Насоки на националните кореспонденти №1 (изменени)Дата27.09.2016
Размер199.78 Kb.
НАСОКИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ №1 (ИЗМЕНЕНИ)
ОТНОСНО: Превоз на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
1. Тези насоки на националните кореспонденти представят общото схващане на страните-членки на ЕС за това, как следва да бъде интерпретиран Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци. Насоките са съгласувани между националните кореспонденти на заседание проведено съгласно чл. 57 Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 14/15 юни 2007. Насоките не са правно обвързващи. Единствено Съдът на Европейските общности разполага с изключителните правомощия да тълкува законодателството на Общността. Насоките са в сила от 12 юли 2007, следва да бъдат преразгледани най-късно пет години след тази дата и при необходимост да бъдат изменени.
1. Увод

2.Тези насоки съдържат информация касаеща:


а) лица, които организират превози на ИУЕЕО 1

б) притежатели на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО)2, които организират трансгранични превози на това оборудване и искат да избегнат евентуално нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1013/2006

в) компетентни органи, отговорни за прилагането на Регламент (ЕО) № 1013/2006
3. Процедурите по контрол, които са в сила, зависят преди всичко от това дали въпросният материал или уред е отпадък по силата на дефиницията в чл. 1 (а) на Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците, на националното законодателство или на национална интерпретация. Ако компетентните органи по изпращане и по местоназначение не са единодушни относно класифицирането като отпадък и не-отпадък, то предметът на спора се третира като отпадък съгласно чл. 28, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
4. Въпросите за това дали е налице освобождаване от даден материал в качеството му на отпадък и кога даден отпадък престава да бъде такъв, се решават конкретно за всеки отделен случай като се има предвид, че интерпретирането на закона е изключително правомощие на съда.
5. Ако даденият материал е отпадък, то процедурите по контрол зависят от това, дали за дадения превоз е необходима предварителна нотификация или не съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 (виж 3. Превоз на ИУЕЕО), дали отпадъкът е предназначен за оползотворяване или обезвреждане и дали в страната по местоназначение важат допълнителни контролни процедури.
2. Разграничаване между ЕЕО и ИУЕЕО
6. ЕЕО се превръща в ИУЕЕО, когато собственикът му се освобождава, възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи от него. За да се прецени дали това е така, в отделни случаи е необходимо да се проследи историята на експлоатация на даден предмет. Все пак съществуват характеристики на ЕЕО, по които би могло да се заключи дали става въпрос за отпадък или не.
7. В случай, че собственикът твърди, че възнамерява да предприеме или в момента осъществява превоз на употребявано ЕЕО, а не на ИУЕЕО, то в подкрепа на твърденията си и при поискване от страна на компетентния орган, той следва да представи следното:
А) копие от фактурата и от договора за продажба и/или прехвърляне на собствеността върху ЕЕО, където да се посочва, че оборудването е предвидено за директна повторна употреба и е във функционална изправност;

Б) доказателство за извършена проверка под формата на копие от документите (сертификат за изпитване - удостоверение за функционална изправност) на всеки предмет в рамките на пратката, както и протокол с описание на документацията (виж по-долу);

В) декларация от притежателя, от чието име се извършва превозът на ЕЕО, че нито един от материалите или оборудването в пратката не представлява отпадък по смисъла на чл. 1 от Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците и

Г) надлежно опаковане, което да предпазва оборудването от повреди при транспортиране, товарене и разтоварване.


8. ЕЕО обикновено не се счита за отпадък, когато:

А) са спазени критериите по т. 7 от (а) до (г), оборудването е във функционална изправност и не е предназначено за нито една от операциите, изброени в Приложение II към Директива 2006/12/ЕО (операции по оползотворяване и обезвреждане), ще бъде директно употребено за същата цел, за която е било предназначено или предложено за продажба, подлежи на износ с цел да бъде отново пуснато в директна употреба или продадено на крайни потребители за директна употреба;

Б) са спазени критериите по т. 7 (в) и (г) и уредите се изпращат като дефектна партида на производителя или в сервизни центрове с цел привеждане в изправност (напр. в рамките на гаранционен срок) с цел повторна употреба.
9. ЕЕО обикновено се счита за отпадък, когато:

А) е нарушена целостта на продукта, т.е. липсват съществени компоненти;

Б) са налице физически повреди, които пречат на нормалното му функциониране и сигурност съгласно съответните стандарти;

В) не е налице достатъчно опаковане, което би предпазило оборудването от повреди по време на транспорта, товаренето и разтоварването;

Г) визуалното впечатление от уредите е, че са амортизирани или повредени, което намалява вероятността да бъдат продадени;

Д) уредите съдържат такива съставни части/компоненти, които подлежат на отстраняване или са забранени съгласно законодателството на Общността или разпоредбите на националното законодателство3;

Е) електрическото и електронно оборудване е предназначено за обезвреждане или оползотворяване, а не за повторна употреба;

Ж) не съществува редовен пазар за съответното електрическо и електронно оборудване (виж Други индикатори);

З) представлява остаряло или излязло от употреба оборудване, което ще бъде използвано за извличане на резервни части;
10. Преди да предприеме трансграничен превоз на ЕЕО, собственикът му следва да е в състояние да предостави на съответните компетентни органи (митници, полиция, компетентни органи по околната среда) необходимата информация, с която да удостовери, че са спазени гореспоменатите критерии за ЕЕО.

При неспазване на тези критерии, компетентните органи принципно биха могли да приемат превозваните материали за ИУЕЕО. При такива обстоятелства, подобно заключение би било превантивна мярка за опазване на околната среда, особено в случаите, когато именно собственикът трябва да докаже, че оборудването не е отпадък.

Все пак в някои страни-членки на ЕС, контролните органи са тези, които трябва да докажат, че въпросното оборудване представлява ИУЕЕО.
11. По-долу са описани препоръчителните стъпки, които търговците на употребявано ЕЕО е добре до предприемат, за да удостоверят, че предназначената за превоз пратка представлява употребявано ЕЕО, а не ИУЕЕО:
Действие 1: Технически преглед
12. Техническите прегледи, които трябва да бъдат извършени зависят от вида на ЕЕО [виж Приложение IБ към Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Директива относно ОЕЕО – виж Реф. 2 в Приложение 3)]. Следва да се провери степента на функциониране на уредите и да се прецени дали има наличие на опасни вещества.

13. Извършването на визуална проверка без реален преглед на степента на функциониране не би била достатъчна.

14. При по-голяма част от употребяваното ЕЕО е достатъчно да се тестват най-важните функции.

15. Резултатите от техническия преглед следва да бъдат вписани, като се изготви отделно удостоверение (сертификат за тест, потвърждаващ функционалната изправност) за всеки електрически или електроуред.


Действие 2: Удостоверение
16. Всяко отделно удостоверение трябва да бъде закрепено здраво, но не трайно, върху самия уред (ако не е опакован) или върху опаковката, така че да може да бъде лесно разчетено без да се разопакова уредът.
17. Всяко удостоверение следва да съдържа следната информация:

A) обозначение на уреда (наименование съгласно Приложение IB и номер на съответната категория съгласно Приложение IА към Директивата относно ОЕЕО);

Б) идентификационен номер на уреда (типов номер);

В) година на производство (ако е известна);

Г) име и адрес на фирмата, изготвила удостоверението за функционална изправност;

Д) резултат от прегледа (напр. описание на дефектните части и съответната повреда или потвърждение на пълната функционална изправност);

Е) вид на извършените прегледи.
18. Протоколът за технически преглед трябва да придружава превоза
Действие 3: Опаковане

19. Опаковане, което не е достатъчно надлежно, за да предпази уредите от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване, е индикатор за това, че даден уред вероятно е отпадък. Най-общо, липсата на надлежно опаковане следва да подтикне изпълнителните органи/власти към по-нататъшни проучвания по отношение на превозваните уреди.


3. Превоз на ИУЕЕО

20. Превозът на ИУЕЕО се урежда съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци. При определени условия, Регламент (ЕО) № 1013/2006 предвижда превозът на отпадъци да подлежи на допълнителни изисквания за контрол по силата на националното законодателство на страните-членки на ЕС или на други страни по местоназначение, напр. възможно е да съществува забрана за превоз на отпадъци, предназначени за обезвреждане към определени страни-членки на ЕС или други страни по местоназначение.


3.1 Превоз на ИУЕЕО, предназначенo за обезвреждане:
3.1.1 Превоз в рамките на ЕС
21. Подобен превоз на отпадъци в рамките на ЕС подлежи без изключение на описаната в Регламент (ЕО) № 1013/2006 процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие. Всяка страна-членка на ЕС би могла да забрани превози на отпадъци за обезвреждане от други или към други страни-членки, поради което съответните компетентни органи би следвало предварително да се осведомят, дали даден, предназначен за обезвреждане превоз е позволен съгласно националното законодателство.
3.1.2 Износ от ЕС
22. Износът на отпадъци, предназначени за обезвреждане е забранен (изключение от тази забрана е износът в страни-членки на ЕАСТ, които същевременно са и страни по Базелската конвенция.)
3.1.3 Внос в ЕС
23. Важи следното: Вносът на отпадъци, предназначени за обезвреждане в ЕС от страни, които не са членки на ЕС, е позволен, с изключение на случаите, когато страната по изпращане не е страна по Базелската конвенция.

Страните-членки на ЕС могат да забранят такива превози, ако според тях са налице основателни доводи в защита на околната среда. Всички превози на отпадъци, предназначени за обезвреждане подлежат на процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006.


3.2 Превоз на ИУЕЕО, предназначено за оползотворяване:
3.2.1 Превоз в рамките на ЕС
24. Превозите в рамките на ЕС подлежат на описаната в Регламент (ЕО) № 1013/2006 процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие или на общите информационни изисквания съгласно чл.18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Процедурата на контрол, която трябва да бъде приложена, се определя от класифицирането на даденото ИУЕЕО в съответните списъци по приложенията към Регламент (ЕО) № 1013/2006.

По отношение на превозите в рамките на ЕС, списъците с отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 се различават от Европейския каталог на отпадъците. При класифицирането на ИУЕЕО трябва да се следва принципа за предпазливост. Ако въпросното ИУЕЕО не може да бъде класифицирано към нито една позиция от Приложения III (Зелен списък), IIIА или IIIБ към Регламент (ЕО) № 1013/2006, то превозът подлежи на процедура по предварителна писмена нотификация и съгласие.
3.2.2 Износ от ЕС
25. Процедурите на контрол, които се прилагат, зависят от класифицирането на отпадъка („опасен” – „неопасен ”) (виж Приложение 2) и от разпоредбите в страната по местоназначение4.

Износът на опасни отпадъци, предназначени за оползотворяване в страни, за които не се прилага Решението на ОИСР5, е забранен6.

Обхватът на процедурите на контрол отново зависи от списъците с отпадъци по приложенията към Регламент (ЕО) № 1013/2006. Препратки към Европейския каталог на отпадъците7 се правят при износ в някои страни, за които не се прилага Решението на ОИСР и са налице определени обстоятелства съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006.

3.2.3 Внос в ЕС
26. Важи следното: Вносът на отпадъци предназначени за оползотворяване от страни, които не са членки на ЕС, е позволен, с изключение на случаите, когато страната по изпращане не е страна по Базелската конвенция (изключение от изключението са случаите, когато става въпрос за страна, за която се прилага Решението на ОИСР). От класифицирането на превозваните отпадъци (виж Приложение 2), зависи дали за тези превози ще се прилага процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие или процедура на общи информационни изисквания (чл. 18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 за отпадъци, изброени в Приложения III, IIIA и IIIB).
4. Проверки
27. Проверките се извършват от компетентните контролни органи (инспектори, полиция, митници) по време на превози или в съоръжени. Лицата, които осъществяват превоз на употребявано ЕЕО, трябва да удостоверят, че за всеки уред съществува удостоверение за технически преглед8 и оборудването е опаковано добре, като по този начин докажат, че въпросните уреди не са ИУЕЕО.

Ако лицата, отговорни за превоза твърдят, че обект на превоза е неопасно ИУЕЕО, то те трябва да гарантират, че са налице удостоверения за съответните технически прегледи, които доказват, че превозваните отпадъци не са опасни.


28. За улеснение на проверката от практическа гледна точка, всяка пратка (контейнер, камион и тн.) с употребявано ЕЕО следва да бъде придружена от следното:

А) международна товарителница (ЧМР)

Б) копие от удостоверенията за технически преглед и протокол с всички данни за техническите прегледи и за документите на всеки отделен уред (виж Приложение 1)

В) декларация от материално-отговорното лице за поемане на отговорност


29. При липса на достатъчна документация и надлежно опаковане, контролните органи биха могли да допуснат, че даден уред представлява опасен излязъл от употреба електрически или електронен уред. При липса на някое от необходимите по Регламент (ЕО) № 1013/2006 съгласия, може да се предположи, че пратката представлява нелегален превоз. В такива случаи следва да бъдат уведомени съответните компетентни органи, след което пратката се третира съгласно чл. 24 и чл. 25 от Регламент (ЕО) № 1013/2006. В повечето случаи на такива нарушения, лицата отговорни за превоза, са длъжни да върнат пратката на свои разноски в страната по изпращане и да бъдат подведени под наказателна отговорност.

В страните-членки на ЕС, в които е задължение на контролните органи да докажат, че става въпрос за ИУЕЕО, а не за ЕЕО, би следвало, при липса на съответна документация или подходящо опаковане, превозът да бъде задържан, докато се проведат необходимите разследвания за установяване характера на транспортираното оборудване.

Приложение 1


Пример за случаи, в които ЕЕО принципно се смята за отпадък
IT – оборудването може да се класифицира като отпадък в следните случаи:


  1. При наличие на дефекти, които съществено нарушават функционалната изправност на уредите, напр.:

А) оборудването не може да бъдат приведено в действие

Б) проблеми с БИОС, вътрешните настройки или автоконтрола

В) липсва функционираща дънна платка

Г) няма връзка с хоста

Д) не може да бъде принтирана/сканирана/копирана пробна страница или страницата не се чете, шрифтът е размазан или разпечатаната пробна страницата съдържа само линии

Е) не е възможно четене/писане/записване
  1. При наличието на физически повреди, които съществено нарушават функционалната изправност или сигурност на уреда съгласно съответните стандарти, напр.:

А) мониторите имат физически повреди, напр. (черни) петна, следи от счупване, дълбоки драскотини или други петна; мониторите са със значително намалено качество на картината

Б) сигналните кабели са прерязани или не могат да бъдат сменени без отваряне на кутията

В) повредени са твърдият диск, RAM или график-картата

Г) батериите съдържат олово, живак или кадмий или са с опасни течни катоди, които не могат да бъдат заредени или не задържат енергия
  1. Липсва надлежно опаковане, което да предпази оборудването от повреди при транспорта, товаренето и разтоварването

Приложение 2


Класифициране на отпадъци, предназначени за оползотворяване
1. Подходът при класифициране на отпадъци съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 до известна степен зависи от това, дали отпадъкът е предназначен за страна-членка на ЕС (виж. Източници 3 в Приложение 3), за страна, за която се прилага Решението на ОИСР (виж Източници 4 в Приложение 3) или за страна, за която не се прилага Решението на ОИСР.

2. В точка А) подробно е разгледан процесът на класифициране на отпадъци при превози за страни-членки на ЕС и страни, за които важи Решението на ОИСР.

В точка Б) е описан двустепенният процес на класифициране, който се прилага при износ за страни, за които не важи Решението на ОИСР. Първо се отговаря на въпроса потенциално допустим ли е износът (стъпка 1) и второ, в случай че износът е допустим, то какви са процедурите на контрол които се прилагат за конкретния превоз (стъпка 2). По отношение на класифицирането на ИУЕЕО съгласно Приложение IV, Част 1 (в) може да се вземе предвид и Насока на националните кореспонденти №4.
А) Превоз в рамките на ЕС и от ЕС към страни, за които се прилага Решението на ОИСР
3. В приложенията към Регламент (ЕО) № 1013/2006 (виж Източници 1 в Приложение 3) са поместени списъци с отпадъци, които са отнасят до класифицирането на отпадъци, предназначени за оползотворяване. За класифицирането на ИУЕЕО са релевантни Приложения III, IIIA, IIIB, IV и IVA към Регламент (ЕО) № 1013/2006. Тези приложения се разделят на:

А) Зелен списък на отпадъците (Приложение III)9, който съдържа отпадъци, които не подлежат на процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие (превозите на отпадъци от Зеления списък на отпадъци следва да бъдат придружавани само от формуляр по Приложение VII съгласно чл. 18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006)

Б) смеси от отпадъци, изброени в Зеления списък (Приложение IIIA)

В) допълнително включени в Зеления списък отпадъци (Приложение IIIБ)

Г) Жълт списък на отпадъци (Приложение IV), предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие

Д) отпадъци, изброени в Приложение III, но предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие (Приложение IVА)


4. При съмнение следва да бъде проведена консултация с компетентния орган по изпращане. В Таблица 1 са изброени най-важните категории ИУЕЕО, които следва да бъдат взети предвид при опит за категоризация на ИУЕЕО, което не е било третирано преди превоза. Третирани фракции от ИУЕЕО биха попаднали в други категории на приложенията към Регламент (ЕО) № 1013/2006.


ТАБЛИЦА 1 Категории ИУЕЕО съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006

Приложение III
GC010 Електрически сглобки, съдържащи само метали или сплави
GC020 Скрап от електрониката (електронни платки, електронни компоненти, кабели

и др.) и възстановени електронни компоненти, подходящи зa оползотворяване на основни и ценни метали


Приложение IV

A1030 Отпадъци, съдържащи съставки или замърсени с:  • Арсен; съединения на арсена

  • Живак; съединения на живака

  • Талий; съединения на талия

A1160 Отпадъци от оловно-кисели батерии и акумулатори, цели или раздробени

A1170 Несортирани отпадъци от батерии и акумулатори, с изключение на тези, включени като смесени в списък Б. Отпадъци от батерии и акумулатори, невключени в списък Б, съдържащи съставки, упоменати в приложение I в концентрации, които ги правят опасни

А1180 Отпадъци от електрически и електронни модули или скрап (●), съдържащи компоненти като акумулатори и други батерии включени в списък A, живачни прекъсвачи, стъкла от катодно-лъчеви тръби и други активирани стъкла и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили, или замърсени със съставките, упоменати в приложение I (например кадмий, живак, олово, полихлорирани бифенили) в такива концентрации, че да проявяват свойствата от приложение III (вижте позиция B1110 от списък Б) (♣)

A2010 Стъклени отпадъци от катодно-лъчеви тръби и други активирани стъкла

A2050 Отпадъци от азбест (прах или влакна)

AC150 Хлорфлуорвъглероди

A3180 Отпадъци, вещества и продукти съдържащи, състоящи се от или замърсени с полихлорирани бифенили (РСВ), полихлорирани терфенили (РСТ), полихлорирани нафталени (РСN) или полибромирани бифенили (РВВ) или всички други полибромирани аналози на тези съединения, с концентрация 50 mg/kg или повече (♠)


Некласифицирани отпадъци (чл. 3, ал. 1 (б) от Регламент (ЕО) № 1013/2006)

  • ИУЕЕО или части, които не са класифицирани в нито една позиция


● Тази позиция не включва скрап от инсталации за генериране на електроенергия.

♣ Полихлорираните бифенили са в концентрация 50 mg/kg или по-голяма.10,

♠ Граничната стойност от 50 mg/kg се приема като валидна на международно ниво за всички отпадъци. Все пак много страни са въвели по-ниски гранични стойности за определени видове отпадъци (напр. 20 mg/kg)
Б. Износ в страни, за които не важи Решението на ОИСР (прилага се забраната за износ)
5. За класифицирането на ИУЕЕО е необходимo да се направи справка в Приложение V към Регламент (ЕО) № 1013/2006 или консултация с компетентния орган. В Таблица 2 са изброени най-важните категории ИУЕЕО от Приложение V, Част 1. Преди износ в страна, за която не важи Решението на ОИСР, трябва да се предприеме процес обхващащ две основни стъпки.


ТАБЛИЦА 2 Категории в част 1 от Приложение V относно ИУЕЕО
Част 1 Списък А (забрана за износ)

Виж Таблица 1 под Приложение IV


Част 1 Списък Б (износът е потенциално възможен)

B1040 Скрап от възли и агрегати от инсталации за получаване на електроенергия, незамърсени със смазочни масла, РСВ или РСТ, които да ги превърнат в опасни отпадъци

B1070 Отпадъци от мед и медни сплави в дисперсна форма, освен ако съдържат съставките упоменати в приложение I в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III

B1090 Отпадъчни батерии, отговарящи на съставена спецификация, с изключение на тези съдържащи олово, кадмий и живак

B1110 Електрически и електронни модули:

— Електронни модули, съдържащи само метали или сплави

— Отпадъчни електрически и електронни модули или скрап (●) (вкл. печатни платки), несъдържащи акумулатори и други батерии, включени в списък A, живачни прекъсвачи, стъкло от катодно-лъчеви тръби и друго активирано стъкло, кондензатори съдържащи РСВ, или незамърсени със съставките упоменати в приложение I (напр. кадмий, живак, олово, полихлорирани бифенили), или от които те са били отстранени до такава степен, че да не проявят никое от в приложение III (виж позиция A1180)

— Електрически и електронни модули (вкл. печатни платки, електронни компоненти и проводници), предназначени директно за повторна употреба (♣), а не за оползотворяване или крайно обезвреждане (♠)● Тази позиция не включва скрап от инсталации за генериране на електроенергия.

♣ Повторна употреба включва поправка, почистване или подобряване, но не и основно повторно сглобяване

♠ В някои държави тези материали са предназначени за пряка повторна употреба и не се считат за отпадъциСтъпка 1

6. В Приложение V от Регламент (ЕО) № 1013/2006 са изброени отпадъци, които попадат под забраната за износ на опасни отпадъци в страни, за които не важи Решението на ОИСР. Като първа стъпка следва да се вземе решение дали планираният износ в страна, за която не важи Решението на ОИСР, е забранен или потенциално допустим.


7. Приложение V обхваща три части:
А) Част 1 е разделена на Списък А и Списък Б. Ако даден отпадък е записан в Списък А, то износът му в страни, за които Решението на ОИСР не важи, е забранен.

Б) Ако даден отпадък е записан в Списък Б, то износът му в страна, в която не важи Решението на ОИСР, е потенциално допустим. Ако даден отпадък е включен в Списък Б и с оглед на критериите на ЕС е класифициран като опасен съгласно чл. 36 ал. 4 и ал. 5 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 в дадена страна-членка на ЕС, то износът му в страна, за която не се прилага Решението на ОИСР, е забранен.

В) Част 2 и Част 3 от Приложение V важат само, когато даден отпадък не е включен нито в Списък А, нито в Списък Б от Част 1. Ако даден отпадък е маркиран (със звездичка) като опасен в Част 2 от Приложение V или е включен в Част 3 от Приложение V, то износът му в страни, за които не важи Решението на ОИСР, е забранен. Ако даден отпадък не е маркиран със звездичка в Част 2 от Приложение V, то неговият износ в страни, в които не важи Решението на ОИСР, е потенциално допустим. Ако отпадъкът не е включен в списъците от Част 2 или Част 3 от Приложение V, то неговият износ в страни, за които не важи решението на ОИСР, е потенциално допустим и подлежи на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие.
8. Най-общо, износът на отпадъци в страни, за които Решението на ОИСР не важи, е потенциално допустим, когато:

А) отпадъкът е включен в Част 1, Списък Б

Б) отпадъкът не е включен в Списък Б и неговият износ не е забранен чрез класифицирането му под друга позиция в Приложение V.
Предпоставка и в двата случая е, отпадъкът да не е класифициран като опасен въз основа на критериите на ЕС съгласно чл. 36, ал. 4 и ал. 5 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 в страната-членка по изпращане и за него да не се прилага забрана за износ.
Стъпка 2
9. Тази стъпка се отнася за износа на отпадъци, които не подлежат на забраната за износ в страни, за които не важи Решението на ОИСР. Тази стъпка е необходима само, когато изводът от Стъпка 1 е, че износът на отпадъка е потенциално допустим.
10. Ако отпадъкът не е включен в Приложение III, то неговият износ подлежи на процедурата на предварителна писмена нотигфикация и съгласие съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006.
11. За отпадъците, изброени в Приложение III или IIIA, конкретните изисквания зависят от категорията отпадък и от страната по местоназначение. Специфичните за всяка страна изисквания, които са в сила, са изброени в Регламент ЕО 1418/2007 на Комисията.
12. В случаи на съмнение следва да се проведе консултация с компетентния орган. В Таблица 1 са изброени вероятните позиции.
13. Всяка страна има следните възможности:
А) забрана на вноса на определен отпадък

Б) внос предхождан от процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие съгласно чл. 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006

В) внос без процедура на контрол
14. По отношение на превози в новите-страни членки на ЕС виж чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Приложение 3

БИБЛИОРАФИЯ
1. Регламент (ЕО) 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14.06.2006 г. относно превози на отпадъци

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm
2. Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm
3. Страни-членки на ЕС

http://europa.eu/abc/european_countries/index_en.htm
4. Страни, за които Решението на ОИСР важи, съотв. не важи

http://www.oecd.org/countrieslist/0,3025,en_33873108_33844430_1_1_1_1_1,00.html
5. Регламент (ЕО) 1418/2007 на Комисията


1 Съгласно дефиницията в чл. 3 (б) на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕООЕ), ИУЕЕО са такива електрически и електронни уреди, които по смисъла на чл. 1 (а) от Директива 2006/12/ЕО се смятат за отпадък, вкл. всички компоненти, подкомплекти и консумативи, които в момента на освобождаване от продукта са част от него.

2 Срвн. дефиницията в чл. 3 (а) от Директива 2002/96/ЕО.

3 Напр. азбест, PCBs, CFCs

4 срвн. Регламент ЕО № 1418/2007 на Комисията

5 Организация за икономическо сътрудничество и развитие

6 срвн. Приложение V към Регламент (ЕО) № 1013/2006

7 Превозът на употребявани хладилници и др. уреди (напр. климатични системи), съдържащи CFCs, HFCs, HCFCs и FCs, с цел повторна употреба в трети страни, е забранен по силата на Регламент ЕО 2037/2000 относно вещества, които нарушават озоновия слой.

8 Удостоверение, което указва функционалната изправност на уреда и което се издава само при условие, че електрическият или електроуредът може да бъде директно използван без допълнително привеждане в изправност.

9 Отпадъци от Зеления списък, които са замърсени с опасни материали, могат да бъдат класифицирани като отпадъци, подлежащи на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие.

За някои страни-членки на ЕС са в сила преходни разпоредби съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.Видове отпадъци, които не са включени в нито един списък, се смятат за некласифицирани и подлежат на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие.


10 Трябва да бъде съблюдавано националното законодателство за определяне на PCB (напр. 6 или 7-конгенера; понякога е необходимо сумата на конгенерите да се умножи по фактор 5), особено с оглед на резултатите от анализи, проведени в страни извън ЕС, или необходимостта от спазване на граничните стойности в страни извън ЕС.

Каталог: files -> file -> Waste
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
Waste -> За условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
Waste -> Република българия
Waste -> Република българия
Waste -> Република българия министерство на околната среда и водите
Waste -> Република българия
Waste -> Република българия министерство на околната среда и водите


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница