Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията наДата19.11.2018
Размер73 Kb.
ПРОЕКТ!

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ
НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА


ОБЩИНА КАМЕНО

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази Наредба се определя редът и условията за прием на деца, отписване и преместване на деца в общинските детски градини /ДГ/ на територията на Община Камено.

Чл.2. Настоящата Наредба обхваща процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца от детски градини на територията на Община Камено.

Чл.3. Детските градини са институции в системата на предучилищното и училищното образование, в които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас.

/1/ В детската градина по преценка на родителя, както и при наличие на свободни места, може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването /чл.57, ал.2 от ЗПУО/.

/2/ Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с началото в годината на навършване на 5 годишна възраст на детето / чл.8, ал.1 от ЗПУО /.

Чл.4. Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

/1/ първа възрастова група-З-4-годишни, а в случаите на чл.3, ал. 2 - 2 -4 годишни;

/2/ втора възрастова група - 4-5 годишни;

/3/ трета подготвителна възрастова група - 5-6-годишни;

/4/ четвърта подготвителна възрастова група - 6-7-годишни.

Чл.5. Деца, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват в класиране за първа възрастова група.

Чл.6. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.

Чл.7. Записването на децата в детските градини на територията на община Камено се осъществява по желание на родителите/настойниците, както и лицата, при които са настанени за отглеждане деца по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето:

/1/ близки / роднини

/2/ приемни семейства
РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

Чл.8. Свободните места за прием на децата в детската градина през учебната година, се обявяват от директора на съответната детска градина на информационните табла на съответните детски градини, непосредствено след освобождаване на място.

Чл.9. Свободни места в детските градини са местата в рамките на определения брой групи и брой на децата в група, който се определя от директора след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на общинските детски градини /чл.60, ал. З от ЗПУО/.

Чл.10. Родителите на всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските детски градини на територията на община Камено подават заявление с всички необходими данни до директора на съответното детско заведение, като получават входящ номер.

Чл.11. Записването се осъществява от родителя /настойника на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация.

Чл.12. В детските градини, молбите/заявленията за постъпване се приемат целогодишно, след обявяване на свободни места за прием.

Чл.13. Записването се извършва от директора на общинската детска градина след проверка на подадените от родителя задължителни документи, удостоверяващи обстоятелствата за ползване на преференции.

Чл.14. (1).При записване родителят/настойникът представя следните задължителни документи:

/1/попълнено заявление по образец /предоставя се от директора на детската градина/;

/2/представят се оригинал на удостоверението за раждане на детето, като ксерокопието остава в детското заведение;

/З/Документ за наличие и/или липса на задължения към Община Камено

/4/Документ за платена такса в общинските детските градини на територията на Община Камено за децата от семейството- служебна бележка.

(2) В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка. Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

(3) При подадени повече заявления, отколкото са свободните места, приемът става по реда на постъпване на заявленията, отчитайки децата с предимство, по смисъла на чл.15 от тази Наредба и чл.192 от ЗПУО.

Чл.15. Деца със специални образователни потребности /СОП/ и хронични заболявания се приемат с предимство пред всички останали след предоставяне на необходимите документи /чл.192,ал.2 от ЗПУО/.

Чл.16. Към заявлението за прием се прилагат и следните документи, доказващи ползване на предимство при извършване на класирането:

/1/ Документ за заболявания на детето съгласно Наредба за медицинска експертиза за работоспособността до 16 г. Удостоверява се с документ от ТЕЛК при над 50% трайна намалена работоспособност. При деца с експертно решение от ТЕЛК, в което е посочено изрично „с чужда помощ”, престоят на придружителя са регламентира с Правилника за вътрешния трудов ред на всяко детско заведение;

/2/ Документ, удостоверяващ наличие на други деца в семейството с тежки заболявания и с над 70 % трайна намалена работоспособност ТЕЛК/НЕЛК/, които не са настанени в други социални институции;

/3/ Решение на ТЕЛК за степен на увреждане над 70% на един от родителите на детето;

/4/ Акт или актове за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци;

/5/ Акт за смърт на родителя или родителите, ако детето е сирак или полусирак;

/6/ Документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето, че е налице предимство по: чл.4, ал1, т.2 - „настаняване в семейство на роднини и близки”, т.7 - „полицейска закрила” , „Център за настаняване от семеен тип” /с документ от съответната институция/.

Чл.17. Посочените предимства се ползват от децата само при представяне на пълен комплект от задължителни и допълнителни документи на единия от родителите.

Чл.18. При непредставяне на документ за ползване на предимство, записването на детето се извършва по общия ред.

Чл.19. Родителят /настойникът/ се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в детската градина.

Чл.20.Родителите /настойниците/ се запознават със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в общинска детска градина:

/1/ здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

/2/ еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по - рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

/3/ изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детска ясла и едноседмичен срок за детските градини;

/4/ данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;/5/ Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се приемат в детските заведения, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България;

/6/ медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по - късно от 3 дни преди постъпване на детето в детска градина.

Чл.21. Децата, които не постъпят в детската градина по неуважителни причини след записване през текущата година и не са подлежащи на задължително обучение, отпадат от списъчния състав на детската градина.

Чл.22. За ползването на детската градина се заплащат ежемесечни такси съгласно Наредба за ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО .
РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

Чл.23. Децата в детските градини на територията на община Камено се отписват:

/1/ по желание на родителите /настойниците/ със заявление до директора;

/2/ децата от детските градини се изписват от детското заведение по желание на родителите, но не по-късно от 01 юни в годината на постъпването им в първи клас или в ПГ към училищата.

Чл.24. Отписването задължително се отразява от директора на детската градина, съгласно нормативната уредба.
РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

Чл.25. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място в другите детски градини на територията на Общината и при подадени писмено заявление на родителя /настойника/.

Чл.26. При преместването от една детска градина в друга задължително се издава удостоверение за платени такси в детската градина. Не се приема дете в другата детска градина на територията на общината без съответния документ.
РАЗДЕЛ V. OPГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Чл.27. Всеки директор на общинска детска градина изработва правилник за дейността на детската градина или изменя и допълва съществуващия, като съобрази изискванията на настоящата наредба, и веднага го поставя на видно място в сградата на детската градина.

Чл.28. При намаляване броя на децата през учебната година под 12 в група същата се слива с друга такава, със заповед на директора на детската градина, с цел създаване на рационална организация за използване на финансов и човешки ресурс.

Чл.29. В рамките на една детска градина директорът определя начина на сливане на групите при необходимост.

Чл.30. До 30 април всяка година родителите или настойниците на децата от подготвителна групи (на 6 г.) в общинска детска градина подават молби до нейния директор за желанието детето им да посещава детската градина през летния период, конкретизирайки времето на посещение.

Чл.31. Директорите на общинските детски градини в община Камено организират през летния период дежурни групи. В случай че децата, реално посещаващи дежурната група, трайно паднат под 10 през месеците юли и август, се обявява за ваканция със заповед на кмета на общината по предложение на директора на детската градина.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. С настоящата наредба се въвеждат изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.


РАЗДЕЛ VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община КАМЕНО е разработена на основание чл.59, ал.1 от Закона на предучилищното и училищното образование и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

§2. Учебната година в предучилищното образование съгл.чл.63, ал 2 от ЗПУО започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време е в периода от 15 септември да 31 май на следващата календарна година, а неучебното време от 1 юни до 14 септември.

Посещението на децата в детското заведение се организира след писмено заявено желание от родителите.§3. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет - гр.Камено с решение №……… по протокол №…….. от ……… 2016 г. и влиза в сила след влизане в сила на Решението на Общински съвет – Камено.

Същата, може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински съвет Камено.


Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница