Научна автобиография Лични данни Име: Мая Бедрос КелиянДата30.04.2017
Размер173.77 Kb.
#20294
Научна автобиография
Лични данни


Име: Мая Бедрос Келиян

Дата на раждане: 18. 05. 1957 г.

Гражданство Българско

Адрес за контакти: Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (София-1000, ул. “Московска”13А)

Telephone number: 359 2/ 980 90 86 (служ.)

E-mail: mayakeliyan@gmail.com …………………………………
Образование

Доктор на науките. Доктор на социологическите науки, тема на дисертацията „Модели на потребление и средни слоеве: България и Япония“, защитена на 1.10.2009, диплома № 33703, издадена от ВАК на 4.01.2010
Доктор доктор по социология (ВАК №20425/19.07.1990). Шифър: 05.11.01 Социология, тема на дисертацията “Акордната форма на организация на интересите в селското стопанство”
Специализации

 • 2015-2016 г. едногодишна специализация в Международния център за японски изследвания, Киото

 • 2014 г. едногодишна специализация в Университета Джънджъ в Тайпе със стипендия на Тайванската фондация

 • 2012-2013 г. едногодишна специализация в Университета Киото, Япония със стипендия на Японската фондация

 • 2006 г. едномесечна специализация в Университет Хонконг за изследване на Китай, Хонконг

 • 2004-2005 г. едногодишна специализация като гост-професор на Университета Киото, Япония

 • 1997-1998 г. едногодишна специализация в Технологическия Университет Киото, Япония със стипендия на Японската асоциация за насърчаване на науката

 • 1994-1995 г. едногодишна специализация в Университета Киото, Япония със стипендия на Японската фондация;

 • 1993 г. едномесечна специализация в Университета Есекс, Великобритания;


Магистър Философия (профил Социология) в СУ “Св. Кл. Охридски” – декември 1979г.
Научни награди и отличия Описани, къде, кога


Почетни звания: …………………………………………
Област на научни интереси: Средни класи, локални общности, социална стратификация; модели на потребление, стил на живот и социални структури в сравнителна перспектива: България, Япония, Китай и Тайван

.
Практическа опитност


Научни позиции: Професор – от 3.11.2011 досега; Ст.н.с. ІI ст. от 2000 до 2011 г.; Научен сътрудник д-р (1991-2000); Специалист (1988 –1990); Докторант (1985-1988) – всички позиции в Института по социология при БАН, от 1.07.2010 г. преобразуван в ИИОЗ при БАН

Преподавателски опит: От 2013 г. Диверсификация на стила на живот и младежки субкултури в Източна Азия – ИФ, СУ “Св. Кл. Охридски

2011-2012 Съвременно китайско общество- Катедра “Eзици и култури от източна Азия”, СУ “Св. Кл. Охридски

2011-2012 Съвременни социални теории - Факултет по журналистика, СУ “Св. Кл. Охридски

2011-2012 Обща социология - Факултет по журналистика, СУ “Св. Кл. Охридски

От 2007 г. досега Стил на живот на японското семейство - Катедра “Eзици и култури от източна Азия”, СУ “Св. Кл. Охридски”

От 2006 г. досега Младите хора в Източна Азия - Катедра “Eзици и култури от източна Азия”, СУ “Св. Кл. Охридски”

2006г. - 2012 г. Модели на потребление: България, Япония и Китай в сравнителна перспектива– Катедра “Социология, СУ “Св. Кл. Охридски

От 2006 г. досега Потребителска култура на Япония и Китай – Катедра “Eзици и култури от източна Азия”, СУ “Св. Кл. Охридски”

От 2006 г. досега Особености японското общество – Катедра “Eзици и култури от източна Азия”, СУ “Св. Кл. Охридски”

2002-2003 Социална стратификация целеви групи в социалната работа – Бургаски Свободен Университет

2002-2003 Социология на труда – Бургаски Свободен Университет

2001-2002 Структура на японското общество – Катедра “Eзици и култури от източна Азия”, СУ “Св. Кл. Охридски

1998-2001 Социология на труда-ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград

Ръководство на докторанти

и магистри:

3 ръководени магистратури в СУ “Св. Кл. Охридски (2009-2011); свободен докторант Димитър Благоев в секция „Общности и идентичности” в ИИОЗ (2014-2015)

Експертна и консултантска дейност: 5 рецензии за академични степени и длъжности


 • 2013 – 2016 член на редколегията на сп. „философски алтернативи”

 • от 2016 г. досега член на редакционния съвет на сп. „философски алтернативи”

 • От юни до ноември 2010 г. член на Атестационната комисия на ииоз

 • от март 2010 до януари 2011 член на СНС по Социология при вак

 • 2009-2011 представител на българия в програмата MOST (Management of Social Transformations) на юнеско;

 • 2009-2010 член на редколегията на сп. „социология“;

 • 2008-2010 член на нс на Института по социология;

 • 2002-2006 ръководител на методологическия семинар на института по социологияРедакторство и съставителство: 2 сборника с доклади от конференции:

Keliyan, M. (ed.) 2015. Middle Class as a Precondition of a Sustainable Society: Fifteen Years Later. “Avangard Prima”, Sofia.

Келиян, М. и Крикорян, Р. (ред.) 2012. Хуманизъм, наука и религия в полза на обществото. Изд. На Института за изследване на обществото и знанието, София,


Членство в неправителствени организации:

Зам.- председател и PR на тинк-танк организацията Асоциация за развитие на средната класа – от 1998 до 2012г.

Академични дейности

Публикации:
МОНОГРАФИИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

1. Keliyan, M. 2016. Middle Classes Lifestyle in Postmodern Society: Taiwan, China, Japan and Bulgaria in Comparative Perspective. OMDA, http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/Keliyan_Taiwan,_China,_Japan,_Bulgaria__1461139921.pdf; 119 pp.

2. Keliyan, M. 2012. Consumption Patterns and Middle Strata: Bulgaria and Japan. PECOB (Portal on Central Eastern and Balkan Europe), University of Bologna, Italy, 2013. http://www.pecob.eu/Consumption-patterns-middle-strata-Bulgaria-Japan; 199pp.
МОНОГРАФИИ

3. Келиян, М. 2010. Стил на живот на локалната общност: Съвременна Япония. Издателство “Алекс Принт”, Варна. 200 с.

4. Келиян, М. 2008. Япония и България: Разслоените модели на потребление. Издателство “Валентин Траянов”, София. 470 с.

5. Келиян, М. 1999. Япония и България: Модернизацията, средните слоеве и селските общности. М-8-М, София. 246 с.


СТУДИИ:

В България

6. Келиян, М. 2012. Рискови стилове на живот: уязвими социални групи в България. В: Дончев, Г. и др. (ред). Философия и философска антропология: Юбилеен сборник по случай 90-годишнината на проф. Панчо Русев, Издателство „Арт Граф”, София, 141-156.

7. Келиян, М. 2011. Социални неравенства между стила на живот на социални групи в съвременна България. В: Топалова, В. (ред. и съст.). Социални неравенства в постсоциалистическа България. 22 стр. (под печат).

8. Келиян, М. 2010. Постмодернизация на стила на живот в България. В: Тилкиджиев, Н. (ред. и съст.) Благополучие и доверие: България в Европа? (Сравнителни анализи на данни от Европейското социално изследване - 2006/2009). Издателство “Изток-Запад”, София. 103-125.

9. Келиян, М. 2000. Интелигенцията в периферната община. В: Тилкиджиев, Н., Келиян, М., Колева, Г. Стоилова, Р. Периферната община - ресурси за местно развитие. ЛИК, София. 105-132.

10. Келиян, М. 1996. Българското и японското село: социално-икономически модели и икономическа култура. Издателство “Свободна инициатива”, София. 46 с.


Студия на английски език в чужбина:

11. Keliyan, M. Japanese Local Community as Socio-structural Resource for Ecological Lifestyle Acta Asiatica Varsovientsia, 29, ISSN 0860–6102, eISSN: 2449-8653 (индексирано)

12. Keliyan, M. 2016. Mapping Life and Leisure through Ages in Bulgaria. In: Modi, I. (ed.). Mapping Life and Leisure through Ages. (in press).
СТАТИИ

На български език:

13. Келиян, М. 2013. Съвременна Япония: Изчерпана икономическа сила или лидер в постмодерния стил на живот? В: Цигова, Б., Петкова, Г. и А. Андреев (съст.). България- Япония – светът. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София,.

14. Келиян, М. 2012. Стил на живот на постмодерното общество. Проблеми на постмодерността, Т. II, бр. 1, 1-23.

15. Келиян, М. 2012. Религиозните ценности и постмодерните митове: радиационната криза в Япония. В: Келиян, М. и Крикорян, Р. (ред.) Хуманизъм, наука и религия в полза на обществото. Изд. На Института за изследване на обществото и знанието, София, 66-75.

16. Келиян, М. 2011. Стилът на живот като методологически инструмент в стратификационния подход към постмодерното общество. Философски алтернативи, 4, 36-48. (реферирано)

17. Келиян, М. 2011. Социално-структурни ресурси на японското общество за справяне с кризи. История и съвременност. Многообразие в единството, 2, 191-196.

18. Келиян, М. 2011. Стил на живот и социално неравенство в България. В: Проданов, В. (ред.) и Кацарски, И. (съст.). Неравенство и бедност: тенденции в съвременна България и европейски контекст. Изд. Фабер, ИИОЗ-БАН София. 131-140.

19. Келиян, М. 2011. Младежките субкултури в японската идентичност. В: Неделчева, Т. и Е. Маринова (ред.). Националната идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки. Изд. “Фабер”, София. 227-238.

20. Келиян, М. 2010. Ценността на образованието в източно-азиатските култури: сравнение с България”. Многообразие в единството, 2, 223-231. София.

21. Келиян, М. 2009. Натуралното стопанство в потреблението на българина. В: Кожухарова-Живкова (ред.). Българското село - между романтиката и трезвата преценка. Издателство “Аля”, Троян. 241-252.

22. Келиян, М. 2009. Трудната “европеизация” на стила на живот в България. В: Мантарова, А. (съст. и ред.) Социални аспекти на членството на България в ЕС в условията на световната криза. Издателство ВИЗИА, София. 67-83.

23. Келиян, М. 2009. Стил на живот на китайските средни слоеве. Социология, 2, 22-35.

24. Келиян, М. 2008. Модели на потребление на селските домакинства. В: Кожухарова-Живкова (ред.). Мобилност, уязвимост, устойчивост. Издателство “Аля”, София. 112-126.

25. Келиян, М. 2008. Стил на живот в съвременна България: между посттоталитаризма и Европейския съюз. В: Мантарова, А. и М. Захариева (съст. и ред.). България в Европейския Съюз: очаквания и реалности. РИК “Славяни”, София. 167-183.

26. Келиян, М. 2008. Модели на потребление в съвременното българско общество. В: Топалова, В. (ред.) Българското общество и евроинтеграцията. Социологически аспекти. Институт по социология, БАН, София. 143-158.

27. Келиян, М. 2007. Туризмът като ресурс и стратегия на локалните общности в съвременна Япония. В: Кожухарова-Живкова (ред.). Село и туризъм. Издателство “Аля”, София. 144-154.

28. Келиян, М. 2007. Социологически и интердисциплинарни подходи към изследването на моделите на потребление. В: Социологически проблеми. 1-2, 275-287. (реферирано)

29. Келиян, М. 2006. Социологията пред предизвикателствата на стила на живот: България пред евроинтеграцията и Китай след пазарните реформи. В: Стоянова, М. (ред.) Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от Балканските страни. Изд. на УНСС, София. 112-116.

30. Келиян, М. 2005. Местни инициативи и стилове на живот на старите хора в японското село. В: Кожухарова-Живкова (ред.). Село и евроинтеграция – българският случай. Издателство “Аля”, София. 231-241.

31. Келиян, М. 2004. Земеделският труд и селските традиции в японски градски общности. В: Кожухарова-Живкова, В. (ред.). Духовният живот в българското село – регулатор на социалните отношения. Издателство “Аля”, София. 76-82.

32. Келиян, М. 2004. Интелигенцията, моделите на потребление и самоидентификацията със средната класа в две периферни български общини. В: Социологически проблеми. 1-2, 169-182. (реферирано)

33. Келиян, М. 2003. За средната класа и социалната стратификация в контекста на конвергенцията и диференциацията на съвременните общества. В: Социологически проблеми. 1-2, 281-291. (реферирано)

34. Келиян, М. 2002. Специфика на японския тип управление. В: Н. Тилкиджиев и С. Дончев (ред.). Социологически перспективи. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София. 137-147.

35. Келиян, М. 2000. За миналите ресурси на Ихтиман и Свиленград. В: Тилкиджиев, Н., Келиян, М., Колева, Г. Стоилова, Р. Периферната община - ресурси за местно развитие. ЛИК, София. 26-42.

36. Келиян, М. 1998. Процесите на социална стратификация в днешното българско село. В: Тилкиджиев Н., Колева, С., Златков, Ц., Келиян М. и Д. Костова. Социална стратификация и неравенство. М-8-М, София. 164-182.

37. Келиян, М. 1998. Модернизацията в сравнителна перспектива: опитът на България и Япония. В: Социологически проблеми. 1-2, 141-152. (реферирано)

38. Келиян, М. 1998. Модернизацията в контекста на българската и японската история и културна идентичност. В: Байчинска, К. (ред.). “Социалните науки и социалната промяна в България”. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София. 141-145.

39. Келиян, М. 1996. Трудът в японския социо-културен контекст. В: Социологически проблеми. 4, 144-156. (реферирано)

40. Келиян, М. 1996. База и надстройка. В: Михайлов, С. и Н. Тилкиджиев (съст. и ред.). Енциклопедичен речник по социология. М-8-М, София. 44-45.

41. Келиян, М. 1996. Пазарно стопанство. В: Михайлов, С. и Н. Тилкиджиев (съст. и ред.). Енциклопедичен речник по социология. М-8-М, София. 323-324.

42. Келиян, М. 1996. Натурално стопанство. В: Михайлов, С. и Н. Тилкиджиев (съст. и ред.). Енциклопедичен речник по социология. М-8-М, София. 279-280.

43. Келиян, М. 1996. Работна заплата. В: Михайлов, С. и Н. Тилкиджиев (съст. и ред.). Енциклопедичен речник по социология. М-8-М, София. 371-372.

44. Келиян, М. 1996. Всеобщо благоденствие. В: Михайлов, С. и Н. Тилкиджиев (съст. и ред.). Енциклопедичен речник по социология. М-8-М, София. 69-70.

45. Келиян, М. 1996. Потребителско общество. В: Михайлов, С. и Н. Тилкиджиев (съст. и ред.). Енциклопедичен речник по социология. М-8-М, София. 337-338.

46. Келиян, М. Реституция. 1996. В: Михайлов, С. и Н. Тилкиджиев съст. и ред.). Енциклопедичен речник по социология. М-8-М, София. . 391-392.

47. Келиян, М. 1996. Приватизация. В: Михайлов, С. и Н. Тилкиджиев (съст. и ред.). Енциклопедичен речник по социология. М-8-М, София. 344-345.

48. Келиян, М. 1994. Екологически проблеми на селското стопанство в периода на преход към пазарна икономика. В: Екология и земеделие. 1, 32-37.

49. Келиян, М. 1991. Земеделската кооперация. В: Социологически преглед. 4, 1-10.

50. Келиян, М. 1990. Съгласия и разногласия между интересите по повод на акорда в селското стопанство. В: Социологически проблеми. 5, 56-66. (реферирано)

51. Келиян, М. 1990. Надежда ли е акордът за българското селско стопанство? В: Социологически преглед, 2, 24-35.

52. Келиян, М. 1990. Акордът и кризата в селското стопанство. В: Селскостопанска наука, 5, 79-84. (реферирано)

53. Келиян, М. 1989. Предимства и недостатъци на акорда в селското стопанство. В: Чалъков, И. (ред.) Социални структури и социален контрол. Издателство на БАН, София. 43-50.

54. Келиян, М. 1988. Теоретични проблеми на селскостопанския акорд. В: Социологически преглед: Социални проблеми и социологически подходи, 1-9.

55. Келиян, М. 1987. Акордът и научно-техническият прогрес в селското стопанство. В: Поборников, Д. (ред.) Човекът в условията на научно-техническата революция. Издателство на СУБ, Пловдив. 27-32.На английски език:

56. Keliyan, M. 2016. Comparative Sociological Research in the Field of Japanese Studies in Bulgaria. Japanese Studies around the World 2015. International Research Center for Japanese Studies, Kyoto. pp. 127-135.

57. Keliyan, M. 2016. What is Happening to the Middle Class in Japan: From Middle Mass to Low Class Society? In: Petkova, G. and Antonov, A. (eds.) Future Perspectives. The University of Sofia Press, Sofia. (in press).

58. Keliyan, M. 2015. Introduction: Nikolai Tilkidjiev’s legacy in middle class studies. In: Keliyan, M. (ed.) Middle Class as a Precondition of a Sustainable Society: Fifteen Years Later. “Avangard Prima”, Sofia. 9-17.

59. Keliyan, M. 2015. Middle Class Consumption Patterns in Contemporary Societies. In: Keliyan, M. (ed.) Middle Class as a Precondition of a Sustainable Society: Fifteen Years Later. “Avangard Prima”, Sofia. 70-84.

60. Keliyan, M. 2013. Stratificational Approach to the Study of Leisure in Post-Modern Society. In: Lo Verde, F.M., Modi, I. and G. Capello (eds.) Mapping Leisure across Borders. Cambridge Scholars Publ., Newcastle upon Tyne, 390-409.

61. Keliyan, M. 2012. Postmodern Japan Middle Class Related Mythology and Nostalgia. Slovak Journal of Political Sciences, V. 12, 2, 91-107. (реферирано)

62. Keliyan, М. 2011. Digital Life Style Inequalities between City and Village. In: Kozhuharova, V. (ed). Variety and Inequalities in Rural Europe: the Bulgarian Case. Alia Press, Trojan. 123-134.

63. Keliyan, M. 2011. Ecological Lifestyle in Japan. In: China, Korea, Japan: Methodology and Practice of Culture Interpretation (Proceedings of the Second International Conference, October 13-15, 2011, Kyiv-Seoul, 2011). pр. 67-72.

64. Keliyan, М. 2011. Kogyaru and Otaku: Youth Subcultures Lifestyles in Postmodern Japan. Asian and African Studies XV, 3, pp: 95-110. (реферирано)

65. Keliyan, M. 2009. Community Supported Agriculture In Japan: Rediscovering The Social And Natural Aspects in The Postmodern Lifestyle. In: Kozhuharova, V. (ed). Rediscovering the Rural – between Social and the Natural. Alia Press, Sofia. 25-35.

66. Keliyan, M. 2007. Middle Strata Patterns of Development in China and Bulgaria. In: International Forum Middle Class Research with Comparative Perspective The 17th Annual Meeting of China Sociological Association. Sociology Institute, CASS, Changsha. pp. 136-154.

67. Keliyan, M. 2006. Consumption Patterns and Socio-structural Transformations in Contemporary Bulgarian Society. In: Sociological Problems, Special Issue XVI ISA World Congress. “Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria”. pp. 152-168.

68. Rangelov, S., Keliyan, M. & B. Pavlov. 2001. The Influence of Japanese Manga on Young People: Language, Behavior, and Values. In: Fedotoff, A., Ivanova, Y. & K. J. Choi, (eds). Journal of Korean Studies. Exel -M., Sofia. Vol. 5: 164 - 191.

69. Keliyan, M. 2001. Economic Inequality. In: Genov, N. & A. Krasteva (eds.). Recent Social Trends in Bulgaria 1960 - 1995. McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston London, Ithaca. 198-206.

70. Keliyan, M. 2001. Personal and Family Income. In: Genov, N. & A. Krasteva (eds.). Recent Social Trends in Bulgaria 1960 - 1995. McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston London, Ithaca. 353-358.

71. Keliyan, M. 2001. Market Goods and Services. In: Genov, N. & A. Krasteva (eds.). Recent Social Trends in Bulgaria 1960 - 1995. McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston London, Ithaca. 364-369.

72. Keliyan, M. 2001. Household Production. In: Genov, N. & A. Krasteva (eds.). Recent Social Trends in Bulgaria 1960 - 1995. McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston London, Ithaca. 392-395.

73. Keliyan, M. 1999. Modernization of Agriculture and Rural Communities in Bulgaria and Japan. In: Kozhuharova, V. (ed). The Bulgarian Village and Late Modernity. Alia Press, Sofia. 97-105.

74. Nakano, M., & Keliyan, M. 1999. Comparative Study on the Middle Class in Japanese and Bulgarian Societies. In: Jinbun (Social Sciences and Humanities) Memoirs of the Faculty of Engineering and Design, Kyoto Institute of Technology, Kyoto. 47. 11-41.

75. Nakano, M., & M. Keliyan. 1998. Two Patterns of Modern Development: Japanese and Bulgarian Societies. In: Jinbun (Social Sciences and Humanities). Memoirs of the Faculty of Engineering and Design. Kyoto Institute of Technology, Kyoto. 46. 11- 28.

76. Keliyan, M. 1998. The Middle Class in Britain: Gender, Race, Ethnicity and Some New Trends. In: Tilkidjiev, N. (ed). The Middle Class as a Precondition of a Sustainable Society. LIK Publishing House, Sofia. 70-78.

77. Keliyan, M. 1998. The Middle Class in Japan. In: Tilkidjiev, N. (ed). The Middle Class as a Precondition of a Sustainable Society. LIK Publishing House, Sofia. 84-91.

78. Keliyan, M. 1996. Farm Culture and Rural Development in Bulgaria and Japan: a Comparative Perspective. Swiss Journal of Sociology. 22 (2). Seismo Verlag, Zurich, Switzerland. 385-411.

79. Keliyan, M. 1996. The Transformation of Agriculture. Bulgaria at the Crossroads. Jacques Coenen-Huther (ed). Nova Science Publishers, Inc., New York. 233-245.

80. Keliyan, M. 1996. Agriculture and Rural Development in Bulgaria and Japan: a Comparative Perspective. In: Rural Potential for a Global Tomorrow. Alia Press, Sofia. 80-85.

81. Keliyan, M. 1994. The Role of the State in the Transition of Bulgarian Agriculture to a Market Economy. In: Symes, D. & Jansen, A. J. (eds.). Agricultural Restructuring and Rural Change in Europe. Agricultural University Wageningen, Wageningen. 128-136.

82. Keliyan, M. 1993. Auxiliary Work in the Household Run Farm in Bulgaria. Eastern European Countryside. Torun, Poland. 73-79.

83. Keliyan, M. 1990. The Jobbery Way Out of Crisis in Agriculture. The Bulgarian Village in the Future. Proceedings of the Conference “Social and Economic Problems of the Agrarian Crisis”, Sofia. 65-70.

На руски език:

84. Келиян, М. 2008. Модели потребления в современной Болгарии. Восточноевропейские исследования, No 8, 170-183.


На китайски език:

85. Keliyan, M. 2009. Middle Strata Patterns of Development in China and Bulgaria. In: Li, C. (ed.). Formation of Middle Class in Comparative Perspective: Process, Influence and Socioeconomic Consequences. Social Sciences Academic Press, Beijing, pp. 305-321. (In Chinese).

86. Keliyan, M. 2008. The Developmental Patterns of Both the Chinese and Bulgarian Middle Classes. Jiangsu Social Sciences, 5, No 240, pp. 78-84. (In Chinese).
На френски език:

87. Dilova, S., Chavdarova, T., & M. Keliyan. 1992. La Pauperization: La Situation in Bulgarie. In: Le Courier des Pays de L’Est. Paris. 2. 3-15.
Списък на цитиранията: 38 цитирания
Публикувани рецензии

за трудове на лицето 3 рецензии
Участие в проекти:
2015-2018 „Религиозните празници на локалните общности: Сравнително изследване на Япония и България“, индивидуален изследователски проект спонсориран от Международния център за японски изследвания, Киото.

2015-2016 „Между наратива и историческите документи“, изследователски проект, спонсориран от Международния център за японски изследвания, Киото, участие като член на колектива, ръководител К. Курамото.
2015-2018 «Развитие на органичното земеделие в селски общности в Шикоку», индивидуален изследователски проект спонсориран от Университет Ехиме, Мацуяма и Международния център за японски изследвания, Киото.

2014-2015 „Стил на живот на средните слоеве в сравнителна перспектива: Тайван, Япония, Китай и България“, индивидуален проект, спонсориран от Центъра за китайски изследвания в Тайпе и Националния университет Джънджъ, Тайпе.

2012-2015 Религиозните практики, ритуали и фестивали като основа на идентичността и солидарността в японски локални общности, индивидуален изследователски проект, спонсориран от Университет Киото и Японската фондация

2012-2015 Интеграция на корейски имигрантски общности: резултати от проект на община Киото, участие в проект на Университет Киото, Университет Нагоя, Университет Осака, НПО за защита на човешките права в Осака, НПО на корейски имигранти в Япония

2012-2015 Градското фермерство в Киото – изследване на случаи в Ичиджоджи и Камигамо, индивидуален изследователски проект, спонсориран от Университет Киото и Японската фондация

2012-2015 Локални общности в Кумано: местни инициативи, традиции и справяне с природни бедствия, проект на Университет Киото, Университет Нагоя, Университет Осака

2013-2016 Стил на живот на локални общности в Киото: Традициите в постмодерното общество, индивидуален изследователски проект

2013 Председател на Организационния комитет на Втората международна конференция за средната класа „Средната класа като предпоставка за стабилността на обществото: 15 години по-късно“, в памет на 60 годишнината на проф. Николай Тилкиджиев; организирана от ИИОЗ при БАН, СУ „Кл. Охридски“, БСА и спонсорирана от СУ „Кл. Охридски“.

2012-2015 Екологичният стил на живот в Япония, индивидуален изследователски проект, спонсориран от Университет Киото и Японската фондация

2012-2015 Диверсификация на стила на живот на локалните общности: Сравнително изследване на Япония и България, индивидуален изследователски проект, спонсориран от Университет Киото и Японската фондация

2007-2010 Модели на развитие на средните класи в Китай и България: сравнителни перспективи – съвместен проект по ЕБР с Институт по социология при Китайската Академия за Социални Изследвания, Пекин, ръководител от българска страна М. Келиян.

2006-2007 Стил на живот в локалната общност: Съвременна Япония - индивидуален изследователски проект

2006-2009 Качество на живот: благосъстояние, условия и стилове на живот, идентичност, участие като член на колектива, р-тел Н. Тилкиджиев

2006-2009 “Европейско социално изследване в България” – българският вариант на European Social Survey, провеждан в 29 страни в Европа – МОН, МодулБлагосъстояние и идентичност”, участие като член на колектива, р-тел Н. Тилкиджиев

2004-2007 Неформалните структури в японските местни общности, спонсориран от Девически Университет Нара и Университет Киото – ръководител от българска страна М. Келиян.

2004-2007 Традиционните форми на взаимопомощ в японските местни общности, спонсориран от Университет Тояма и Университет Киото, Япония – ръководител от българска страна М. Келиян.

2004-2007 Местни инициативи и стилове на живот в японски общини, съвместно с Университет Киото, Япония – ръководител от българска страна М. Келиян.

2004-2007 Модели на потребление на средните слоеве в България и Япония - индивидуален изследователски проект.

2003-2004 Проект за изработване на учебен план и учебна програма на Специалност «Социология» във ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», участие като член на колектива, р-тел Н. Тилкиджиев; проектът е спонсориран от ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий»

2001-2004 Средните класи във Финландия и България: проверка и развиите на критериите, концепциите и изследователските методи – съвместен проект по ЕБР с Университет Тампере, Финландия, участие като член на колектива, р-тел от българска страна Н. Тилкиджиев

2000-2002 Средната класа в Ихтиман и Свиленград: администраторите, интелигенцията, предпремачите и гражданските сдружения в периферната община; участие като член на колектива, р-тел Н. Тилкиджиев

1999-2000 “Периферната община: ресурси за местно развитие – случаите Ихтиман и Свиленград” - LGI Foundation и Отворено общество, участие като член на колектива, р-тел Н. Тилкиджиев

1998-2000 „Влияние на японската манга върху младите хора: Език, поведение и ценности“, финансиран от фондация „Сасакава“, участие като член на колектива, ръководител Спас Рангелов.

1998-2000 “Средните слоеве в съвременна България, Франция, Германия, Великобритания и Япония” – колективен проект с р-тел М. Келиян.

1995-1998 Съвременните български и японски селскостопански производители: икономическа активност, социална позиция и ценностна система - индивидуален изследователски проект, спонсориран от Технологичен Университет и Университет Киото, Япония.

1998 Международна конференция за средната класа “The Middle Class as a Precondition of a Sustainable Society”, 3-7 June 1998, Bistritsa-Sofia - Open Society Foundation N.Y., участие като член на колектива, р-тел Н. Тилкиджиев

1997-1998 Селските общности и земеделската система в съвременна Япония - индивидуален изследователски проект, спонсориран от Университет Киото

1997-1998 Модели на развитие на средните слоеве в световното общество: западна и източна Европа и Япония - World Society FoundationZürich - колективен проект с р-тел М. Келиян.

1997 “Чуждестранните инвестиции в България”- Агенция за чуждестранни инвестиции, участие като член на колектива, р-тел Н. Тилкиджиев

1994-1996 Социалната стратификация в съвременна България, р-тел Н. Тилкиджиев

1994-1995 Съвременното японско село: икономическа активност, социална стратификация и ценностна система – индивидуален изследователски проект.

1993-1995 Стратегии на икономическа активност – МОН, ФНИ, участие като член на колектива, р-тел С. Тодорова

1991-1993 Производствената земеделска кооперация: същност, минало и настояще - индивидуален изследователски проект.

1988-1990 Проблеми на селскостопанския акорд и ролята на синдикатите, участие като член на колектива, р-тел С. Тодорова

Участие в научни форуми:
М. Keliyan, M. 2015. Between Tradition and Post-modernization: Japanese Local Community. TIIKMS’s 1st Asian Studies Conference 2015, 11-13.08.2015, Colombo, Sri Lanka.

Keliyan, M. 2015. New Challenges Facing Asian Middle Classes: Japan, Taiwan and China in Comparative Perspective. APISA 9 “Asia in 2015 and Beyond: New Challenges and Governance Agendas”, 11-12.09.2015, Phnom Penh, Cambodia.

Keliyan, M. 2015. Ecological Lifestyle: Challenges for Japanese Local Communities. EAEH 2015 East Asian Environmental History 2015 - “Beyond Borders: Oceans, Mountains and Rivers in East Asia”, 22-25.10.2015, Takamatsu, Japan.

Keliyan, M. 2015. History of Post-World War II Consumption: Japan and Bulgaria. Between the Narrative Literature and Historical Documents, Tokyo University, 29– 30.08.2015.

Keliyan, M. 2015. Japanese Local Community: Structures, Characteristics, and Resources. Nichibunken Evening Seminar on Japanese Studies (201st Meeting), 8.10.2015.

Keliyan, M. 2014. Post-Communist Leisure Patterns: Specificities of Bulgarian Post-Modernization. National Chengchi University Sociological Seminar, 28.04.2014. Taipei.

Keliyan, M. November 24, 2012. Tradition Re-lived in Postmodern Lifestyle – A Sociological Case of Matsugasaki in Northern Kyoto City. Conference of International Association of Japanese Studies, Kyoto.

Keliyan, M. 2011. Middle Class Myth-Making, Memory, and Nostalgia in Contemporary Japan. 13th International Conference of EAJS, Tallinn University, Estonia, 2011, August 24-28.

Keliyan, M. 2009. Bulgarian Middle Strata Lifestyle. First Bulgarian-Chinese Conference on Social Sciences “Socio-economic transformations of Contemporary Societies – Bulgaria and China” June 16, 2009, Institute of Sociology, Sofia.

Keliyan, M. 2008. Lifestyle Changes in Bulgaria. Institute of Sociology at Chinese Academy of Social Sciences Methodological Seminar, 2.10.2008, Beijing.

Келиян, М. 2008. Китайската меритокрация в стратегиите и политиката на държавата за заетост и стабилност. Международна конференция “Продължителната безработица – сравнителен анализ между България и Русия”, организиран от Координационния съвет за социално развитие и социална евроинтеграция, Институтa по социология при БАН и Руския културно-информационен център, октомври, София.

Келиян, М. 2008. Гражданската активност в стила на живот: България в огледалото на ЕС. Конференция „България в огледалото на Европейското социално изследване”, ноември, София.

Келиян, М. 2003. Модели на потребление в съвременна Япония. Конференция “Глобализация, евроинтеграция и устойчиво развитие”, София.

Келиян, М. 1998 г. Ценността на труда в съвременното японско общество. Конференция “Труд, бизнес, социална политика”. Институт по социология, София.

Келиян, М. 1996. Аграрната политика на държавата в България и Япония. Конференция “Селският потенциал и утрешният ден на света”, София.

Keliyan, M. 1993. Expectations and Disillusionment with the Social Consequences of the Agrarian Reform in Bulgaria. In: Second Prague International Workshop “Social Responses to Transformations in East-Central Europe”. Prague.

Келиян, М. 1991. Земеделската кооперация: има ли тя бъдеще в България? Социологически четения за млади социолози на името на проф. Ж. Ошавков, София.

Келиян, М. 1991. Как да достигнем модерното селско стопанство? Конференция за млади учени: “Как да достигнем модерното общество”, Китен.

Keliyan, M. 1990. La crise dans l’agriculture bulgare – les problems de l’organization des interests. Sociology Cosmopolitan Colloquium, Strasbourg, France

Келиян, М. 1987. Бригадната организация на труда в селското стопанство. Социологически четения за млади социолози на името на проф. Ж. Ошавков, Лом.

Келиян, М. 1989. Интересите на селскостопанските труженици и приложението на акордната организация. Социологически четения за млади социолози на името на проф. Ж. Ошавков, Лом.

Келиян, М. 1987. Проблеми на работната сила в земеделието. Конференция: “Научно-техническата революция и проблемите на работната сила в селското стопанство”, София.

Келиян, М. 1987. Особености на организацията на аграрния труд. Социологически четения за млади социолози на името на проф. Ж. Ошавков, Лом.

Келиян, М. 1985. Ефективност на ЕСИ в селското стопанство. Национална научно-практическа конференция “Социалната ефективност на ЕСИ”, септември, Варна.

Келиян, М. 1985. Някои проблеми на организацията на селскостопанския труд. Социологически четения за млади социолози на името на проф. Ж. Ошавков, София.

Келиян, М. 1984. Tрудовата активност в селското стопанство. Научно-практическа конференция “Качество на труда”, София.


Владеене на езици със посочване на степента
Английски език– свобовно владеене на езика на ниво писане, говорене и разбиране

Японски език – писане (добро ниво), говорене (много добро ниво), разбиране (много добро ниво);

Руски език – свобовно владеене на езика на ниво писане, говорене и разбиране

Френски език – писане (добро ниво), говорене (добро ниво), разбиране (добро ниво);

Арменски език – писане (добро ниво), говорене (добро ниво), разбиране (добро ниво);

Китайски език – писане (слабо ниво), говорене (слабо ниво), разбиране (слабо ниво);


Компютърни умения – владее свободно Windows, MS Word, Excel, SPSS, Power Point, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница