Насоки за кандидатите август 2007 I. Въведение Обща информацияДата22.12.2018
Размер0.78 Mb.
#108543


Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоИнициатива за подготовка на проекти за кандидатстване

по Програмата за европейско териториално сътрудничество (INTERREG IVA) Гърция – България 2007-2013 год.
Насоки за кандидатите

АВГУСТ 2007
I. Въведение


  1. Обща информация

Този документ приканва всички областни администрации, общини и неправителствени организации /НПО/ от българските погранични региони на областите Благоевград, Кърджали, Смолян и Хасково да кандидатстват за получаване на техническа помощ, за подпомагането на дейности по подготовката на проекти (напр. подготовка на проучвания, анализи, технически проекти и т.н.), чиито резултати по-късно ще послужат за евентуалното формиране на здрава основа на бъдещи инвестиционни проекти, изпълнявани под Програмата за европейско териториално сътрудничество INTERREG IVA Гърция - България 2007-2013.

Резултатите от тази схема (анализи, проучвания и т.н.) могат да образуват портфолио за бъдещи инвестиционни проекти по различните приоритетни оси и ключови области на намеса, обект на финансиране от Програмата за европейско териториално сътрудничество INTERREG IVA Гърция - България 2007-2013 или от други източници.

Финансираните дейности ще бъдат възложени на фирма-изпълнител. Резултатите от тези дейности ще бъдат собственост на кандидатите по схемата за подпомагане.

  1. Кратко описание и цели на Програмата за Европейско териториално сътрудничество INTERREG IVA Гърция - България 2007-2013

Настоящата програма постановява рамката за Европейското териториално трансгранично сътрудничество между Гърция и България. Програмата цели да постигне трансгранично сътрудничество, като събере заедно различните участващи страни в трансграничния регион, за да насърчи и подкрепи по-нататъшното развитие на региона и неговото превръщане в център за мир, устойчиво развитие и разширение на Европейската икономическа зона в централните части на Балканите, Черноморския регион и източната част на Средиземно море.

Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. набляга върху подсилването на мрежите и сътрудничеството в областта на гранична сигурност, управление на природни ресурси, мрежи за бизнес и научноизследователска дейност, за да предостави осъществими решения за безпрепятствена комуникация чрез съвременна инфраструктура.
Освен това програмата възнамерява да насърчи хармоничното, балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион, като намали икономическите и социални териториални неравенства, възникнали в изоставащите страни и региони, и ускори тяхното икономическо и социално преструктуриране. В този контекст Програмата по-специално ще подкрепи съвместни дейности от двете страни на трансграничния регион.

Схемата на процеса за подготовката на проекти е в съответствие с проекта на Програмата за европейско териториално сътрудничество INTERREG IVA Гърция - България 2007-2013 и нейната обща цел, която е:


Да се насърчи трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и се подобри конкурентоспособността
Общата стратегическа цел на Програмата за европейско териториално сътрудничество INTERREG IVA Гърция –България 2007-2013 г. обединява задачите и приоритетите на Лисабонския дневен ред, Гьотеборгския дневен ред и националните политики за благоденствието и бъдещето на трансграничния регион и неговите жители. Тя предвижда постигането на две специфични цели:


 1. Увеличаване на привлекателността на региона чрез подобрение на качеството на живот и подобрение на структурите за достъп


Б. Повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на

предприемачеството, установяване на мрежи за сътрудничество и

инвестиране в човешки ресурси
Процесът за подготовка на проекти (ППП) подпомага подготовката на проекти в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество INTERREG IVA Гърция - България 2007-2013. Специално внимание е обърнато на подготовката на съвместни проекти и проекти с характеристики на усилено транс-гранично сътрудничество, планирани в тясно взаимодействие с регионалните и местни власти в регионите, попадащи в рамките на програмата. Всеки от проектите трябва да съответства на поне една от приоритетните оси на Програмата:


 • Приоритетна ос 1: Качество на живот – Подобрение и управление на природните и културни активи, здравни и социални въпроси за подобрението на качеството на живот в трансграничния регион и благосъстоянието на неговите жители.

 • Приоритетна ос 2: Достъпност - Подобрение на транспортните и комуникационните мрежи и осигуряване на лесно и безопасно движение на стоки, услуги и хора в трансграничния регион.

 • Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси – Насърчаване на предприемачеството, инвестиране в човешки капитал и насърчаване на научноизследователската дейност и иновациите, за да се повиши конкурентоспособността и да се подобри икономическото и социалното развитие на трансграничния регион.

От основно значение за успешното изпълнение на проекти, финансирани от подобни програми на Структурните фондове, ще бъдат подходящата и изчерпателна подготовка на добри единични проекти, базирани на дълбочинни анализи за приложимостта, системен дизайн, анализ на въздействието и други основни проектни и стратегически документи.

Тези основни проучвания, освен идентификация на проекта, предоставят още анализ на моментното състояние, идентификация на възможни алтернативни решения, включително и проверка на финансовата и административна приложимост, препоръки за икономически най-благоприятните решения.

Директна помощ е необходима, за да се осигури наличието на достатъчен брой зрели проекти, последващи присъединяването на България към ЕС, и за началото на усвояването на средствата от Структурните фондове без прекомерно забавяне. Качествените анализи на приложимостта и на дизайна, проучвания за въздействието и други проектни документи ще са от съществено значение за успешното изпълнение на проекти, финансирани от структурните фондове.
  1. Институционална рамка:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е държавният орган, отговорен за развитието на териториалното/трансграничното сътрудничество между България и Гърция 2007-2013, както и за координацията на дейностите от страна на Република България.


Отдел “Европейско териториално сътрудничество” към Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще изпълнява предвидените в компетенциите му дейности по проекта.


  1. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

По проект BG2004/016-782.01.07 за Техническа помощ за подготовка и изпълнение на проекти по Програма ФАР за транс-гранично сътрудничество между България и Гърция и по проект BG 2005/017-454.04.01 “Подпомагане подготовката на бъдещите програми за трансгранично сътрудничество между България и Гърция” за техническа помощ към МРРБ съществува възможност за подпомагане на бенефициентите за допълнително разработване на отделни части от техните проекти. Тази помощ може да бъде както консултации, предимно в обхвата на проект BG2004/016-782.01.07, така и финансиране проектиране на дадена фаза и/или изработване на необходими анализи и проучвания в рамките на до 50 000 евро за проект.


Предвидените средства възлизат общо на 2 200 000 евро за техническа помощ за подготовка на технически/работни проекти и тръжни документи на 50+ бенефициенти.

ВАЖНО:
Средствата за изпълнението на проектите (подготовка на технически/работни проекти и тръжни документи) няма да бъдат предоставяни директно на общините или неправителствените организации. След извършения подбор, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като Договарящ орган ще сключи договорите за техническа помощ с фирма-изпълнител.


2. ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
С оглед планиране на бъдещата техническа помощ от изключителна важност е в МРРБ да се получи информация за статуса на разработване на вашия проект, както и вашите нужди за по-нататъшно доразработване, за кое точно имате нужда от подкрепа в рамките на техническата помощ.

ВАЖНО:

Безвъзмездната помощ не може да бъде предоставяна за дейности с цел или имащи като резултат печалба по време на изпълнението на проекта. Също така, не се допуска кандидатстване за едни и същи дейности по повече от една програма. При установяване на припокриване, предложенията ще бъдат отхвърляни. Допускат се единствено допълващи дейности, кандидатстващи за финансиране по друга/и програма/и, при това с ясно изразен трансграничен ефект.

А) Допустимост на кандидатите:

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия, за да бъдат одобрени като приемливи за отпускане на грант

 • да са юридически лица 1; и

 • да са областни администрации, общини, сдружения на общини, не-правителствени организации, университети, и т.н. и

 • да са регистрирани в Република България, и

 • да се намират в допустима българска област (Благоевград, Кърджали, Смолян и Хасково) в граничния регион между България и Гърция или да имат регистриран клон в поне една от гореизброените области2, и

 • да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, да не са посредници,

 • Ще бъдат допускани за разглеждане предложения, с доказана публична общинска или публична държавна собственост.


Потенциални кандидати не могат да участвуват в настоящата покана за предложения, или да им се отпуска грант, ако:

 1. са във фалит или в ликвидация, когато дейността им се управлява от съда, когато са влезли в споразумение с кредитори, са преустановили своята дейност, са в процедура във връзка с горното, или са изпаднали в аналогична ситуация, произтичаща от подобни процедури, постановени в националното законодателство или правилници;
 1. са били осъждани за наказуемо деяние относно тяхното професионално поведение с присъда, имаща силата на res judicata (т.е. без право на обжалване);
 1. са виновни за тежко професионално недобро поведение, безусловно установено, което Договарящата страна (МРРБ) може да докаже;
 1. не са изпълнили свои задължения, отнасящи се до вноски за социално осигуряване или заплащане на данъци, съобразно със законните изисквания на страната, в която те са установени, или с тези на страната на Договарящата страна (МРРБ), или на страната, където ще се извършват дейностите;
 1. са получили присъда със силата на res judicata за измама, корупция, участие в престъпна организация или някаква друга незаконна дейност във вреда на финансовите интереси на Общността;
 1. са били обявени в сериозно нарушение на договори за неспазване на техните договорни задължения във връзка с процедура за доставки или друга процедура за отпускане на грантове, финансирани с бюджета на Общността;Б) Местонахождение:

 • Дейностите трябва да се изпълняват на територията на допустимата/ите община/и/област/и в Република България (Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали) и Гърция (Централна Македония и Източна Македония и Тракия - Еврос, Кавала*, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес).


В) Видове дейности:
Техническата помощ ще бъде предоставена чрез финансова схема за подпомагане за следните видове дейности, при условие, че техните резултати ще послужат, като основа за изпълнението на бъдещи проекти, изпълнявани под Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013:

 • Проучвания (напр. пазарни проучвания, предварителни анализи за приложимостта, анализи за приложимостта);

 • Предпроектни проучвания;

 • Анализи (ценови анализи и анализи на ползите);

 • Оценки (Оценка на въздействието върху околната среда).

 • Техническа документация за инвестиционни проекти – идейни, технически и работни проекти.

Финансираните дейности ще бъдат възложени на фирма-изпълнител. Резултатите от тези дейности ще бъдат собственост на кандидатите по схемата за подпомагане.
Дейностите, които могат да бъдат финансирани по този проект, включват:

Разработване на проекти с трансграничен ефект, които ще се основават на резултатите (напр. подготвителни проекти като предварителни анализи за приложимостта, анализи за приложимостта, пазарни проучвания, анализи на цените и ползите и т.н.) от тази схема биха могли да включват следното (този списък е примерен):
 • Дейности по Приоритетна ос 1, които имат за цели защита и насърчаване богатите и разнообразни природни ресурси на региона, като средство за равномерно и икономическо развитие, съвместно управление на риска в областта на управление на водите, управление на отпадъците и управление на риска срещу природни и предизвикани от човешка дейност бедствия , насърчаване и защита на природните активи и да изгради културно сътрудничество в трансграничния регион, установяване на сътрудничество по въпроси на здравеопазването и социалната защита;
 • Дейности по Приоритетна ос 2: които имат за цели да се подобрят пътните и железопътните мрежи, като средство за социално и икономическо развитие на трансграничния регион, да се подобри придвижването на стоки, услуги и хора в трансграничния регион и да се координират инфраструктурни инициативи в трансграничния регион, за да се насърчи неговата икономическа дейност и се осигури равномерно териториално развитие;
 • Дейности по Приоритетна ос 3, които имат за цел да се използва преструктурирането на икономиката, като възможност за икономическо и териториално устойчиво развитие, да се инвестира в човешки капитал, като един от най-важните ресурси на трансграничния регион за насърчаване на икономически дейности, да се стимулира предприемачеството и да се внедрят ИКТ и нови технологии във всички икономически сектори, като проводник на икономическо и социално сближаване, да се обединят в мрежа научноизследователската и икономическата дейност, за да се интегрират иновации в производствените сектори на икономиката, да се предвидят проактивни инициативи по отношение на отворения пазар на труда, които да се осъществяват в трансграничния регион в срок от две години.


Преглед на индикативните категории за предложения за проекти


 • Приоритетна ос 1: Качество на живот – Подобрение и управление на природните и културни активи, здравни и социални въпроси за подобрението на качеството на живот в трансграничния регион и благосъстоянието на неговите жители.

Области на интервенция


Индикативни действия

1.1 Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси


 • Интервенции за съвместно управление на водите (Изследвания, инфраструктура, мрежи на сътрудничество и др.);

 • Интервенции за съвместно управление на отпадъците (Изследвания, инфраструктура, мрежи на сътрудничество и др.);

 • Стратегии и мрежи за насърчаване пречистването на питейната вода в зони от граничните региони, които изпитват проблеми със снабдяването на питейна вода;

 • Мрежи и действия за подобряването на градската среда, териториалното планиране и екологичното планиране;

 • Други релевантни дейности от Програмата.

1.2 Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси

 • Мрежи за сътрудничество за насърчаване на културни активи от съществено значение в трансграничния регион (музеи, археологични и други обекти и др.);

 • Мрежи и действия за сътрудничество за насърчаване на алтернативни форми на туризъм от културен интерес;

 • Поддръжка на културните активи с помощта на ИКТ

 • Мрежи на сътрудничество за съхраняване и насърчаване на културните активи от общото минало (напр. Османската империя, Византийската империя);

 • Действия за насърчаване на религиозните активи, които съществуват в трансграничния регион и се определят като културни паметници;

 • Други релевантни дейности от Програмата.

1.3. Сътрудничество и работа в мрежа относно въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние

 • Вторична инфраструктура (допълнителни медицински кабинети и др.);

 • Разработване на трансгранични медицински програми за здравеопазване и извънредни ситуации (инфраструктура, доброволци и национални спасителни екипи, ваучери за застраховки и др.) за туристи по отношение на дейности на открито;

 • Други релевантни дейности от Програмата.

 • Приоритетна ос 2: Достъпност Подобрение на транспортните и комуникационните мрежи и осигуряване на лесно и безопасно движение на стоки, услуги и хора в трансграничния регион.

Области на интервенция

Индикативни действия

2.1 Развитие на пътната и железопътната мрежа

 • Подобряване на пътната мрежа (интервенции с малък мащаб за подобряване, разширяване и др.);

 • Изграждане на нови гранични пунктове;

 • Насърчаване/ Подобряване на железопътната мрежа;

 • Преструктуриране на неизползваеми пътища и свързването им с главни пътни мрежи;

 • Преструктуриране и възстановяване на железопътни гари, които не се използват;

 • Насърчаване на вторична транспортна мрежа, свързваща регионите и префектурите в трансграничния регион;

 • Изследвания на пътно проектиране;

 • Други релевантни дейности от Програмата.

2.2 Подобряване на трансграничната материална база

 • Насърчаване мобилността на хората за отдих в трансграничния регион чрез меки мерки или инвестиции с малък мащаб (трансгранични пешеходни пътеки и велосипедни алеи в областите от културен или природен интерес и др.);

 • Други релевантни дейности от Програмата.

Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси – Насърчаване на предприемачеството, инвестиране в човешки капитал и насърчаване на научноизследователската дейност и иновациите, за да се повиши конкурентоспособността и да се подобри икономическото и социалното развитие на трансграничния регион.

Области на интервенция

Индикативни действия

3.1 Подкрепа и поддържане на човешките ресурси - поддръжка на подготвителни действия предвид отворения пазар на труда


 • Система за мониторинг, използваща ИКТ инструменти, за мобилността на човешките ресурси в трансграничния регион;

 • Поддръжка на младото население да остане в региона си чрез необходимото снабдяване на ИКТ в трансграничните региони;

 • Други релевантни дейности от Програмата.

3.2 Насърчаване на

предприемачеството и на

действия, които се

занимават с

реструктуриране на

икономиката


 • Използване на ИКТ за подобряване и увеличаване на конкурентоспособността на икономическите сектори;

 • Внедряване на използването на алтернативни форми на производство в първичния сектор;

 • Действия за увеличаване на достъпността чрез подобрение на телекомуникационната инфраструктура, особено по отношение на надземни широколентови връзки;

 • Действия за подкрепа на регионалните вериги за доставяне и управление на веригите за доставяне;

 • Други релевантни дейности от Програмата.

3.3 Насърчаване на

сътрудничество между

научноизследователски,

технологични и академични

институции и бизнес

организациите

 • Комбинирано планиране и оценка на околната среда (ако се налага) за стратегически проекти и процеси, устойчиво териториално развитие;

 • Други релевантни дейности от Програмата.Проектните предложения могат да включват комбинирани интервенции (рехабилитация, реконструкция, ново строителство), но в рамките на описаните по-горе избираеми дейности.ВАЖНО:

Всички новоизградени или реконструирани/рехабилитирани дълготрайни активи трябва да бъдат държавна или общинска собственост.

Г) Брой на предложения на кандидат

Всеки кандидат може да участва с повече от едно предложение.

3. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ


3.1 Формуляр за кандидатстване и придружаващи документи

За всяко проектно предложение трябва да бъде попълнен отделен Формуляр за кандидатстване. Кандидатите трябва да се придържат стриктно към зададения формат на Формуляра за кандидатстване.


Формулярът за кандидатстване следва да се попълни внимателно на български и английски език. Формулярът трябва да бъде предоставен и на електронен носител.
Формулярът за кандидатстване следва да се попълни внимателно и максимално ясно, така че да може да бъде оценен правилно. Кандидатите не трябва да прилагат доказателствени документи към формата. Ще се изискват пояснения само тогава, когато изложената информация е неясна или непълна и не позволява на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да направи обективната оценка.
Няма да бъдат приемани формуляри, попълнени на ръка.3.2 Къде и как да се подаде предложението?

Получените от кандидатите предложения, трябва да бъдат изпратени в запечатан плик/пакет/ с препоръчано писмо, по куриер или да бъдат доставени на ръка (на лицето, предало проектното предложение се издава разписка с подпис и дата) на посочения по-долу адрес:

Пощенски адрес, адрес за доставка на ръка или по куриер:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ул. ”Св.св. Кирил и Методий” № 17-19,

ет. 6, стая 621, 1202 гр. София
Предложения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща) или на друг адрес, ще бъдат отхвърлени.

Предложения, с изцяло попълнен формуляр за кандидатстване на български и английски език трябва да бъдат представени в един оригинал на хартиен носител и на електронен носител (дискета или CD-ROM). Електронната версия на формуляра за кандидатстване трябва да отговаря изцяло на варианта, приложен на хартия.Формулярът за кандидатстване трябва да бъдат предоставен в един оригинал на хартиен носител и на електронен носител (дискета или CD-ROM).
На пощенския плик/пакет трябва да е отбелязано следното:

 • Надписът: Предложение за Проект BG 2005/017-454.04.01 “Подпомагане подготовката на бъдещите програми за трансгранично сътрудничество между България и Гърция”

 • Надписът: Да не се отваря преди началото на сесията по отваряне на предложенията

 • Наименованието и адреса на кандидата.

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ул. ”Св.св. Кирил и Методий” № 17-19,ет. 6 стая 621,

1202 гр. София
3.3 Допълнителна информация
Въпроси могат да се изпращат по е-мail не по-късно от 10 дни преди крайния срок за получаване на проектите на долуспоменатия адрес, като ясно трябва да упоменете номера на поканата за предложения.
E-mail адрес: etcmrrb@gmail.com
Факс: 00359 2 9405 405
Отговорите ще бъдат изпращани не по-късно от 5 дни преди крайния срок за получаване на проектите.
Във връзка с принципите за еднакво третиране на кандидатите, Договарящата страна (МРРБ) не може да дава предварително мнение относно приемливостта на даден кандидат, партньор или проект.
Въпроси, които могат да са от интерес и за други кандидати, заедно със съответните отговори, ще се публикуват в интернет на адрес: http://www.mrrb.government.bg (Обяви)
Програмата за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 е налична на уебсайта на министерството http://www.mrrb.government.bg (Нормативни актове → Стратегии, планове и програми)3.4 Краен срок за приемане на проектните предложения

Крайният срок за приемане на предложенията е 16:00 часа на 31.08. 2007 г. Всяко предложение, получено по-късно от крайния срок ще бъде автоматично отхвърлено, дори ако датата на пощенското клеймо предшества крайния срок или закъснението е в резултат на грешка или забавяне от куриерската фирма.4. ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предложенията ще се проверяват и оценяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството с помощта на Оценителна комисия.

Получените предложения ще бъдат класирани въз основа на предварително посочени критерии.


Ще бъдат избрани 50+ предложения, на които консултантът по проект BG 2005/017-454.04.01 “Подпомагане подготовката на бъдещите програми за трансгранично сътрудничество между България и Гърция” ще изготви части от документацията свързана с поготовката на проекти по Програмата за европейско териториално сътрудничество INTERREG IVA Гърция - България 2007-2013.
Кандидатите, чиито предложения бъдат избрани, ще бъдат поканени да представят Техническо задание, съобразено със спецификата на исканата услуга. За тази цел от МРРБ ще им бъдат предоставени типови Технически задания.
Всички проектни предложения, представени от кандидатите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще се оценяват на следните етапи и по следните критерии:

ЧАСТ 1: ОТКРИВАЩА СЕСИЯ И АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА

Ще бъде оценявано дали: 1. • Е спазен крайният срок. Ако крайният срок не е бил спазен, предложението автоматично ще бъде отхвърлено (Виж Параграф 3.4)

 2. • Формулярът за кандидатстване отговаря на всички изисквания.

ЧАСТ 2: ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

 1. Критерии за право на участие :

Проверка дали кандидатът и дейностите са допустими за финансиране, а именно:

КРИТЕРИЙ

ДА

НЕ

Кандидатите са регистрирани на територията на допустимите области с право на участиеПартньорите са допустими организации и институции и са от допустимите области с право на участиеДейностите, за които се кандидатства за финансиране отговарят на допустимите дейности от областите за интервенцияКандидатът отговаря поне на два от критериите за трансграничен проектРазмерът на исканата помощ не надвишава позволения максимум от 50 000 евро
Само предложения, преминали проверката за допустимост, ще бъдат допуснати за следващ етап на оценяване.

 1. Оценка на качеството на предложенията

Извършва се оценка на качеството на проектното предложение, съгласно критериите за оценка, посочени в таблицата, дадена на следващата страница.

Моля, отбележете си следната важна информация:
Оценяване:

Критериите за оценка са обособени в раздели и подраздели. Всеки раздел получава оценка между 1 и 5, съгласно следните показатели: 1 = много лошо, 2 = лошо, 3 = средно, 4 = добро, 5 = много добро. Предложенията, получили най-висока оценка, са с предимство при решението за предоставяне на помощ.

 II. Техническа оценка – Таблица за оценяване

Максима-лен брой точки

Формуляр за кандидат-стване

1. Капацитет

5
1.1 Има ли кандидатът и партньорите му достатъчен опит в управлението на проекти?

5

1.2 & 1.3

2. Съответствие

30
2.1 До каква степен предложението отговаря на потребностите на съответния регион?

5

2.6

  1. Има ли доказан трансграничен ефект от проекта?

(ще се премират проекти включващи дейности на територията на допустимите области от двете страни на границата)

5

2.5

2.3 Колко подходящи и стратегически са избраните партньори?

5

2.2

2.4 Колко ясно определени и стратегически избрани са целевите групи и отговаря ли предложението на тях?

5


2.7 & 2.6

2.5 Степен на покриване на критериите за трансграничен ефект (съвместно разработване на проекта, съвместно изпълнение на проекта, съвместен екип, съвместно финансиране)

5

2.5

- покриване на 2 от критериите

1
- покриване на 3 от критериите

3
- покриване на 4 от критериите

5
2.6 Има ли предложението добавена стойност – връзка с други интервенции, наличие на иновативен подход, принос за решаване на валидни за цялата трансгранична област екологични, социални и други въпроси

5
3. Методология

10
3.1 Предложените дейности подходящи, практични и съответстващи ли са на целите и очакваните резултати?

5

2.8

3.2 Доколко последователна и логична е методиката за реализация на проекта?

5

2.9

4. Устойчивост

5
4.1 Доколко проектът би оказал съществено влияние върху целевите групи и резултатите от него са устойчиви?

5

2.9

Максимален общ резултат

50


Оценяване и класиране
Проектните предложения се класират съобразно получените стойности по съответните критерии.
Класиралите се предложения се включват в Обхвата за работа на консултанта по проект BG 2005/017-454.04.01 “Подпомагане подготовката на бъдещите програми за трансгранично сътрудничество между България и Гърция”.
Индикативният брой на одобрените предложения за подкрепа се очаква да бъде около и над 50, които по-късно да бъдат до голяма степен готови за кандидатстване по Програмата за европейско териториално сътрудничество INTERREG IVA Гърция - България 2007-2013.


5. УВЕДОМЯВАНЕ ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО НА ДОГОВАРЯЩАТА ИНСТИТУЦИЯ

Класираните в рамките на наличния бюджет кандидати ще бъдат уведомени писмено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ще бъдат уведомени и кандидатите, чиито предложенията са отхвърлени на етап на техническа оценка 2.1 или получили обща оценка на качеството на предложението 2.2 под 25 точки във връзка с тяхната кандидатура.


МРРБ си запазва правото при наличие на допълнителни финансови ресурси да финансира разработването на предложенията, получили оценка над 25 точки при оценката на настоящата схема за подпомагане.
Решението на МРРБ да отхвърли дадено предложение е окончателно.

6. ИНДИКАТИВНА ВРЕМЕВА РАМКА
Датата, на която МРРБ планира да обяви решението си след приключване на процедурата по оценка на допустимостта на кандидатите е 25.09.2007 г. Тази дата е само индикативна и зависи от броя на подадените проектопредложения.1 Регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

2 Национални и други организации с регистриран клон в една от гореспоменатите области е приемлива. В този случай актуално съдебно решение е необходимо, за да се докаже, че местният офис е официално регистриран и е самостоятелно юридическо лице със собствен баланс.


от

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница