Насоки и формуляр за проектно предложениеДата10.04.2018
Размер86.72 Kb.
ТипПрограма
Образец Г1 – 2012

Актуализация: 10 февруари 2012 г.НАСОКИ И ФОРМУЛЯР ЗА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”

Насоки:

През 2012 г. Програма „Глоб@лни библиотеки - България финансира партньорски проекти на Регионалните библиотеки, които са грантополучатели по Програмата. Партньорските проекти са насочени към разширяване кръга на заинтересованите страни по Програмата и постигане на програмните цели.

Приоритетни за 2012 г. са следните области:

 • обучение за граждани в или чрез ИКТ;

 • предоставяне на услуги за гражданите, основани на ИКТ;

 • обучение за/от представители на местната власт / администрация / заинтересовани страни - напр. общинари обучават библиотекари в предоставяне на електронни услуги от общината;

 • надграждащо обучение за библиотекари (различно от обученията, предлагани в рамките на одобрената Програма за обучение на библиотекари 2012-2013 );

 • инициативи с местна значимост / работа с местната общност - напр. съвместни инициативи с организации на доброволци, местни инициативни групи, бизнес организации;

 • насърчаване на гражданската активност / гражданското участие / - напр. организиране на дебати „Аз знам правата си”; „Права на потребителя”; организиране на конкурси по теми, свързани с правата на гражданите в Европа; „Моите права в ЕС”; „Световно кафене”; гостуване на представители на различни институции, свързани със защита на правата на гражданите; дискусия „Омбудсманът в библиотеката”;

 • предоставяне на иновативни ИКТ и е-услуги - услуги за групи със специални нужди (e-включване); курсове по информационна / дигитална грамотност (e-образование); търсене / предлагане на работа (e-заетост); извън училищно образование (e-култура / e-наука); гражданско образование (e-общество); подкрепа за местно развитие, чрез предоставяне информация и консултации за насърчаване на бизнеса (e-бизнес).

 • образователни инициативи – напр. организиране на здравни клубове; виртуална класна стая в библиотеката;

 • популяризиране на работата на целевите библиотеки – напр. разработване на репортажи, филми, клипове, публикации и подобни.

Гореизброените примери не са органичаващи; нови и различни от посочените примерни идеи са добре дошли.

Партньори на библиотеката могат да бъдат институции / организации / фирми / физически лица: други библиотеки, читалища, НПО, образователни институции, местни структури на държавната власт, структури на местното самоуправление, представители на частния сектор, чуждестранни организации.

Възможно е в проекта да се включат повече от един партньори на Регионалната библиотека, като се поощрява и включване на нецелеви библиотеки от областта.

Регионалната библиотека е водещ партньор / кандидатстваща организация в партньорските проекти.

Партньорските проекти се финансират частично от бюджета на „Глоб@лни библиотеки - България”: до 50 % от общата стойност на проекта, но не повече от 1,000 лв.

Попълнете необходимата информация във формуляра за проектно предложение по-долу, като използвате шрифт Times New Roman, размер 11. Попълнения формуляр изпратете по електронна поща до съответния Регионален мениджър в ЗУП.

Комисията по одобрение на проектите ще се свърже с Вас, ако са необходими уточнения, допълнителна информация или ревизиране на проектното предложение.

Критерии за одобрение на проектните предложения:

 1. Съответствие с приоритетите на Програма „Глоб@лни библиотеки - България;

 2. Значимост на проекта за местната общност;

 3. Надеждност на посочените партньори;

 4. Ясни цели, конкретни дейности и измерими резултати;

 5. Съответствие с изискванията за съфинансиране / непаричен принос.

Формуляр за проектно предложение:


 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА


Точка 1. от формуляра включва кратка конкретна информация за проекта – не повече от 1 страница.


Регионална библиотека:

Населено място:


Заглавие на проекта
Териториален обхват на проекта

Посочете административната област и община(и), където ще се реализира партньорският проект

Продължителност на проекта:

<брой дни/месеци>
Общ бюджет на проекта

в лева

Търсена сума от „Глобални библиотеки – България”

Собствен / партньорски паричен принос

в лева

Собствен / партньорски непаричен принос
Цел/и на проекта
Партньор(и)
Целева(и) група(и)
Основни дейности
Очаквани резултати 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ
Координатор на проекта

Име и фамилия:

Длъжност в Регионалната библиотека:

Телефон/факс:

Мобилен телефон:

Адрес за кореспонденция:

Ел. поща:Директор на библиотеката

(ако е различен от координатора на проекта)


Име и фамилия:

Телефон/факс:

Мобилен телефон:

Адрес за кореспонденция:

Ел. поща: 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРА / партньорите ПО ПРОЕКТА


Представете партньора/ите на Регионалната библиотека и опита им в сферата на проекта (не повече от половин страница за всеки партньор).

Име на партньора

(вкл. абревиатура, ако е приложимо)
Лице за контакт с партньора

Име:

Адрес:


Телефон/факс:

Ел. поща:

Интернет страница:


Опит на партньора в конкретната проектна област
 1. Подробно ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА (до 4 страници)


4.1 Необходимост от реализиране на проекта

Опишете как възниква идеята за проекта. Какъв съществуващ проблем поражда необходимостта от проекта? Кой ще се възползва от проекта?
4.2 Дейности и резултати (количествени и качествени)

Опишете подробно конкретните дейности, които ще изпълните, за да постигнете целите на проекта. Опишете количествените и качествените резултати, които очаквате. Следвайте зададения формат:
Дейност 1

Описание на дейността:

Резултати от дейността:

Участие на Регионалната библиотека:

Участие на партньора:
Дейност 2

Описание на дейността:

Резултати от дейността:

Участие на Регионалната библиотека:

Участие на партньора:

Пояснение: Всяка отделна дейност може да се извършва от Регионалната библиотека, от партньора / партньорите или съвместно.
4.3 График на проекта: Срокът на проекта е общо ........ дни/месеци. Началото на проекта е: .......(дата).

Дейност

Период за изпълнение

в дни / месеци

Отговорник и участници в изпълнението на дейността

4.4 Публичност - Опишете по какъв начин ще популяризирате проекта и неговите резултати. Как ще популяризирате получената подкрепа от Програма „Глоб@лни библиотеки - България” и партньорите?


4.5 Устойчивост на резултатите - Опишете по какъв начин ще осигурите последващ ефект от дейностите по проекта.

5. Общ бюджет на проекта

Бюджетът се изготвя въз основа на планираните дейности и необходимите за осъществяването им ресурси, като се посочва източникът на финансиране за всяко перо. Ако е необходимо, се добавят допълнителни редове в таблицата.


Бюджетни пера

Ед. стойност

Количество

Обща стойност

Финансиране по източници

Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

(в лева)


Съфинансиране – паричен принос

(в лева)


Съфинансиране – непаричен принос

(посочете конкретно и остойностeте в лева)Име на осигуряващия ги

Общо


Дата:
Име и подпис на Директора на Регионалната библиотека:Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница