Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерванестраница6/20
Дата27.09.2016
Размер1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Приложение № 2


към чл. 9, ал. 1, т. 2

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗХОДОМЕРИ ЗА ГАЗ И КОРИГИРАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА ОБЕМ

 

1. Тези изисквания се прилагат към разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, предназначени за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост.

2. Производителят определя нормалните условия на работа за разходомера

за газ, като има предвид следното:

2.1. Обхватът на потока газ трябва да удовлетворява най-малко следните условия:

 

 Клас

Qmax/Qmin

Qmax/Qt

Qr/Qmax

1,5

≥150

≥10

1,2

1,0

≥20

≥5

1,2

 

където:


Qmin (минималният разход) е най-малкият разход, при който разходомерът за газ дава показания, които удовлетворяват изискванията относно максималната допустима грешка (МДГ);

Qmax (максималният разход) е най-големият разход, при който разходомерът за газ дава показания, които удовлетворяват изискванията относно максималната допустима грешка;

Qt (преходният разход) – разходът между максималния и минималния разход, при който обхватът на разхода се разделя на две зони: „горна зона“ и „долна зона"; всяка зона има характерна максимална допустима грешка;

Qr (разходът на претоварване) – най-големият разход, при който разходомерът за газ работи за кратък период от време без влошаване на характеристиките;

2.2. Температурният обхват на газа да е минимум 40 °C.

2.3. Разходомерът за газ се проектира за видовете газове и стойностите на захранващото налягане за страната, за която са предназначени.

Производителят посочва:

а) фамилията или групата газове;

б) максималното работно налягане.

2.4. Минималният температурен обхват на околната среда трябва да е 50 °C.

2.5. Номиналната стойност на променливотоковото захранване и/или границите на постояннотоковото захранване.

3. Максималните допустими грешки (МДГ) за разходомер за газ, показващ

обема или масата при условията на измерване, са дадени в таблица 1.

 

Таблица 1

 


Клас на точност

1,5

1,0

Qmin ≤ Q < Qt

3 %

2 %

Qt ≤ Q ≤Qmax

1,5 %

1 %

 

 Когато всичките грешки между Qt и Qmax имат един и същ знак, те не

трябва да надвишават 1 % за клас 1,5 и 0,5 % за клас 1,0.

4. За разходомер за газ с вградено температурно коригиращо устройство, което само показва коригирания обем, максималната допустима грешка на разходмера нараства с 0,5 % в обхват от 30 °C, разположен симетрично около температурата, определена от производителя, която е между 15 °C и 25 °C.Извън този обхват се разрешава едно допълнително нарастване от 0,5 % на всеки интервал от 10 °C.

5. Влиянието на дадено електромагнитно смущение върху разходомер за газ трябва да бъде такова, че:а) изменението на резултата от измерване да не е по-голямо от критичната стойност за изменението, определена в т. 7, или б) показанието на резултата от измерване е такова, че не може да се интерпретира като валиден резултат, например моментно изменение, което не може да се интерпретира, запаметява или предава като резултат от измерване.

6. След като е претърпял смущение, разходомерът за газ трябва:

а) да възстановява работата си в рамките на максималната допустима грешка;

б) да запазва всичките си функции;

в) да позволява възстановяване на всички данни от измерване, показвани точно преди смущението.7. Критичната стойност на изменението е по-малката от следните две стойности:

а) количеството, което съответства на половината от стойността на максималната допустима грешка в горната зона на измервания обем;

б) количеството, което съответства на максималната допустима грешка,отнасяща се за количеството за една минута при максималния разход.

8. При условията на монтиране, определени от производителя, влиянието на смущенията в потока, възникващи преди и след разходомера за газ, не трябва да надвишават една трета от МДГ.

9. След провеждане на изпитване, при което се взема под внимание периодът от време, определен от производителя, трябва да се изпълняват следните критерии за устойчивост:

9.1. Разходомери клас 1,5.

9.1.1. Изменението на резултата от измерване след провеждане на изпитване за устойчивост, сравнен с резултата от първоначалното измерване,за разходи в обхвата от Qt до Qmax не трябва да надвишава резултата от измерване с повече от 2 %.

9.1.2. Грешката на показанието след преминаване на изпитването за устойчивост не трябва да надвишава два пъти МДГ от т. 3.

9.2. Разходомери клас 1,0.

9.2.1. Изменението на резултата от измерване, след провеждане на изпитване за устойчивост, сравнен с резултата от първоначалното измерване,не трябва да надвишава една трета МДГ от т. 3.

9.2.2. Грешката на показанието след преминаване на изпитването за устойчивост не трябва да надвишава МДГ от т. 3.

10. Разходомер за газ, захранван от електрическа мрежа (АС или DC), трябва да бъде снабден с аварийно захранващо устройство или с други средства, за да се осигури запазване на всички функции на измерване по времена прекъсване на основния източник на захранване.

11. Захранващият източник със специално предназначение трябва да има експлоатационен период най-малко 5 години. След изтичане на 90 % от неговия експлоатационен период трябва да се появява предупредително съобщение.

12. Показващото устройство трябва да има достатъчен брой цифри, за дасе осигури, че количеството, преминаващо в продължение на 8000 часа приQmax, не връща цифрите към техните начални стойности.

13. Разходомерът за газ трябва да може да се монтира да работи въввсяка позиция, освен ако е посочено нещо друго.

14. Разходомерът за газ трябва да има устройство за проверка, което да позволява изпитването да се извършва за приемливо време.

15. Разходомерът за газ трябва да отговаря на МДГ за всяка посока на потока или само в една ясно означена посока на потока.

16. Измерваният обем трябва да се визуализира в кубични метри или в килограми.

17. Коригиращото устройство представлява възел съгласно § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба. Ако е приложимо, за коригиращото устройство се прилагат съществените изисквания към разходомера за газ.

18. Производителят определя базовите условия (определени условия, към които се привежда измерваното количество флуид) за коригиране на количествата.

19. Максималните допустими грешки (МДГ) за коригиращо устройство са:

а) 0,5 % при температура на заобикалящата среда 20 °C ± 3 °C, влажностна заобикалящата среда 60 % ± 15 %, номинална стойност на захранващото напрежение;

б) 0,7 % за устройство за коригиране на температурата при нормални условия на работа;

в) 1,0 % за други коригиращи устройства при нормални условия на работа. При определяне на МДГ на коригиращите устройства не се взема под внимание грешката на разходомера за газ.20. Електронното коригиращо устройство трябва да е в състояние да открива и показва кога се работи извън работния обхват (обхвати), определен от производителя, за параметри, които се отнасят за точността на измерване.

21. Електронното коригиращо устройство трябва да е в състояние да показва всички необходими данни за измерването без допълнително оборудване.

22. Пускане в действие.

22.1. Измерването за битови нужди се извършва с разходомери от клас 1,5и с разходомери от клас 1,0, чието отношение Qmax/Qmin е равно или по-голямо от 150.

22.2. Измерването за търговски сделки и/или в леката промишленост се извършва с разходомери от клас 1,5.

22.3. Лицето, което доставя, или лицето, което законово е оправомощено да монтира средството за измерване, следва да определи изискванията нат. 2.2 и 2.3, като гарантира, че то е подходящо за точно измерване на консумацията, която е предвидена или се предвижда.

 

Приложение № 3

към чл. 9, ал. 1, т. 3


СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОМЕРИ ЗА АКТИВНА ЕНЕРГИЯ

1. Тези изисквания се прилагат за електромери за активна енергия, предназначени за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост. Електромерите могат да се използват в комбинация с външни измервателни трансформатори в зависимост от прилагания начин на измерване. Изискванията на приложението не се отнасят за измервателните трансформатори.

2. Производителят трябва да определи индекса на класа на електромера в зависимост от климатичните, механичните и електромагнитните условия на околната среда, в която се предвижда да се използва. Индексите на класа са определени: клас А, В и С.

3. Производителят трябва да определи нормалните условия на работа за електромера и по-специално стойностите на fn, Un, In, Ist, Imin, Itr иImax, които се отнасят за електромера, където:I е електрическият ток, протичащ през електромера;In – обявената стойност на тока, за която е проектиран електромерът;Ist – най-ниската обявена стойност на тока I, при която електромерът измерва активна електрическа енергия при единица фактор на мощността(многофазни електромери с уравновесен товар);Imin – стойността на тока I, над която грешката се намира в границите на максимално допустимите грешки (многофазни електромери с уравновесен товар);Itr – стойността на тока I, над която грешката се намира в границите на най-малката максимална допустима грешка, съответстваща на индекса на класа на електромера;Imax – стойността на тока I, под която грешката се намира в границите на максималните допустими грешки;U – напрежението на мрежата, в която е включен електромерът;Un – обявената стойност на напрежението, за което е проектиран електромерът;f – честотата на захранващото напрежение на електромера;fn – обявената стойност на честотата, за която е проектиран електромерът;PF (cos f) е фактор на мощността (косинусът на фазовата разлика f между тока I и напрежението U).

4. Избраните стойности трябва да удовлетворяват изискванията,

определени в таблица 1:


Таблица 1


 

Клас А

Клас В

Клас С

За пряко свързани електромери

Ist

≤ 0,05 Itr

≤ 0,04 Itr

≤ 0,04 Itr

Imin

≤ 0,5 Itr

≤ 0,5 Itr

≤ 0,3 Itr

Imax

≤ 50 Itr

≥ 50 Itr

≥ 50 Itr

За електромери, работещи с трансформатор

Ist

≤ 0,06 Itr

≤ 0,04 Itr

≤ 0,02 Itr

Imin

≤ 0,4 Itr

≤ 0,2 Itr (1)

≤ 0,2 Itr

In

= 20 Itr

= 20 Itr

= 20 Itr

Imax

≥ 1,2 In

≥ 1,2 In

≥ 1,2 In

 

(1) За електромеханични електромери клас В се прилага Imin ≤ 0,4 Itr.

 

5. Обхватите на напрежението, честотата и факторът на мощността, в рамките на които електромерът удовлетворява изискванията за максималната допустима грешка (МДГ), са определени в таблица 2. Тези обхвати отчитат типичните характеристики на електроенергията, доставяна от енергоразпределителните дружества.6. Обхватите на напрежението и честотата трябва да бъдат най-малко:

а) 0,9 Un ≤ U ≤ 1,1 Un

б) 0,98 fn ≤ f ≤ 1,02 fn

7. Обхватът на фактора на мощността е най-малко: от cos f = 0,5индуктивен до cos f = 0,8 капацитивен.

8. Въздействието на различните измервани и влияещи величини (а, b, c, ...) се оценява отделно, като всички останали измервани и влияещи величини остават относително постоянни при нормираните си стойности. Грешката на измерване, която не надвишава МДГ, определена в таблица 2, се изчислява

като:


Грешка на измерване = » a2 + b2 + c2 ... .

Когато електромерът работи с ток с променливо натоварване, процентните грешки не трябва да надвишават границите, посочени в таблица 2.


Таблица 2
МДГ в проценти при номинални работни условия и определени нива на токово натоварване и работна температура


 

Работни

температури

Работни

температури

Работни

температури

Работни

температури 

+ 5 °С...…+ 30 °С 

- 10 °С...…+ 5 °С

или

+ 30 °С...…+ 40 °С 

- 25 °С...…- 10 °С

или

+ 40 °С... + 55 °С 

- 40 °С...…- 25 °Сили

+ 55 °С... + 70 °С
Клас на електромера

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

 

Еднофазен електромер, многофазен електромер, ако работи с уравновесени товари

 

Imin І ≤ I < Itr

3.5

2

1

5

2.5

1.3

7

3.5

1.7

9

4

2

 

Itr ≤ I ≤ Imax

3.5

2

0.7

4.5

2.5

1

7

3.5

1.3

9

4

1.5

 

Многофазен електромер, ако работи с еднофазно натоварване

 

Itr ≤ I ≤ Imax,

виж изключенията

по-долу

4

2.5

1

5

3

1.3

7

4

1.7

9

4.5

2
При електромеханични многофазни електромери токовият обхват за еднофазно натоварване е ограничен до 5Itr ≤ I ≤ Imax

 

Когато електромерът работи в различни температурни обхвати, се прилагат съответните стойности на МДГ.9. Допустим ефект от смущения.

9.1. Тъй като електромерите са директно свързани към захранването от мрежата и поради това, че токът в захранващата мрежа също е една от измерваните величини, за електромерите се използва специална електромагнитна среда.

9.1.1. Електромерът отговаря на изискванията за електромагнитна среда Е2 и на допълнителните изисквания на 9.2 и 9.3.

9.1.2. Електромагнитната среда и допустимите ефекти отразяват положение, при което има дълготрайни смущения, които не оказват влияние върху точността извън критичните стойности на измененията и преходните смущения, които биха могли да причинят временно влошаване или загуба на функциите или работата, но от които електромерът се възстановява.

9.1.3. Метрологичните характеристики на електромера трябва да са защитени, когато има предвидима висока степен на риск от атмосферно пренапрежение (мълнии) или преобладават надземни електропреносни мрежи.

9.2. Ефект от дълготрайни смущения.

 


Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница