Научна автобиография за участие в конкурси за научни степени и академични длъжности Лични данни ИмеДата09.01.2018
Размер87.13 Kb.
#41837
Научна автобиография за участие в конкурси

за научни степени и академични длъжности
Лични данни


Име: Веселин Петков Босаков

Дата на раждане: 22.07.1953г.

Гражданство българско

Адрес за контакти: София, ИИОЗ, ул.»Московска» №13А

Telephone number: 0898 944 337

E-mail: vesobos@abv.bg

Образование

Доктор на науките.
Доктор 1988г., Институт по социология, БАН. Тема на дисертацията: «Основни аспекти на критичната теория на Юрген Хабермас»
Специализации
Магистър 1979г., Ягелонски университет, Институт по социология, гр.Краков, Полша. Тема на магистратурата: «Немарксистки концепции на алиенацията».
Бакалавър
Научни награди и отличия Дипломи по философия и социални науки, Междууниверситетски център, гр.Дубровник, Хърватска, 1990г., 1991г.;
Стипендия за проучване на архива на Флориан Знанйецки, Немско научно общество; Факултет по социология към университета в гр.Билеферд, Германия, 1990г.;
Дипломи от „Социологически четения за млади социолози в памет на проф.

д-р Живко Ошавков”, Институт по социология, БАН, 1987г., 1989г.Почетни звания:

Област на научни интереси: Социология на религиите, социология на исляма, гражданско общество, критична теория, хуманистична социология.

.
Практическа опитност


Научни позиции: доцент, секция «Религии, вярвания, всекидневен живот», ИИОЗ, БАН,

2010 - ;
доцент, секция «Социология на религиите и всекидневния живот», Институт по социология, БАН, 1997-2010;


научен сътрудник, секция «Социология на религиите и всекидневния живот», Институт по социология, БАН, 1994-1997;
научен сътрудник, секция «История на социологията», Институт по социология, БАН, 1988-1994.;
специалист, секция «История на социологията», Институт по социология, БАН, 1983 -1988;
редовен докторант, секция «История на социологията», Институт по социология, БАН, 1980 -1983.
Преподавателски опит: История на социологията, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, Философски факултет, 2004 -2006;
Съвременни макро- и микро социологически теории, УНСС, 2004 -2005;
История на социологията, СУ «Св. Климент Охридски», 1994 -2001;

История на социолгията, Нов български университет, 1997-2000.Ръководство на докторанти Магистри:

и магистри:

Милена Стойчева Петрушева,

Олег Йорданов Комсалов,

Нели Димитрова Парнарева
Експертна и консултантска дейност: Консултант по изследователски проект «Напрежение и разбирателство между етнорелигиозните общности в България и съседните й страни». Проектът е по VІ рамкова програма на ЕС, 2008;
Рецензия по конкурс за получаване на научно звание «доцент» по социология за нуждите на Пловдивския университет «Паисий Хилендарски» с кандидат: д-р Красимир Иванов Кънев, 2000;

Национална концепция за етническа и религиозна толарантност, НСЕДВ към МС, 2000;Редакторство и съставителство:

Членство в неправителствени организации:


Академични дейности

Публикации: Книги:

Интеграцията на мюсюлманите в България. Иврай, София, 2010г., ISBN 978-954-9388-28-2;
Идентичност и многообразие на исляма в България. Виртуален център за музика, култура и научни изследвания, София, 2006г., ISBN-10:954-9-1564-5-1, ISBN-13:978-954-91564-5-4;
Българските турци между културата на съседство и религиозната идентичност. ЛиК, София, 2000г., ISBN 954-607-319-X.;
Празникът в Исляма. Кодът. София, 1996г.;
Хуманистичната социология на Флориан Знанйецки. София, 1995г.

Статии:

The Religious Determination of Value Orientations Among Muslims in Bulgaria, Sociological Problems, XVII ISA World Congress, Special Issue 2010, ISSN 0324-1572;

Ценностни ориентации на мюсюлманите в България. В: Георги Фотев (съставител). Европейските ценности в днешното българско общество. София, УИ «Св. Кл. Охридски», 2009, ISBN 978-954-07-2899-5;

Модели на участие и форми на солидарност в религиозния морал на исляма. - Институт „Отворено” общество, сп. Политики, бр.03/2009. он-лайн, http://politiki.bg/?cy=135&lang=1&a0i=223273&a0m=readInternal&a0p_id=458


Bulgarian Turks in the context of neighborhood with other ethnic-religious communities in Bulgaria. In: International Journal of Sociology of Language, 179 /2006/;.
Българският етнически модел /конструиране на основа за неговата интерпретация и изследване/. В: Светове в социологията. УИ „Св.Климент Охридски”, София, 2006г.;
Българските турци-мюсюлмани през призмата на съседството им с най-масовия етнорелигиозен тип в България. Списание на БАН, 2004г.;
Профили на исляма в България: етническа и религиозна идентификация в проявленията на „другостта”. Социологически проблеми,

кн.1-2, 2004г.,;


Модерността поражда не секуларност, а плурализъм. Социологически проблеми,

кн.3-4, 2004г.;.


Текст, смисъл, неща. Социологически проблеми, кн. 1 – 2, 2000г.;
Religious and Sociocultural Dimensions of the Kazalbashi Community in Bulgaria (1999) – in Dordevic, D.B. (ed) Facta Universitatis, Series Philosophy and Sociology, vol. 2, N 6/2, University of Nis;
Еволюция на обществото в контекста на Хабермасовата Критична теория. Социологически преглед, юбилейно издание по случай 20-та годишнина на списанието, 1998г.;
Франкфуртска школа. В: Енциклопедичен речник по социология, изд. М-8-М, София, 1996г.;
Подстъпи към хуманистичната социология на Флориан Знанйецки. Социологически преглед, кн.4-5, 1993г.;
Хабермасовото виждане за гражданско общество. Социологически проблеми, кн.2, 1992г.;
Кризисните явления в съвременния капитализъм през погледа на Юрген Хабермас. Социологически проблеми, кн.3, 1990г.;
Логика на онто- и филогенетичното развитие. Философска мисъл, кн.3, 1990г.;
Марксизмът и Хабермасовата теория на познанието. Философска мисъл, кн.2, 1989г.;
Социологията на Флориан Знанйецки. Социологически проблеми, кн.4, 1989г.;
Хабермасовата реконструкция на историческия материализъм. В: Социологически аспекти на Марксовото идейно наследство и кризисни развития на съвременната буржоазна социология. София, БАН, 1989г.;
Мястото и ролята на научно-техническия прогрес в теоретичния синдром на Юрген Хабермас. В: Култура и научно-техническа революция, Издание на ЕЦФС-БАН, София, 1986г.;
Марксизмът и Хабермасовата концепция за съвременния капитализъм. Ново време, кн.11, 1985г.;
Някои аспекти на Критичната теория на

Ю.Хабермас. Социологически преглед, кн.7, 1984г.;Списък на цитиранията:

Публикувани рецензии

за трудове на лицето


Участие в проекти:

„Интеграция на ислямската общност в съвременното българско общество”, ръководител доц. д-р Веселин Босаков, 2007-2010.


„Ислямът в България:: идентичност и многообразие”, ръководител доц. д-р Веселин Босаков, 2001-2006;
„Съседството на религиозни общности в съвременното българско общество в условията на прехода”, ръководител проф. д-р Георги Фотев, 1995-1999;
„Православието и ислямът в структурата и развието на модерността”, ръководител проф. д-р Георги Фотев, 1989-1991;
„Социологически теории за гражданското общество”, ръководител проф. д-р Величко Добриянов, 1989-1991;

Участие в научни форуми:

В чужбина:
«Аспекти на ортодоксията и ортопраксията на исляма, фокусиращи организацията на българските алиани». Доклад, представен на международна конференция Ролята на религията и по-специално на исляма в процеса на социалното маргинализиране на етнорелигиозните общности, Лондон, Великобритания, 1998;
«Религиозни и социокултурни измерения на казълбашката общност в България». Доклад, изнесен на международна конференция Учение, организация и дейност на религиозните общности и движения, Ниш, Югославия, 1998;
«Комуникативната компетентност – нормативна основа на Хабермасовата критична теория». Доклад, изнесен на международен семинар Философия и социална наука, Международен университетски център, гр.Дубровник, Югославия, 1991;
«Опит за очертаване на вариант на парадигмата на хуманистичната социология». Доклад, изнесен на международен симпозиум на тема Социологията в настъпващия ХХІ век, гр.Страсбург, Франция, 1990;
«Хуманистичният коефициент на Флориан Знанйецки». Доклад, изнесен на семинар Жизнен свят и среда, университет в гр.Билефелд, Германия, 1990;
«Социологическите светове на Франкфуртската школа». Доклад, представен на международен семинар Философия и социална наука, Международен университетски център, гр.Дубровник, Югославия, 1990;

„Хабермасовото разбиране за критика и марксизмът като критика”. Доклад изнесен на международен семинар Теоретични и методологически проблеми на социологическото познание, Варшава, 1989г.;
В страната:

«Нова ислямска култура». Доклад, изнесен на международна конференция Динамика на световните религии и значение на ортодоксалността, София, 2011;


«Религия и ценности /пример с българските мюсюлмани/». Доклад, изнесен на конференция Многообразие в единството, София, 2011;
«Ценностни ориентации на мюсюлманите в България». Доклад, изнесен на конференция България и европейските ценности, София, 2009;
«Ислямът на Балканите». Доклад на международна конференция Социологическите светове на Питър Бъргър, София, 2004;
„Българските турци мюсюлмани в контекста на отношението към българите християни”. Доклад, изнесен на международна конференция Турците в Германия, турците в България: общото и различното в социалната интеграция, участието в политиката и правното положение, София, 2002;
Участие в пленарните и секционни дискусии на международната научна конференция Културни, исторически и етнополитически отношения между християнството и исляма на Балканите

ХІV – ХVІв., Варна, 1994;
Участие в национална кръгла маса Родители, деца, секти, организирана от Демократичния съюз на жените, Пловдив, 1993;
Участие в международен семинар Изследване на общественото мнение, организиран от ЦИД и Американската информационна агенция, Сандански, 1992;
«Кризисни тенденции в съвременния капитализъм». Доклад, изнесен на Социологически четения за млади социолози на името на проф. д-р Живко Ошавков, Лом, 1989;
«Парадигмата на Хабермасовата Критична теория». Доклад, изнесен на международна конференция Партньори, опоненти, но не врагове, Варна, 1989;
«Социологическата мисъл в социалистическа България». Доклад в съавторство със ст.н.с. Б.Ставров и н.с. А.Михайлова, изнесен на българо-полски семинар Теоретико-чметодологически проблеми на социологическото познание, Варна, 1988;
«Марксистката социологическа парадигма». Доклад, изнесен на ХV Варненска международна философска школа, Варна, 1988;
«Марксизмът и Хабермасовата концепция за познанието». Доклад, изнесен на Социологически четения за млади социолози на името на проф. д-р Живко Ошавков, Лом, 1987;
«Марксовото разбиране за справедливостта». Доклад, изнесен на Четвъртия конгрес на българските социолози, София, 1983;


Владеене на езици със посочване на степента
Полски – отлично;

Английски – много добре;Руски – много добре.


Компютърни умения – word, excel, internet explorer


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница