Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитеДата22.07.2016
Размер97.59 Kb.
#637
НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

В сила от 10.12.2010 г.

Приета с ПМС № 283 от 03.12.2010 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) С наредбата се определя редът за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в регионалната здравна инспекция.

(2) На регистрация по реда на наредбата подлежи и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения, за осъществяването на която могат да се откриват до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.

(3) Регистърът по ал. 1 е общодостъпен.

Чл. 2. (1) Регистърът на лечебните заведения се води по образец съгласно приложението и съдържа следните графи:

1. пореден номер;

2. дата на издаване на удостоверението за регистрацията на лечебното заведение;

3. данни за лечебното заведение - име, седалище, капитал, единен идентификационен код;

4. данни за лицето, представляващо лечебното заведение - име от документа за самоличност;

5. данни за лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика - име от документа за самоличност;

6. видове дейности, за които е регистрирано лечебното заведение;

7. данни за преобразуване, сливане, вливане, разделяне и прекратяване на лечебното заведение, промяна на собствеността;

8. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;

9. промени в обстоятелствата по т. 1 - 8;

10. забележки по вписаните обстоятелства.

(2) За регистрираната лечебна дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения в графа 3 се вписват данни за висшето медицинско училище - наименование, седалище, адрес на управление и срок на валидност на акредитацията, в графа 4 се вписват данни за ръководителите на съответните катедри и на лекарите преподаватели и лекарите - преподаватели по дентална медицина, които ще осъществяват практическото обучение или ще извършват научната дейност - дипломите за завършено висше образование и документите за призната специалност при наличие на такава. В графи 5 и 7 не се вписват данни.

(3) За физическите лица - лекари и лекари по дентална медицина, учредили индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, в графа 3 се вписват данни за физическото лице - име, адрес, единен граждански номер и адрес на лечебното заведение. В графи 4, 5 и 7 не се вписват данни.

(4) Извършване на дейност чрез подвижни структури на лечебното заведение се вписва в графа 10. Дейностите, които се извършват чрез подвижни структури, се посочват изрично.

(5) Регистърът се води в томове, страниците на които се номерират. На корицата на всеки том се отбелязва номерът на тома.

(6) За амбулаториите за първична медицинска помощ, амбулаториите за специализирана медицинска помощ, медико-диагностичните, медико-техническите лаборатории, денталните центрове, хосписите и регистрираната лечебна дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения вписването се извършва в отделни томове.

(7) За всяко лечебно заведение се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се надписва наименованието му.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Наименованието на всяко ново лечебно заведение трябва да се различава от наименованията на регистрираните в регионалната здравна инспекция лечебни заведения.

(2) Наименованието на регистрираното лечебно заведение не може да се различава от регистрираното в съда.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Вписването в регистъра се извършва със заповед на директора на регионалната здравна инспекция от определено от него длъжностно лице, което:

1. извършва вписванията в регистъра;

2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства;

3. води входящ регистър, азбучен указател и комплектува документацията на съответното лечебно заведение.

(2) Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.

(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.

Чл. 5. Във входящия регистър длъжностното лице вписва заявленията за регистрация по реда на тяхното подаване.

Чл. 6. За вписаните в регистъра лечебни заведения длъжностното лице води азбучен указател, в който по азбучен ред срещу наименованието на лечебното заведение се отбелязват ЕИК, съответно името и единният граждански номер на физическото лице - лекар или лекар по дентална медицина, учредил индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, и видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение.

Чл. 7. Длъжностното лице комплектува документите по чл. 40 от Закона за лечебните заведения в отделно дело. Делото носи поредния номер на вписаното лечебно заведение. На корицата на делото се отбелязват номерът на делото, номерът на тома и страницата на регистъра.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Регистърът, делата, азбучният указател и входящият регистър се съхраняват от длъжностното лице и не могат да се изнасят от регионалната здравна инспекция.

Чл. 9. Вписванията в регистъра се отразяват и в електронен информационен носител.

Заключителни разпоредби§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 41, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.

§ 2. Министърът на здравеопазването дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

§ 9. В Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, приета с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 97 от 2010 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Навсякъде в наредбата думите "регионалния център по здравеопазване" се заменят с "регионалната здравна инспекция".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.)

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Регионална здравна инспекция

 

Пореден

Дата на

Данни за

Данни за лицето,

Данни за

Видове дейности,

Данни

Дата

Промени във

Забележки

номер

издаване на

лечебното

представляващо

лицата -

за които е

за преобразуване,

на заличаване на

вписаните

по вписаните

 

удостоверението

заведение -

лечебното

съдружници или

регистрирано

сливане, вливане,

регистрацията и

обстоятелства

обстоятелства

 

за регистрацията

име, седалище,

заведение - име

акционери

лечебното

разделяне и

основанието за

 

 

 

на лечебното

капитал, ЕИК

от документа за

в дружест

заведение

прекратяване на

това

 

 

 

заведение

 

самоличност

вото или

 

лечебното

 

 

 

 

 

 

 

членове на

 

заведение,

 

 

 

 

 

 

 

кооперацията,

 

промяна на

 

 

 

 

 

 

 

учредяващи

 

собстве-

 

 

 

 

 

 

 

групова

 

ността

 

 

 

 

 

 

 

практика - име

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от документа за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоличност

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Каталог: NormativhaUredba files
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 10 януари 2005 Г. За организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
NormativhaUredba files -> Отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
NormativhaUredba files -> Наредба №54 от 13 декември 2010 Г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
NormativhaUredba files -> Наредба №27 от 16 август 2005 Г. За здравните изисквания към дрехите втора употреба
NormativhaUredba files -> Наредба №8 от 16 април 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
NormativhaUredba files -> Наредба №3 от 16 октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
NormativhaUredba files -> Наредба №4 от 19 октомври 2012 Г. За реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
NormativhaUredba files -> Наредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 21 април 2011 Г. За здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница