Настоящият доклад за овос за обект „Къщи за отдих и туризъм в пи 001855 и пи 001856, землище с. Река, общ. Смолян, е изготвен от колектив експертистраница1/19
Дата20.08.2018
Размер9.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Настоящият доклад за ОВОС за обект „Къщи за отдих и туризъм” в ПИ 001855 и ПИ 001856, землище с. Река, общ. Смолян, е изготвен от колектив експерти. Отделните компоненти и фактори на въздействие са разработени както следва:


по ред

Авторски колектив

Разработил раздел от

ОВОС

Подпис

1.

Ръководител екип

инж. Лидия Петрова1, 2, 6, 8, 5, 7

2.

инж. Лидия Петрова –

експерт

3.2, 3.3, 3.5,

4.2, 4.3, 4.4, 4.9


3.

инж. Людмил Гочев –

експерт

1, 2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 5, 6, 8,
5.

Стилиян Казалиев –

експерт


3.4, 3.7, 4.6, 5, 6, 8,
6.

Ивайло Кубински–

експерт

3.1, 3.6, 4.1, 4.5, 6, 8


СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение 4
1. Анотация на инвестиционното предложение 5

1.1. Наименование на обекта, предмет на ДОВОС 5

1.2. Лица за контакти 5

1.3. Предназначение, мотивация за изграждане 5

1.4. Обща характеристика, с описание на използвани природни ресурси и енергийни източници, обща необходима площ, социален ефект и близост до защитени територии 7

1.5. Осъществуване на ИП, с описание на: видове дейности, начин на изпълнение и оборудване, времетраене и планирани срокове 11


2. Алтернативи за местоположение и/или алтернативи на пред­ла­га­ни­те от възложителя технологии и мотивите за направения избор, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително „нулева алтернатива” 15

2.1. Алтернативи по отношение на местоположението и строителството 15

2.2. Алтернативи по отношение на отоплението 16

2.3. Алтернатива по отношение на водоснабдяването и пречистването на отпадните води 17

2.4. Алтернативи по отношение на събирането и оползотворяването на изгребните земни маси и третиране на отпадъците 18

2.5. Алтернативи по отношение опазване на биоразнообразието 19

2.6. Нулева алтернатива 22
3. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда по чл. 4 и 5 и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях 25

3.1. Атмосферен въздух 25

3.2. Повърхностни и подземни води 41

3.3. Отпадъци 53

3.4. Опасни и вредни вещества 56

3.5. Геоложка среда 60

3.6. Вредни физични фактори: шум, вибрации, лъчения 64

3.7. Земи и почви 77

3.8. Биологично разнообразие и неговите компоненти 78

3.9. Ландшафт 95

3.10. Защитени територии 104

3.11. Културно-историческо наследство 107


4. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда 109

4.1. Атмосферен въздух 109

4.2. Повърхностни и подземни води 114

4.3. Отпадъци 118

4.4. Геоложка среда, земни недра 119

4.5. Вредни физични фактори: шум, вибрации, вредни лъчения 120

4.6. Земи и почви 122

4.7. Биологично разнообразие и неговите компоненти 123

4.8. Ландшафт 153

4.9. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 158

4.10. Защитени територии 163

4.11. Културно-историческо наследство 164


5. Информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда 167
6. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки 180
7. Становища и мнения на засегнатата общественост, на ком­пе­тент­ни­те органи за вземане на решение по ОВОС и други спе­ци­али­зи­ра­ни ведомства и заинтересувани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации 197
8. Заключение на експертите, когато се дава в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 3 199

ВЪВЕДЕНИЕ
Докладът за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за „Къщи за отдих и туризъм” в ПИ с кадастрални номера 001855 и 001856, в м. Падалата, в землището на с. Река, общ. Смолян, обл. Смолян, с обща площ 19515 кв.м с възложител: Август хххххххххх е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 91, ал. 3 и чл. 96, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и възложен съгласно чл. 11, ал.1 и оформен съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС).

Докладът за ОВОС е изготвен след информиране на засегнатото население и компетентните органи – РИОСВ-Смолян, РЗИ-Смолян, Община Смолян, кметство Река и разпределителните дружества „ВиК” ЕООД и EVN, обслужващи община Смолян по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Изпратени са уведомления по чл. 4, ал. 3 на същата наредба и по чл. 10, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 3 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС ) за инвестиционното предложение. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 2 и ал. 3 от ЗООС и чл. 10 от Наредбата за ОВОС, както и в съответствие с мотивите на РИОСВ – Смолян в писмо си изх.№ КПД-14-652(7) / 19.11.2015 г. е изготвено Задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС, като в него са взети предвид препоръките на специализираните ведомства и организации и засегнатата общественост в резултат от извършените консултации съгласно чл. 95, ал. 3 на ЗООС и чл. 9 на Наредба за ОВОС.

В становището си с изх. № КПД-14-652(9) / 18.04.2016 г. РИОСВ-Смолян по принцип приема предложената структура за обхват на доклада за ОВОС, като направените препоръки и насоки са взети предвид и е допълнен обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС.

1. анотация

на инвестиционното предложение
1.1. Наименование на обекта, предмет на ДОВОС

Съгласно представената документация за инвестиционното предложение, доклада за ОВОС е изработен за „Къщи за отдих и туризъм” в ПИ с кадастрални номера 001855 и 001856, в м. Падалата, в землището на с. Река, общ. Смолян, обл. Смолян.


1.2. Лица за контакти

Данни за инвеститора

Име: Август Владимиров,

Адрес: чрез пълномощника му инж. Дафина Маламова, гр. Смолян,
Лица за контакти:

инж. Лидия Петрова – Ръководител колектив за изработване на ДОВОС,1.3. Предназначение, мотивация за изграждане

Развитието на туризма е сред приоритетните области на социално-икономическото развитие на община Смолян. С реализирането на инвестиционното предложение ще се създадат условия за развитието на туризма и в тази част на общината, която до настоящия момент е много слабо развита в това отношение. Съществена част от разработените програми на Община Смолян е дългосрочната стратегия за развитието на разнообразни форми на екотуризъм, предвид местоположението и характера на природните дадености на региона.

Най-важните ресурси за развиване и предлагане на екологичния туристически продукт, с който общината е известна в страната и чужбина, са разнообразните и уникални природни богатства в района. Поради това изграждането на „Къщи за отдих и туризъм” е в унисон със стратегията на общината за развитието на туризма, като един от основните структуроопределящи отрасли. Биоклиматичната характеристика показва, че местото е много благоприятно за обитаване и целогодишен отдих благодарение на комфортните биоклиматични условия през всички сезони и благоприятния режим на овлажняване и проветряване.

Необходимостта за изграждането на подобаващи бази за отдих в разглеждания район се обуславя от нарастващият интерес на наши и чужди граждани за почивка, спорт и туризъм в екологично чисти и красиви в природно отношение територии на страната. Това обуславя и повишения интерес към усвояването на нови терени за застрояване. За ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда от повишения туристически поток е необходимо териториите, обект на посещение, да бъдат устроени съгласно действащата в страната нормативна уредба. Допустимото антропогенно натоварване на тези територии е определено с разработения ПУП и е съгласно регламентираните показатели приети от Общинския съвет на Община Смолян.

Целта на настоящето инвестиционното предложение е, от една страна – създаване на възможност за рекреация, спорт и отдих на почиващите, както и възможност за развитие на екотуризъм, използвайки природните дадености на района и красивите планински ридове около него, а от друга – да се спазят изискванията за:


 • Запазване на съществуващото екологично равновесие;

 • Хармонизиране факторите на ландшафта с бъдещото строителство и функции на обекта;

 • Урегулиране на поземлените имоти и обособяването от земеделски територии в зони за отдих и рекреация;

 • Устойчиво развитие на компонентите на околната среда и намаляване на въздействието на антропогенните фактори върху тях.

Реализацията на инвестиционното предложение не засяга други физически и юридически лица по отношение собствеността и/или правото на строеж (на ползване, преминаване и др.). Земята е собственост на Възложителя съгласно представените натурални актове и скици.


1.4. Обща характеристика, с описание на използвани природни ресурси

и енергийни източници, обща необходима площ, социален ефект

и близост до защитени територии

С одобряването на ПУП в землището на с . Река, мест. Падалата от ПИ № 001855 и 001856 се обособяват УПИ III - 001855, 001856 с обща площ 19147 м2. За улици от имотите се отнемат 368 м2

Инвестиционното предложение залага следните градоустройствени параметри на територията по УПИ:


Показател

Мярка

Количество

За УПИ IIIУстройствена зона

Ок
Максимална височина до билото на покрива

м.

10,0

Максимална етажност ( Е )

бр.

3

Максимална плътност на застрояване

%

30.00

Максимална интензивност на застрояване

Кинт.

1,0

Озеленена площ – не по-малко от

%

50

Обща площ

кв. м

19147

Обща площ за улици

кв. м

368

Обща площ на имоти ПИ № 001855 и 001856 по скици

кв. м

19515

Максималният изчислен капацитет на обект „Къщи за отдих и туризъм” е 360 души, от които редовно пребиваващи – 80 човека.

В крайния етап на строителството в рамките на УПИ ще се реализират:


 • 40 бр. еднофамилни къщи

 • Обслужваща сграда

 • Сграда за конференции

 • Тротоари

 • Паркинги.

 • Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води

 • Обслужваща инфраструктура и др.

За нуждите на комплекса в рамките на сградния фонд ще се реализират обекти за обществено обслужване със следните дейности:

 • търговия

 • обществено хранене

 • битови услуги

 • административни услуги

 • култура и други общественообслужващи дейности.

В близост до отделните подгрупи на базата ще се обособят територии за разходки и общуване на гостите. Допълнително в рамките на определената с ПУП плътност на застрояване могат да се заложат спортни площадки и съоръжения.

Крайния етап на реализацията на ПУП ще формира следния баланс на площите в границите на УПИ.
Елементи на територията

Мярка

Площ дка

%

Забележка

Площ за застрояване

до 5,89

до 30

по ПУП

Транспортна инфраструктура

0,37

1,9

по ПУП

Обслужваща инфраструктура

0.45

2,3

Нормативно

Зелени площи

Над 9,57

над 50

Нормативно

Други площи

3,23

16,56

по ПУП

Общо:

19,52

100Територията на поземлени имоти № 001855 и 001856 попада изцяло в земеделски фонд – пасище мера, категория 10 при неполивни условия.

Не са регистрирани археологически обекти или обекти на културно-историческото наследство в очертанията на площадката и околността. Имотите в които се предвижда реализацията на ИП не попадат в границите на защитена територия и защитени зони по смисъла на закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG 0002073 „Добростан” и BG 0001031 „Родопи Средни”отстоящи съответно на 6,35км. и няма вероятност ИП да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, според писмо на РИОСВ-Смолян за приложима процедура с изх. № КПД-14-652-(7) / 19.11.2015 г. Най близкото населено место – с. Река, е отдалечено от площадката на предложението на около 3 км и реализацията му няма да засегне населението му.

Обектът няма да засегне горски фонд. Средната кота на обекта е около 1250 м. По геоморфоложката подялба на България предложената площ попада в долния подпояс на средния горскорастителен пояс. Предвид възприетият в лесоустройството принцип подотделите да се обособяват по еднородност на местообитанията и насажденията и налагането на принципа на предпазливостта при оценка на въздействието върху околната среда за целите на ДОВОС ще бъдат разгледани не само площите на обособените имоти, но и съседните горски площи в тяхната пълна площ и еднородност.

За реализацията на обекта до приключване на грубия строеж в рамките на УПИ ще бъде необходимо да се изпълни временно строителство за битово осигуряване на работещите, да се развие складово стопанство, временни пътища, площадка за домуване на техниката и др. Временното строителство ще реализира в петната на бъдещото застрояване в т.ч. и площадковата транспортна инфраструктура, поради което с временното строителство не се отнемат нови площи.

Представената документация и представената схема на ел. захранване на бъдещите потребители в имота във връзка с урегулирането на имота и има идеен характер, и отразява съществуващата ел. инфраструктура и възможността за свързване на предложението с електроразпределителната мрежа към настоящият момент. Конкретните условия за присъединяване към ел.разпределителната мрежа ще се определят след точното определяне на ел.мощност, брой абонати и т.н. за обекта при сключване на предварителен договор с електроразпределителното предприятие „ЕВН България” КЕЦ Смолян.

На този етап прогнозната мощност за обекта се предвижда от порядъка на около 200-300 kW и следва да се определи по точно в следващите фази на проектиране. Отоплението ще се извършва с електрическа енергия в комбинация със слънчеви колектори за осигуряване на топла вода за битови нужди.

При огледа на место е установено, че в близост няма ел съоръжения, поради което се предвижда монтаж-изграждане на трафопост тип БКТП в имота на възложителят и да се изгради кабелно трасе с оразмерен подземен кабел 20 кV до съществуващ МТП „Река”.

Кабелното трасе е подбрано по съществуващият общински път и е с приблизителна дължина около 3,6 км. Захранването на потребителите в имотите се предвижда да се изпълни, чрез оразмерени подземни кабели НН от същия, като мястото на средствата за измерване с електромерно табло ще се определят в предварителен договор с ЕВН КЕЦ Смолян. Трасето на кабела 20 кV е съобразено с пътя и е показано условно, като ще се конкретизира в работен проект, спазвайки изискванията за полагане на подземни съоръжения и се уредят всички процедури по реда на ЗУТ. За всички ел. съоръжения се спазват сервитутните зони, съгласно Наредба №16 от 09.06.2004 г.

Обектът е възможно да бъде водоснабден от съществуващата водоснабдителна система на с. Река, чрез изграждането на външен водопроводен клон, трасиран по общински път до обекта, съгласно изготвената схема ВиК. За допълването на необходимите водни количества за обекта и за с. Река се предвижда включването на 5 бр. проучени извори, за които има изготвен работен проект по линията на община Смолян и предстои изграждането му. С допълнителните извори се осигурява общо 2,0 л/сек питейна вода за с. Река и за инвестиционното предложение.

Допълнителните водоизточници се намират в местностите: Вълневски ливади, Витанкина вода и Чавдарово. Качествените показатели на проучените извори отговарят на изискванията на Наредба № 9, но е необходимо обеззаразяване.

Водата в каптажните шахти е „сурова” и е необходимо допълнителното ù обеззаразяване, което ще се реализира чрез изграждане в бъдеще на хлораторна инсталация. Възможен като алтернатива е вариант със самостоятелно водоснабдяване на обекта чрез използване на проучените 2 бр. извори в местността Вълневски ливади, намиращи се на кота 1280 м и отстоящи от площадката на около 1 км.

За отчитане на консумираната вода, съгласно Наредба № 4 / 2004 г. в близост до имотната граница ще се изгради външна водомерна шахта, за да се обхване водомеренето на цялото количество постъпваща вода на площадката на обекта. В границите на обекта се предвижда изграждането на площадкова водопроводна мрежа и съоръжения. За осигуряване на външното противопожарно водоснабдяване, на подходящи места да предвидят пожарни хидранти 70/80.

В района на обекта няма изградена канализация. Битово-отпадъчните води ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение, изградено в границите на имота – в най-ниската северна част. Типът и параметрите му ще са предмет на допълнително проектантско решение, представено в бъдещия работен проект. На площадката на обекта ще бъде изградена водоплътна канализационна мрежа, а след локалното пречиствателно съоръжение се предвижда да се изпълни външен колектор. Отпадъчните води ще бъдат само битово-фекални и е предвидено заустване (географски координати: N – 41° 35' 30.89" и Е – 24° 52' 35.37") на пречистените води във близкият водоприемник Падалско дере. За водоснабдяването на обекта и заустването в приемника, Възложителят е предприел съгласувателни процедури, съвместно с БДИБР – Пловдив, които ще продължат след приключване на процедурата по ОВОС.

Транспортния достъп до предложението е от запад на ПИ № 001855 и № 001856. Площадката е осигурена с транспортен достъп по съществуващи пътища, собственост на Община Смолян. За улична мрежа в рамките на площадката се предвиждат 368кв.м.
1.5. Осъществяване на ИП, с описание на:

видове дейности, начин на изпълнение и оборудване,

времетраене и планирани срокове

По време на строителството ще се използват технологии, които са съвременни ориентирани към спестяване на енергия и съответно косвено влияещи върху намаляване замърсяването на околната среда. Използването на такива технологии ще е съобразено за строителство в планински район. Видът на сградите ще е монолитен и/или смесен. Ще се изграждат основно самостоятелни къщички и сграда за конференции, както и обслужващата им инфраструктура. За функционирането на обекта ще се използва питейна вода, съгласно изготвената ВиК схема. Количеството на необходимите строителни материали ще бъде конкретизирано в бъдещите работни проекти. Основите използвани материали за подобен вид обекти са:   • баластра и филц

   • вода за строителни нужди

   • питейна вода.

   • бетон (стоманобетон) за строителство

   • полиетиленови тръби

   • стоманени профили

   • стоманени елементи

   • арматурно желязо

   • фасониран дървен материал

   • тухли

   • керемиди

   • синтетично фолио

   • ускоряващи добавки:

   • фаянсови плочки

   • терикотни плочки

   • варови разтвори

   • бои и лакове.

На площадката на предложението не се предвиждат производствени дейности, както и съхраняване на суровини и материали, в това число на опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС. Ще се използват дезинфекционни средства за почистване на жилищните и офис помещения. Строителството на сградите и съоръженията, както и допълнителните инфрастурктурни обекти ще се извършва поетапно, като ще се даде приоритет на изграждането на необходимите пречиствателни съоръжения за пречистване на отпадъчните води и издаване на всичките свързани с това разрешителни. Времетраенето на отделните етапите ще бъдат по-точно посочено в работните проекти, но няма да е повече от общоприетите за подобен род дейности.

Реализацията на предложението не е свързана с отделяне на вредни емисии от производствена дейност. Основните емисии са свързани с отделяне на отпадъчни битови води. Количеството им ще зависи пряко от броя на обитателите в обекта.

Поради това, че отоплението ще се извършва с електрическа енергия в комбинация със слънчеви колектори за осигуряване на топла вода за битови нужди не се очаква емитирането на вдени емисии от горивни инсталации.

На площадката на предложението няма да има източници на интензивно миришещи вещества, представляващи опасност за околната среда.

Съгласно становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № КД-04-343 / 12.11.2015 г, предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при следните условия:


 • Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатацията на инвестиционното предложение;

 • Да се сключи договор с ВиК дружество, експлоатиращо водопроводната мрежа на с. Река, общ Смолян, от където ще бъде захранено инвестиционното предложение.

Според представената информацията (скици на имоти № 001855 и № 001856) ИП попада в повърхностно водно тяло „р. Арда между вливане на Черна река до яз.Кърджали и р. Ардинска” с код BG3AR700R028 и в повърхностно водно тяло „Черна река от гр.Смолян до устие” с код. BG3AR800R030. Имотите не попадат и не граничат със СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и минерални водоизточници, както и не попада в зони за защита на водите от.„Натура 2000”. Посочената точка на заустване (географски координати: N – 41° 35' 30.89'' и Е –24° 52' 35.37") попада в повърхностно ВТ „р. Арда между вливане на Черна река до яз. Кърджали и р. Ардинска” с код BG3AR700R028.

Съгласно мотивираното становище на БДИБР – Пловдив, въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

Характерът на отпадъците по време на експлоатацията, се очаква да бъде битов. Количествата на получените отпадъци ще са в зависимост от броя на посетителите. При норма за база за отдих – 80 кг на легло годишно се очаква образуваните битови отпадъци да бъдат при окончателното завършване на обекта и при пълен капацитет – 360 души (360 х 80 = 28.8 т/годишно). Предвижда се разделно събиране на битовите отпадъци, както и предаването им на специализирани фирми за по-нататъшно обезвреждане.

Предвид характера на предложението не се очаква генерирането на шумови нива над допустимите норми. Не се очаква възникване на вибрации поради естеството на инвестиционното предложение. Лъчения – светлинни и радиация са неприсъщи за дейността на реализиране на инвестиционното предложение. Осветлението ще е локално, съобразено с ландшафта и няма да има значимо въздействие върху околната среда.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница