придружаващи заявлението по ал. 1, се представят на български език.

(4) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване на проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН по Закона за държавните такси.

Чл. 34. (1) Оценяване изпълнението на изискванията на чл. 32 се извършва по процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.

(2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 32 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване оценяване съответствието на средствата за измерване или отказва издаването му с мотивирана заповед.

(3) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на средства за измерване се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН по Закона за държавните такси.

(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

Чл. 35. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които е получило разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.

(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН.

(3) Плановите проверки на лицето по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:

1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;

2. функционирането на системата по качеството;

3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;

4. актуалността на прилаганите стандарти;

5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;

6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;

7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата по ал. 1 и обхващат:

1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;

2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;

3. възможността на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.(5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на средства за измерване, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.

(6) В случаите, когато комисията констатира нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране на дейността или за отнемане разрешението на лицето по ал. 1.

Чл. 36. (1) Лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на продуктите, е длъжно до 31 януари следващата година да представя в ДАМТН годишен доклад за дейността си, който включва:

1. информация за общия брой на извършените оценки за съответствието по видове средства за измерване и процедури за оценяване на съответствието;

2. списък и копия от издадените ЕО сертификати, както и допълненията и измененията към тях;

3. списък и копия от отказите за издаване на сертификат;

4. списък и копия от издадените одобрения, откази или отнемане одобряването на системите по качество;

5. доклади от оценки, извършени по искане на компетентни органи;

6. общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.

(2) Информацията по ал. 1, т. 2 – 5 е обект на обмен на информация между ДАМТН и компетентните органи на държавите – членки от Европейската общност.


Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница