Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане


Раздел IV. Експлоатация на бутилкистраница5/6
Дата25.07.2016
Размер1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6
Раздел IV.
Експлоатация на бутилки

Чл. 224. Около напълнени с флуиди от група 1 бутилки, разположени в производствени помещения, трябва да се осигури защитна зона с размери съгласно приложение № 6, в която не трябва да се допуска:

1. ползване на източници на открит огън или искри, ако бутилките са напълнени с експлозивни, изключително запалими, лесно запалими, запалими или оксидиращи флуиди;

2. складиране на леснозапалими материали;

3. достъп на лица без лични предпазни средства, ако бутилките са напълнени със силно токсични или токсични флуиди.

Чл. 225. (1) Бутилките с газ трябва да отстоят от:

1. отоплителни радиатори - най-малко на 1 m;

2. съоръжения със скрит пламък - най-малко на 1,5 m;

3. пещи и други източници с открит огън - най-малко на 5 m.

(2) Не се допуска елементите на бутилките да получават локални прегрявания над 50°С.

Чл. 226. Транспортирането, товаренето и разтоварването на бутилки се извършва съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) или Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID).

Чл. 227. Не се допуска използването на открит огън, нагревателни уреди и нагрети над 50°С флуиди за размразяване на вентили на бутилки и редуцир-вентили.

Чл. 228. При констатиране на пропуски на флуид от група 1 експлоатацията на бутилките, бутилковите инсталации или батериите от бутилки трябва да се прекрати незабавно.
Раздел V.
Експлоатация на пълначни станции

Чл. 229. Резервоари за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове трябва да се пълнят в пълначни станции, които отговарят на изискванията на наредбата и на които е извършена проверка съгласно чл. 278.

Чл. 230. (1) Редът за транспортиране, товарене, разтоварване, съхранение и пълнене на резервоари със сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове трябва да е определен в инструкция на пълначната станция.

(2) Инструкцията по ал. 1 не трябва да противоречи на изискванията относно транспортирането, товаренето и разтоварването, определени в Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) или Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID).

Чл. 231. В пълначните станции трябва да се пълнят само бутилки:

1. които са собственост на търговеца, който стопанисва пълначната станция;

2. които не са собственост на търговеца, който стопанисва пълначната станция, но пълненето, поддръжката и периодичната проверка на бутилките са под негов контрол;

3. които не са собственост на търговеца, който стопанисва пълначната станция, но пълненето, поддръжката и периодичната проверка на бутилките са под контрола на търговеца, разпространяващ газовете.

Чл. 232. В газоснабдителните пунктове по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове могат да се пълнят бутилки с втечнени въглеводородни газове с вместимост до 5 dm3, които не са под контрола на търговеца, който стопанисва газоснабдителния пункт.

Чл. 233. С газ могат да се пълнят само резервоари, на които:

1. е маркирана масата и вместимостта им - за резервоари за втечнени газове;

2. е маркирана идентификацията на газа;

3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) са извършени в съответните срокове проверките и прегледите по чл. 265, ал. 5 и имат нанесена маркировка съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 78 от 2011 г.), когато такава се изисква;

4. няма дефекти и пропуски на газ и не съдържат газ, различен от този, с който ще се пълнят;

5. може да се установи максималното налягане, при което могат да се пълнят, или максималната маса на газа, когато е предвидено да се пълнят по масата на газа.

Чл. 234. Не се допуска масата на газа в резервоарите за втечнени газове при пълнене да превишава масата на газа, определена в Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и от производителя им.

Чл. 235. Налягането, при което се пълнят резервоарите със сгъстени газове, не трябва да превишава определеното в Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и от производителя им.

Чл. 236. (1) Напълнените резервоари трябва да са проверени в пълначната станция за теглото или нивото на напълнения втечнен газ или налягането на сгъстения газ.

(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че:

1. теглото или нивото на втечнения газ в резервоара е по-голямо от посоченото в чл. 234, или

2. налягането на сгъстения газ е по-високо от посоченото в чл. 235, резервоарът трябва да се изпразни в пълначната станция по безопасен начин.

Чл. 237. В пълначните станции трябва да се води дневник за пълненето на резервоарите, в който се записват най-малко следните данни:

1. дата на напълването и номер на резервоара;

2. вместимост, m3;

3. маса на напълнения втечнен или разтворен под налягане газ, kg;

4. крайно налягане на сгъстения газ при напълване на резервоара, МРа.

Чл. 238. Цистерни за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове трябва да се пълнят в пълначни станции, които отговарят на изискванията на наредбата и на които е извършена проверка съгласно чл. 278.

Чл. 239. (1) Редът за транспортиране, товарене, разтоварване, съхранение и пълнене на цистерните със сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове трябва да е определен в инструкция на пълначната станция.

(2) Инструкцията по ал. 1 не трябва да противоречи на изискванията относно транспортирането, товаренето и разтоварването, определени в Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) или Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID).

Чл. 240. (1) С газ могат да се пълнят само цистерни, които имат маркировки за:

1. масата на празната цистерна;

2. максимално допустимата маса на втечнения газ;

3. максимално допустимото работно налягане на сгъстения газ в цистерната;

4. минималната и максималната допустима работна температура;

5. идентификацията на газа;

6. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.

(2) Не трябва да се допуска да се пълнят цистерни:

1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) на които не е извършено оценяване на съответствието, ново оценяване на съответствието или проверки и прегледи съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане;

2. които имат пропуски на газ;

3. които съдържат газ, различен от този, с който ще се пълнят.

Чл. 241. На напълнените с газ цистерни трябва да се извършва проверка на масата или нивото на напълнения втечнен газ или налягането на сгъстения газ в нея. Когато се установи, че те са по-големи от маркираните съгласно чл. 240, ал. 1, т. 2 и 3, цистерната трябва да се изпразни в пълначната станция по безопасен начин.

Чл. 242. В пълначните станции трябва да се води дневник за пълненето на цистерните, в който се записват най-малко следните данни:

1. дата на напълване и фабричният номер на цистерната;

2. вместимост, m3;

3. маса на напълнения втечнен или разтворен под налягане газ, kg;

4. крайно налягане на сгъстения газ при напълване на цистерната, МРа.


Раздел VI.
Експлоатация на тръбопроводи за водна пара и гореща вода

Чл. 243. Персоналът, който обслужва тръбопроводите за водна пара и гореща вода, най-малко веднъж на смяна трябва да проверява изправността на средствата за измерване, защитите, сигнализациите и блокировките, които са достъпни за визуален контрол.

Чл. 244. (1) (Предишен текст на чл. 244 - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Обслужващият персонал трябва да проверява изправното действие на предпазните клапани при всяко пускане в действие на тръбопроводите и периодично по време на работата им чрез тяхното продухване:

1. най-малко веднъж на смяна - на тръбопроводи с работно налягане до 1,6 МРа;

2. най-малко веднъж на денонощие - на тръбопроводи с работно налягане над 1,6 МРа до 4,0 МРа;

3. в срокове, определени в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП - на тръбопроводи с работно налягане над 4,0 МРа.

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) На предпазните клапани по ал. 1, които не са снабдени с устройство, позволяващо принудителното им отваряне с цел продухване, се извършва проверка на изправното действие и на настройката им по чл. 201, ал. 2, т. 2.

Чл. 245. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Най-малко веднъж на смяна обслужващият персонал трябва да обхожда монтираните надземно или в проходими канали тръбопроводи и да проверява за:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) наличието на пропуски;

2. състоянието на арматурата, уплътненията, фланцовите съединения, предпазните устройства, опорите и подвеските;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) състоянието на заварените и разглобяемите съединения;

4. положението на реперните точки.

Чл. 246. Обслужващият персонал трябва да записва резултатите от извършените проверки по чл. 243 - 245 в дневника по чл. 200.

Чл. 247. Ползвателят, лицето, което отговаря за безопасната експлоатация на тръбопровода, и обслужващият персонал трябва да прекратят незабавно експлоатацията на тръбопровода, когато възникнат недопустими измествания в опорно-окачващата му система или се появят хидравлични удари в тръбопровод за пара.


Раздел VII.
Водоподготовка и водохимичен режим на котли и топлообменници

Чл. 248. (1) Качеството на захранващата и на котловата вода на котлите с топлинна мощност над 0,51 МW и топлообменниците с максимална работна температура на водата над 90°С и на изходящата от тези съоръжения пара трябва да съответстват на изискванията, определени от производителя в техническата документация на съоръжението.

(2) Когато качеството на захранващата вода или котловата вода не е определено от производителя на съоръженията, то трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 7.

Чл. 249. Допустимата дебелина на накипа върху нагревните повърхности на котлите и топлообменниците се определя от производителя им, а ако тя не е определена, ползвателят трябва да прекрати експлоатацията им при дебелина на накипа 1 mm.

Чл. 250. Не се допуска захранване на съоръженията по чл. 248, ал. 1 с вода, която не съответства на изискванията за качество, и експлоатацията на котли и топлообменници с дебелина на накипа върху нагревните им повърхности, по-голяма от 1 mm.
Раздел VIII.
Обследване на аварии и злополуки

Чл. 251. (1) За всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на съоръжение под налягане, неговият ползвател е длъжен да уведоми незабавно регионалния отдел на ГД "ИДТН", като до пристигането на нейни служители взема мерки за оказване на помощ на пострадалите и за предотвратяване на по-нататъшното развитие на аварията.

(2) Ползвателят е длъжен да запази непроменена обстановката, създадена при аварията или злополуката, до идване на служителите на ГД "ИДТН", когато това не крие опасност за развитие на аварията или възникване на нова злополука. Когато се наложи изменение на обстановката, ползвателят представя на служителите писмена справка за извършените изменения и за причините, наложили това.

Чл. 252. Служителите на ГД "ИДТН" обследват причините за възникването на аварията или злополуката и съставят протокол за резултатите от обследването.


Част четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР


Глава първа.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 253. (1) (Предишен текст на чл. 253, доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) Органи за технически надзор на съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1, 3 - 6 са:

1. председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез ГД "ИДТН";

2. лица и структурнообособени части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г. и бр. 40 и 59 от 2006 г.).

(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) Техническите прегледи и проверки на съоръженията по чл. 2, т. 2 се извършват от нотифицирани органи по чл. 8, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Чл. 254. (1) Обектите, в които функционират съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7, се изграждат по инвестиционни проекти, заверени от органите за технически надзор.

(2) Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти по ал. 1 трябва да съответстват на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).

(3) На заверяване подлежат проектните части на инвестиционните проекти във фаза технически и/или работен проект, които се отнасят до монтирането в обектите на съоръженията под налягане.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите по ал. 1, заверяват проектите или отказват да ги заверят и писмено уведомяват за това заявителя в следния срок:

1. 30 дни - за проект на енергиен или отоплителен котел в ТЕЦ;

2. 14 дни - за проектите на обектите, в които функционират до две съоръжения под налягане;

3. 21 дни - за проектите на обектите, в които функционират от 3 до 5 съоръжения под налягане;

4. 28 дни - за проектите на обектите, в които функционират повече от 5 съоръжения под налягане.

(5) Органите за технически надзор заверяват с подпис и печат проектите по ал. 1, когато предвидените проектни решения съответстват на изискванията на наредбата, а когато не съответстват, органите за технически надзор мотивират писмено отказите си да заверят проектите.

Чл. 255. (1) Съоръженията под налягане, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП, се произвеждат по конструкторска документация, заверена от органите за технически надзор, която включва:

1. обяснителна записка с данни за работните параметри;

2. изчислителна записка с изчисления за натоварванията по чл. 7;

3. конструктивни чертежи;

4. данни за предвидените материали, арматура, предпазни устройства, контролно-измервателни уреди и автоматика;

5. данни за предвидения контрол без разрушаване на заварените съединения и предвидените механични изпитвания;

6. процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения;

7. инструкция за монтаж, експлоатация и поддържане и за реда за извършване на изпитвания на якост и плътност;

8. технологична схема.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Органите за технически надзор заверяват документацията по ал. 1 по реда на чл. 254, ал. 4 и 5 в срок 14 дни за съответствието на съоръженията с изискванията на наредбата.

Чл. 256. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Ремонтът на съоръженията под налягане се извършва по техническа документация със съдържание съгласно чл. 168, заверена от органите за технически надзор по реда на чл. 254, ал. 4 и 5 в срок 14 дни за съответствието на съоръженията с изискванията на наредбата.

(2) Когато техническата документация по ал. 1 се отнася за съоръжения под налягане, произведени преди влизането в сила на наредбата, органите за технически надзор проверяват и заверяват документацията за съответствието на съоръженията с изискванията на нормативните актове, които са били в сила към момента на производство на съоръженията.


Глава втора.
РЕГИСТРИРАНЕ

Чл. 257. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) Ползвателите на съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1 - 6 са длъжни след монтирането на стационарни съоръжения или придобиването на нестационарни съоръжения, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред органите за технически надзор.

(2) Ползвателите на съоръжения под налягане, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 253, т. 1, са длъжни да ги регистрират в регионалните отдели на ГД "ИДТН", на чиято територия са монтирани.

(3) Ползвателите на съоръжения под налягане, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 253, т. 2, са длъжни да ги регистрират пред избран от тях орган.

(4) Ползвателите на пълначни станции са длъжни в 10-дневен срок след изграждането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират в регионалните отдели на ГД "ИДТН", на чиято територия са изградени.

Чл. 258. (1) Регистрирането на съоръженията под налягане се извършва по писмено заявление на ползвателите им, в което се посочват данни:

1. идентифициращи ползвателя;

2. за мястото на монтажа и/или експлоатацията на съоръжението;

3. за производителя и/или лицето, което ги е монтирало.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) за съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1, 3 - 6, за които има наредби по чл. 7 ЗТИП:

а) ревизионна книга;

б) инструкции, чертежи, схеми и други документи, които съгласно съответната наредба по чл. 7 трябва да придружават съоръжението;

в) декларация за съответствие;

г) копие от проекта по чл. 254, ал. 1 - когато такъв се изисква;

д) сертификати и декларации за съответствие на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането и арматурата съгласно приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП - когато съответствието на съоръжението не е оценено като функционална група;

2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) за съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1, 3 - 6, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП:

а) ревизионна книга;

б) копие от проекта по чл. 254, ал. 1, когато такъв се изисква, и заверената конструкторска документация по чл. 255, ал. 1 или техническата документация на съоръженията по чл. 5;

в) сертификати на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането;

г) копия от удостоверенията за качество на материалите, използвани при производството на елементите под налягане;

д) протоколи за резултатите от изпитванията на якост на съоръжението под налягане и изпитванията и контрола на неразглобяемите му съединения;

3. за пълначни станции - копие от инвестиционния проект по чл. 254, ал. 1;

4. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.)

5. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) за съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1, 3 и 4, за които са приложими ал. 3, т. 2 и 3:

а) ревизионна книга;

б) копие от проекта по чл. 254, ал. 1 - когато такъв се изисква;

в) валиден документ, удостоверяващ техническата изправност и годността на съоръжението за безопасна експлоатация, издаден от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на Турция или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - за съоръженията по ал. 3, т. 3;

г) сертификати на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането;

д) копия от удостоверенията за качество на материалите, използвани при производството на елементите под налягане, а когато такива липсват - документи от химичен анализ на материала на основните елементи под налягане;

е) паспорт и/или други документи на производителя, съдържащи техническите данни и характеристики на съоръжението под налягане (чертежи, схеми, изчисления на якост и други документи, даващи възможност да се преценят техническите решения, приети от производителя, и спазените при производството на съоръжението изисквания), и инструкцията на производителя за монтаж и експлоатация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Декларацията за съответствие по ал. 2, т. 1, букви "в" и "д" не се изисква за стационарни съоръжения под налягане и техните устройства за непосредствено ограничаване на налягането, които са:

1. демонтирани и монтирани на ново място, ако те са били регистрирани от органите за технически надзор преди влизането в сила на приложимите за съоръженията наредби по чл. 7 ЗТИП;

2. пуснати на пазара на Република България преди влизане в сила на приложимите за съоръженията наредби по чл. 7 ЗТИП;

3. пуснати на пазара в друга държава - членка на Европейския съюз, в Турция или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди влизането в сила на съответния национален нормативен акт, с който се въвеждат разпоредбите на Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка със съоръженията под налягане (ОВ, L 181 от 9.07.1997 г.) и Директива 87/404/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно обикновените съдове под налягане (ОВ, L 220 от 8.08.1987 г.), отменена с Директива 2009/105/ЕО (ОВ, L 264 от 8.10.2009 г.), когато съоръженията са пуснати на пазара в съответствие с приложимите към тях изисквания на съответното национално законодателство.

Чл. 259. (1) Заявлението за регистриране и представените документи се разглеждат от органите за технически надзор в срок 10 работни дни след получаването им.

(2) Когато при проверката по ал. 1 не бъдат констатирани непълноти в представените документи и/или несъответствия на декларацията за съответствие по чл. 258, ал. 2, т. 1, букви "в" и "д" или т. 4, органите за технически надзор регистрират съоръжението под налягане. Отказът за регистрация се мотивира писмено.

Чл. 260. Ползвателят е длъжен да уведоми органа за технически надзор, пред който е регистрирал съоръжението под налягане, за всяко преустройство на съоръжението и да му представи следните документи:

1. обяснителна записка за извършените промени;

2. техническата документация, по която е извършено преустройството;

3. удостоверения за качеството на материалите и съставните части, използвани при преустройството;

4. декларация за съответствие - в случаите по чл. 167.

Чл. 261. При промяна на ползвателя на съоръжението под налягане новият ползвател е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал съоръжението.

Чл. 262. (1) Ползвателят по всяко време може да промени лицето по чл. 253, т. 2, което осъществява техническия надзор на съоръжението под налягане.

(2) В случай на промяна по ал. 1 ползвателят е длъжен да регистрира съоръжението под налягане пред новоизбрано лице по чл. 253, т. 2 и да му предостави досието по чл. 282.

(3) В случай на промяна по ал. 1 ползвателят отправя до лицето по чл. 253, т. 2, което е регистрирало съоръжението под налягане, писмено искане за предоставяне на досието по чл. 282, което съхранява. Лицето е длъжно да предостави досието в срок 7 дни от получаване на искането.

Чл. 263. Когато съоръжение под налягане се бракува или не е експлоатирано повече от 12 месеца, ползвателят му е длъжен да уведоми за това органа за технически надзор, пред който съоръжението е регистрирано, в 10-дневен срок от настъпване на събитието.

Чл. 264. Органите за технически надзор по чл. 253, т. 2 уведомяват писмено всяка година до 31 януари ГД "ИДТН" за регистрираните и снетите от регистрация през предходната година съоръжения под налягане, както и за общия брой регистрирани от тях съоръжения.


Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ

Чл. 265. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на съоръженията под налягане по чл. 2, т. 1, 3 - 6:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) първоначални - след първото регистриране на съоръженията по чл. 2, т. 1 и т. 3 - 6;

2. периодични:

а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) на съоръженията по чл. 2, т. 1, 3 и 4 - веднъж на 4 години;

б) (отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.)

в) на съоръженията по чл. 2, т. 5 и 6 - веднъж на 12 месеца;

3. периодични с изпитване на якост:

а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) на съоръженията по чл. 2, т. 1, 3, 4, 5 и 6 - веднъж на 8 години;

б) (отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.)

4. след преустройство;

5. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;

6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;

7. по искане на ползвателя на съоръжението под налягане;

8. внезапни;

9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) след преместване на съоръженията по чл. 2, т. 1, 3 и 4.

(2) За извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1 - 7 ползвателите на стационарните съоръжения под налягане са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, които са регистрирали съоръженията. Прегледите се извършват във:

1. двуседмичен срок от получаването на заявлението - за прегледите по ал. 1, т. 1 и т. 4 - 6;

2. шестседмичен срок от получаване на заявлението - за прегледите по ал. 1, т. 2, 3 и 7.

(3) Датите за извършване на техническите прегледи по ал. 2 се определят от органите за технически надзор и се съобщават най-малко 5 дни предварително на ползвателя на съоръженията.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) Органът по чл. 253, т. 1 може да извършва технически прегледи по ал. 1, т. 8 и проверки на съоръженията по чл. 2, т. 2:

1. при извършване на проверки по чл. 42, ал. 1 или чл. 34б, ал. 1 ЗТИП;

2. когато сроковете за извършване на периодичните прегледи по ал. 1, т. 2 или 3 са изтекли и не е постъпило заявление по ал. 2;

3. при обследване на аварии и злополуки със съоръжения под налягане;

4. при получаване на сигнали, жалби или предложения от други контролни органи, граждани, организации и др.;

5. при контрол на изпълнението на принудителни административни мерки по чл. 49, ал. 1 ЗТИП;

6. когато резултатите от извършените технически прегледи показват, че има предпоставки за появяване на дефекти, които ще застрашат безопасната експлоатация на съоръжението преди изтичането на сроковете по ал. 1, т. 2 или 3.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) Проверките и прегледите на съоръженията по чл. 2, т. 2 се извършват по реда и в сроковете на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.

(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Допуска се съгласувано с органите за технически надзор сроковете за извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 2 и 3 на съоръженията под налягане да бъдат удължени за срок не по-дълъг от 6 месеца.

(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Органите за технически надзор съгласуват удължаването на сроковете по ал. 6 въз основа на мотивирано писмено заявление от ползвателя на съоръжението под налягане, в което той гарантира осигуряването на безопасната експлоатация на съоръжението до предлаганата нова дата за извършване на технически преглед, като към заявлението прилага организационни и технически мероприятия, посредством които ще осигури безопасната работа на съоръжението до новата дата за технически преглед.

Чл. 266. Ползвателят е длъжен да осигури на служителите на ГД "ИДТН" всички необходими за извършването на техническите прегледи калибрирани средства за измерване, технически средства, инструменти, електроенергия, лични предпазни средства и персонал.

Чл. 267. (1) Техническите прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със:

1. документите по чл. 254, ал. 1, чл. 255, ал. 1, чл. 258 и/или чл. 260;

2. изискванията на част втора - за съоръженията под налягане, за които няма влезли в сила наредби по чл. 7 ЗТИП.

(2) Органите за технически надзор извършват:

1. външен преглед - при всички технически прегледи;

2. вътрешен преглед - при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1, т. 2, буква "а", т. 3, буква "а" (с изключение на тръбопроводите) и т. 4 - 6;

3. изпитване на якост - при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 6;

4. проверка за наличието на маркировка за съответствие, когато такава се изисква от приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП - при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1 и 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 7, 8 и 9 органите за технически надзор могат да извършат някои или всичките прегледи, проверки и изпитвания по ал. 2.

(4) След всеки технически преглед органът по чл. 253, т. 2 поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед.

Чл. 268. При техническия преглед по чл. 265, ал. 1, т. 1 или 4 на съоръжения под налягане, на които е извършено оценяване на съответствието съгласно приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП, не се извършва вътрешен преглед и изпитване на якост, ако:

1. крайният контрол на съоръжението е включвал изпитване на якост в напълно сглобен вид и не са изминали повече от 12 месеца от датата на извършването му;

2. при външния преглед не са констатирани дефекти или неизправности, които оказват влияние върху безопасната експлоатация на съоръжението;

3. не са разглобявани разглобяеми съединения и не са извършвани ремонти на съоръжението или на неразглобяемите му съединения след извършването на крайния контрол.

Чл. 269. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Когато при техническите прегледи на съдове под налягане по чл. 265, ал. 1, т. 2, буква "а" не е възможно да се извърши цялостна проверка на състоянието на елементите под налягане поради наличието на вътрешни устройства, вътрешна изолация или вътрешни покрития или пълнежи, които не могат да се отстранят, вътрешният преглед се заменя с хидростатично изпитване.

(2) Когато изпитването по ал. 1 не може да се извърши с вода поради превишаване на товароносимостта на фундамента от масата на съда и водата или наличието на устройства, облицовки и други, които могат да бъдат повредени от водата, изпитването по ал. 1 може да се замени с пневматично изпитване при спазване изискванията на чл. 184.

(3) Изпитванията по ал. 1 и 2 се извършват след проверка на дебелината на стената на съда и изпитване без разрушаване на част от надлъжните заваръчни шевове.

(4) Оценяването на резултатите от измерванията на дебелините на стените на съоръжението и изпитванията без разрушаване в случаите по ал. 3 трябва да се извършват от акредитиран орган за контрол от член на Европейската организация за акредитация.

(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) На изолирани съдове за съхранение на криогенни газове и течности се извършва само външен технически преглед.

Чл. 270. При техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 2, буква "в" се извършва външен технически преглед.

Чл. 271. При техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 3, буква "а" се извършва:

1. външен преглед;

2. вътрешен преглед в достъпните места;

3. изпитване на якост.

Чл. 272. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 7, 8 и 9 се извършва:

1. външен преглед, и/или

2. вътрешен преглед в достъпните места, и/или

3. изпитване на якост.

Чл. 273. (1) При външния преглед на съоръжението под налягане в зависимост от вида му се проверява:

1. съответствието му с документите, предоставени на органите за технически надзор при регистрацията му и/или при извършени ремонти и преустройства;

2. наличието на документи, които удостоверяват извършването на проверки на изправното действие и настройката на предпазните клапани;

3. външната повърхност на съоръжението за наличие на корозия, пукнатини, деформации и други дефекти, които могат да се установят визуално без използване на специализирани уреди, при което ползвателят е длъжен да снеме частично или изцяло външната изолация на съоръжението по искане на проверяващия, което може да бъде мотивирано от резултатите от предишни технически прегледи, наличието на видими дефекти на изолационното покритие, на корозионно активни вещества в атмосферата около съоръжението и др.;

4. за недопустимо изместване или повреда на свързващи съединения, опори, укрепващи елементи, фланцови и други съединения;

5. наличието на неизправности на устройствата за безопасност, арматурата, средствата за измерване и другите уреди;

6. наличието на видими повреди или дефекти на фундаментите, фундаментните болтове, подпорите, външната изолация и обшивката, обслужващите стълби и площадките и другите елементи, присъединени към съоръжението под налягане;

7. съответствието на електрохимичната защита с проекта, когато тя е предвидена в инвестиционния проект за монтажа им;

8. дали ползвателят е документирал извършените измервания, изследвания или изпитвания на активната електрохимична защита, ако такава е предвидена в инвестиционния проект, и съответствието на получените при измерванията стойности на контролираните параметри с посочените в БДС 15705;

9. наличието на документи, удостоверяващи изправното действие на заземителната и мълниезащитната инсталация;

10. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) наличие на признаци за нарушаването на вакуума в изолацията на съдовете за съхранение на криогенни газове и течности - наличие на оросяване или заскрежаване по външната обшивка, повишаване на работното налягане във вътрешния съд, загуба на работен флуид.

(2) Проверката по ал. 1, т. 3 може да не се извършва на монтирани подземно, полуподземно или засипани с почва, пясък или други вещества съдове под налягане, ако са изпълнени следните условия:

1. за съдове, които са защитени от корозия чрез диелектрично покритие и не са защитени чрез активна електрохимична защита - ползвателят е представил документи, удостоверяващи, че в едномесечен срок преди прегледа:

а) са извършени измервания и изпитвания, резултатите от които доказват, че не е нарушена целостта на антикорозионното покритие, или

б) е извършен безразрушителен контрол на стените и заварените съединения на елементите на съда, подложени на налягане, при който:

аа) в нито една точка не са измерени дебелини на стените на съда, по-малки от минимално допустимите в техническата му документация, а ако такива не са посочени в нея - по-малки от установените по изчислителен метод;

бб) в заваръчните шевове на съда не са констатирани несъвършенства, които превишават допустимите нива на качество според заваръчните несъвършенства, определени в техническата документация за производството му; когато в документацията не са определени допустимите нива на качество, те трябва да съответстват на регламентираните в нормативния акт и/или стандарта, който е бил в сила по време на производството на съоръжението;

2. за съдове, които са защитени от корозия и/или електрокорозия чрез диелектрично покритие и активна електрохимична защита - ако ползвателят представи документи:

а) удостоверяващи изправното действие на електрохимичната защита през целия срок на експлоатация на съда, или

б) удостоверяващи, че в едномесечен срок преди прегледа са извършени измервания и изпитвания, резултатите от които доказват, че не е нарушена целостта на антикорозионното покритие.

(3) Резултатите от външния преглед се считат за удовлетворителни, ако не са установени несъответствия с техническата документация на съоръжението под налягане, нарушения на изискванията на наредбата или неизправности, повреди или дефекти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При наличие на признаците по ал. 1, т. 10 за нарушаване на вакуума в изолацията на съдове за съхранение на криогенни газове и течности се извършва измерване на стойността на вакуума.

Чл. 274. (1) За извършване на вътрешен преглед на съоръжение под налягане по чл. 2, т. 1, 3 и 4 ползвателят е длъжен да осигури:

1. прекратяване на експлоатацията му;

2. охлаждането му до температурата на околната среда;

3. пълно отстраняване на работния флуид от всички вътрешни пространства;

4. поставяне на глухи фланци на всички входящи и изходящи тръбопроводи;

5. почистването му от утайки, наслоявания, неизпарили се остатъци от работния флуид и др.;

6. продухване на съда с инертен газ - за съдове за флуиди от група 1;

7. за съдове, които са продухани с инертен газ или работят със задушливи флуиди - продухване с въздух до достигане на съдържанието на кислород в съда най-малко 20,9 обемни процента;

8. частично или пълно снемане на вътрешната изолация или облицовка, когато е необходимо;

9. демонтиране на всички вътрешни устройства, които възпрепятстват достъпа за извършване на визуален контрол на вътрешните му повърхнини.

(2) При вътрешния преглед на съоръжението под налягане в зависимост от вида му се проверяват визуално, без използване на специализирани уреди, вътрешните елементи, заварените съединения, вътрешните покрития и основният метал на вътрешната повърхност за наличие на повреди, причинени от корозия или ерозия, пукнатини, подутини, вдлъбнатини и други недопустими отклонения от геометричните размери на елементите.

(3) Ако при вътрешния преглед възникнат обосновани съмнения за наличието на съществени повреди на елементите на съоръжението под налягане, по искане на проверяващия ползвателят е длъжен да осигури извършване на безразрушителен контрол или експертиза на остатъчния ресурс.

(4) Резултатите от вътрешния преглед се считат за удовлетворителни, ако не са установени несъответствия с техническата документация на съоръжението под налягане, нарушения на изискванията на наредбата или неизправности, повреди или дефекти.

Чл. 275. (1) Изпитването на якост на съоръженията под налягане се извършва хидростатично - с вода с температура от 5°С до 60°С или с друга инертна течност. Ако се използва друга инертна течност, минималната й температура трябва да е съобразена с предвидената в проекта минимална температура на метала при изпитване на якост, а максималната трябва да е най-малко с 10 на сто по-ниска от температурата на кипене на течността при атмосферно налягане, но не по-висока от 60°С.

(2) Хидростатичното изпитване на якост на съдовете под налягане може да се замени с пневматично изпитване с въздух или инертен газ, ако това е предвидено в техническата документация на производителя му или ако съдът:

1. се използва в технологични процеси, при които са недопустими дори минимални количества течности, или

2. е монтиран върху фундамент, който не е оразмерен да издържи натоварванията от масата на течността и съда, или

3. има вътрешна изолация или други неснемаеми устройства, които биха се повредили от течността;

4. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) е запълнен с пълнеж, който по технологични причини не трябва да бъде изваждан от съда преди края на експлоатационния му период и би се повредил от течността, с която се извършва хидростатичното изпитване.

(3) Налягането, при което се изпитват на якост стационарни съоръжения под налягане, пуснати на пазара на Република България преди 14 март 2004 г. или за които няма наредба по чл. 7 ЗТИП, трябва да съответства на налягането, определено в заверената от органите за технически надзор конструкторска документация, а за съоръженията от внос - посоченото в техническата документация на производителя.

(4) Налягането, при което се изпитват на якост стационарни съоръжения под налягане, на които е оценено съответствието съгласно приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП, трябва да съответства на налягането, посочено в техническата документация на производителя.

(5) Продължителността на изпитването на якост на стационарните съоръжения по ал. 4 трябва да съответства на посочената в техническата документация на производителя им, а на съоръженията по ал. 3 в зависимост от дебелината на стената на най-тънкия елемент, подложен на изпитването, трябва да е не по-малка от:

1. пет минути - при дебелина на стената до 20 мм;

2. десет минути - при дебелина на стената до 50 мм;

3. двадесет минути - при дебелина на стената до 100 мм;

4. тридесет минути - при дебелина на стената над 100 мм;

5. шестдесет минути - за лети съдове и съдове с многослойни стени независимо от дебелината на стените.

(6) Счита се, че съоръжението под налягане е издържало успешно изпитването на якост, когато не се установи:

1. разлика в регистрираното в началото и в края на изпитването налягане;

2. наличието на пукнатини, разкъсвания или видими остатъчни деформации в елементите на съоръжението под налягане;

3. пропуски на флуид в основния метал или съединенията на съоръжението под налягане.

(7) При извършване на пневматично изпитване по ал. 2 трябва да се спазват изискванията на чл. 184.

Чл. 276. (1) След извършване на първоначалния технически преглед органите за технически надзор заверяват с подпис и печат ревизионната книга, предават я на ползвателя за съхранение и издават акт за първоначален технически преглед, който съдържа:

1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;

2. заключение за годността на съоръжението за безопасна експлоатация;

3. разрешение или отказ за пускане в експлоатация - за съоръженията, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП;

4. срока за извършване на периодичен преглед.

(2) Актът по ал. 1 се предоставя на ползвателя срещу подпис.

Чл. 277. (1) Органите за технически надзор записват резултатите от техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 2 - 8 на стационарните съоръжения в ревизионните им книги, като попълват ревизионен акт, който съдържа:

1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на съоръжението;

2. заключение за годността на съоръжението за по-нататъшна безопасна експлоатация и при какви условия може да се експлоатира;

3. срока за следващия периодичен преглед.

(2) Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на съоръженията под налягане при поискване от органите за технически надзор.

(3) Служителите на ГД "ИДТН" могат да записват в ревизионните книги предписанията по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗТИП.

(4) Когато при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1 органите за технически надзор по чл. 253, т. 2 установят, че съоръжението под налягане не е годно за по-нататъшна безопасна експлоатация, са длъжни писмено да уведомят за това регионалния отдел на ГД "ИДТН" в срок до два дни от датата на извършения преглед.

Чл. 278. Преди пускането в действие на пълначните станции и котелните централи служителите на ГД "ИДТН" проверяват:

1. съответствието на пълначната станция или котелната централа със заверения проект по чл. 254, ал. 1;

2. наличието на персонал с необходимата правоспособност или обучен съгласно чл. 187, ал. 1, т. 4;

3. съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията с изискванията на част трета;

4. регистрирани ли са съоръженията и извършен ли им е първоначален технически преглед.

Чл. 279. (1) Служителите на ГД "ИДТН" извършват периодични и внезапни проверки на пълначните станции, на котелните централи и на предприятията и други сгради или обекти, в които са монтирани или се експлоатират съоръжения под налягане.

(2) Периодичните проверки се извършват:

1. на три години - в предприятия, в които се експлоатират до 10 съоръжения;

2. на две години - в предприятия, в които се експлоатират от 11 до 50 съоръжения;

3. всяка година - в пълначните станции, в котелните централи и в предприятия, в които се експлоатират над 50 съоръжения.

(3) Внезапни проверки се извършват по сигнали на други контролни органи или жалби на граждани или организации или при съмнение, че в обектите се експлоатират съоръжения, които не са регистрирани пред органите за технически надзор или на които не са извършени технически прегледи.

(4) Проверките по ал. 1 обхващат:

1. външен преглед на съоръженията или на част от тях;

2. наличието на персонал с необходимата правоспособност и/или квалификация;

3. съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на съоръженията с изискванията на наредбата;

4. наличието и правилното водене на документацията, която трябва да се води и съхранява в предприятието във връзка с устройството и безопасната експлоатация на съоръженията;

5. регистрирани ли са съоръженията и извършен ли им е първоначален технически преглед.

Чл. 280. Служителите на ГД "ИДТН" съставят протокол за резултата от извършените проверки по чл. 278 и 279, в който записват:

1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на съоръженията;

2. заключение за годността на пълначните станции, котелните централи, предприятията или другите обекти за безопасна експлоатация;

3. разрешение или отказ за пускане в експлоатация - за пълначните станции;

4. принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1 ЗТИП.

Чл. 281. (1) Служителите на ГД "ИДТН" писмено разпореждат спиране на експлоатацията на съоръженията под налягане, когато:

1. не са регистрирани пред органите за технически надзор;

2. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) на съоръженията не е извършен технически преглед съгласно чл. 265, ал. 1 или проверки, или прегледи по чл. 265, ал. 5;

3. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;

4. при първоначалния технически преглед се установи, че съоръжението няма нанесена маркировка за съответствие съгласно приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП;

5. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или на техническата документация на производителя и/или са констатирани повреди или неизправности, които не позволяват съоръжението да се експлоатира безопасно;

6. се обслужват от лице, което не притежава необходимата правоспособност - за съоръженията по чл. 2, т. 3 и 4 ;

7. са налице събитията по чл. 199, 212, 219 и 247;

8. е изтекъл определеният в техническата документация на съоръжението под налягане срок за експлоатация - с изключение на случаите по чл. 197, ал. 2;

9. (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) съоръженията по чл. 2, т. 2 не са преминали оценяване на съответствието или ново оценяване на съответствието съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.

(2) Разпореждането по ал. 1 може да бъде вписано в акта за първоначален технически преглед или в ревизионната книга на съоръжението или да се съдържа в писмена заповед.

(3) След отстраняване на причините, поради които съоръженията под налягане са били спрени от експлоатация, служителите на ГД "ИДТН" разрешават експлоатацията им с писмена заповед или с вписване в ревизионната книга.

Чл. 282. Органите за технически надзор и ползвателите на съоръженията под налягане съставят досие на всяко съоръжение и го съхраняват до бракуването на съоръжението. Досието съдържа:

1. документите, представени при регистрацията;

2. актовете за технически прегледи и други документи, издадени от органите за технически надзор;

3. чертежи, изчисления, протоколи от извършени изпитвания и документи за извършени ремонти или преустройства;

4. експертизи на остатъчния ресурс на съоръжението;

5. други документи, за които в наредбата е предвидено да се съхраняват в него;

6. (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) сертификатите за съответствие на съоръженията по чл. 2, т. 2.
Част пета.
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

Чл. 283. (1) Лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане, трябва да отговарят на изискването на чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗТИП и:

1. да разполагат със следния нает по трудово правоотношение персонал:

а) лице с висше техническо образование с подходяща за дейностите и съоръженията специалност, което да контролира качеството на влаганите материали и спазването на изискванията на проектната документация и наредбата;

б) лице с висше техническо образование с подходяща за дейностите и съоръженията специалност, отговарящо на изискванията на БДС EN ISO 14731, което да контролира прилагането на процедурите за изпълнение на неразглобяеми съединения; за дейностите, свързани със съоръжения с работно налягане до 1,6 МРа, лицето може да е със средно професионално образование и квалификация в областта на заваряването на метали;

в) (доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) заварчик с правоспособност "заварчик на тръби", притежаващ сертификат, издаден от орган или лице по чл. 17, ал. 1 - само за дейностите ремонтиране или преустройване, при които ще се изработват метални неразглобяеми съединения чрез заваряване;

г) лице за спояване на мед, притежаващо сертификат от орган или лице по чл. 17, ал. 1 - само за дейностите ремонтиране или преустройване на съоръжения под налягане, изработени от мед или медни сплави чрез спояване;

д) (доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) лице с професия "машинен монтьор", "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", "техник на енергийни съоръжения и инсталации" или "монтьор по автоматизация" и подходяща за дейностите и съоръженията специалност и квалификация;

2. да притежават:

а) българските стандарти за видовете съоръжения под налягане, които ще поддържат, ремонтират или преустройват;

б) процедури за работа за провеждане на техническо обслужване на видовете съоръжения под налягане, които ще поддържат;

в) процедури за работа за осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията, заложени в проекта и в технологичната документация, за прилагане на процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения и за контрол на съответствието на вложените материали с проекта и тяхната проследимост;

3. да разполагат със:

а) за дейностите ремонтиране и преустройване и в зависимост от видовете съоръжения под налягане, за които кандидатстват:

аа) апарати и машини за заваряване и/или спояване на метали;

бб) машини и приспособления за подготовка на краищата на заваряваните елементи;

вв) машини и приспособления за рязане, включително термично рязане;

гг) съоръжения за предварително подгряване и за последваща термична обработка, включително средства за измерване на температурата;

дд) приспособления за закрепване и манипулиране на елементите, които ще се заваряват или спояват;

ее) машини и/или приспособления за развалцоване на тръби към тръбна решетка;

жж) пещи, сушилни за обмазани електроди и други апарати за обработване на добавъчните материали;

зз) приспособления за почистване на заварените съединения;

ии) помпа за хидравлично изпитване, калибрирани манометри с клас на точност и обхват в зависимост от работните параметри на съоръженията под налягане, за които кандидатстват;

кк) шлосерски инструменти, измервателни уреди за геометрични размери и други машини, съоръжения и уреди с обхват, технически характеристики и предназначение в зависимост от предвидените в инструкциите по т. 2, букви "б" и "в" технологични операции и според вида и работните параметри на съоръженията под налягане, за които кандидатстват;

б) за дейността поддържане:

аа) материално-техническите условия по буква "а", подбуква "кк";

бб) стендове, уреди, електротехнически инструменти и средства за измерване, необходими за извършване на изпитвания, измервания и настройка на ограничителните устройства, които ще поддържат;

в) за дейностите поддържане и ремонтиране на електрохимична защита на съоръжения под налягане, монтирани подземно или полуподземно:

аа) материално-техническите условия по буква "а", подбуква "кк";

бб) шлосерски и електротехнически инструменти, уреди и средства за измерване, необходими за извършването на изпитванията и измерванията по БДС 15705;

4. когато дейността предвижда извършване на заваръчни дейности чрез стопяване на метални материали, кандидатът трябва да отговаря и на изискванията на БДС EN ISO 3834-2;

5. персоналът по т. 1 да познава и правилно да прилага инструкциите за работа по т. 2, букви "б" и "в".

(2) Допуска се лица от персонала по ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение, ако:

1. са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или командитно дружество, или

2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 1.

Чл. 284. (1) Лицата по чл. 283, ал. 1 отправят до председателя на ДАМТН чрез регионалните отдели на ГД "ИДТН" писмено заявление, в което посочват дейностите и видовете, типа и техническите характеристики на съоръженията под налягане, за които кандидатстват.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

3. копия от трудовите договори на персонала по чл. 283, ал. 1, т. 1;

4. копие от дружествения договор - в случаите по чл. 283, ал. 2, т. 1;

5. копия от документите за образование, квалификация и правоспособност и сертификатите на персонала по чл. 283, ал. 1, т. 1;

6. списък на нормативните актове, които ще прилагат при осъществяване на дейността си, и стандартите по чл. 283, ал. 1, т. 2, буква "а";

7. процедурите за работа по чл. 283, ал. 1, т. 2, букви "б" и "в";

8. списък на уредите, машините и съоръженията по чл. 283, ал. 1, т. 3;

9. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г. и бр. 33 от 2008 г.).

Чл. 285. (1) В срок 15 дни от получаване на заявлението по чл. 284, ал. 1 служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" извършват проверка на приложените към него документи.

(2) Ако при проверката по ал. 1 се установи липса на някой от документите по чл. 284, ал. 2, на заявителя се дава възможност допълнително да ги представи в срок, не по-дълъг от 15 дни. Указанията за допълнително представяне на документи могат да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения от него адрес. Служителите на регионалния отдел на ГД "ИДТН" проверяват допълнително представените документи в срок 7 дни от получаването им.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Ако при проверката по ал. 1 или 2 не се установи несъответствие с някое от изискванията по чл. 283, в срок 15 дни от приключването й и след представяне от заявителя на документ за платена държавна такса по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси служителите извършват проверка на място на заявителя.

(4) За резултатите от проверките по ал. 1, 2 и 3 се съставя протокол, който в 5-дневен срок от приключването на последната проверка началникът на регионалния отдел на ГД "ИДТН" представя на председателя на ДАМТН или на оправомощено от него длъжностно лице от ГД "ИДТН".

(5) Когато заявителят не представи някой от документите по чл. 284, ал. 2 и след предоставената му допълнителна възможност, се приема, че той не съответства на изискването, което се удостоверява чрез този документ.

(6) В 10-дневен срок от получаването на протокола по ал. 4 председателят на ДАМТН или оправомощеното от него длъжностно лице от ГД "ИДТН" вписва заявителя в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издава удостоверение за вписването му, когато заявителят отговаря на изискванията на чл. 283, или мотивирано отказва регистрацията, когато заявителят не отговаря на изискванията на чл. 283.

(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.01.2016 г.) В 5-дневен срок от вписването на лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издаване на удостоверение за вписването му съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят на лицето срещу подпис техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп до информационната система по чл. 185а.
Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Съд" е метален съд по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.

2. "Котел" е затворена метална конструкция, проектирана и предназначена за получаване на водна пара или за нагряване на вода под налягане, употребявани извън нея, включително директно свързаните към нея приспособления, до точката за присъединяването й с други съоръжения.

3. "Парен котел" е котел, предназначен за производство на водна пара, употребявана извън него.

4. "Водогреен котел" е котел, предназначен за загряване на вода под налягане, употребявана извън него.

5. "Тръбопровод за водна пара или гореща вода" е свързани помежду си тръбни елементи, които са предназначени за транспортиране на водна пара или гореща вода и които са неразделна част от система под налягане; тръбопроводът включва тръбите или системата от тръби, тръбни елементи, фитинги, компенсатори и други елементи, устойчиви на налягане.

6. "Предпазен клапан" е вид устройство за непосредствено ограничаване на налягането по смисъла на § 1, т. 4, буква "а" от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.

7. "Ограничителни устройства" са устройства по смисъла на § 1, т. 4, буква "б" от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.

8. "Устройства за непосредствено ограничаване на налягането" са устройства по смисъла на § 1, т. 4, буква "а" от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.

9. "Максимално допустимо налягане" е вътрешното свръхналягане в съоръжението под налягане по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.

10. "Минимална/максимална допустима температура" е температурата по смисъла на § 1, т. 4, буква "б" от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.

11. "Неразглобяеми съединения" са тези съединения, които не могат да бъдат разглобени без разрушаване.

12. "Преустройство" е всяка промяна в предназначението, конструкцията, работните параметри или вида на флуида на съоръженията под налягане.

13. "Ремонт" е дейност, при която чрез технически методи се възстановява съоръжението под налягане или негови елементи до състояние, в което те могат да функционират безопасно при максималните им проектни параметри.

14. "Поддържане" е дейност, при която чрез технически методи се запазва техническото състояние на съоръжението под налягане, при което то може да функционира безопасно.

15. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) "Транспортируеми съоръжения под налягане" са съоръженията, попадащи в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.

16. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) "Цистерни" са цистерни съгласно определенията, посочени в ADR, RID и AND.

17. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) "Резервоари" са бутилки, тубуси, варели, криогенни съдове и батерии от бутилки, предназначени за транспортиране на газове от клас 2 по ADR, RID и ADN, където:

а) "бутилка" е цилиндрична бутилка по смисъла на ADR, RID и ADN с обем до 150 литра;

б) "тубус" е тубус по смисъла на ADR, RID и ADN с обем от 150 до 3000 литра;

в) "варел" е барабан под налягане по смисъла на ADR, RID и ADN (например цилиндрични съдове с обръчи за търкаляне, сфери, поставени върху плъзгачи);

г) "криогенен съд" е затворен криогенен съд по смисъла на ADR, RID и ADN;

д) "батерия от бутилки" е връзка от цилиндрични балони по смисъла на ADR, RID и ADN.

18. "Бутилкова инсталация" е стационарна инсталация, захранвана с газ от три или повече бутилки.

19. "Предприятие" е всяко място - предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага труд.

20. "Re/t" е границата на провлачане при изчислителна температура, която в зависимост от случая е:

а) горната граница на провлачане (ReH) - за материали с изразена горна и долна граница на провлачане;

б) условната граница на провлачане при остатъчно удължение 1,0 на сто (Rp1,0) - за аустенитни стомани и нелегиран алуминий;

в) условната граница на провлачане при остатъчно удължение 0,2 на сто (Rp0,2) - за останалите случаи.

21. "Rm/20" е минималната якост на опън при 20°С.

22. "Rm/t" е якост на опън при изчислителната температура.

23. "Декларация за съответствие" е декларацията, с която се удостоверява съответствието със съществените изисквания на съоръженията под налягане съгласно приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП или съгласно националното законодателство на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с което се въвеждат приложимите директиви от "Нов подход".

24. (нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) "Котелна централа" е сграда или помещение, в които са разположени един или повече котли за производство на гореща вода с температура над 110°С и/или за производство на водна пара с налягане над 0,05 МРа.

§ 2. (1) За стационарни съоръжения под налягане, на които по време на експлоатацията е загубена документацията по чл. 38 ЗТИП, ползвателят може да осигури извършването на проверочни пресмятания на елементите на съоръжението под налягане и да ги представи на органите за технически надзор.

(2) Пресмятанията по ал. 1 трябва да се извършват по хармонизираните стандарти към приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Устройството на пуснатите в експлоатация преди влизането в сила на наредбата стационарни съоръжения под налягане и налягането, при което те се изпитват, трябва да съответстват на документацията на производителя им и/или на заверената от органите за технически надзор проектна документация.

§ 4. В срок 6 месеца от датата на влизането в сила на наредбата монтажът на съоръженията под налягане и изграждането на пълначни станции може да се извършва по заверените от органите за технически надзор преди влизането в сила на наредбата проекти.

§ 5. Лицата, които преди влизането в сила на наредбата са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лица, извършващи поддържане, ремонтиране и/или преустройване на съоръжения под налягане, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 283 не по-късно от две години след влизане в сила на наредбата.

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

§ 7. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на чл. 187, ал. 1, т. 8, който влиза в сила две години след обнародването.

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Член 185а и чл. 285, ал. 7 влизат в сила от 1 януари 2016 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница