Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасностДата22.07.2016
Размер233.94 Kb.
#292
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ

В сила от 09.03.2012 г.

Приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Чл. 2. Целта на ранното предупреждение и оповестяването е ограничаване на риска при опасност от предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност, организиране на бързо и ефективно овладяване на ситуацията и намаляване на последиците от нея.

Чл. 3. (1) Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и въздушна опасност се осъществява чрез комуникационно-информационна система, наречена "Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението" (Национална система за ранно предупреждение и оповестяване - НСРПО).

(2) Националната система за ранно предупреждение и оповестяване осигурява:

1. устойчива връзка за обмен на информация и координиране действията на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система, определени в чл. 20 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), в случай на предстоящо или възникнало бедствие или въздушна опасност;

2. предупреждение и информиране на населението за предстоящо или възникнало бедствие или въздушна опасност, за динамиката в неговото развитие, за мерките за неговото ограничаване и овладяване и за необходимото поведение и действия на гражданите.

Чл. 4. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване се състои от:

1. система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система;

2. система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

Чл. 5. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване осигурява информация и координация на национално, областно и общинско ниво, както и на кметствата и отделните населени места чрез:

1. национален контролен възел (НКВ) в националния оперативен център (НОЦ) към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР);

2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) алтернативен контролен възел (АКВ) на НКВ в оперативния център (ОЦ) към регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Бургас;

3. областни контролни възли (ОКВ) в ОЦ на ГДПБЗН - МВР в областните градове;

4. локални контролни пултове (ЛКП) в общините и кметствата;

5. интегрираните локални системи за оповестяване (ЛСО) в обекти, представляващи І, ІІ и ІІІ категория строежи по чл. 137 от Закона за устройство на територията, в които се осъществява дейност, която представлява опасност за възникване на бедствие.

Чл. 6. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване ползва:

1. комуникационната среда на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност по заявка на МВР;

2. електронните съобщителни мрежи и/или услуги на предприятията, осъществяващи електронни съобщения по заявка на МВР;

3. комуникационната среда, изграждана от Министерството на вътрешните работи, както и на други ведомства и организации;

4. радиочестотния ресурс, разпределен за нуждите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия на национално ниво се извършва по разпореждане на министър-председателя, министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР, а на областно и общинско ниво - от областния управител и/или кмета на община по предложение на директора на ГДПБЗН или директора на съответната РДПБЗН.

(2) Ранното предупреждение и оповестяване при бедствия по ЛСО може да се извърши и с разрешение от ръководител на обект по чл. 5, т. 5 или от упълномощено от него лице.

(3) Ранното предупреждение и оповестяване при бедствия и въздушна опасност се извършва от:

1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) оперативните дежурни в НОЦ на ГДПБЗН - МВР или в ОЦ на РДПБЗН;

2. дежурните длъжностни лица в областните и общинските администрации, кметствата и в обекти и производства по чл. 5, т. 5.


Глава втора.
РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

Чл. 8. (1) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) е предназначена за индивидуално предупреждение и оповестяване в зависимост от:

1. вида и мащабите на бедствията;

2. нормативно определените правомощия на органите на изпълнителната власт на различните нива на управление;

3. правомощията на длъжностните лица в администрациите на съответните органи на изпълнителната власт;

4. специфичните функции или предмет на дейност на съставните части на ЕСС.

(2) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС функционира чрез въведени бази данни, разпределени по утвърдени от министъра на вътрешните работи схеми, които с оглед на посоченото в ал. 1 предназначение на системата включват групи за оповестяване, длъжностни лица за оповестяване в групите и приоритети при оповестяването.

(3) Органите на изпълнителната власт и ръководителите на съставните части на ЕСС, включени в групите за оповестяване, са длъжни при промяна в едномесечен срок да предоставят и актуализират данните за длъжностните лица от подчинените им структури, включени в групите за оповестяване. Данните се изпращат в Министерството на вътрешните работи.

Чл. 9. (1) На национално ниво групите за оповестяване са:

1. президентът, министър-председателят, председателят на Народното събрание и министрите;

2. органите на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията;

3. националният щаб по чл. 62а, ал. 2 ЗЗБ;

4. администрациите на органите по т. 1 и 2.

(2) На областно и общинско ниво групите за оповестяване са:

1. областният управител и областната администрация;

2. щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия;

3. кметът и общинската администрация;

4. щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;

5. кметът или кметският наместник;

6. съставните части на ЕСС на областно и общинско ниво;

7. общата група, включваща лицата от групите по т. 1 - 6.

Чл. 10. (1) Длъжностните лица, включени в групите, се разпределят по приоритети за реда, по който ще бъдат оповестявани, съобразно заеманата длъжност, функции и отговорност.

(2) Приоритетите в групата са степенувани във възходящ ред от 1 до 9, като лицата в групата с един и същ приоритет се оповестяват едновременно.

(3) За всяко лице в групата се въвеждат до 4 телефонни номера. В случай на оповестяване на първия въведен номер системата спира избирането на следващите номера, въведени за лицето.

(4) Лицето удостоверява прослушването на съобщението чрез въвеждане на персонален идентификационен номер, предоставен му от администратора на системата.

(5) Лицата, които не са прослушали съобщението по реда на ал. 4, се оповестяват отново на въведените номера до два пъти.

(6) В системата се регистрира и архивира извършеното оповестяване.

Чл. 11. Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС са алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС на национално ниво се осъществява от НКВ в НОЦ към ГДПБЗН - МВР, а при необходимост - от АКВ в ОЦ към РДПБЗН - Бургас.

(2) При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на национално ниво, ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС се разпорежда от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от него длъжностни лица, включително по искане на компетентния с оглед характера на бедствието министър, направено чрез НОЦ на ГДПБЗН - МВР.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС извън случаите по ал. 2 се извършва по разпореждане на главния секретар на МВР, директора на ГДПБЗН - МВР или директора на съответната РДПБЗН.

Чл. 13. (1) Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОКВ в 28-те ОЦ на ГДПБЗН - МВР.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на посочените в ал. 1 нива, ранното предупреждение и оповестяването се извършва по заповед на областния управител, кмета на засегнатата община или директора на съответната РДПБЗН съгласно плановете за защита при бедствия. Заповедта се изпълнява от съответния ОЦ и се информира НОЦ.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) При възникнала необходимост ранното предупреждение и оповестяване в застрашената/засегнатата територия по чл. 13 се извършва от друг контролен възел по искане на областния управител или кмета по разпореждане на директора на съответната РДПБЗН, от което ще се извърши оповестяването и информирането на НОЦ.

Чл. 15. При възникване на опасност или при настъпило бедствие в обектите по чл. 5, т. 5 ранното предупреждение и оповестяване на длъжностните лица от обекта, областния управител, кмета на застрашената или засегнатата община и оперативния дежурен в съответния ОЦ се извършва чрез ЛСО.

Чл. 16. (1) Искането/разпореждането по чл. 12, ал. 2 и 3 и по чл. 13, ал. 2 трябва да съдържа информация за опасността или за бедствието, както и за органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС, които следва да бъдат уведомени. Искането/разпореждането следва да се потвърди впоследствие в писмена форма.

(2) С разпореждането за ранно предупреждение или оповестяване се определят групите по чл. 9 и длъжностните лица за оповестяване, както и начинът на свързване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) След извършеното ранно предупреждение или оповестяване незабавно се изпраща писмен доклад до директора на ГДПБЗН - МВР от оперативния дежурен в НОЦ или до началника на РДПБЗН и оперативния дежурен в НОЦ на ГДПБЗН - МВР от дежурния в ОЦ на съответната РДПБЗН.


Глава трета.
РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Чл. 17. (1) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация.

(2) Акустичните сигнали и гласовата информация се излъчват от крайни акустични устройства (сирени).

(3) Крайните акустични устройства и/или елементи на системата могат да се разполагат безвъзмездно в недвижими имоти - частна, общинска или държавна собственост, като се осигурява електрическото им захранване и достъпът до тях за срока на експлоатацията им.

Чл. 18. (1) За едновременното предупреждение и оповестяване на големи групи хора за предстоящо или настъпило бедствие се излъчва национален сигнал за тревога с характеристики, определени в приложение № 1.

(2) Гласовата информация към сигнала по ал. 1 включва предварително записани съобщения - единни за страната - за вида опасност, и последващи съобщения за конкретната ситуация.

(3) Предварително записаните съобщения по ал. 2 се излъчват неколкократно във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от .......! Опасност от ........! Опасност от .........!", като основните видове опасности са определени в приложение № 2.

(4) Последващите гласови съобщения на живо за конкретната ситуация съдържат:

1. информация относно характеристиките на бедствието - произход, мащаби, прогноза за развитие;

2. указания за поведение и действия на населението.

Чл. 19. (1) За край на тревогата се излъчва национален сигнал с характеристики, определени в приложение № 3.

(2) След подаване на сигнала по ал. 1 се излъчва неколкократно гласова информация със съобщение във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Край на тревогата! Край на тревогата! Край на тревогата!".

(3) При необходимост се излъчва и допълнителна информация.

Чл. 20. (1) Ранното предупреждение и оповестяването на населението на национално ниво се осъществява от НКВ в НОЦ на ГДПБЗН - МВР, а при необходимост - от АКВ.

(2) При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на национално ниво, ранното предупреждение и оповестяването на населението се разпорежда от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от него длъжностни лица, включително по искане на компетентния с оглед характера на бедствието министър, направено чрез НОЦ на ГДПБЗН - МВР.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Ранното предупреждение и оповестяването на населението извън случаите по ал. 2 се извършва по заповед на директора на съответната РДПБЗН.

(4) При възникване на необходимост от оповестяване на населението в две и повече общини от различни области оповестяването се осъществява от НОЦ на ГДПБЗН по реда на ал. 2.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) При опасност или възникване на бедствие на територията на област или на част от нея ранното предупреждение и оповестяване на населението се извършва по заповед на областния управител или на директора на съответната РДПБЗН.

(2) При задействане на сирените чрез ОКВ/НКВ съответният дежурен изпраща доклад от системата до областния управител и до НОЦ на ГДПБЗН.

Чл. 22. (1) При опасност или възникване на бедствие на цялата или на част от територията на една община ранното предупреждение и оповестяването на населението се осъществява със задействане на сирените и излъчване на гласови съобщения от дежурния в съответния ОКВ в ОЦ.

(2) Кметът на община може да задейства сирените на територията на общинския център чрез ЛКП или да поиска задействането им чрез съответния ОКВ.

(3) Кметът на кметство или на населено място може да задейства сирените на територията на кметството или на населеното място чрез ЛКП или да поиска задействането им чрез съответния ОКВ.

(4) Кметът на кметство или на населено място може да задейства само една сирена от контролния кабинет на самата сирена и да оповести населението чрез акустичен сигнал и гласова информация - последващи съобщения за конкретната ситуация.

Чл. 23. (1) Националният контролен възел/алтернативният контролен възел и ОКВ при необходимост могат да извършват ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно и общинско ниво, кметство и населено място.

(2) При задействане на сирените чрез ОКВ/АКВ оперативният дежурен изпраща доклад от системата до областния управител, кмета на общината и до НОЦ.

Чл. 24. (1) Юридическите лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи І, ІІ и ІІІ категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие, изграждат и поддържат локални системи за оповестяване на населението в застрашените населени места съгласувано с МВР и имат задължението да ги интегрират с НСРПО.

(2) При възникване на производствена авария лицата по ал. 1 са длъжни незабавно да съобщят за нея на съответния ОЦ и на кмета на непосредствено застрашената община и да оповестят населението й.

Чл. 25. Системите за ранно предупреждение на населението в населените места, попадащи в зоната за превантивни защитни мерки около атомните електрически централи, в 30-километровия радиус се изграждат и поддържат в готовност от:

1. лицензианта (оператора), експлоатиращ ядреното съоръжение в зоната с условен радиус 12 км с център - самото съоръжение;

2. структурите на Министерството на вътрешните работи в съответните региони/области в пръстена, разположен между 12-километровия и 30-километровия радиус от центъра на съоръжението.

Чл. 26. (1) Длъжностните лица, разпоредили ранно предупреждение и оповестяване на населението, предоставят в писмен вид информация за опасността от възникване или за възникналото бедствие на електронните медии.

(2) Информацията по ал. 1 се излъчва от електронните медии и чрез други технически средства безплатно, незабавно и без изменение на съдържанието и смисъла й с толкова повторения, колкото е необходимо.


Глава четвърта.
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПРИ ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ

Чл. 27. Оповестяването на населението при въздушна опасност се осъществява чрез единни за страната сигнали за "Въздушна опасност" (ВО) и "Отбой въздушна опасност" (ОВО) с характеристики съгласно приложения № 4 и 5.

Чл. 28. Оповестяването за ВО и ОВО се извършва по:

1. подсистема "Сирени" от техническия комплекс за оповестяване (ТКО) на автоматизираната система за оповестяване (АСО) на ГДПБЗН - МВР съгласно схемата в приложение № 6а (поверително, неразделна част от приложение № 6);

2. системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението съгласно схемата в приложение № 6б (поверително, неразделна част от приложение № 6);

3. системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС съгласно схемата в приложение № 6в (поверително, неразделна част от приложение № 6);

4. Българското национално радио (БНР);

5. Българската национална телевизия (БНТ).

Чл. 29. За оповестяването за ВО и ОВО се ползва комуникационната среда за разпространение на сигналите на:

1. Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;

2. предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги;

3. защитените оперативни центрове.

Чл. 30. Информацията за ВО и ОВО по БНР се излъчва незабавно, безвъзмездно и без изменение на съдържанието и смисъла й, като се прекъсва предаването, което тече в момента.

Чл. 31. Оповестяването за ВО по БНТ - анимиран видеоклип, съгласно приложение № 6г (неразделна част от приложение № 6), както и последваща информация се излъчва незабавно и безвъзмездно.

Чл. 32. За усвояване на реда за оповестяване за ВО и ОВО в мирно време по БНТ се провеждат тренировки, като се излъчва само видеосигнал съгласно приложение № 6д (поверително, неразделна част от приложение № 6).

Чл. 33. Предаването на сигналите за ВО и ОВО до населението и техническата поддръжка на системите се осигуряват от министъра на вътрешните работи, ръководителите на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, БНР, БНТ и от другите предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Чл. 34. Системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението излъчват акустичния сигнал "Въздушна опасност" всяка година на 2 юни в 12,00 ч. в продължение на две минути.

Чл. 35. Редът за оповестяване при ВО се урежда съгласно приложение № 6 (поверително).


Глава пета.
ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл. 36. (1) Министърът на вътрешните работи организира изграждането, поддържането и администрирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, провеждането на информационна кампания за населението и обучение на длъжностните лица за работа със системата.

(2) Министърът на вътрешните работи дава методически указания и препоръки за изграждането и функционирането на НСРПО и интегрираните ЛСО в обектите по чл. 35 и 36 ЗЗБ, съгласува етапите на инвестиционното проектиране и следи за изпълнението им.

Чл. 37. (1) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 13,00 ч. - чрез задействане на акустичните сигнали по чл. 18 и 19.

(2) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС се тества чрез предварително записано съобщение два пъти годишно.

(3) Министърът на вътрешните работи може да отмени/отложи провеждането на тестовете на НСРПО.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Ранното предупреждение" е предоставяне на своевременна и ефективна информация за приближаваща или непосредствена опасност от възникване на бедствие или въздушна опасност на определен кръг лица - органи на изпълнителната власт, на сили за реагиране на Единната спасителна система и на населението, които с оглед на нормативно определените им функции или опасност от засягане трябва да повишат готовността си за реагиране и да предприемат необходимите предпазни мерки.

2. "Оповестяването" е уведомяване на определен кръг лица - органи на изпълнителната власт, сили за реагиране на Единната спасителна система и населението, които с оглед на нормативно определените им функции или засягане от възникналото бедствие или въздушна опасност трябва да предприемат необходимите действия за овладяване и преодоляване на последиците и да изпълнят разпоредените мерки и действия.

3. "Алармирането" е изпращане на предварително записано съобщение по приложение № 7 до лицата в групите при опасност от възникване или за възникнало бедствие или въздушна опасност.

4. "Спешно свързване с лице" е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.

5. "Спешна конференция" е паралелното избиране на предварително определени лица, които се включват в конферентна връзка с цел координация на действията и вземане на решение за реагиране на дадено събитие.

6. "Планирана конференция за определен час" е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.

7. "Въздушна опасност" е реална или потенциална опасност от въздушно нападение.

8. "Отбой въздушна опасност" е отпадане на реалната или потенциалната опасност от въздушно нападение.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Наредбата се приема на основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за защита при бедствия.

§ 3. Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се планира, проектира и изгражда поетапно от МВР по приета програма от Министерския съвет до покриване територията на страната.

§ 4. Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението задължително трябва да отговаря на приетите европейски норми и стандарти, както следва:

1. крайните акустични устройства (сирените) и апаратурата в контролните възли да отговарят на всички изисквания за електромагнитна съвместимост и да нямат излъчвания, вредни за живота и здравето на населението;

2. всички компоненти на системата да отговарят на стандартите за "Електромагнитна съвместимост (EMC)", Част 3-2 (EN 61000-3-2) и Част 3-3 (EN 61000-3-3), "Параметри на радиочестотни смущения - граници и методи на измерванията за индустриална, научна и медицинска апаратура" (EN 55011), "Алармени системи Част 4: Електромагнитна съвместимост" (EN 50130-4), "Стационарни звукови сигнализационни устройства за външен монтаж", Част 1: Акустично определяне на нивата на звукоизлъчване (ISO 13475-1) и Част 2: Методи за точно определяне на нивата на звукоизлъчване (ISO 13475-2);

3. всички компоненти на системата да са маркирани със "CE".

§ 5. Юридическите лица и едноличните търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи І, ІІ и ІІІ категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие, представят до 30 януари всяка година в МВР доклад за състоянието и готовността на ЛСО за изпълнение на функциите й.

§ 6. На основание чл. 52г, ал. 2, т. 3 ЗМВР във връзка с изпълнението на чл. 127л, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) органите за пожарна безопасност и защита на населението извършват превантивен контрол по ЛСО, готовността им за реагиране и предприемане на необходимите мерки.

§ 7. До окончателното изграждане на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението сигналите по чл. 27 в населените места, където системата не е изградена, се подават по досега съществуващите системи.

§ 8. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на вътрешните работи.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)


§ 29. В Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 20 от 2012 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Навсякъде в наредбата думите "началника на съответното ОУПБЗН", "ОУПБЗН", "началниците на съответните ОУПБЗН" и "съответното ОУПБЗН" се заменят съответно с "директора на съответната РДПБЗН", "РДПБЗН", "директорите на съответните РДПБЗН" и "съответната РДПБЗН".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 18, ал. 1


Национален сигнал за тревога

Сигналът е непрекъснат вой на електронни/акустични сирени с продължителност от 3 (три) минути (± 10 s) със скокообразно изменение на честотата през 2 (две) секунди (± 0,2 s) с честота от 700 (± 20) до 1000 (± 30) Hz.

Приложение № 2 към чл. 18, ал. 3
Основните видове опасности са:

1. наводнение;

2. пожар;

3. химическо замърсяване;

4. биологично замърсяване;

5. радиоактивно замърсяване;

6. ураган;

7. снежни бури, снегонавявания и обледенявания.

Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1
Национален сигнал за край на тревогата

Сигналът е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz.

Приложение № 4 към чл. 27
Сигнал "Въздушна опасност"

Сигналът "Въздушна опасност" е прекъснат вой на електромеханични и/или електронни/акустични сирени в продължение на 3 (три) минути (± 10 s) с плавно изменящ се звук през 15 (± 1 s) с честота от 140 (± 20) Hz до 415 (± 35) Hz.

Приложение № 5 към чл. 27
Сигнал "Отбой въздушна опасност"

Сигналът е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz.

Приложение № 6 към чл. 35
(поверително)

Приложение № 6a към чл. 28, т. 1


(поверително, неразделна част от приложение № 6)

Приложение № 6б към чл. 28, т. 2


(поверително, неразделна част от приложение № 6)

Приложение № 6в към чл. 28, т. 3


(поверително, неразделна част от приложение № 6)

Приложение № 6г към чл. 31


(поверително, неразделна част от приложение № 6)

Приложение № 6д към чл. 32


(поверително, неразделна част от приложение № 6)

Приложение № 7 към § 1, т. 3


Предварително записани съобщения до лицата в групите при опасност от възникване или за възникнало бедствие:
1. При тренировка:

а) за проверка на готовността на органите на изпълнителната власт

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!"

"Внимание, за тренировка, явете се на работното си място!

Внимание, за тренировка, явете се на работното си място!

Внимание, за тренировка, явете се на работното си място!";

б) за технически тест на системата:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!"

"Внимание, извършва се техническа проверка!

Внимание, извършва се техническа проверка!

Внимание, извършва се техническа проверка!".

2. При бедствия:

а) земетресение:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, земетресение!

Внимание, земетресение!

Внимание, земетресение!";

б) авария в АЕЦ:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, авария в АЕЦ!

Внимание, авария в АЕЦ!

Внимание, авария в АЕЦ!";

в) опасност от наводнение:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, опасност от наводнение!

Внимание, опасност от наводнение!

Внимание, опасност от наводнение!";

г) наводнение:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, наводнение!

Внимание, наводнение!

Внимание, наводнение!";

д) пожари:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, пожар!

Внимание, пожар!

Внимание, пожар!";

е) химическа авария:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, химическа авария!

Внимание, химическа авария!

Внимание, химическа авария!";

ж) радиационна авария:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, радиационна авария!

Внимание, радиационна авария!

Внимание, радиационна авария!";

з) зимна обстановка:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!

Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!

Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!";

и) опасност от силни ветрове/бури:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, опасност от ураган!

Внимание, опасност от ураган!

Внимание, опасност от ураган!";

к) транспортни инциденти:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, транспортен инцидент!

Внимание, транспортен инцидент!

Внимание, транспортен инцидент!";

л) терористични актове:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, опасност от терористичен акт!

Внимание, опасност от терористичен акт!

Внимание, опасност от терористичен акт!";

м) терористични актове:

"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:

"Внимание, извършен е терористичен акт!Внимание, извършен е терористичен акт!

Внимание, извършен е терористичен акт!".
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
rdonlyres -> Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница