Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газовестраница1/6
Дата03.10.2017
Размер0.92 Mb.
#31591
  1   2   3   4   5   6
НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Обн. - ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г.; в сила от 22.10.2004 г.; изм., бр. 104 от 26.11.2004 г.; изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 40 от 16.05.2006 г.; в сила от 05.05.2006 г.; изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 18.08.2008 г.; доп., бр. 32 от 28.04.2009 г.; изм., бр. 99 от 16.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 24 от 12.03.2013 г.; изм., бр. 50 от 17.06.2014 г.

Приета с Постановление № 243 от 10.09.2004 г.Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.; изм., бр. 99 от 2011 г.) (1) С наредбата се уреждат техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на газовите съоръжения, газопроводите, газовите инсталации, горивните уредби, газовите уреди, газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки, автомобилните газоснабдителни станции и бутилковите инсталации за втечнени въглеводородни газове, наричани по нататък "газови съоръжения и инсталации".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Втечнени въглеводородни газове по смисъла на наредбата са пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза, посочени в приложение № 1.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за:

1. устройството на газовите съоръжения и инсталации, за които има влезли в сила наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

2. газовите съоръжения и инсталации, предназначени за добиване на втечнени въглеводородни газове;

3. аерозолни опаковки;

4. опаковки за еднократна употреба, запалки и други подобни устройства, предназначени за лична употреба;

5. устройството на газовите съоръжения и инсталации, за които се прилагат разпоредбите на:

а) Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АDR);

б) Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID);

6. газовите съоръжения и инсталации, свързани с производството или търговията на оръжие, муниции и материали за военни цели;

7. апаратура и устройства, предназначени за химичен анализ на втечнени въглеводородни газове;

8. газовите съоръжения и инсталации, изработени от неметални материали, които не са посочени в наредбата, като стъкло, порцелан, металокерамика и др.

Чл. 3. Устройството, монтажът и експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации и на техните предпазни устройства, които съответстват на изискванията на българските стандарти, се приема, че съответстват на техническите изисквания, правилата и нормите на наредбата.

Глава втора

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I

Газопроводи

Чл. 4. (1) Газопроводите в зависимост от експлоатационните условия се проверяват за поемане на усилията от:

1. вътрешно налягане;

2. анкерирането или засипването на газопровода и натоварванията на пътното движение;

3. наляганията по време на изпитване на газопровода;

4. изтласкваща сила срещу изплуване на газопровода;

5. натоварвания от вълни, лед, обледяване, сняг и вятър;

6. сеизмично натоварване за райони с голям сеизмичен риск;

7. топлинно разширение.

(2) Газопроводите се изчисляват на якост с проектно налягане не по-ниско от:

1. налягането на парите на флуида при 60 °С - за газопроводи, които работят с въглеводороден газ в течна фаза;

2. наляганията, посочени в приложение № 2 - за газопроводи, които работят с въглеводороден газ само в газова фаза и са защитени с предпазен клапан.

Чл. 5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Газопроводите се изработват от безшевни или електрозаварени стоманени тръби, медни тръби, отговарящи на БДС EN 1057 или тръби от полиетилен висока плътност, отговарящи на БДС EN 2007-2.

(2) Стоманените тръби по ал. 1 трябва да отговарят на БДС EN 10208 или да са:

1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) от спокойна въглеродна стомана или от легирана стомана с гарантиран химически състав и съдържание на въглерод не по-високо от 0,22 на сто, на сяра - не по-високо от 0,030 на сто, на фосфор - не по-високо от 0,030 на сто, на силиций - от 0,17 до 0,55 на сто, и на алуминий - от 0,015 до 0,060 на сто;

2. заваряеми и да имат якост на опън Rm не по-малка от 335 N/mm2 и граница на провлачането Rt0,5 не по-малка от 210 N/mm2;

3. с дебелина на стената, съответстваща на изчисленията на якост, но не по-малка от 2 mm за надземни газопроводи и 3 mm за подземни газопроводи;

4. да бъдат подложени на специфичен контрол и изпитване в обем не по-малък от предвидения в БДС EN 10208.

Чл. 6. Дебелината на стената на медните тръби трябва да съответства на определената при изчисленията на якост, но да не е по-малка от:

1. 1,0 mm - при номинален диаметър на тръбата до 22 mm включително;

2. 1,5 mm - при номинален диаметър на тръбата над 22 и до 42 mm включително;

3. 2 mm - при номинален диаметър на тръбата над 42 и до 89 mm включително;

4. 2,5 mm - при номинален диаметър на тръбата над 89 и до 108 mm включително;

5. 3 mm - при номинален диаметър на тръбата над 108.

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) Съединителните и фасонните елементи на газопроводите трябва да са от материал, съвместим с материала, от който е изработен газопроводът, и да са сертифицирани за работа с втечнени въглеводородни газове.

(2) Не се допуска използване на огънати, фасонни и компенсиращи елементи, изработени чрез студено формоване на стомана.

(3) (Новa - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) За изработване на неразглобяеми съединения чрез пресоване в студено състояние трябва да се използват фитинги със сертификат от производителя им.

Чл. 8. (1) Арматурата на металните газопроводи трябва да е от метал и да е технологично съвместима с материала на газопровода.

(2) Не се допуска чугунена арматура на местата, подложени на вибрации или огъване, и за надземни газопроводи, монтирани на открито.

(3) Спирателната арматура, регулаторите за налягане, предпазноизхвърлящите и предпазноотсекателните клапани трябва да имат декларация за съответствие и/или удостоверение за качество, издадено от производителя им, в което да са посочени флуидът, за който са предназначени, и работните им параметри. За спирателната арматура да е посочено, че е изпитана и на плътност.

(4) Не се допуска галваничен контакт между елементи, изработени от стомана, и елементи, изработени от чугун или мед, както и между елементи, изработени от чугун, и елементи, изработени от мед.

(5) Не се допуска присъединяване на болтове, планки и други елементи към стоманените газопроводи чрез електродъгово заваряване.

(6) Дренажните и контролните кабели и проводници, предназначени за катодна защита от корозия, се присъединяват към стоманените газопроводи посредством екзотермична спойка.

Чл. 9. (1) Уплътненията на фланцовите съединения трябва да са от материал, подходящ за температура 650 °С.

(2) Уплътненията на резбовите съединения трябва да са от невтвърдяващи се материали, които са съвместими с въглеводородните газове и с материала на тръбите и арматурата.

(3) Фланцовите съединения, предназначени за нуждите на катодната защита от корозия, трябва да са уплътнени с гарнитури без метално обточване.

Чл. 10. Надземните газопроводи и импулсните газопроводи към средствата за измерване и към регулиращата и отсекателната арматура трябва да са изработени от метални тръби, а газопроводите в жилищните, административните и общественообслужващите сгради - от безшевни метални тръби.

Чл. 11. (1) В жилищни, общественообслужващи, административни и офис сгради се допуска изграждане на газопроводи с налягане на газа до 0,01 МРа.

(2) В промишлени и селскостопански сгради и в котелни централи се допуска изграждане на газопроводи с налягане на газа до 0,5 МРа с изключение на случаите, когато по технологични причини се изисква по-високо налягане.

Чл. 12. (1) Надземни газопроводи се монтират на височина не по-малка от 0,5 m над нивото на терена или пода върху електрически изолирани от газопровода опори от негорими материали.

(2) Разположените на открито надземни газопроводи трябва да са защитени от въздействие на мълнии.

(3) Надземните газопроводи трябва да са предпазени от атмосферна корозия чрез нанасяне на подходящо покритие и да са оцветени във:

1. светложълт цвят - за газопроводи за газова фаза;

2. тъмножълт цвят - за газопроводи за течна фаза.

Чл. 13. Дълбочината на полагане на подземните газопроводи и разстоянията между тях и други технически проводи и съоръжения са съгласно Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).

Чл. 14. На газопроводите за течна фаза и на всяка част от тях, отделена между два спирателни вентила, сe монтират предпазни клапани. Изпуснатият газ през предпазните клапани се отвежда на безопасно място посредством свещ с устройство съгласно чл. 24 . Допуска се на газопроводите, монтирани на открито, да не се монтира свещ.

Чл. 15. (1) Подземните и намиращите се под вода части на стоманените газопроводи трябва да са защитени от корозия и/или електрокорозия чрез диелектрично покритие и активна електрохимична защита.

(2) Антикорозионните покрития на подземните газопроводи трябва да имат следните физико-механични характеристики:

1. механична якост, която осигурява запазване на покритието по време на монтажа и от натоварването на почвата при експлоатация;

2. пластичност, която осигурява поемането на деформациите при въздействието на ниски или високи температури при извършване на монтажа и в процес на експлоатация;

3. добра адхезия към метала;

4. изолация срещу провеждане на електрически ток;

5. устойчивост на биологично въздействие.

(3) Качеството на нанесеното изолационно покритие се проверява съгласно изискванията на БДС 15704-83 и БДС 15705-83, техническата документация и инструкциите на производителя на покритието. Изпитванията се документират.

(4) Към газопроводите се инсталират контролно-измервателни колонки за измерване и контролиране на стационарния, общия поляризационен и поляризационния защитен физико-химичен потенциал (без IR).

(5) Електрохимичната защита се пуска в действие преди започване експлоатацията на газопровода, но не по-късно от 3 месеца след полагането му в изкопа.

Чл. 16. (1) Не се допуска контакт между надземно монтирани газопроводи и други технически проводи и съоръжения.

(2) При съвместно полагане на газопроводи и електрически кабели на естакада или в помещения газопроводите се монтират под електрическите кабели. Електрическите кабели трябва да са бронирани или да са положени в стоманени тръби във взривоопасната зона съгласно Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).

Чл. 17. (1) При подземно преминаване под жп линии и автомобилни пътища газопроводите се полагат в бетонови корита, запълнени с пясък и покрити с бетонови капаци, или в стоманени тръби, оразмерени да поемат натоварването от транспортните средства.

(2) Краищата на бетоновите корита или стоманените тръби трябва да са изведени най-малко на 5 m от крайната релса или най-малко на 2 m от края на пътното платно.

(3) Ъгълът на пресичане на подземни газопроводи с жп линии и автомобилни пътища не трябва да е по-малък от 60°.

(4) Не се допуска пресичане на газопроводи с релсови пътища под стрелки, кръстовища и обръщателни кръгове. Разстоянието от газопровода до тях не трябва да е по-малко от 10 m.

(5) Не се допуска галванична връзка между стоманения кожух и газопровода.

(6) Не се допуска полагане на газопроводите:

1. в насип под железопътни и трамвайни линии и пътища;

2. под стрелки и кръстовища на железопътни и трамвайни линии.

Чл. 18. (1) Металните газопроводи в сгради се изолират електрически от външния газопровод посредством изолационен елемент, монтиран в надземната му част. Изолационният елемент се шунтира с искрогасително съпротивление.

(2) В близост до входа на газопровода в сградата се монтира спирателна арматура и разглобяема връзка.

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) Използването на резбови съединения се допуска за метални газопроводи с налягане на газа:

1. до 0,01 МРа и номинален диаметър до DN 80 включително;

2. до 0,5 МРа и номинален диаметър до DN 50 включително.

(2) Не се допуска използването на разглобяеми съединения на подземни газопроводи и на газопроводи, монтирани в канали, шахти, стени и подове.

(3) (Новa - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Използването на неразглобяеми съединения, изработени чрез пресоване на фитинги в студено състояние, се допуска за газопроводи от медни тръби с налягане на газа до 0,5 МРа.

Чл. 20. (1) Сградните газопроводи се монтират в закрити вентилируеми канали, в открити канали, запълнени с пясък, или безканално. Допуска се, ако газопроводите имат възможно най-малък брой неразглобяеми съединения, да се монтират в защитни кожуси от стоманени тръби.

(2) Не се допуска арматурата на сградните газопроводи да се монтира в шахти и канали.

Чл. 21. Арматурата и разглобяемите съединения на газопроводите, монтирани на външните стени на сградите, трябва да са на разстояние не по-малко от 0,5 m от прозорци, врати и балкони.

Чл. 22. (1) Не се допуска преминаване на газопроводи през:

1. трансформаторни постове и електрически уредби;

2. машинни и помпени помещения;

3. асансьорни шахти и шахти на сметопроводи;

4. димоходи, комини и в места, в които температурата може да се повиши над 50 °С;

5. вентилационни шахти и климатични камери;

6. дилатационни фуги на сгради;

7. помещения под нивото на околния терен, ако помещенията не отговарят на изискванията на чл. 97, ал. 2 ;

8. железопътни мостове и тунели.

(2) Не се допуска закрепване на газопроводи към други тръбопроводи, както и използването на газопроводи като носеща конструкция на други тръбопроводи и товари или като елементи на мълниезащитна инсталация.

Чл. 23. (1) Разстоянието между газопроводи и стени на разпределителни или комутационни електрически табла или електрически шкафове, монтирани от една и съща страна на стената, трябва да е не по-малко от 0,5 m.

(2) Разстоянието между газопроводи и електрически кабели в сгради трябва да е:

1. при паралелно монтирани газопровод и електрически кабел:

а) не по-малко от 0,25 m - при открито монтиран електрически кабел;

б) не по-малко от 0,05 m - при скрито монтиран или положен в тръба електрически кабел;

2. не по-малко от 0,1 m - при пресичане на газопровод с електрически кабел.

(3) Допуска се пресичане в сгради на електрически кабели за осветление с газопроводи без разстояние между тях, ако електрическият кабел е положен в мястото на пресичане в метална тръба с дължина не по-малка от 2 m.

Чл. 24. (1) Газопроводите трябва да са конструирани така, че да имат възможност за продухване на намиращия се в тях газ, който посредством подходящо оразмерени свещи да се отвежда на безопасно място.

(2) Свещите на газопроводите, монтирани в сграда, се извеждат на височина не по-малка от 1,0 m над котата, в която тръбопроводът на свещта преминава през покрива на сградата. Свещите на газопроводите, монтирани на открито, се извеждат на височина не по-малка от 3 m над котата на околния терен и на безопасно място.

(3) Свещите трябва да имат минимален брой огънати участъци, да са с възходящ наклон, на тях да няма монтирана спирателна арматура и да са защитени от попадане на валежи в тях.

Чл. 25. На газопроводите се монтира спирателна арматура:

1. на изходящия от резервоара за газ газопровод и на всяко негово отклонение;

2. на входящия в сградата газопровод и на всяко негово отклонение;

3. пред всеки самостоятелен филтър, разходомер и регулатор на налягане;

4. пред всеки газов уред и газово съоръжение.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Газовите уреди се присъединяват към газопроводите посредством метални тръби, като при налягане на газа до 0,01 МРа се допуска използването на гъвкави връзки с дължина до 1,5 m.

(2) Не се допуска преминаване на гъвкави връзки през врати и прозорци.

(3) Гъвкавите връзки се присъединяват към газопроводите, газовите уреди и съоръжения посредством накрайници, затегнати с плоски стоманени скоби или с други подходящи приспособления.

(4) Не се допуска употребата на гъвкави връзки за стационарни газопроводи с изключение на гъвкавите маркучи за колонките за зареждане с газ на моторни превозни средства и гъвкавите връзки за присъединяване на газови уреди и бутилки към бутилкови инсталации.

Чл. 27. Гъвкавите връзки трябва да са изработени от материал, подходящ за работа с втечнени въглеводородни газове, да са възможно най-къси и да издържат на налягане не по-ниско от 1,5 пъти максимално допустимото работно налягане на газопровода, към който са присъединени.

Раздел II

Резервоари

Чл. 28. Резервоарите се изчисляват на якост с проектно налягане не по-ниско от:

1. налягането на парите на флуида при 60 °С - за резервоари без екран за защита от въздействието на слънчевите лъчи;

2. налягането на парите на флуида при 50 °С - за резервоари с екран за защита от въздействието на слънчевите лъчи или монтирани подземно.

Чл. 29. (1) Резервоарите за втечнени въглеводородни газове се монтират извън помещения.

(2) Резервоарите със сферична форма се монтират надземно.

Чл. 30. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Резервоарите, монтирани подземно, полуподземно или в саркофаг, трябва да са защитени от корозия и/или електрокорозия чрез диелектрично покритие и активна електрохимична защита, които да отговарят на БДС 15704-83 и БДС 15705-83, както и на изискванията на чл. 15, ал. 2 - 5 .

(2) Всички връзки на резервоара с кабели и проводници и на катодната защита се осъществяват само чрез екзотермична спойка.

(3) Резервоарите се разделят електрически от газопроводите посредством изолиращи фланци, монтирани непосредствено след спирателните кранове на резервоара.

(4) Изолиращите фланци се шунтират чрез искрогасително съпротивление.

Чл. 31. Разположението на подземните и надземните резервоари и разстоянията между тях и съседни сгради и обекти в зависимост от общия геометричен обем на резервоарите са съгласно Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми.

Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Резервоарите за подземен монтаж и тези, монтирани в саркофаг се полагат върху фундаменти или върху почвата, ако тя има необходимата носеща способност, и се засипват с пясък или с мека пръст без органични примеси и твърди включвания.

(2) Резервоарите, монтирани подземно или полуподземно върху бетонови основи, се изолират електрически от бетона или железобетона.

Чл. 33. Резервоарите за втечнени въглеводородни газове, монтирани надземно и полуподземно, се предпазват от въздействието на слънчевите лъчи чрез боядисване в бял или сребрист цвят или чрез монтиране на сенници или водна оросителна инсталация с подходящ дебит и плътност на водното покритие.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (1) На резервоари с обем до 5 куб. м включително се монтира един предпазен клапан с устройство за бързо затваряне при демонтиране на клапана, а на резервоари с обем над 5 куб. м се монтират два предпазни клапана с триходов вентил пред тях или два предпазни клапана с устройства за бързо затваряне при демонтиране на клапаните.

(2) Предпазните клапани се монтират към зоната на резервоара, в която има газова фаза.

(3) Всеки клапан трябва да има пропускателна способност не по-малка от максималното количество изпарен газ при околна температура 650 °С. Пропускателната способност на предпазния клапан на подземен резервоар се приема 30 на сто от тази за надземен резервоар.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) В резервоарите с обем над 5 куб. м се вгражда автоматично устройство, непозволяващо запълването им с втечнен въглеводороден газ повече от определения в чл. 121, ал. 1 обем.

(5) На газопроводите за течна фаза на резервоари с обем над 5 куб. м непосредствено преди или след първата ръчна спирателна арматура се монтира дистанционно управляема спирателна арматура. Един от бутоните за аварийното изключване на арматурата трябва да е разположен на безопасно разстояние от резервоара и компонентите на инсталацията, които крият риск от пожар.

Чл. 35. Изпуснатият газ през предпазните клапани на резервоарите се отвежда на безопасно място посредством свещ, която да е в съответствие с чл. 24. Допуска се присъединяване на няколко предпазни клапана, обезопасяващи няколко съоръжения с едно и също работно налягане, към една свещ, ако тя е оразмерена да поеме дебита от всички клапани.

Чл. 36. (1) Арматурата и средствата за измерване на надземните резервоари се монтират в непосредствена близост до щуцерите им, а на подземните резервоари - над нивото на околния терен.

(2) Допуска се арматурата и средствата за измерване на подземни резервоари да се монтират на капака на влазния люк или ревизионния отвор, както и непосредствено на тялото на резервоара, ако разстоянието от арматурата до околния терен е по-малко от 1 m. Към резервоара се съоръжава шахта с капак, която осигурява достъп до арматурата за обслужване.

Чл. 37. Резервоарите, с изключение на сферичните, се монтират с наклон не по-малък от 2 на сто към щуцера за дренаж.

Чл. 38. Резервоарите, монтирани надземно, се заземяват самостоятелно, ако резервоарът е електрически изолиран от фундамента и присъединените към него газопроводи. Не се допуска галванична връзка между резервоара и заземлението на мълниезащитата.

Чл. 39. (1) Резервоарите с височина над 2 m трябва да имат стационарни метални стълби и площадки с парапети за обслужване на арматурата и средствата за измерване.

(2) Обща площадка на два или повече резервоара трябва да има стълби в двата си края, а при дължина на площадката над 60 m - и в средата.

(3) Стълбите и площадките трябва да са изолирани електрически от резервоара и да са защитени от корозия.


Каталог: media -> upload -> file -> zakoni naredbi
upload -> Поръчка–спецификация № / г
upload -> Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на
upload -> № Приложение 1
upload -> Club Licensing and Financial Fair Play it tool guidance
upload -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
zakoni naredbi -> Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
zakoni naredbi -> Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница