Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерванестраница8/20
Дата27.09.2016
Размер1.32 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Приложение № 5


към чл. 9, ал. 1, т. 5

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО И ДИНАМИЧНО ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВО ТЕЧНОСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВОДА
1. Тези изисквания се прилагат към измервателни системи, предназначени за непрекъснато и динамично измерване на количество (обем или маса)течности, различни от вода. Когато е приложимо, термините „обем и L“ в приложението може да се четат като „маса и kg".

2. Производителят трябва да определи работните условия на средството за измерване:

2.1. Обхват на разхода.

Обхватът на разхода трябва да изпълнява следните условия:

а) обхватът на измервателната система трябва да бъде в границите на обхвата на разхода на всеки от нейните елементи и в частност на разходомера.

б) разходомер и измервателна система:

 

 Таблица 1

 


Специфична измервателна система

Характеристики на течността

Минимално отношение

Qmax : Qmin

Бензиномерни колонки

без LPG

10 : 1

LPG

5 : 1

Измервателни системи

Криогенни течности

5 : 1

Измервателни системи върху тръбопроводи и системи за зареждане/разтоварване на кораби

Всички видове течности

Подходящо

за използванеВсички други измервателни системи

Всички видове

течности


4 : 1

 

2.2. Свойствата на течността, която ще се измерва от разходомера посредством задаване на вида на течността или нейните съществени характеристики, например:

а) обхват по температура;

б) обхват по налягане;

в) обхват по плътност;

г) обхват по вискозитет.

2.3. Номиналната стойност на променливотоковото захранване и/или границите на постояннотоковото захранване.

2.4. Базовите условия за преобразуваните стойности.3. Класификация по точност и максимални допустими грешки (МДГ).

3.1. За количества, равни на или по-големи от 2 литра, максималната допустима грешка на показанието е посочена в таблица 2:Таблица 2


 

Клас на точност

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Измервателни системи (А)

0,3 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

Разходомери (В)

0,2 %

0,3 %

0,6 %

1,0 %

1,5 %

3.2. За количества, по-малки от два литра, максималната допустима грешка на показанието е посочена в таблица 3:


Таблица 3


Измерван обем (V)

Максимална допустима грешка

V < 0,1L

4 x стойността в таблица 2, приложена за 0,1L

0,1L ≤ V < 0,2L

0,2L ≤V < 0,4L4 x стойността в таблица 2

2 x стойността в таблица 2, приложена за 0,4L0,4L ≤ V < 1L

1L V < 2L2 x стойността в таблица 2 стойността в таблица 2,

приложена за 2L
4. Независимо от измерваното количество големината на максималната допустима грешка се определя от по-голямата от следните две стойности:

а) абсолютната стойност на МДГ, дадена в таблица 2 или в таблица 3;

б) абсолютната стойност на МДГ за минималното измервано количество(Еmin).

5. За минимално измервано количество, по-голямо или равно на 2 литра,се прилагат следните условия:

а) условие 1Еmin трябва да отговаря на условието: Еmin ≥2R, където R е най-малкото скално деление на показващото устройство.

б) условие 2Еmin cе дава с формулата:

Еmin = (2 МИК) x (А/100),

където: МИК e минималното измервано количество;

A – числената стойност, зададена в ред А на таблица 2.6. За минимални измервани количества, по-малки от 2 литра, се прилага условие 1 и Еmin е два пъти стойността, зададена в таблица 3, за стойност от ред А на таблица 2.

7. При преобразувани към базовите условия показания максималните допустими грешки са равни на тези в ред А на таблица 2.

8. Максималните допустими грешки на преобразуващото устройство са равнина ± (А – В), като А и В имат стойностите, посочени в таблица 2.

9. Частите на преобразуващите устройства, които могат да бъдат изпитвани отделно, са:

а) калкулатор.

Максималните допустими грешки на показанията на количествата течност, използвани при изчисленията, положителни или отрицателни, са равни на една десета от максималните допустими грешки, зададени в ред А на таблица 2.

б) спомагателни измервателни устройства.

Спомагателните измервателни устройства трябва да имат точност поне колкото посочената в таблица 4:

 

Таблица 4

 


МДГ на измерването

 

Класове на точност на измервателната система

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Температура

± 0,3 °C

± 0,5 °C

± 1,0 °C

Налягане

по-малко от 1 MPa:

± 50 kPa


от 1 до 4 MPa:

± 5 %


над 4 MPa:

± 200 kPaПлътност

± 1 kg/m3

± 2 kg/m3

± 5 kg/m3

 

 Тези стойности се отнасят за показанията на характеристичните величини на течността, показани от преобразуващото устройство.

в) точност на изчислителната функция.

Максималната допустима грешка при изчисляването на всяка характеристична величина на течността, положителна или отрицателна, е равна на две пети от стойността, фиксирана в буква „б".10. Изискването на т. 9, буква „а“ се прилага за всички изчисления, а не само за преобразуване.

11. Влиянието на електромагнитно смущение върху дадена измервателна система трябва да бъде едно от следните:

а) изменението на резултата от измерването да не бъде по-голямо от критичната стойност на изменение, посочена в т. 12;

б) индикацията за резултата от измерването да показва моментна вариация, която не може да се отчете, запамети или предаде като резултат от измерване; при прекъсваеми системи това означава и невъзможност да се извърши каквото и да е измерване;

в) изменението на резултата от измерването е по-голямо от критичната стойност на изменение, като в този случай измервателната система трябва да допуска извличане на резултата от измерването точно преди да се получи критичната стойност на изменение, както и да допуска спиране на потока.12. Критична стойност на изменение е по-голямата от 1/5 от МДГ за определено измервано количество или Emin.

13. След извършване на подходящо изпитване, вземайки предвид периода от време, зададен от производителя, трябва да бъде удовлетворен следният критерий за дълготрайност: вариацията на резултата от измерването след провеждане на изпитването за дълготрайност, когато се сравни с първоначалния резултат от измерване, не трябва да превишава стойността, дадена за разходомери в ред В на таблица 2.

14. За всяко измервано количество, отнасящо се до едно и също измерване, показанията, осигурявани чрез различни устройства, не трябва да се различават едно от друго с повече от едно скално деление, когато устройствата имат еднакви деления. Ако устройствата имат различни деления, отклонението не трябва да бъде по-голямо от това с най-голямото скално деление.В случаите на системи, работещи на самообслужване, скалните деления на основното показващо устройство на измервателната система и скалните деления на устройство, работещо на самообслужване, трябва да са еднакви, а резултатите от измерването не трябва да се различават един от друг.

15. Не се допуска отклоняване на измерваната течност при нормални условия на работа, освен ако това не се вижда съвсем явно.

16. Наличието на какъвто и да е процент въздух или газ, който не би могъл лесно да се открие в течността, не трябва да води до вариация на грешката, по-голяма от:

а) 0,5 % за течности, различни от питейни течности, и за течности с вискозитет, ненадвишаващ 1 mPa.s, или

б) 1 % за питейни течности и за течности с вискозитет, по-голям от1 mPa.s.

Допустимата вариация не трябва да бъде по-малка от 1 % минималното измервано количество. Тази стойност се прилага в случай на въздушни или газови възглавници.17. Измервателната система за директна продажба трябва да бъде оборудвана с устройства за нулиране на дисплея. Отклоняването на измерваната течност трябва да бъде невъзможно.

18. Показването върху дисплея на количеството, на което се основава транзакцията, трябва да бъде постоянно, докато всички участници в транзакцията приемат резултата от измерването.

19. Измервателните системи за директна продажба трябва да са прекъсваеми.

20. Наличието на какъвто и да е процент въздух или газ в течността не трябва да води до вариация на грешката, по-голяма от стойностите, зададени вт. 16.

21. Дисплеят на бензиномерните колонки не трябва да дава възможност за нулиране по време на измерването.

22. Ново измерване може да се започне само когато дисплеят е нулиран.

23. Когато измервателната система има дисплей за цената, разликата между показаната на дисплея цена и цената, изчислена от единичната цена и отчетеното количество течност, не трябва да превишава цената, съответстваща на Еmin. Тази разлика не трябва да бъде по-малка от най-малката парична стойност.

24. Системата трябва да бъде оборудвана с устройство за аварийно електрическо захранване, което да гарантира всички измервателни функции по време на прекъсване на основното електрическо захранване, или да бъде оборудвана с устройства за запазване и изобразяване на текущите данни, за да се осигури завършване на текущата транзакция, както и да има устройства за спиране на потока в момента на прекъсване на основното електрическо захранване.

25. Класовете на точност при пускане в действие са дадени в таблица 5.

 

 Таблица 5

 


Клас на

точност

Тип на измервателната система (ИС)

0,3

ИС върху тръбопроводи

0,5

Всички ИС, ако не е посочено друго в тази таблица, в частност:

Бензиномерни колонки (различни от LPG);

ИС на автоцистерни за течности с малък вискозитет (< 20 mPa.s);

ИС за товарене/разтоварване на танкери и авто- и жп цистерни(1);

ИС за мляко;

ИС за презареждане на самолети.1,0

ИС за втечнени газове под налягане, измервани при температура, равна или по-голяма от минус 10 °С;

ИС, обикновено от клас 0,3 или 0,5, но използвани за течности:

— чиято температура е по-малка от минус 10 °С или по-голяма от 50 °С;

— чийто динамичен вискозитет е по-голям от 1000 mPa.s;

— чийто максимален обемен разход е не по-голям от 20 l/h.


1,5

ИС за втечнен въглероден двуокис;

ИС за втечнени газове под налягане, измервани при температура под минус 10 °С (различни от криогенни течности).2,5

ИС за криогенни течности (температура под минус 153 °С)

 

(1) Може да се изисква за измервателни системи с класове на точност 0,3 или 0,5, когато се използват за събиране на данъци за минерални масла при товарене/разтоварване на кораби и авто- и жп цистерни.

Забележка. Производителят може да зададе по-добър клас на точност за даден тип измервателна система.

 

26. Измерваното количество трябва да бъде изобразявано в милилитри, кубични сантиметри, литри, кубични метри, грамове, килограми или тонове. За целите на приложението:

"Разходомер“ е средство за измерване, предназначено да измерване прекъснато, да запаметява и да показва количеството течност, протичащо през измервателния преобразувател в затворен пълен тръбопровод при условията на измерване.

"Калкулатор“ е част от разходомера, който получава изходни сигнали от измервателния преобразувател (преобразуватели), а също и от спомагателни измервателни устройства, и показва резултатите от измерване.

"Спомагателно измервателно устройство“ е устройство, свързано към калкулатора, измерващо определени величини, които се явяват характеристики на течността, с цел да се направи корекция и/или превръщане.

"Преобразуващо устройство“ е част от калкулатора, което, отчитайки характеристиките на течността (температура, плътност и др.), измервани чрез използване на спомагателни измервателни устройства или съхранени в паметта,автоматично превръща:

а) обема на течността, измерен при условията на измерване, в обем при базовите условия и/или в маса, или

б) масата на течността, измерена при условията на измерване, в обем при условията на измерване и/или в обем при базовите условия. Преобразуващото устройство включва съответните спомагателни измервателни устройства.

"Базови условия“ са определени условия, към които се привежда количеството течност, измерено при условията на измерване.

"Бензиномерна колонка“ е система за измерване, предназначена за многократно пълнене на резервоарите на моторни превозни средства, малки лодки и малки самолети.

"Работа в режим на самообслужване“ е работа, която позволява на клиент да използва една измервателна система с цел да получи някакво количество течност за собствена употреба.

"Устройство, работещо на самообслужване“ е специално устройство, част от оборудването, което осигурява режима на самообслужване и позволява една или повече измервателни системи да работят в режим на самообслужване.

"Минимално измервано количество“ е най-малкото количество течност, за което измерването с измервателната система е метрологично приемливо.

"Пряко показание“ е показанието, обем или маса съобразно начина на измерване, което може да бъде измерено физически от разходомера. Прякото показание може да се превръща в друга величина посредством превръщащо устройство.

"Прекъсваема/непрекъсваема“ е измервателна система, в която потокът течност може/не може да бъде спрян лесно и бързо.

"Обхват на разход“ е обхватът между минималната стойност на разхода(Qmin) и максималната стойност на разхода (Qmax).

 


Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница