Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 отДата02.06.2018
Размер214.19 Kb.
#70618ОДИТЕН ДОКЛАД

0400013512


за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на политическа партия” ГЕРБ” през 2011 г.Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 069 от


18.03. 2013 г. на председателя на Сметната палата
СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

3

Част първа Резюме

4

Част втора Въведение

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за одитирания обект

5

3. Цели на одита

5

4. Обхват на одита

6

5. Критерии за оценка

7

Част трета Констатации

8

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на ПП “ГЕРБ” и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

8

2. Съответствие на информацията, предоставена от ПП “ГЕРБ” в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

8

3. Спазване на законовите изисквания за финансиране по източници и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания, набиране на приходи за предизборната кампания

9

4. Установяване на реално извършените разходи и поети задължения и оценка на съответствието на отчетените разходи и поети задължения с установените от извършените проверки

10

5. Спазване на определения общ размер на финансиране на предизборната кампания

12

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП „ГЕРБ”

13

Приложения към одитен доклад № 0400013512

15

Опис на одитните доказателства към одитния доклад

16


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ПП „ГЕРБ”

Политическа партия „Граждани за европейско развитие на България”

ЦИК

Централна избирателна комисия

НДК

Национален дворец на културата

ИК

Изборен кодекс

ЕРИК

Единен регистър по Изборния кодекс

ГФО

Годишен финансов отчет

БНТ

Българска национална телевизия

БНР

Българско национално радио

Част първа

РЕЗЮМЕ

Настоящият проект на одитен доклад е изготвен въз основа на извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на общински съветници и кметове на политическа партия „Граждани за европейско развитие на България” (ПП ”ГЕРБ”) през 2011 г. в изпълнение на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата на Република България за


2012 г. и на основание заповед на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.

Политическа партия „ГЕРБ” е регистрирана в Софийски градски съд по фирмено дело № 1545 от 05.03.2007 г., със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление - София, район Триадица, Национален дворец на културата (НДК), Административна сграда, ет.17. За участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г., ПП „ГЕРБ” е регистрирана с решение1 на Централна избирателна комисия (ЦИК). Партията се представлява от председателя й Бойко Методиев Борисов. Съгласно нотариално заверено пълномощно председателят й е упълномощил Цветан Генчев Цветанов да представлява


ПП „ГЕРБ”. За представяне, получаване и подписване на документи в/от Сметната палата е преупълномощена Илияна Стефанова Петрова.

Одитната задача обхваща областта по отчитане на набраните приходи и на реално извършените разходи от ПП „ГЕРБ” за предизборната кампания за общински съветници и кметове през 2011 г.

При одита за съответствие на декларираните приходи във връзка с предизборната кампания за избор на общински съветници и кметове е извършена проверка за съответствие на получената държавна субсидия с отчитането й по счетоводните регистри.

За установяване размера на реално извършените разходи от ПП „ГЕРБ” са направени документални и насрещни проверки от доставчиците на стоки и услуги за разходите за: медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури, масови прояви и оценка за съответствие на отчетените разходи с установените от извършените насрещни проверки.

От извършения одит са направени следните изводи и оценки.

Спазени са: срока за представяне пред Сметната палата на данни за откритата банкова сметка по обслужване на предизборната кампания за избор на общински съветници и кметове на ПП „ГЕРБ”; публикуването в Единния регистър на Изборния кодекс (ЕРИК) на изискуемата информация от ПП „ГЕРБ”; нормативните изисквания по изготвянето и представянето на отчета на ПП „ГЕРБ” пред Сметната палта; регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания.

Установено е, че размера на получената държавна субсидия съответства на осчетоводената по счетоводните регистри.

От избраните общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства са декларирани предоставени лични средства за кампанията в размер на 0,14 на сто от общите приходи. Тази информация не е предоставена в ПП „ГЕРБ”, поради което и не е посочена в отчета. .


От извършената насрещна проверка на информацията, предоставена от доставчиците на стоки и услуги с отчетените за тези избори, са установени неотчетени разходи в размер на 0,06 на сто от общите разходи в отчета, за които няма представени фактури в счетоводството на ПП „ГЕРБ” през 2011 г..

Извършените разходи за предизборната кампания са изплатени по банков път, с изключение на четири плащания над 1 000 лв. платени в брой.

Общият размер на финансирането на предизборната кампания за избор на общински съветници и кметове на ПП „ГЕРБ” не надвишава нормативно определения праг в Изборния кодекс (ИК).

Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът е осъществен на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-4-135 от 04.05.2012 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.


2. Информация за одитирания обект

Политическа партия „ГЕРБ” е регистрирана в ЦИК с Решение № 39-МИ от


29.07.2011 г.2 и е участвала в проведените избори за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. и на 30.10.2011 г. втори тур в изборите за кметове на общини и кметове на кметства.

Партията се представлява от председателя й Бойко Методиев Борисов. Съгласно пълномощно № КО-Г-031 от 18.05.2010 г. председателят на партията е упълномощил Цветан Генчев Цветанов да представлява ПП „ГЕРБ”. За подаване на отчети, справки, декларации и други документи на партията пред Сметната палата, както и да ги подписва е преупълномощена Илияна Стефанова Петрова, съгласно пълномощно № КО-Г-033 от 20.05.2010 г.


3. Цели на одита

Целта на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на ИК при финансирането на предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници от ПП ГЕРБ, като обществеността се информира за:

1. Спазването на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП ГЕРБ (чл. 157 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 9 от ИК);

2. Спазването на изискването на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на хартиен и електронен носител от ПП ГЕРБ на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуването й в ЕРИК;

3. Спазването на изискванията на чл. 159 от ИК за изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания;

4. Законосъобразността на използваните източници за финансиране на предизборната кампания, регламентирани с чл. 150, ал. 1, т. т. 1, 3 и 4 от ИК, както и за спазване на законовата забрана за финансиране и подпомагане на предизборната кампания (чл. 152 от ИК);

5. Установените реално извършени разходи във връзка с предизборната кампания за кметове и общински съветници;

6. Съответствието на декларираните приходи в отчета и реално извършените разходи за предизборната кампания;

7. Спазването на определения с чл. 155, ал. 1, т. 3, б. „а” от ИК размер за финансиране на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ” при изборите за кметове и общински съветници.

8. Спазването на разпоредбата на чл. 160 от ИК, в случаите, когато издигнатите кандидати на ПП „ГЕРБ” са избрани.


4. Обхват на одита

В обхвата на одитната задача се включват проверки за спазване изискванията на ИК за финансиране на предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници от ПП ГЕРБ:

1. Проверка за спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ” (чл. 157 от ИК);

2. Проверка за спазване изискванията при изготвяне и представяне на отчета от ПП „ГЕРБ” на електронен и хартиен носител придружен с извлечение от банковата му сметка (чл. 159, ал. 1 от ИК);

3. Проверка за съответствие на предоставената от ПП „ГЕРБ” информация по реда на
чл. 158, ал. 2 от ИК със законово регламентираната и спазване на срока за изпращането й в Сметната палата за публикуване в ЕРИК (чл. 158, ал. 4 от ИК);

4. Проверка за съответствие на формата и съдържанието на представения отчет от ПП „ГЕРБ”, с образеца утвърден от Сметната палата (чл. 159, ал. 3 от ИК);

5. Проверка за спазване на законовите изисквания за финансиране по източници
(чл. 150 от ИК) и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;


6. Проверка за съответствие на отчетената държавна субсидия по счетоводните регистри с разходваната за предизборната кампания на ПП „ГЕРБ”;
7. Проверка на разходите за подготовка и участие в изборите за кметове и общински съветници - насрещни проверки за установяване на размера на реално извършените разходи за медийни услуги, за социологически проучвания, за консултантски услуги, за плакати, флаери, диплянки, брошури и за масови прояви от ПП „ГЕРБ” и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените насрещни проверки;

8. Проверка за спазване на определеното с чл.154, ал. 4 от ИК изискване – приходи и разходи над 1 000 лв. да се превеждат по банков път;

9. Проверка за спазване на определения с чл. 155, ал.1, т. 3, б ”а” от ИК общ размер за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за избор на кметове и общински съветници от ПП „ГЕРБ”;

10. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи;

11. Ограничение в обхвата на одита не се предвиждат;

12. Поради големия обем на информация (първични документи, обосноваващи извършените разходи), малък относителен дял и ниско ниво на същественост по стойност в обхвата на проверките няма да бъдат включени разходите за: пощенски и куриерски услуги, телефони в размер на 21 686 лв.; разходите за осигуровки в размер на 4 528 лв. и данъци и такси в размер на 4 620 лв.


5. Критерии за оценка

5.1. Спазване на изискванията на ИК за представянето на информация в Сметната палата от ПП ГЕРБ:

5.1.1. спазване на законоустановения срок (5 дни след регистрацията за участие в изборите) за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания (чл. 157 от ИК);

5.1.2. изготвяне на отчета по утвърдения от Сметната палата образец (чл.159, ал. 3 от ИК);

5.1.3. представяне пред Сметната палата на отчета на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и с декларации за произход на средствата (чл. 154, ал. 2 от ИК), предоставени от кандидати (при размер на средствата над 1 000 лв.);

5.1.4. представяне на отчета пред Сметната палата в законоустановения срок


(чл. 159, ал. 1 от ИК - 30 дни след изборния ден);

5.1.5. наличие на съответствие на предоставената от ПП ГЕРБ информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания с изискуемата се информация по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра;

5.1.6. спазване на законоустановения срок по реда на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне на новопостъпила информация по чл. 158, ал. 2 за публикуване в ЕРИК.

5.2. Спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания:

5.2.1. наличие на декларации за собственост на предоставените вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания (чл. 154, ал. 3 от ИК);

5.2.2. спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

5.2.3. наличие на съответствие на отразените предоставени средства от кандидати в отчета на ПП „ГЕРБ” с декларираните средства от кандидатите по чл. 160 от ИК, когато са избрани за общински съветници и кметове.

5.3. Наличие на съответствие между декларираните приходи и установените от извършените проверки.

5.4. Наличие на съответствие между отчетените разходи и установените от извършените проверки;

5.5. Наличие на съответствие между отчетените поети задължения за плащане и установените от извършените проверки.

5.6. спазване на законовото изискване приходите и разходите за предизборната кампания на стойност над 1 000 лв. да се извършват по банков път (чл. 154, ал. 4 от ИК).

5.7. Спазване на определените ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания за издигнатите кандидати на ПП „ГЕРБ” за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства и на общия размер на финансиране на предизборната кампания на съответния участник.

5.8. Наличие на съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП „ГЕРБ”.

Част трета

КОНСТАТАЦИИ
1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на ПП “ГЕРБ” и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания

С Решение № 39-МИ от 29.07.2011 г. на ЦИК3 е регистрирана ПП "ГЕРБ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.

Данните за банковата сметка за обслужване на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ” са представени в Сметната палата в несъответствие с чл. 157, във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 9 от ИК с два дни закъснение.4

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на ПП “ГЕРБ”, с приложено извлечение от банковата сметка, е представен в Сметната палата, с вх. № 48-00-439 от 29.11.2011 г. 5 при спазване на законово определеният 30 дневен срок, което е в съответствие с разпоредбата на чл. 159, ал. 1 от ИК.

Отчетът е представен на хартиен и електронен носител и съответства по форма и съдържание на утвърдения образец от Сметната палата.6

Допуснато е минимално закъснение след законовия срок за представяне пред Сметната палата на данните за банковата сметка за обслужване на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ”. Спазени са изискванията на ИК за формата, начина и срока за представяне на отчета.
2. Съответствие на информацията, предоставена от ПП “ГЕРБ” в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, с изискуемата се информация по
чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

2.1. Посочени и публикувани са имената на 204 физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване на вещи, както и срока на ползването им, видът и описанието им, съгласно чл. 158, ал. 2, т. 4 от ИК. Всички физически лица са подали декларации по
чл. 154, ал. 3 от ИК.

2.2. Предоставена и публикувана е информация с наименованията на социологическите и рекламните агенции и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността. Посочени са услугите, които са предоставени от съответните агенции по време на предизборната кампания, съгласно чл. 158, ал. 2, т. 6 от ИК.

2.3. В предизборната кампания за избор на общински съветници и кметове през 2011 г. няма дарители на ПП "ГЕРБ".

2.4. От издигнатите кандидати на ПП "ГЕРБ" не са предоставени средства за подпомагане на предизборната кампания.7Спазени са изискванията на ИК за представяне на изискуемата информация пред Сметната палата. Информацията е изпращана в Сметната палата в хода на предизборната кампания и е публикувана в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за финансиране по източници и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания набиране на приходи за предизборната кампания

Извършени са проверки за спазване на законовите изисквания за финансиране по източници и регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания.

3.1. Общият размер на декларираните приходи от ПП „ГЕРБ” са 5 699 264,59 лв.8 За провеждане на предизборната кампания за избор на общински съветници и кметове през
2011 г. е приет Проект на бюджет за приходи, разходи и поети задължения, като приходите за предизборната кампания възлизат на 6 000 000 лв. и са посочени като държавна субсидия. Сумите са превеждани по банков път, с което е спазена разпоредбата на чл. 154, ал. 4 от ИК.

При извършената проверка на приходите е установено съответствие между отчетените приходи и предоставената държавна субсидия, съгласно извлеченията от счетоводните регистри.

Не са установени случаи на неспазване на регламентираните забрани с ИК за финансиране и подпомагане на предизборната кампания съгласно чл. 152 от ИК.

Установено е съответствие между отчетените и установените приходи от държавна субсидия, съгласно предоставените първични счетоводни и други документи.

3.2. За установяване спазването на разпоредбата на чл. 160 от ИК, в случаите, когато издигнатите кандидати на ПП ГЕРБ са избрани, са извършени тестове по същество, съгласно одитна извадка9 - 30 на сто от 2153 души избрани общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, за които в представената в Сметната палата информация е посочено, че няма извършени разходи със средства на кандидатите. При тестовете се установи:

а) от 802 избрани общински съветници за 11 е налице несъответствие на отчетените и посочените от тях в декларациите предоставени средства по време на предизборната кампания за 3 710 лв.10

б) от 35 избрани кметове на общини за 3-ма е налице несъответствие на отчетените и посочените от тях в декларациите предоставени средства за 1 150 лв. по време на предизборната кампания.11

в) от 144 избрани кметове на кметства за 8 е налице несъответствие на отчетените и посочените от тях в декларациите предоставени средства за 3 390 лв. по време на предизборната кампания. 11

г) за избрани 117 общински съветници, 7 кмета и 28 кметове на кметства няма представени в Сметната палата от съответните общински съвети декларации по чл. 160 от ИК. 10 и 11Общият размер на неотчетените средства е 8 250 лв., което е 0,14 на сто от декларираните приходи.

4. Установяване на реално извършените разходи и поети задължения и оценка на съответствието на отчетените разходи и поети задължения с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от ПП “ГЕРБ” разходи е 5 699 264,59 лв. и включва разходи за външни услуги 5 244 210,71 лв. (92,02 на сто), разходи за материали – 210 253,27 лв. (3,68 на сто), други разходи – 115 092,08 (2,02 на сто), разходи за възнаграждения и осигуровки за временно нает персонал във връзка с предизборната кампания, данъци, такси и други - 79 358,59 лв. (1,39 на сто), предоставени парични средства за финансиране на местни коалиции, в които участва ПП – 24 867,26 лв. (0,44 на сто) и поети задължения – 25 482,64 лв. (0,45 на сто).

На етапа на планиране на одита е определена същественост по характер за част от разходите за външни услуги: за медийни услуги, за плакати, флаери, диплянки и брошури, за масови прояви и за консултантски услуги. За останалите разходи за външни услуги и другите разходи, отразени в отчета на ПП „ГЕРБ” е определена същественост по стойност. Поради големия обем от информация (първични документи, обосноваващи извършените разходи), малък относителен дял и ниско ниво на същественост по стойност, не са включени в обхвата на проверките разходите за: пощенски и куриерски услуги, телефони - 21 686 лв.; разходите за осигуровки - 4 528 лв. и данъци и такси - 4 620 лв.

4.1. За установяване размера на реално извършените разходи и оценка за съответствие на отчетените разходи с установените са извършени проверки на представените от ПП „ГЕРБ” първични счетоводни документи и сключени договори за предизборната кампания, както следва:

4.1.1. в Централата на ПП "ГЕРБ" са извършени тестове по същество на сключените договори за предизборната кампания през 2011 г. и извършените плащания. Установените разходи са в размер на 1 968 044,81 лв. 12 и отговарят на отчетените.

4.1.2. проверка на разходите извършени от областните структури на ПП „ГЕРБ” за предизборната кампания, при която се установи:13

а) отчетени в повече разходи от област Пловдив с 937,45 лв., които са свързани с присъщата дейност на партията, като хигиенни материали, консумативи за офис-техника, разходи за кабелна телевизия и интернет. Тези разходи са отчетени в Годишния финансов отчет (ГФО) на ПП "ГЕРБ".

б) не е осчетоводено гориво в област В. Търново за 170,49 лв. за предизборната кампания за общински съветници и кметове през 2011 г.

в) разлики в отчетите на областите Монтана, Перник и Силистра се дължат на допуснати технически грешки.

При извършената проверка за съответствие на извършените и отчетени разходи на Централата и регионалните структури на ПП „ГЕРБ” и осчетоводените първични документи се установи, че действителните разходи са с 818,62 лв. по-малко от посочените в отчета, което 0,01 на сто от общите разходи.

4.2. Спазване на законовото изискване разходи за предизборната кампания над


1 000 лв. да се извършват по банков път

При документалните проверки е установено, че извършените разходи над 1000 лв. са изплащани по банков път, съгласно чл. 154, ал. 4 от ИК, с изключение на плащанията по 4 фактури: Област Сливен (изплатени в брой суми над 1 000 лв. по 3 фактури) и София град (изплатена в брой сума над 1 000 лв. по една фактура). Общата стойност на изплатените фактури за суми над 1 000 лв. е 6 415,99 лв.14

4.3. Съответствие между отчетените и установените разходи от проверката на първичната документация на ПП „ГЕРБ” и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги.

За установяване размера на реално извършените и изплатени разходи е извършен сравнителен анализ между информацията предоставена в Сметната палата от доставчиците на стоки и услуги, данните от отчета на ПП “ГЕРБ” и първичните счетоводни документи.15

За извършени услуги и предоставени стоки за предизборната кампания за общински съветници и кметове на ПП „ГЕРБ” в Сметната палата е предоставена информация от 121 доставчика, за 2 805 939,74 лв., което е 49,23 на сто. От доставчиците на стоки и услуги е предоставена информация за 64 464,19 лв., която не се отнася за предизборната кампания, а за присъщата дейност на партията, като разходите са отчетени в ГФО на ПП "ГЕРБ" за 2011 г.

От извършената насрещна проверка за установяване размера на реално извършените разходи се установи:

4.3.1. Разходи за медийни услуги - отчетени са 1 853 551,63 лв. в т. ч.

4.3.1.1. Разходи за печатни медии (вестници, списания и други периодични издания) – отчетени - 801 440,84 лв., които съответстват на осчетоводените и на предоставената информация от доставчиците на услуги.

4.3.1.2. Разходи за електронни медии – 1 052 110,79 лв. в т. ч.

а) съгласно сключен договор с БНТ са изплатени 59 748 лв., които са посочени в отчета и са потвърдени от доставчика.

б) съгласно сключен договор с БНР включително и регионалните му центрове са изплатени 31 704 лв., които са посочени в отчета и са потвърдени от доставчика.

в) частни радиа - отчетени са 217 787,60 лв., които съответстват на информацията от счетоводните регистри. От предоставената информация от доставчиците на услуги се установиха неосчетоводени услуги за 850,80 лв. За тази сума няма представени фактури в счетоводството на Централата на ПП „ГЕРБ”, поради което не са отчетени като разход.

г) частни телевизии - отчетени са разходи за извършени услуги за 488 377,14 лв., които съответстват на осчетоводените. От предоставената информация от доставчиците на услуги се установиха неосчетоводени услуги за 200 лв. За тази сума няма представени фактури в счетоводството на Централата на ПП „ГЕРБ”, поради което не са отчетени като разход.

д) електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания за онлайн новинарски услуги – отчетени са 254 494,05 лв., които съответстват на осчетоводените. От предоставената информация от доставчиците на услуги се установиха неосчетоводени услуги за 1 876,34 лв. За тази сума няма представени фактури в счетоводството на Централата на ПП „ГЕРБ”, поради което не са отчетени като разход.

4.3.2. Разходи за социологически проучвания са отчетени в размер на
316 233,58 лв., които съответстват на установените по счетоводните регистри и са потвърдени от доставчика на услуги.

4.3.3. Разходи за консултантски услуги - отчетени са 35 565 лв. От извършените документални проверки се установи, че извършените и изплатени разходи съответстват на отчетените и са потвърдени от доставчиците на услуги.

4.3.4. Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и други са отчетени в размер на 1 333 189,13 лв., които съответстват на осчетоводените. От предоставената информация от доставчиците на услуги се установиха неосчетоводени услуги за 360 лв. За тази сума няма представени фактури в счетоводството на Централата на ПП „ГЕРБ”, поради което не са отчетени като разход.

4.3.5. Разходи за масови прояви (публични събрания, концерти и др.) са отчетени в размер на 1 215 376,41 лв., които съответстват на установените по счетоводните регистри.

4.3.6. Наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други са отчетени в размер на 340 980,95 лв., които съответстват на осчетоводените.

4.3.7. Други разходи за външни услуги – отчетени са 127 628 лв., които са извършени и изплатени и съответстват на информацията от счетоводните регистри.


Общият размер на установените неотчетени разходи е 3 287, 14 лв., което е 0,06 на сто от общите разходи.

4.4. Разходи за материали - отчетени са 210 253, 27 лв., които съответстват на осчетоводените.

4.5. Разходи за възнаграждения (за временно нает персонал във връзка с предизборната кампания) - отчетени са общо 70 209, 03 лв., които съответстват на осчетоводените.

4.6. Други разходи - отчетени са 115 092,08 лв., които съответстват на осчетоводените.

4.7. Предоставени са парични средства в размер на 24 867, 26 лв. за финансиране на две Местни коалиции в община Лясковец и община Козлодуй, в които участва ПП „ГЕРБ”. Сумата съответства на осчетоводяването по счетоводните регистри и на представената информация в Сметната палата от ПП „ГЕРБ”.

4.8. Поетите задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, предоставени към датата на изборния ден са 25 482,64 лв., които съответстват на осчетоводените. От извършената насрещна проверка на информацията от доставчиците на стоки и услуги са потвърдени, неразплатени задължения от подалите информация в Сметната палата в размер на 6 651,99 лв. Към момента на извършване на одита всички задължения към доставчиците на стоки и услуги за предизборната кампания за избор на общински съветници и кметове са изплатени.От извършения сравнителен анализ между данните от отчета на ПП “ГЕРБ”, първичните счетоводни документи и извършените насрещни проверки за предоставените стоки и услуги от доставчици се установи, че в предизборната кампания за общински съветници и кметове реално са извършени разходи в размер на 5 701 733,11 лв., от които поети задължения за плащане в размер на 25 482,64 лв.
5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на ПП „ГЕРБ” за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства

Общинските избирателни комисии са регистрирали ПП „ГЕРБ” за самостоятелно участие в изборите за общински съветници и кметове, както следва: 5 006 кандидати за общински съветници, 256 кандидати за кметове на общини и 1 459 кандидати за кметове на кметства.

За да се определи максималния размер на средствата за финансиране на предизборната кампания на ПП “ГЕРБ”, при спазване на ограничителните условия определени в
чл. 155, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 на ИК, общият размер на средствата за съответните кандидати може да се изчисли на база на най-ниските размери на полагащи се средства за финансиране, съответно за кмет на община - 25 000 лв., за кмет на кметство – 2 000 лв. и регламентираният размер за един общински съветник - 5 000 лв. Изчисленото финансиране на предизборната кампания възлиза на 28 588 000 лв.

Реално установените разходи, извършени от ПП “ГЕРБ” в предизборната кампания за избор на общински съветници и кметове са 5 701 733,11 лв., които не надвишават определеният праг от 8 000 000 лв., съгласно чл. 155, ал. 1, т. 3, б. “а”.Спазени са изискванията на ИК по отношение на финансиране на предизборната кампания на кандидатите на ПП „ГЕРБ” в рамките на максимално допустимия размер на финансови средства.
6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от ПП „ГЕРБ”

Действително извършените разходи за предизборната кампания, установени при одита са 5 701 733,11 лв. и са с 2 469 лв. повече от посочените в отчета.

Установените при проверките поети задължения за плащане съответстват на посочените в отчета. Към момента на одита поетите задължения към доставчиците на стоки и услуги за предизборната кампания са изплатени.

Реално извършените разходи не надвишават регламентирания с Изборния кодекс общ праг на финансиране на предизборната кампания на ПП „ГЕРБ” за избор на общински съветници и кметове през 2011 г.

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 10 броя одитни доказателства, които заедно с приложенията към одитния доклад и работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 069 от


18.03.2013 г. на председателя на Сметната палата.


1 Приложение № 1

2 Приложение № 1

3 Приложение № 1

4 Приложение № 2

5 Приложение № 3

6 Одитно доказателство № 1

7 Одитно доказателство № 2

8 Одитно доказателство № 3

9 Одитно доказателство № 4

10 Одитно доказателство № 5

11 Одитно доказателство № 6


12 Одитно доказателство № 7

13 Одитно доказателство № 8

14 Одитно доказателство № 9

15 Одитно доказателство № 10


Каталог: file categories -> download
download -> Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
download -> Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
download -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
download -> Списък на съкращенията
download -> Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите
download -> Доклад №0300001311 за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 06. 2011 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница