Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срокДата16.10.2018
Размер71.87 Kb.
#89501
Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок

Обн., ДВ, бр. 24 от 23 март 2004 г., в сила от 1 април 2004 г.


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за ползване на пътна инфраструктура-републикански пътища или части от републикански пътища на Република България, определени от Министерския съвет, от страна на потребители за определен срок срещу заплащане на винетна такса.

(2) Ползването на републиканските пътища на Република България включва движението

и/или паркирането на пътни превозни средства по републиканските пътища или по техни участъци.

(3) Потребители на републиканските пътища на Република България са:

1. физически лица и юридически лица, които използват републиканските пътища с пътни превозни средства, регистрирани в Република България, наричани по-нататък "местни потребители";

2. физически лица и юридически лица, които използват републиканските пътища с пътни превозни средства, регистрирани в други страни, наричани по-нататък "чуждестранни потребители".
Чл. 2. Винетната такса на територията на Република България се заплаща в левове. Чуждестранните потребители могат да заплащат винетна такса при влизането си в Република България на съответния граничен пункт в щатски долари или в евро.


Чл. 3. Собственикът или ползвателят на пътно превозно средство има право да ползва републиканските пътища на Република България, като преминава по тях или по техни участъци с пътното превозно средство само когато е заплатена винетна такса за съответния период и на пътното превозно средство е поставена валидна винетка.


Чл. 4. (1) Винетната такса се заплаща от всяко българско или чуждестранно физическо лице или юридическо лице-собственик или ползвател на пътно превозно средство, което за определен период ще ползва републиканските пътища или техни участъци.

(2) Ползвател на пътното превозно средство е всяко лице, което е различно от собственика и фактически ползва пътното превозно средство, което се движи по републиканските пътища, определени от Министерския съвет за платено ползване.
Чл. 5. Пътните превозни средства по чл. 10б от Закона за пътищата ползват републиканските пътища на Република България или техни участъци, без да дължат винетна такса, когато са със специално предназначение и/или имат трайно прикрепени устройства, позволяващи подаване на светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена лампа и специален звуков сигнал.


Чл. 6. Изпълнителна агенция "Пътища" към министъра на регионалното развитие и благоустройството осъществява цялостната дейност по практическото прилагане, въвеждането, функционирането и контрола на винетната система.


Глава втора

ВИНЕТКИ

Раздел I

Видове винетки

Чл. 7. (1) Срещу заплащане на винетната такса, определена с Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г. и бр. 114 от 2003 г.), на потребителя се издават платежен документ и винетка-винетен стикер, които доказват правото на ползване на републиканските пътища за определен период.

(2) Винетките са годишна, месечна и седмична.

(3) Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари следващата година.

(4) Месечната винетка е с валидност един календарен месец считано от датата на издаването й.

(5) Седмичната винетка е с валидност 7 дни считано от датата на издаването й.


Чл. 8. За различните категории пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата се издават различни винетки по чл. 7, ал. 2.


Чл. 9. (1) Пътни превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се считат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси, независимо от броя на осите и от това, дали полуремаркето е прикачено или не.

(2) В случаите, когато пътно превозно средство по чл. 10а, ал. 7, т. 2 от Закона за пътищата, без тези, предназначени за превоз на пътници, се движи с прикачено ремарке, потребителят е длъжен да заплати допълнителна винетна такса, като закупи втора винетка по чл. 7, ал. 2 за същата категория пътно превозно средство независимо от броя на осите на ремаркето, за срока на ползване на републиканските пътища от пътното превозно средство с прикаченото ремарке.
Чл. 10. (1) Винетният стикер е удостоверителен знак, който се поставя на мястото, определено в чл. 11, ал. 1, в превозното средство, за което е предназначен, и неговото наличие е основание за допускане на съответното превозно средство до движение по републиканските пътища на Република България или до техни участъци, определени от Министерския съвет.

(2) Водачите на моторни превозни средства са длъжни незабавно да свалят винетните стикери с изтекъл срок.
Чл. 11. (1) Винетката се състои от две части-едната част-винетен стикер, се залепва на видно място на долния десен ъгъл на предното стъкло на пътното превозно средство, а другата част се съхранява от водача на пътното превозно средство и е доказателство за платената винетна такса за ползване на републиканските пътища.

(2) При унищожаване на залепената част от годишния винетен стикер в резултат на производствен дефект на винетката или счупване на предното стъкло и при предявяване на втората част от годишната винетка се издава дубликат, валиден до изтичането на срока на първоначално издадения винетен стикер.

(3) Счупването на предното стъкло се установява с констативен акт на КАТ, а производственият дефект на винетката-при оглед, извършен от представители на областните звена на Изпълнителна агенция "Пътища".

(4) Производството за издаване на дубликат започва от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с молба до ръководителя на областното звено на Изпълнителна агенция "Пътища", към което се прилагат копие от акта за собственост или ползване на пътното превозно средство, актът за констатиране на счупването или производствения дефект, втората част от годишния винетен стикер и частта, която е била залепена на счупеното стъкло, или частта с фабричния дефект (отлепена след извършване на огледа за установяване на нейната негодност).
Чл. 12. Винетните стикери, материализиращи различните видове винетки, се различават в зависимост от вида на пътното превозно средство, за което са предназначени, и от срока, за който е платена винетната такса.


Чл. 13. Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобрява графичното оформление на различните групи и видове винетки.


Чл. 14. Валидизацията на месечната и седмичната винетка представлява маркировка, направена с механично устройство на предвидените за това места, в съответствие с годината, месеца и датата, от които стартира валидността на винетката, в зависимост от категорията на превозното средство и продължителността на валидност.


Чл. 15. Валидизацията на месечните и седмичните винетки се извършва от продавача въз основа на данните за вида на превозното средство и срока, за който ще бъде винетката, предоставени от платеца на негова собствена отговорност.


Чл. 16. Запазването на целостта на винетния стикер, съответстваща на категорията на превозното средство и продължителността на валидност, както и на втората част съгласно чл. 11, ал. 1 е задължение на водача на превозното средство.


Раздел II

Начин на разпространение и продажба на винетките

Чл. 17. Различните групи и видове винетки могат да се закупуват от централното управление, от областните управления и от граничните бюра на Изпълнителна агенция "Пътища", посочени в приложението, или от дистрибутори въз основа на сключен договор с Изпълнителна агенция "Пътища".


Чл. 18. (1) В случай че при напускане на страната се установи, че чуждестранен потребител е превишил периода на ползване на републиканските пътища, за който е заплатил винетна такса, той е длъжен да заплати стойността на винетката за превишения период, но не по-малко от стойността на едноседмична винетка.

(2) В случай че при напускане на страната се установи, че местен потребител не е заплатил винетна такса, той задължително заплаща стойността на едноседмична винетка, освен когато постоянният адрес на потребителя е в населеното място, на чиято територия се намира съответният граничен пункт.
Глава трета

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 19. (1) Ползването на републиканските пътища на Република България или на техни участъци от пътно превозно средство, което не е снабдено с валидна винетка, е административно нарушение и се санкционира по реда на чл. 179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

(2) Валидна винетка е тази, която съответства на вида на пътното превозно средство, на което е поставена, и чийто срок на действие съвпада със срока на ползване на съответния републикански път или негов участък, и която съдържа всички реквизити, които се изискват за графичното оформяне на винетките.(3) Контролът по изпълнение на задължението за заплащане на винетна такса за ползване на републиканските пътища или техни участъци на територията на Република България се организира от органите на Дирекцията на Национална служба "Полиция"-КАТ, на Министерството на вътрешните работи.

(4) Контролът по изпълнение на задължението за заплащане на винетна такса за ползване на републиканските пътища или техни участъци на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България се осъществява от граничните звена на Изпълнителна агенция "Пътища".
Каталог: docs files
docs files -> Наредба №4 от 14 август 2003 г за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради
docs files -> Дв бр. 37 от 22 Април 2003г., попр дв б
docs files -> Наредба №8 от 28 декември 2004 Г. За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
docs files -> Евгения вълкова началник на рио
docs files -> З а к о н за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
docs files -> Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
docs files -> Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница