Научна степен: доктор на науките ОбразованиеДата25.06.2017
Размер72.97 Kb.
ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА МАТЕЕВА
Академична длъжност: професор
Научна степен: доктор на науките
Образование (къде е получено): СУ „Св. Климент Охридски“, ЮФ
Основни изследователски интереси в областта на: търговско право, гражданско и семейно право, нотариално право
Допълнителни изследователски интереси в областта на: сравнително частно право
Възможности за експертиза в областта на: търговско право, гражданско и семейно право, нотариално право
Преподавателски интереси в областта на: търговско право, гражданско и семейно право, нотариално право
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
Члена на редколегията на Нотариален бюлетин, издание на Нотариалната камара на Р България
Участие в национални и международни проекти:


 • 1994 г. специализиран езиков курс по немски език (бизнес- и правна терминология) към Herder Institut, Лайпциг, Германия със сертификат Mittelstufe III

 • 1996 JEP – European Studies (University of Wolverhampton, U.K.) – четиримесечна специализация по Право на Европейския съюз в Департамента по право към университета в Улвърхамптън, Великобритания

 • 1996 г. Университет Хамбург, Юридически ф-т, двумесечна специализация по германско гражданско и търговско право, (чрез Института по германско право към ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”)

 • 1997 г. - Участие в двумесечна образователна програма на Европейската комисия, Генерална Дирекция ІV “Конкуренция”, за обучение на академични кадри и членове на националните антитръстови регулатори на държавите-кандидатки за пълноправно членство в ЕС в областта на защитата на конкуренцията и на правата на потребителите, съвместно с университет „Капудистрия”, Атина, Гърция

 • 1997 PHARE Проект BG 9316-02-01 University of Limerick, Ireland – едногодишен проект, свързан с подготовката на учебни материали по Право на ЕС за ЮФ на висшите училища в Р България – двумесечна специализация по Право на ЕС в Департамента по право към университета в Лимерик, Ирландия

 • 1997-1998 г. Университет Хамбург, шестмесечна специализация по търговско право и защита на потребителите в ЕС като стипендиант на Председателството на германската Академия на науките

 • 1998 г. двумесечна специализация по правен режим на медийната реклама в Европейския съюз към правния отдел на общественото радио и телевизия на Северен Рейн-Вестфалия (Дюселдорф) Германия

 • 2001 образователен проект Хелзинкския комитет – T.M.C. Asser Institute, Хага, Холандия – четиримесечна специализация в областта на антитръстовото право и защитата на потребителите

 • 2007-2008 г. участие в двугодишен Европейски проект DOLCETA (Development of On-line Consumer Education Tools for Adults) на Европейската комисия в областта на защитата на потребителите в ЕС (Брюксел, Лил)


По-важни публикации:

КНИГИ


 • “Новата правна уредба на общинската собственост”, в Сб. “Закон за общинската собственост. Коментар и наредби”, изд. на ФРМС, С., 1996 г., с. 57-245.

 • “Правен режим на концесиите по Закона за общинската собственост”, изд. на ФРМС, С., 1997 г., 50 с.

 • “Европейското обединение, основано на общ икономически интерес и българското дружествено право”, С., Сиела, 2000 г., 733 стр.

 • “EC Merger Control and the Approximation of Competition Law in Bulgaria”, С., “Сиела” 2002, 303 стр.

 • “Независимост на нотариуса”, С., Фенея, 2006 г., 165 стр.

 • “Морският протест”, С., Фенея, 2007 г., 284 стр.

 • „Доброволно представителство в нотариалните производства при действието на новия Г П К”, С., Фенея, 2008 г., 256 стр.

 • „Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България”, С., Фенея, 2012 г. стр.


УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
Семейно право на Република България, изд. ВСУ „Черноризец Храбър, 2010 г., 543 стр.
СТУДИИ И СТАТИИ
Студии:

 • “Към понятието неустойка и нейната правна същност”, в: Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ЮФ, том 83/84, книга 2, 1992 г., с. 193-253.

 • “Договор за установяване на доверителна собственост (trust) и договор за управление на приватизиращо се предприятие с клауза за изкупуване или продажба на трети лица по чл. 34, ал.1, т. 2 ЗППДОП – съпоставка и разграничение, в: сп. “Право и икономика” № 5, 1999 г., с. 11-57.

 • “Правна същност на договора за управление на приватизиращо се предприятие с клауза за изкупуване или продажба на трети лица”, в: “Правни изследвания в памет на проф. Иван Апостолов”, С., 2001 г., с. 185-232.

 • “Независимостта на нотариуса – съществен признак на неговия професионален статус”, в: Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър”, том Х, Варна, 2004 г., с. 165-196.

 • “Правно положение на помощник-нотариуса и съдържание на неговите нотариални функции”, в: Годишник на ВСУ “Черноризец Храбър”, том ХІ, Варна, 2005 г, с. 163-194.

 • “Морският протест – обща правна характеристика”, в: Юбилеен сборник на Департамент “Право”, издателство на Нов български университет, София, 2006 г., с. 183-264.

 • “Колизионната привръзка ‘lex rei sitae’ и някои усложнения при прилагането й към вещните правоотношения с международен елемент относно движими вещи”, в: Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2008 г., с. 175-221.

 • „Специалната правна защита на потребителя по договора за придобиване на частично право на ползване на недвижим имот за определен период от време (т.н. тайм-шеринг)”, в сп. Търговско право, 2009 г., кн. 2, стр. 41-63 с продължение в сп. Търговско право, 2009 г., кн. 3, стр. 67-85.

 • „Искът на държава-членка на Европейския съюз за връщане на незаконно изнесени от територията й паметници на културата, обявени за нейно национално богатство” – в Сб. „В памет на проф. Д-р Живко Сталев”, „Сиела” София, 2009 г., стр. 468-572.

 • «Имуществени последици от развода при действието на новия Семеен кодекс», в: Нотариален бюлетин, 2010 г., кн. 1, стр. 33-79.

 • „ Необходими промени в уредбата на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон” – в Сб. „Съвременното право. Проблеми и тенденции”, Сиби, С., 2011 г., стр. 229-259.

 • Студии, публикувани в чужбина:

 • “The Approach of the Bulgarian Сommission on Protection of Competition to the Legal Definitions of “Monopoly Position” and “Abuse of Monopoly Position” under the Law on Protection of Competition”, in: “Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union: Central and Eastern European legal studies”. Vol. 1, London, 1998, p.p. 36-63.

 • “Die Europaeische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) – eine supranationale Gesellschaftsform des EU-Rechts und ihre moeglichen Auswirkungen auf die Fortentwicklung des bulgarischen Gesellschaftsrechts“, in: „[Hundert] 100 Jahre Handelsgesetzbuch, Deutsches und Internationales Wirtschaftsrecht, Hamburg, 1998, S. 93-124.


Статии


 • Някои актуални въпроси на неустойките по Наредбата за стопанските договори”, в: сп. “Държава и право”, № 3, 1990 г., с. 50-60

 • “Проблемът за конкуренцията и кумулирането на дължимите неустойки по договора за доставка”, в: сп. “Държава и право”, № 8-9, 1990 г., с. 70-80

 • “Условно ли е неустоечното задължение?”, в: сп. “Съвременно право”, № 3, 1991 г., 57-63

 • 4. „Неустойка и паушално обезщетение – по някои проблеми във връзка с разграничението на двата правни института”, в: сп. „Държава и право”, № 2, 1991 г., с. 46-58

 • „Проблемът за съдбата на неустойката при подновяване на главния дълг”, в: сп. „Съвременно право” № 4, 1991 г.

 • “Някои въпроси на задатъка /капарото/ по нашето съвременно гражданско и търговски право”, в: сп. “Съвременно право” № 3, 1992 г., с. 42-50.

 • “Неустойката в условията на преход към пазарна икономика”, в: сп. “Търговско право”, № 1, 1992 г., с. 26-35.

 • “Въпроси на ограниченото вещно право на ползване в практиката на Върховния съд, в: сп. “Закон” № 1, 1993 г., с. 68-80.

 • “Вещноправни въпроси на чуждестранните инвестиции в Република България”, в: сп. Търговско право”, № 3, 1995 г., с. 61-73.

 • “Придобиване на общинска собственост върху недвижими имоти без установен собственик”, в: сп. “Съвременно право” № 5, 1996 г., с. 50-57. /публ. и в сп. “Собственост и право” № 1, 1997 г., с. 10-21/.

 • „Съставяне на актове за общинска собственост на недвижими имоти, намиращи се на територията на друга община”, в: сп. “Собственост и право” № 5, 1997 г., с. 5-14.

 • “Евроипотека – създаването на един нов институт по правото на Европейския съюз”, в: сп. “Търговско право, № 2, 1998 г., с. 35-47.

 • “Материалноправна уредба на сравнителната реклама според правото на Европейския съюз”, в: сп. “Търговско право”, № 3, 1998 г., с. 5-17.

 • “Материалноправна уредба на сравнителната реклама според правото на Европейския съюз”, в: сп. “Търговско право”, № 4, 1998 г., с. 5-15.

 • “Вещноправни аспекти на извършване на строеж в съсобствен имот”, в: сп. “Собственост и право”, № 3, 1999 г., с. 71-86.

 • “За характера на правната защита, търсена с иска за определяне на граници по чл. 109а от Закона за собствеността”, в: сп. Собственост и право, № 6, 1999 г., с. 5-12.

 • “Извършване на строеж в съсобствен парцел без съгласието на съсобственик”, в: сп. Собственост и право”, № 4, 1999 г., с. 5-15.

 • “Относно транслативните сделки с т.нар. паркоместа, в: сп. “Собственост и право”, № 5, 1999 г., с. 5-13.

 • “По някои въпроси на придобиване на вещни права върху недвижими имоти по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия”, в: сп. “Нотариален бюлетин”, № 1, 1999 г., с. 22-32.

 • “По някои въпроси на придобиване на вещни права върху недвижими имоти по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия”, в: сп. “Нотариален бюлетин”, № 2, 1999 г., с. 29-39.

 • “Проектът за Европейско акционерно дружество (Societas Europea) – проблеми и перспективи, в: сп. “Търговско право”, 1999 г., № 2, с. 2-11.

 • “Проектът за Европейско акционерно дружество (Societas Europea) – проблеми и перспективи, в: сп. “Търговско право”, 1999 г., № 3, с. 6-16.

 • “Проектът за Европейско акционерно дружество (Societas Europea) – проблеми и перспективи, в: сп. “Търговско право”, 1999 г., № 4, с. 20-37.

 • “Форма за действителност на сделките на разпореждане с вещни права върху недвижими имоти на ЕТД по чл. 18 от ПРУПСДП, в: сп. “Собственост и право”, № 7, 1999 г., с. 5-14.

 • “Договор за установяване на доверителна собственост (trust) и приватизационният договор по чл. 34, ал.1, т. 2 ЗППДОП – съпоставка и разграничение, в: сп. “Търговско право”, № 4, 2000 г., с. 3-18 и № 5, 2000 г., с. 5-25.

 • “Европейското обединение, основано на общ икономически интерес и някои форми за ограничаване на конкуренцията в Европейската общност”, в: сп. “Търговско право”, № 1, 2001 г., с. 14-30.

 • „Обхват и значение на териториалния принцип при вещните правоотношения с международен елемент относно движими вещи”, в: сп. „Съвременно право” бр. 2, 2007 г., с. 15-30.

 • „Относно правото на собственост върху частните колекции на археологически паметници на културата”, в: сп. „Търговско право” бр. 3 от 2008 г. стр. 15-45.

 • „Традиции и новаторство в правната уредба на нотариалните производства при действието на новия ГПК” – в сп. Научен алманах на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, Серия „Юридически науки и обществена сигурност”, кн. 10 / 2008 г., стр. 7-27.

 • „Правни форми за осъществяване на публично-частно партньорство”, в сп. „Съвременно право” 2008 г., кн. 3, стр. 7-29.

 • «За ценните книги на приносител като обект на придобивния способ по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността, в сп. «Собственост и право» 2010 г., кн. 1, стр. 5-16.

 • «Относно съдбата на даренията след развода при действието на новия Семеен кодекс», в сп. «Съвременно право» 2009 г., кн. 6 стр. 24-45.

 • «Отмяната на даренията след развода при действието на новия Семеен кодекс», в: Юбилеен сборник в чест на акад. проф. Ч. Големинов, С., Фенея, 2010 г. стр. 243-264.

 • «Европейско удостоверение за наследници», в сп. „Съвременно право” 2011 г., кн. 5, стр. 42-57.

 • «Национални регистри на завещанията в държавите-членки на Европейския съюз и създаване на Европейска система за регистрация на завещанията», в: сп. «Съвременно право» 2011 г., бр. 6

Каталог: PUBLIC -> IMAGES -> File -> departments -> law
law -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
law -> Софка георгиева матеева академична длъжност: преподавател Научна степен: професор Образование
law -> Конкурс на Американския съвет на научните дружества
law -> Научна степен: доктор на науките Образование
law -> Памела николаева бучкова академична длъжност
law -> Гълъбина петрова дупинова академична длъжност: професор Научна степен: доктор Образование
law -> Александър андреев андреев академична длъжност: асистент Научна степен: доктор Образование къде е получено
law -> Конспект за държавен изпит по наказателноправни науки І
law -> Веселина Неделчева Манева Академична длъжност: доцент Научна степен: доктор Образование


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница