Народно събрание проект з а к о нДата25.07.2016
Размер163.31 Kb.


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
(Обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 70 и 105 от 2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г. и бр. 41, 63 и 98 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 13а се създава ал. 3:

„(3) Дейностите по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с устройствени планове за производствени и складови дейности, и на обекти на железопътната и пристанищната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.”§ 2. В чл. 39, ал. 1 т. 12 се изменя така:

„12. заверени от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, а в случаите по чл. 13а, ал. 3 - и скица или друг удостоверителен документ, доказващ, че всеки от имотите, на чиято територия е разположена площадка, се намира на територии, определени с устройствени планове за производствени и складови дейности, или на обекти на железопътната и пристанищната инфраструктура със стопанско предназначение;”.§ 3. В чл. 51, ал. 1 се създава нова т. 2:

„2. в случаите по чл. 13а, ал. 3 - скица или друг удостоверителен документ, доказващ, че всеки от имотите, на чиято територия е разположена площадка, се намира на територии, определени с устройствени планове за производствени и складови дейности, или на обекти на железопътната и пристанищната инфраструктура със стопанско предназначение;”.§ 4. Създава се чл. 53а:

„Чл. 53а. Компетентният орган отнема издадения регистрационен документ при неизпълнение на някое от изискванията на чл. 60, ал. 7.”§ 5. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с устройствени планове за производствени и складови дейности, и на обекти на железопътната и пристанищната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.”

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея т. 1 се изменя така:

„1. продажба на отпадъци от черни и цветни метали от лицата, които ги получават като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, когато купувачът е лицензиран по реда на
ал. 1;”.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:

а) в основния текст думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”;

б) точка 2 се изменя така:

„2. оригинал или заверено от заявителя копие на договор за наем или нотариален акт, придружени със скица или друг удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, съдържащ данни за местоположението на имота, на чиято територия е площадката, и данни, от които да е видно, че отговаря на изискванията на ал. 2;”

в) създава се нова т. 5:

„5. декларация за спазване изискванията на чл. 60, ал. 8;”

г) точка 6 се изменя така:

„6. декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, на когото е отнет лицензът или му е отказано издаването на лиценз, в сроковете по чл. 59, ал. 1, т. 1, букви „б” и „в” и че не са налице обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 1, букви „г” и „д”;”.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Когато заявителят е чуждестранно лице, документът по ал. 5, т. 1 се представя и в официален превод, а документите по ал. 5, т. 4, 5 и 6, които са на чужд език - и в превод.”

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 5” се заменят с „ал. 8”.

9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 5” се заменят с „ал. 8”.§ 6. В чл. 55 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.

2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.

§ 7. В чл. 56, ал. 1 думите „ал. 3 и 4” се заменят с „ал. 4 и 5”.

§ 8. В чл. 57, ал. 4 се създава изречение второ:

„В случаите на правоприемство по Търговския закон правата по лиценза преминават върху правоприемника.”§ 9. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1:

аа) създава се нова буква „г”:

„г) заявлението за допълване на лиценз с площадка е подадено от същия търговец преди изтичане на една година от заповедта за заличаване на същата площадка по реда на т. 4, освен ако заповедта за заличаване на площадката е била отменена от съда като незаконосъобразна;”

бб) създава се буква „д”:

„д) заявлението за издаване на лиценз или за допълване на лиценз включва заявена площадка, за която има висящ спор пред съд, поради заличаването й или отнемане на лиценз, в който е включена;”

вв) досегашната буква „г” става буква „е” и се изменя така:

„е) заявлението за издаване на лиценз е подадено от свързано лице със заявителите по букви „б” и „в” или заявлението за допълване на лиценз с площадка е подадено от свързано лице със заявителя по буква „г”, ако не са изтекли предвидените срокове;”

б) в т. 2:

аа) буква „а” се отменя;

бб) в буква „в” след думата „лиценза” се добавя „или е заличена”, а думите „по чл. 54, ал. 2, т. 1” се заменят с „чл. 54, ал. 3, т. 1”;

вв) буква „е” се изменя така:

„е) извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в нарушение на чл. 60, ал. 3 или 4;”

гг) създава се буква „з”:

„з) в срок 12 месеца от влизането в сила на заповед за заличаване на площадка е установено с констативен акт на контролен орган нарушение по т. 4 на площадка, вписана в лиценза на същия търговец;”

в) в т. 4 се създават букви „в” - „з”:

„в) липса на нея на регистър на покупките и вноса и/или регистър на продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали по чл. 60, ал. 2;

г) извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на нея чрез упълномощаване;

д) извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на нея без документи за произход;

е) извършване на дейност на нея в нарушение на чл. 60, ал. 6;

ж) извършване на дейност на нея, без да е осигурил 24-часово видео наблюдение;

з) извършване на дейност на нея в нарушение на чл. 60, ал. 9.”

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В заповедта по ал. 1, т. 2 и 4 се включва разпореждане за предварително изпълнение. Когато търговецът представи банкова гаранция в полза на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в случаите по
ал. 1, т. 2 в размер 100 000 лв., а по ал. 1, т. 4 в размер 20 000 лв., предварителното изпълнение се спира. В случай че заповедта по ал. 1, т. 2 и 4 бъде оставена в сила от съда с влязло в сила решение, банковата гаранция се освобождава в полза на органа по предходното изречение и се администрира от него.”

3. Създава се ал. 6:


„(6) В 7-дневен срок от получаването на заповедта по ал. 1, т. 4 търговецът е длъжен да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на лиценза за вписване на заличената площадка. В този случай такса не се заплаща.”

§ 10. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

„(3) Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, на всякакви елементи и части от пътната инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата или части или елементи от тях се извършва при наличие на издаден сертификат за произход от лицата по чл. 54, ал. 3, т. 1 и сключен писмен договор.

(4) Отпадъците от черни и цветни метали, които представляват технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, се продават само от лицата по чл. 54, ал. 3, т. 1 на лицензирани търговци въз основа на писмен договор с приложен към него сертификат за произход, а отпадъците с битов характер - въз основа на писмен договор с приложена декларация за произход. Физически лица не могат да извършват продажби на отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер. Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали между лицензирани търговци се извършва въз основа на писмен договор, като продавачът задължително предава на купувача копия от сертификати за произход като приложения към договора.”

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Отпадъците по ал. 3 се третират и съхраняват отделно от останалите.”

4. Създава се нова ал. 7:

„(7) В случаите, когато лицензираният търговец притежава и документ по чл. 12, ал. 1 или 4, отпадъците от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъците, получени след тяхното предварително третиране, се съхраняват на отделна площадка или в обособени части на площадката. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки и на отпадъците от черни и цветни метали, образувани след предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства за извършване на търговска дейност, оползотворяване и рециклиране, те се отчитат разделно с код и наименование съгласно наредбата по чл. 3.”

5. Създава се ал. 8:

„(8) Лицензираният търговец е длъжен да осигури на всяка площадка 24-часово видео наблюдение в едномесечен срок от получаването на лиценза или неговото допълнение с нова/и площадка/и и да съхранява записите в продължение на една година.”

6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея след думата „дейността” се добавя „или получаване на заповед по чл. 59, ал. 1, т. 2, 3 и 4”.

7. Създава се ал. 10:

„(10) Лицензираният търговец е длъжен да представя всяко тримесечие на Националната агенция за приходите информация за лицата, извършили продажби на отпадъци от черни и цветни метали, и заплатените суми.”

§ 11. В чл. 101, ал. 3 накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 59, ал. 1, т. 4.”

§ 12. В чл. 104, ал. 4 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. откаже да попълни документ по чл. 60, ал. 4;”.

2. Създава се т. 4:

„4. продава отпадъци в нарушение на чл. 60, ал. 3.”

§ 13. В чл. 106, ал. 3 се създава т. 5:

„5. нарушава някое от изискванията на чл. 60, ал. 7.”§ 14. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. извършва търговска дейност с отпадъци по чл. 60, ал. 3 без наличие на сертификат за произход и/или писмен договор;”

б) в т. 8 накрая се добавя „или записите по чл. 60, ал. 8;”

в) точка 10 се изменя така:

„10. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък;”

г) в т. 12 думите „или прекратения лиценз в тридневен” се заменят с „прекратения лиценз или лиценза за вписване заличаване на площадка в седемдневен”;

д) точка 14 се изменя така:

„14. нарушава някое от изискванията на чл. 60, ал. 6.”2. В ал. 2 думите „т. 1 и 2” се заменят с „т. 1, 2 и 3”.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. (1) Лицензираните площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали се привеждат в съответствие с изискванията на
чл. 54, ал. 2 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Лицата, притежаващи лиценз, представят в срока по ал. 1 в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма скица или друг удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, за всеки от имотите, на чиято територия е разположена площадка, вписана в лиценза, съдържащ данни за изпълнение на изискванията по чл. 54, ал. 2. В случай че за част от вписаните в лиценза площадки не се представят документи, лицето заявява тяхното заличаване от лиценза.

(3) При неизпълнение на изискването на ал. 2 лицензът се прекратява служебно, като в заповедта се включва разпореждане за предварително изпълнение и в 3-месечен срок от получаване на заповедта за прекратяването търговецът е длъжен да преустанови дейността, да реализира наличните количества отпадъци от черни и цветни метали и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадката/ите.

(4) При неизпълнение на изискванията на чл. 60, ал. 8 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон съответната площадка се заличава служебно и в заповедта се включва разпореждане за предварително изпълнение.

§ 16. (1) Съществуващите площадки за извършване на дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 13а, ал. 3 в
6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Лицата, извършващи дейностите с отпадъците по ал. 1, подават пред компетентния орган заявление за изменение и/или допълнение на притежаваното от тях разрешение по чл. 12, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 45 или заявление за издаване на нов регистрационен документ по реда на чл. 50 в срока по ал. 1.

(3) В случаите по чл. 13а, ал. 3 компетентният орган извършва проверка на място и в срок до два месеца от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителната информация се произнася с решение, като изменя и/или допълва разрешението или мотивирано отказва да измени и/или допълни разрешението на основанията на чл. 45, ал. 8.

(4) Обжалването на решението по ал. 3 не спира изпълнението му.

(5) При неподаване на заявление по ал. 2 разрешението по чл. 12, ал. 1, т. 1 и регистрационният документ по чл. 12, ал. 4 след изтичане на срока по ал. 1 не дават право за извършване на дейности с отпадъци на площадки, които не отговарят на изискванията на чл. 13а, ал. 3.

§ 17. В Наказателния кодекс (Обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр.,
бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от
1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от
1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от
1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, и бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г. и бр. 26 и 32 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 216а:

а) в ал. 1 думите „до три години и глоба до петнадесет хиляди лева” се заменят с „от една до пет години и глоба до двадесет хиляди лева”;

б) в ал. 2 думите „от една до десет години и глоба до двадесет хиляди лева” се заменят с „от три до десет години и глоба до тридесет хиляди лева”.

2. В чл. 234б думите „до пет години и глоба от хиляда до двадесет хиляди лева” се заменят с „от една до пет години и глоба от пет хиляди до сто хиляди лева”.

3. В чл. 234в:

а) в ал. 1 думите „до три години и глоба до десет хиляди лева” се заменят с „от една до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева”;

б) в ал. 2 думите „от една до осем години и глоба до петнадесет хиляди лева” се заменят с „от три до осем години и глоба до двадесет хиляди лева”.


Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Цецка Цачева)


М О Т И В И
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
Предлаганите изменения и допълнения на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се налагат преди всичко с оглед отчетената статистика за увеличените по брой и стойност кражби на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и необходимостта от засилен контрол, както и с цел отстраняване на празноти, отчетени при прилагането на някои разпоредби, регламентиращи търговската дейност с метални отпадъци.

1. В § 1, 2, 3 и 5 се определят изискванията към отреждането на площадките за дейности с металосъдържащи отпадъци (в т.ч. от опаковки, от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори и ОЧЦМ) - в зони с производствени, складови функции и обекти на железопътната и пристанищната инфраструктура със стопанско предназначение.

Предвижда се изнасянето на търговската дейност на площадки извън жилищните зони на населените места, както и съобразяването им с изискванията за опазване на човешкото здраве и околната среда съгласно законодателството в тази област. С предлаганата формулировка се счита, че ще се редуцира броят на действащите към момента площадки (над 2300) и това ще доведе до по-ефективен контрол върху дейността им.

2. С § 5 се въвежда един нов изискуем документ, който заявителят за лиценз следва да представи - декларация за спазване на изискванията за осигуряване видеонаблюдение на площадките за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ. Разширява се съдържанието на декларацията на заявителя, че не е свързано лице, с хипотезите, че не са налице следните обстоятелства: заявлението е подадено преди изтичане на една година от заповедта за заличаване на същата площадка, за която се кандидатства, и за заявената площадка има висящ спор пред съд. Целта е предотвратяване заобикалянето на закона чрез включване на заличените площадки в лиценза на други фирми.

За чуждестранните лица изискването за представяне на документа, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя в легализиран превод, се заменя с официален превод.

3. С § 8 се регламентира правоприемството по Търговския закон, при което правата по лиценза преминават към правоприемника. Така се отстранява празнота в закона, която водеше до различни тълкувания на чл. 57, ал. 4 от ЗУО.

4. С § 9 се прецизират основанията за отказ за издаване на лиценз и за отнемане на лиценза. Добавят се две нови основания за отказ за издаване на лиценз, свързани със заличени площадки, за които се кандидатства отново, и едно ново основание за отнемане на лиценз при две нарушения в рамките на една година на площадки на лицензирания търговец. Допълват се основанията за заличаване на определена площадка, на която е извършено нарушение. Тези изменения се налагат от практиката, тъй като при конкретно нарушение на една площадка, например липса на регистър, е необосновано отнемане на лиценза на търговеца. Предлага се санкцията да е с превантивен характер, като в този случай, както и в случаите на извършване дейност на площадката чрез пълномощник без документи за произход на отпадъците или в нарушение на изискванията на чл. 60, ал. 2, 6, 8 или 9 да се заличава площадката, на която е извършено конкретното нарушение. В същото време се предвижда с оглед засилване на контрола при установени нарушения на повече от една площадка да се налага най-тежката санкция - отнемане на лиценза. По този начин санкцията ще има необходимото възпитателно и предупредително въздействие към спазване изискванията на закона чрез превантивната й функция и в същото време, ако търговецът отново наруши тези изисквания, той ще бъде наказан с най-тежката за него санкция - отнемане на лиценза.

В чл. 59 се създава ал. 6, която задължава търговеца в 7-дневен срок от получаването на заповедта за заличаване на площадка да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на лиценза за вписване на заличената площадка, като в този случай такса не се заплаща.

Въвежда се предварително изпълнение и на заповедта за отнемане на лиценза и за заличаване на площадка. Целта е с издаването на заповедта да се преустанови дейността на търговеца (или на съответната площадка). Досега в повечето случаи дейността продължава да се извършва незаконосъобразно с цел по-големи печалби, докато трае срокът за обжалването. С предварителното изпълнение се преодолява латентният период от издаването на заповедта за заличаване на площадка до влизането й в сила - оставянето й в сила от съда.

Предвижда се отпадане на препращането към чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). По този начин разпореждането за предварително изпълнение на заповедта за отнемане на лиценза или за заличаване на площадка ще влиза в сила по силата на специалния закон (ЗУО), без да е необходимо доказване наличието на предпоставки по АПК при обжалването му. Практиката до момента показва, че най-грубите нарушения се извършват от фирми с издадени вече заповеди за отнемане на лиценза в периода на тяхното обжалване (1, 2, 3 и повече години). Въвежда се и висока по размер парична гаранция, при депозирането на която търговецът да има право да спре изпълнението, ако счита, че заповедта е незаконосъобразна. При потвърждаване на заповедта за отнемане на лиценза (заличаването на площадката) от съда гаранцията се освобождава в полза на органа, на когото е предоставена, и се администрира от него.

5. С § 10 в чл. 60, ал. 3 се дефинират рисковите номенклатури отпадъци от черни и цветни метали - обект на най-чести посегателства - (кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижен железопътен състав, железен път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, на всякакви елементи и части от пътната инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от улично осветление или водонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата или на части или елементи от тях), като изцяло отпада възможността физическите лица да предават такива отпадъци.

Конкретизират се изискванията за сключване на сделки с такива номенклатури по чл. 60, ал. 3, като освен сертификат за произход се поставят изисквания за наличие и на писмен договор за всяка последваща сделка.

Въвежда се изискване за осигуряване на постоянно видеонаблюдение на всяка площадка за търговска дейност с ОЧЦМ, както и за съхраняване на видеозаписите за целите на последващи проверки.

Поставя се изискване към лицензираните търговци да представят всяко тримесечие в Националната агенция за приходите (НАП) информация за лицата, които са извършили продажби на ОЧЦМ, и за изплатените суми.

6. С § 12, 13 и 14 се въвеждат санкции за въведените нови изисквания към условията и реда за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ.

Прецизира се основанието за налагане глоба на физически лица, които продават отпадъци в нарушение на чл. 60, ал. 3 (рискови номенклатури).

Прецизират се също и някои основания за налагане на административнонаказателна санкция на юридическите лица и едноличните търговци, като при тях за нарушение на изискванията за търговия с рисковите отпадъци по чл. 60, ал. 3 (рискови номенклатури) се предвижда имуществената санкция от 30 000 до 100 000 лв., която поради големия размер ще действа по-ефективно.

7. С § 15 от Преходните и заключителните разпоредби се предвижда 6-месечен срок от влизане в сила на закона за привеждане на площадките в съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2. В този срок търговецът е длъжен, ако не приведе дейността си в съответствие с тези изисквания, да заяви тези площадки за заличаване и да преустанови дейността на тях, както и да реализира в срок до 3 месеца наличните количества отпадъци от черни и цветни метали и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките. За неизпълнение на това задължение е предвидена както административнонаказателна отговорност, така и заличаване на площадката, а при незаявяване, т.е. бездействие, лицензът се прекратява служебно. Предвиден е и 6-месечен преходен период от влизането в сила на закона за въвеждане на видео наблюдение на всяка площадка, като при неизпълнение съответната площадка се заличава служебно и в заповедта се включва разпореждане за предварително изпълнение.

8. С § 17 от Преходните и заключителните разпоредби се предвиждат промени в Наказателния кодекс (НК), с които се цели прецизиране на отделни престъпни състави, посветени на посегателства против собствеността и стопанството, в обхвата на които попадат и престъпните деяния с предмет черни и цветни метали.

Въвеждат се по-високи минимални и максимални размери на наказанието “лишаване от свобода” и на наказанието “глоба”, предвидени за престъпленията по чл. 216а, ал. 1 и 2, чл. 234б и чл. 234в, ал. 1 и 2 от НК.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Бойко Борисов)


мб-ЦД


Каталог: bills
bills -> Република българия четиридесет и първо народно събрание проект! З а к о н за
bills -> Уважаема госпожо председател
bills -> Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи
bills -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
bills -> До г-жа цецка цачева председател на 43-то народно събрание
bills -> Закон за Българската академия на науките чл Българската академия на науките (бан) е автономна организация за научни изследвания. Тя обединява Национален център за научни изследвания и Национална академия на науките
bills -> Проект! Република българия четиридесет и първо народно събрание
bills -> Доклад за дейността на бан, академичните институти и другите самостоятелни звена, който съдържа отчет за
bills -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание
bills -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница