Научни публикации (по година на издаване в низходящ ред)Дата04.02.2017
Размер278.96 Kb.

Научни публикации по година на издаване в низходящ ред актуализирани на 4.2.2017

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

(по година на издаване в низходящ ред)
на Стати Статев, доктор на икономическите науки,

професор по политическа икономия,

катедра „Икономикс”

Общоикономически факултет

Университет за национално и световно стопанство - София

2010

168. А57. Innovations and Development – Barriers and Future Policy Directions to

Knowledge Demand and Absorption in South and East Bulgaria, (co-author)

Perspectives of Innovations, Economics & Business,

Volume 5, Issue 2, 2010, p. 7-13; www.pieb.cz.

ISSN: 1804-0527 (online); 1804-0519 (print).
2009

167. А56. Foreign Trade, Finances, and Economic Growth,

Economic Alternatives, № 2, 2009, Sofia, p. 29-55.

ISSN: 1312-7462.

166. А55. Взаимодействието банкова система – реална икономика

(втора част: дескриптивен и иконометричен анализ),

сп. Икономическа мисъл, София, № 6, 2009, с. 3-27 с.,

ISSN: 0013-2993.

165. А54. The Interaction Between the Banking System and the Real Economy

(part one: theory and methodology),

Economic Thought, Institute of Economics at BAS, Sofia, 2009, p. 38-66.

ISSN: 0013-2993.

164. А53. Реалната икономика и банковата система на България:

емпиричен анализ: 1991-2006 г.,

Научни трудове на УНСС, София, том 2, 2009, с. 121-180.

ISSN: 0861-9344.

163. А52. Пазарна структура на банковата система в България

сп. Банки, инвестиции, пари, № 7-8, 2009, София, с. 3-9.

ISSN: 1311-7947.

162. А51. Взаимовръзката икономически растеж – финансово развитие

(иконометричен анализ за България: 1991-2006),

Годишник на УНСС, София, Година VІ, 2009, с. 207-285.

ISSN: 1312-5486.

161. А50. Взаимодействия между финансово развитие и икономически растеж:

теоретични подходи и решения,

Икономически изследвания, Икономически институт на БАН,

София, книга 3, 2009, с. 55-79.

ISSN: 0205-3292.

160. А49. Ефективност на банковата система в България

(измерване и взаимовръзки с икономическия растеж),

сп. Банки, инвестиции, пари, № 5-6, 2009, София, с. 3-11.

ISSN: 1311-7947.

159. A48. Financial Development and Economic Growth in Bulgaria (1991-2006)

An Econometric Analysis Based on the Logic of the Production Function,

Bulgarian National Bank Discussion Papers, DP/72/2009,

Bulgarian National Bank Printing Center, Sofia, 2009, № 72, p. 76.

ISBN: 978-954-8579-24-7

158. C45. South-East Bulgaria R&D Investment Strategy, 2007, 44 p.

MIRIAD Managing and Infusing Research Investment and Development,

http://www.miriad.org/downloads/d8-1_investment-strategy-bulgaria.pdf.

157. C44. Benchmarking Regional Knowledge Supply and Transfer

in South and East Bulgaria,

In: Benchmarking Regional Knowledge Supply

and Transfer – Regional Reports, 2007, pp. 1-3, 50-63,

MIRIAD FP6 – 2004 – KNOW – REG – 2,

http://www.miriad.org/downloads/d5-1_knowledge-supply.pdf

156. C43. SME Benchmarking – South and East Bulgaria,

In: SME Reporting, 2007, pp. 1-3, 76-89,

MIRIAD FP6 – 2004 – KNOW – REG – 2,

http://www.miriad.org/downloads/d4-2_sme-benchmarking.pdf.

155. C42. Future Scenarios for South East Bulgaria,

In: Workshop Materials”, 2006, pp. 1-3, 116-147,

MIRIAD FP6 – 2004 – KNOW – REG – 2,

http://www.miriad.org/downloads/d3-1_workshop-materials.pdf.

154. C41. Regional Knowledge Scorecard: South and East Bulgaria,

In: Regional Knowledge Scorecards, 2006, pp. 1-3, 73-99,

MIRIAD FP6 – 2004 – KNOW – REG – 2,

http://www.miriad.org/downloads/d2-3_regional-knowledge-scorecards.pdf.

153. C40. South and East Bulgaria Regional Knowledge Model Report,

In: Regional Knowledge Models, 2006, pp. 1-3, 106-129,

MIRIAD FP6 – 2004 – KNOW – REG – 2,

http://www.miriad.org/downloads/d2-2_regional-knowledge-models.pdf.

152. С39. South and East Bulgaria (Bulgaria) R&D Performance Report,

In: Regional R&D Performance Reports, 2006, pp. 1-5, 102-118,

MIRIAD FP6 – 2004 – KNOW – REG – 2,

http://www.miriad.org/downloads/d2-1_performance-reports.pdf.

151. А47. Взаимодействието банкова система – реална икономика

(първа част: теория и методология),

сп. Икономическа мисъл, София, № 3, 2009, с. 3-29.

ISSN: 0013-2993.

150. А46. Фондова борса и икономически растеж,

сп. Икономика, № 3, 2009, София, с. 53-60.

ISSN: 1312-2428.

149. А45. Небанковите финансови институции в България:

размер, динамика, относителна значимост,

сп. Финанси, № 2-3, 2009, София, с. 73-91.

ISSN: 1312-3416.

148. А44. Външна търговия, финанси и икономически растеж,

сп. Икономически алтернативи, № 4, 2009, София, с. 12-37.

ISSN: 1312-5281.

147. C38. South and East Bulgaria – Towards Knowledge-Based Economy:

Challenges and Perspectives, (co-author),

In: Development: Cooperation and Competitiveness, p. 580-589,

4th International Conference of ASECU, Bucharest, Romania, 22-24 May, 2008,

ISBN: 978-606-505-234-5.

146. C37. Barriers and Future Policy Directions to Knowledge Demand

and Absorption in South and East Bulgaria, (co-author),

In: Development: Cooperation and Competitiveness, p. 568-579,

4th International Conference of ASECU, Bucharest, Romania, 22-24 May, 2008,

ISBN: 978-606-505-234-5.

145. А43. Финансово развитие и икономически растеж

(пътят на България: 1991-2006),

Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научната степен

доктор на икономическите науки”,УИ “Стопанство”, УНСС, София, 2009, 64 с.

144. А42. Финансовата система в България:

размер, активност, структура и ефективност,

сп. Банки, инвестиции, пари, № 1-2, 2009, София, с. 40-52.

ISSN: 1311-7947.

143. С36. Отвореност на икономиката, финанси и икономически растеж,

В: Глобализация и регионализъм:

предизвикателства за икономическата теория, 412 с.,

УИ “Стопанство”, УНСС, София, 2009, с. 181-206.

ISBN: 978-954-644-028-0.

142. А41. Финансово развитие и икономически растеж в България: 1991-2006

(иконометричен анализ по логиката на производствената функции),

Поредица “Дискусионни материали на БНБ”,

Печатна база на Българската народна банка, София, 2009, № 72, 75 с.

ISBN: 978-954-8579-23-0

141. А40. Финансово развитие и икономически растеж

(пътят на България: 1991-2006),

УИ “Стопанство”, УНСС, София, 2009, 548 с.

ISBN: 978-954-644-022-8

140. B37. Макроикономика,

Издателство на Международното висше бизнес училище,

Ботевград, 2009, 455 с.

Предговор и глави 1 - 4 (с. 7-176) и глави 7 - 8 (с. 299-384).

ISBN: 978-954-9432-34.
2008

139. C35. Финансова дълбочинност и икономически растеж,

Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация (Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция – май 2008 г.), Том І, 551 с.

Издателство “Наука и икономика”, Икономически университет - Варна,

Печатна база на ИУ – Варна, Варна, 2008, с. 30-62.

ISВN: 978-954-21-0369-1.

138. B36. Основи на икономическата теория (съавтор и член на редколегията),

Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2008, 309 с.

Втора и трета глави (с. 43-99).

ISBN: 978-954-494-999-0.

137. C34. Финансово посредничество и икономически растеж,

Модернизация на икономиката – макроикономически,

финансови и социални аспекти,

(юбилейна международна научнопрактическа конференция),

Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2008, том І, с. 19-46.

ISBN: 978-954-23-0399-2

136. B35. Основи на икономическата теория (съавтор и член на редколегията),

(учебник за дистанционно обучение – бакалавърска програма по икономика),

Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2008, 284 с.

Втора и трета глави (с. 43-99).

ISBN: 978-954-494-979-2.

135. A39. Финансова дълбочинност и икономически растеж,

Известия, Списание на Икономически университет – Варна,

Печатна база на ИУ – Варна, Варна, № 2, 2008, с. 3-29.

ISNN: 1310-0343

134. E9. България има близо 40 тона злато,

Сп. “Мениджър”, брой 1, 2008, с. 44-46.
2007

133. C33. Financial Development and Economic Growth in Bulgaria,

International Conference on European and Global Integration: Underlying Causes, Issues Arising and Formulating Economic Policies,

6th Annual Meeting of the European Economics and Finance Siciety,

31st May – 3rd June 2007, UNWE, Sofia, Bulgaria.

132. С32. Конвергенция в динамиката на компонентите на БВП към Еврозоната,

В: Икономическа политика за устойчиво развитие на България,

(научна конференция, 24 ноември 2006 г.)

Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2007, с.11-20.

ISBN: 978-954-494-837-5.

131. C31. The Bulgarian GDP Structures Convergence to EU,

In: Regional Economic Cooperation in South Eastern Europe,

3rd International Conference of the Association of South Eastern Europe Economic Universities (ASECU), May 11-14, 2006, Bankya, Bulgaria, 738 p.

p. 35-47, (co-author).

ISBN-10: 954-23-0327-0;

ISBN-13: 978-954-23-0327-5;

130. B34. Макроикономика (второ допълнено и преработено издание)

(отговорен редактор: Стати Статев), София, НБУ, 2007, 313 с.;

Предговор и глави 1 - 8 (с. 6-173), и глави 11 и 12 (с. 238-282).

ISBN: 954-535-233-7.

129. B33. Икономика и публичен сектор (отговорен редактор: Стати Статев),

(второ допълнено и преработено издание)

Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2007, 535 с.

Предговор и Раздел І: глави 1 - 4 (с. 9-113); Раздел ІІІ: глави 9 - 12 (с. 233-345); Раздел V: глави 17, 18 и речник на ключовите понятия и термини (с. 445-535).

ISBN: 978-954-494-778-1.
2006

128. A38. Bulgarian GDP Structures - Convergence with the EU,

South-Eastern Europe Journal of Economics (SEEJE),

University of Macedonia Press, Thessaloniki, Vol. 4, No. 2, Fall 2006, p. 193-208.

ISSN: 1109-8597.

127. А37. Bulgarian Scientist Has Created Theory of Marginal Value,

Economic Thought, Bulgarian Academy of Sciences, 2006, year XXI, p. 179-184.

ISSN: 0013-2993.

126. B32. Macroeconomic Theory,

In: Courses Syllabus in Monetary Economics,

Faculty of Finance and Accounting, UNWE,

University Publishing “Stopanstvo”, Sofia, 2006, p. 5-28.

125. B31. Макроикономика и публичен сектор (учебник за дистанционно обучение),

УНСС – Център за дистанционно обучение,

Магистърска програма по публична администрацияр

Университетско издателство “Стопанство”, София, 2006, 331 с.

Предговор и глави 1 - 4 (с. 11-150) и глави 9 - 10 (с. 263-331).

ISBN - 10: 954-494-7 45-0;

ISBN – 13: 978-954-494-745-3.

124. C30. The Bulgarian GDP Production Structure Convergence to Eurozone,

In: Investment in Human Resources: the Quest for Competitive Advantage,

International Scientific Conference, Vilnius, 2006, p. 112-123, (co-author).

ISBN: 9955-9655-3-3.

123. А36. Конвергенция на разходната структура на БВП

на България и Чехия към Еврозоната,

сп. Народностопански архив, СА «Д. А. Ценов», Свищов,

година LIX, книга 3 - 2006, с. 11-17, (в съавторство).

ISSN: 0323-9004.
2005

122. А35. Български учен създаде теория за пределната стойност,

сп. Икономическа мисъл, София, 2005, № 6, с. 121-127.

ISSN: 0013-2993.

121. B30. Основи на макроикономиката (учебник за дистанционно обучение)

УНСС – Център за дистанционно обучение,

Университетско издателство “Стопанство”, София, 2005, 395 с.,

ISBN: 954-494-658-6.

120. B29. Икономическа енциклопедия (първо издание),

Съставител и съавтор на отдел

Макроикономика, монетарна и финансова политика”Издателство “Наука и изкуство”, София, 2005, с. 928.

ISBN: 954-02-0299-Х.
2003

119. B28. Applied Macroeconomics, Advanced graduate course at Master/Doctoral level,

In: Courses Syllabus, Faculty of Finance and Accounting, UNWE, Sofia,

University Publishing “Stopanstvo”, Sofia, 2003, p. 50-65.

118. С29. Социално-икономически дисбаланси,

В: Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща

пазарна икономика, 27 ноември 2003 г., гр. София,

Научна конференция под патронажа на Президента на РБългария

УИ “Стопанство”, София, 2003, с. 21-30.

ISBN: 954-494-558-X.

117. C28. Formal and Informal Economy, the Case of Bulgaria,

In: Economic Cooperation in South Eastern Europe

(Transition Progress and Accession to European Union),

II ASECU Conference, 6-9 November 2003, Faculty of Economics,

University of Belgrade, Serbia and Montenegro, p. 157-171.

ISBN: 86-403-0528-5.

116. B27. Макроикономика (второ допълнено и преработено издание),

(специализирано издание за студенти с дистанционна форма на обучение),

(отговорен редактор: Стати Статев), София, НБУ – ЦДО, 2003, 351 с.;

Предговор и глави 1 - 8 (с. 7-208), и глави 11 и 12 (с. 260-312).

ISBN: 954-535-233-7.

115. А34. Макроикономическа стабилизация, икономически растеж и дисбаланси,

В: Икономически растеж и стабилизация, (отговорен редактор Стати Статев)

София, 2003, 266 с., с. 5-32.

114. A33. Macroeconomic Disbalances of the Bulgarian Transition

Towards the Market Economy,

In: Marketing in New Economy (opportunities and challenges),

Edited by: Ljiljana Stankovic,

Faculty of Economics, Nis, Serbia, 2003, p. 3-25.

ISBN: 86-80121-75-4
2002

113. A32. Bulgarian Economic Stabilization: Realities vs. Illusions,

In: Restructuring and Development in Southeastern Europe,

Edited by: Angelos Kotios and George Petrakos,

University of Thessaly Press, Greece, 2002, p. 280-295.

ISBN: 960-8029-16-3

112. B26. Българска енциклопедия (второ преработено и разширено издание),

Съавторство - Термините по макроикономика,

БАН, Българска енциклопедия, Книгоиздателска къща “Труд”, София, 2002.

ISBN: 954-8104-08-3; ISBN: 954-528-313-0.

111. А31. The Macroeconomic Environment of Transition,

In: The Economy of Bulgaria: Problems and Prospects, (Guest Editor),

Agora without Frontiers, A Quarterly Journal of Economy and Politics,

Special English Edition of the Institute of International Economic Relations, Athens, Greece, Volume 7, No. 4, March – April - May 2002, p. 219-241.

ISSN: 1106-5990.

110. А30. Формалност и неформалност в макроикономиката,

сп. Алтернативи, N 5-7 (49-51), 2002, София, с. 8-14.

ISSN: 1311-1132.

109. А29. Макроикономически дисбаланси на прехода,

сп. Банки, инвестиции, пари, 2002, N 2, София, с. 25-37.

ISSN: 1311-7947.

108. С27. Преходът: бягане назад, на място или напред,

В: Икономическа и институционална промяна при прехода към реално

функционираща пазарна икономика,

Научна конференция, София, 30.11-1.12. 2001 г.,

УИ “Стопанство”, София, 2002, с. 22-40.

ISBN: 954-494-481-8.

107. С26. Българската икономика: формална и неформална. Дисбаланси на прехода

В: Макроикономика и политика,

Научен симпозиум за 70-годишния юбилей на проф. Стоядин Савов,

УИ “Стопанство”, София, 2002, с. 63-76.

ISBN: 954-494-483-4.
2001

106. А28. Стопанска среда в България и фактори за икономически растеж,

Фондация “Фридрих Еберт”, Социалдемократически институт,

Издателство “ЛИК”, София, 2001, с. 83., втора и трета глава (с. 11-24).

ISBN: 954-607-502-7.

105. B25. Икономика и публичен сектор (отговорен редактор Стати Статев),

Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2001, 452 с.

Предговор и Раздел І: глави 1 - 3 (с. 11-88); Раздел ІІІ: глави 8 - 11 (с. 187-292); Раздел V: глави 16, 17 и речник на ключовите понятия и термини (с. 361-452).

ISBN: 954-494-470-2.

104. С25. Bulgarian Economy Between Two Centuries,

(Българската икономика между две столетия)

In: The Economy of Bulgaria at the Beginning of the 21st Century – from

Transition to Accession (international scientific conference proceedings),

В: Икономиката на България на прага на ХХІ век – от преход към

присъединяване (доклади от международна научна конференция),

Университет за национално и световно стопанство,

Финансово-счетоводен факултет, Ноември 2000, София, с. 11-22.

103. A27. Tranzicioni, Kontraditat dhe Dilemat ne Economine Bullgare

Противоречия и дилеми на икономическия преход на България

(на албански език)

In: Economia dhe Biznesi, Reviste Economike Tremujore, № 2 (6), 2001,

Universiteti I Tiranes, Faculteti I Economise, Tirana, 2001, p. 11-25.

102. С24. Макроикономическа среда в България:

състояние, дисбаланси, перспективи

В: Българската икономика – предизвикателства на прехода,

Научна конференция, София, 2 ноември 2001 г.,

УИ “Стопанство”, София, 2001, с. 111-129.

ISBN: 954-494-463-X.

101. B24. Макроикономика (Учебник за дистанционно обучение)

Второ допълнено и преработено издание

София, ИСК при УНСС – Център за дистанционно обучение,

София, 2001, 352 с.

ISBN: 954-9940-23-3.

100. C23. Bulgarian Economic Transition in Nineties,

In: Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies,

Thessaloniki, Greece, 2001, p. 259-275.

(Proceedings of the First International Conference of the

Association of South Eastern Europe Economic Universities,

University of Macedonia, May 24-27, 2000, Thessaloniki, Greece.)

ISBN: 960-87012-0-1.

99. B23. Икономика и публичен сектор (Учебник за дистанционно обучение)

(отг. ред. Стати Статев),

София, ИСК при УНСС – Център за дистанционно обучение,

София, 2001, 552 с.

Предговор и Раздел І - глави 1 - 3 (с. 9-113),

Раздел ІІІ - глави 8 - 11 (с. 243-384) и Раздел V – глави 16 и 17 (с. 446-536).

ISBN: 954-9940-20-9.

98. C22. Bulgarian Economic Stabilization: Realities vs. Illusions,

In: Restructuring, Stability and Development in Southeastern Europe,

South and East European Center, University of Thessaly, Greece,

Volos, 1-3 June 2001, p. 424-436.

97. B22. Макроикономика (Учебник за дистанционно обучение)

(отговорен редактор: Стати Статев), София, НБУ – ЦДО, 2001, 291 с.;

Предговор и глави 1 - 8 (с. 6-186), и глави 10 - 11 (с. 216-263).

ISBN: 954-535-233-7.
1999

96. В21. Doing Business in Bulgaria (course material),

T.E.I. Pireaus, Athens, Greece, 1999, p. 142.

95. B20. Макроикономика (Учебник за дистанционно обучение)

София, ИСК при УНСС – Център за дистанционно обучение,

София, 1999, 351 с.

ISBN: 954-535-194-3.
1998

  1. B19. Икономикс (второ издание)

(отг. ред. Стоядин Савов),

София, Издателство "Тракия-М", 1998, 576 с.;

Глави 16, 17, 18, 19 и 20 (с. 263-358), и глава 22 (с. 373-392).

ISBN: 954-9574-20-2.

93. С21. Balgarskata ikonomika v uslovijata na prehod,

В: Regionalni Razvoj I Demografski Tokovi Balkanskih Zemalja,

Univerzitet u Nisu, Ekonomski Fakultet, Casopis “Ekonomske Teme”,

Godina izlazenja XXXVI, br. 1, 1998, str. 119-130.

ISBN: 86-80121-32-0.

92. С20. Минало и бъдеще на прехода в България,

В: Международен семинар:

Обмяна на опит в научно-преподавателската работа,

УИ “Стопанство”, София, 1998, с. 187-198.

ISBN: 954-494-308-0.

91. A26. The Financial Services Market in Bulgaria,

In: The Financial Services Market in the Balkans

(Ed. E. Karafotakis and Th. Drogosis),

Special Guide published by HAEMUS S.A. - Naftemporiki and Ionian Bank,

Athens, Greece, 1998, chapter 2, p. 33-66.
1997

90. С19. Рецесия, доходи, сенчеста икономика и паричен съвет,

В: Българската икономика в условията на паричен съвет,

УИ “Стопанство”, София, 1997, с. 21-31.

ISBN: 954-494-284-X.

89. A25. The Bulgarian Bank System,

In: The Banks on the Balkans (Ed. K. Steriotis, E. Karafotakis),

Special Guide published by HAEMUS S.A. - Naftemporiki and Ionian Bank,

Athens, Greece, 1997, chapter 3, p. 44-65.

88. Е8. Българската икономика в преход (състояние и перспективи),

В/к “КЕРДОС”, специално издание за Балканите,

Атина, Гърция, 1997, с. 61, (5 с.).

  1. D20. University Structural Changes under the Economy of Transition,

(on the sample of the University of National and World Economy),

(в съавторство с проф. Христо Кожухаров),

An International Conference “What Kind of University”, 19-20 June 1997,

The Park Lane Hotel, London, England, 10 p.
1996

86. В18. Макроикономически анализи,

(учебник за бакалавърска степен по бизнесадминистрация),

Нов Български Университет, ЦДО - Радиоуниверситет,

София, 1996, 339 с.

ISBN: 954-535-101-2.

85. С18.Регионалният факултет: опит и перспективи,

В: Регионалното университетско образование - проблеми на утвърждаването, Враца, 1996, с. 30-42.

84. D19.Economic Analysis of Emerging Entrepreneurs in Bulgaria,

Първа част от изследователски проект:

PHARE ACE Programme 1994 - 0615 - R

"Emerging Entrepreneurs in Bulgaria and Romania",

София, 1996, 198 c.,
1995

83. D18.Макроикономиката: частна или обществена,

Доклад на научна конференция на тема:

"Икономикс на прехода в България",

София, 1-2 декември 1995, 12 с.

82. D17.Emerging private erterprises in Bulgaria,

Доклад на Четвъртия конгрес на АЕДЕМ (Европейска асоциация за икономика и управление на предприятието) на тема "Европейското предприятие на прага на ХХI век",

София, 18-20 септември 1995, 25 с.
1994

81. B17. Преподаване на икономикс за бакалавърска степен,

(Научна конференция с международно участие по методика на преподаването на Икономикс, състояла се на 2 и 3. ХII. 1994 г.),

В: "Икономикс - смяна на научната парадигма" (колектив),

София, 1994, 216 с., с. 43-53.

ISBN: 954-494-164-9.

80. А24.Bulgarian Economic Transition (problems and prospects),

In: "Greek-Bulgarian economic relations towards 2000",

L. Marudas and H. Chardanidis, (editors),

Athens, Greece, 1994, 408 p., p. 77-98.

ISBN: 960-02-1120-5.
1993

79. B16.Икономикс (отг. ред. Стоядин Савов),

София, ИК "Люрен", 1993, 831 с.;

Глави 16, 17, 18, 19 и 20 (с. 337-461), глава 24 (с. 537-564),

и глава 26 (с. 585-614).

ISBN: 954-568-018-0.
1992

78. D16.The Social Accounting Matrix 'Bulgaria 1990',

Доклад на втората работна среща по научно-изследователския проект на ЕО "Икономическа теория за преструкруриране и интеграция",

София, 18-19 декември 1992, 21 с.
1991

77. E7. Държавата "бащица" още не мърда от трона

(размишления в първите седмици на икономическата реформа)",

В/к "Делови свят", София, 25 март 1991 г., бр. 10, с. 1-2.

76. D15.Macro-economic and structural forecast of Bulgarian economy (1991-2002), Изследване по договор и поръчка на английската

консултантска компания Arthur D. Little,

София, 1991, 20 с.

75. А23.Янош Корнай: Пътят към свободна икономика - промяна на социалистическата система /примерът на Унгария - ВЪВЕДЕНИЕ,

(превод от английски език и научна редакция),

ИКО - Списание за икономика, организация и управление,

София, 1991, N 4, с. 37-39.

ISSN: 0204-8353.

74. А22.Янош Корнай и книгата му "Пътят към свободна икономика",

ИКО - Списание за икономика, организация и управление,

София, 1991, N 4, с. 35-37.

ISSN: 0204-8353.

73. А21.Янош Корнай: Пътят към свободна икономика - промяна на социалистическата система /примерът на Унгария/,

(превод от английски език на избрани параграфи),

Критика и хуманизъм, София, 1991, N 1, с. 225-239.

72. А20."Хирургия" за източноевропейски икономики,

Критика и хуманизъм, София, 1991, N 1, с. 239-255.
1990

71. E6. Източноевропейските революции: II. Маркс и авторитарният социализъм,

В/к "Дело", Михайловград, 7 декември 1990 г., бр. 195, с. 5.

70. E5. Източноевропейските революции: I. Авторитарният социализъм си отива,

В/к "Дело", Михайловград, 4 декември 1990 г., бр. 193, с. 1,5.

69. E4. Реабилитация на частната собственост,

В/к "Риск магазин", Михайловград, 1 ноември 1990 г., бр. 19, с. 2.

68. B15.Учебно-методическо помагало по политическа икономия на капитализма - 1 част, (второ допълнено издание),

София, Наука и изкуство, 1990, 240 с.;

Първи раздел, т. 2 (с. 8-12); Втори раздел, тема IV, т. 1 и 2 (с. 83-102);

тема VII, т. 1 и 2 (с. 155-174).

КОД 02/953424805-26-90.

67. B14.Bulgarian Economy under the Socialism (problems and perspectives),

In: Economics & East European Countries,

Gnomon Copy, Boston, Mass., USA, 1990, 254 p., p. 161-213.

66. A19.Economic Growth and Structural Change in Bulgarian Economy, Discussion Paper Number 43, Department of Economics,

Boston University, Boston, Mass., USA, 1990, 44 p.

65. А18.Конференция на Американската икономическа асоциация,

Икономическа мисъл, София, 1990, N 11, с. 91-93.

ISSN: 0013-2993.

64. А17.Economic Development and Reforms in Bulgaria under the Socialism,

The World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association,

Washington, USA, May 1990, 172 p.
1989

63. D14.Fofmy i gospodarowanie we wlasnosci socjalistycznoj

(Форми и стопанисване на социалистическата собственост),

Доклад на българо-полския научен семинар:

"Собственост и обобществяване при социализма", Варшава, Полша,

Висш институт за планиране и статистика, 30 май - 2 юни 1989, 7 с.

62. C17.Единство и многообразие на социалистическата собственост:

същност, критерии, стопанисване,

В: Идеологическата работа и преустройството на икономиката,

София, 1989, с. 38-44.

61. B13.Методологични проблеми в "Увод" на

"Към критиката на политическата икономия",

В: Икономическото учение на Карл Маркс,

Трета книга: Други избрани Марксови произведения,

София, 1989, 81 с., с. 49-57.

60. B12.Допълнения към трети  том на "Капиталът",

В: Икономическото учение на Карл Маркс,

Втора книга: Икономически ръкописи и 2, 3 и 4 том на "Капиталът",

София, 1989, 80 с.; с. 58-65.

59. B11.Печалба, средна печалба и производствена цена,

В: Икономическото учение на Карл Маркс,

Втора книга: Икономически ръкописи и 2, 3 и 4 том на "Капиталът",

София, 1989, 80 с.; с. 23-38.

58. B10.Капитал и принадена стойност,

В: Икономическото учение на Карл Маркс,

Първа книга: Икономически ръкописи и първи том на "Капиталът",

София, 1989, 96 с.; с. 59-76.

57. B9. Структурното и технологично обновяване на производството

в условията на фирмената организация на стопанската дейност,

Диалог, София, 1989, N 4, с. 27-28.

56. А16.Структурни промени и икономически растеж в НР България,

В: Икономически растеж и структурна политика,

София, Партиздат, 1989, 268 с., с. 65-115.

КОД 22/9531325421/0525-25-89.
1988

55. D13.Некоторые проблемы обобществлении социалистической собственности и основные положения концепции и модели дальнейшего строительства социализма в НР Болгарии,

Доклад на българо-полския научен симпозиум:

"Обобществяване на социалистическото производство",

София, ВИИ "Карл Маркс", 22-23 юни 1988, 7 с.

(вж. В/к "Икономист", София, 28 юни, 1988, бр. 2., с.1.)

54. D12.Относно критерият за формите на социалистическата собственост и механизмът на нейното предаване, (Изказване на научна сесия посветена на 170 години от рождението на Карл Маркс),

София, 20 април 1988, 3 с.,

(Вж. Икономическа мисъл, София, 1988, N 8, с. 105).

53. C16.Неадекватност на структурните промени в материалното производство и извънпроизводствената сфера,

В: Извънпроизводствената сфера и новото качество на растежа,

София, 1988, с. 64-74.

52. C15.Темпове на растеж и структурни изменения,

В: Актуални проблеми на икономическия растеж,

София, 1988, с. 28-37.

51. B8. Социално-икономическата политика на

Българската комунистическа партия

(нагледно-методическо пособие за системата на партийната учебна година),

София, ДИ "Септември", 1988, 143 с., /съавторство/.

Вж. Партийна практика, София, 1989, N 1, с. 23;

Диалог, София, 1989, N 3, с. 73-76.)

50. B7. Актуални проблеми на социално-икономическата политика на партията,

В: Актуални проблеми на социално-икономическата политика на БКП и формиране и възпитание на служителитите от НМ и ПО,

София, 1988, 84 с., с. 16-72.

49. А15.Дискусия по проблемите на качествено новия икономически растеж, Икономическа мисъл, София, 1988, N 3, с. 31-37.

ISSN: 0013-2998.
1987

48. D11.Efektywnosc produkcji spoleczney jako czynjik i kryteria jej uspolecznienia (Eфективността на общественото производство като критерий и фактор на социалистическото обобществяване),

Доклад на българо-полския научен семинар "Обобществяване на производството при социализма", Варшава, Полша,

Висш институт за планиране и статистика, 1-4 юни 1987, 28 с.

47. C14.Проблеми и закономерности на качествено новия икономически растеж, (Дискусия по проблемите на качествено новия икономически растеж),

София, 1987, с. 212-220.

46. C13.Социалната ефективност и качествено новият растеж,

В: Стратегията на ускорението и новото качество на растежа,

София, 1987, с. 25-31.

45. А14.Моделиране на социалната ефективност на социалистическото производство,

Годишник на ВИИ "Карл Маркс", Том I, книга 1,

София, 1987, с. 99-140.

44. А13.Социална ефективност на социалистическото производство,

Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен

"кандидат на икономическите науки" (“доктор по икономика”),

София, ВИИ "Карл Маркс", 1987, 35 с.

43. А12.Социалната ефективност като категория на политическата икономия, Научни трудове - Общоикономически факултет, ВИИ "Карл Маркс", София, Том 4, 1987, с. 89-137.
1986

42. D10.Структурните изменения в социалистическото народно стопанство и икономическия растеж,

В: Икономически растеж и структурна политика: теория, методология, сравнителен анализ; Част втора, София, 1986;

Раздел втори, глава II, с. 153-189.

41. C12.Социална ефективност и структура на общественото производство при социализма,

В: Структурна политика и икономическо развитие,

София, БАН - Икономически институт, 1986, с. 123-129.

40. C11.Социална ефективност на икономическия растеж,

В: Икономически растеж и стопанска политика,

София, 1986, с. 75-83.

(Вж. В/к "Икономист", София, 14 март, 1986, бр. 313, с. 2.)

39. C10.Структурна политика и икономически растеж,

В: Марксизмът-ленинзмът и реалният социализъм,

София, 1986, с. 51-57.

38. C9. Стратегия на интензивен икономически растеж,

В: Априлската стратегия на партията - равносметка и перспективи, София, 1986, с. 24-30.

37. B6. Карл Маркс - "Увод" и "Предговор" на "Към критиката на политическата икономия",

В: Учебно-методическо помагало за изучаване на произведенията на класиците на марксизма-ленинизма, Част първа: Произведения на Карл Маркс и Фридрих Енгелс, София, 1986, 204 с., с. 83-111.

36. B5. Политическа икономия,

(учебник за II и III курс на икономическите и търговските техникуми),

София, Наука и изкуство, 1986, 369 с.;

Част първа, Раздел първи, глава 2 (с. 36-49) и глави 7, 8, 9 и 10 (с. 84-116);

Част втора, Раздел втори, глави 2, 3, 4 и 5 (с. 225-271).

КОД 02/9534321511/4785-41-86.

35. А11.Социална ефективност на социалистическото производство,

Политическа просвета, София, 1986, N 6, с. 40-50.

ISNN: 0324-1467.

34. А10.Превърнатите форми в Марксовата методология, /съавторство/,

В: Годишник на катедрите по Политическа икономия при ВУЗ, година ХХ, книга четвърта, София, МНП-СВО, 1986, с.55-73.

33. А9. Буржоазни теории за икономически растеж (критичен анализ),

В: Икономически растеж и стопанска политика в развитите капиталистически държави,

Годишник на катедрите по Политическа икономия при ВУЗ,

година ХХ, книга втора, София, МНП-СВО, 1986, с. 93-107.
1985

32. D9. Икономически  растеж и социална ефективност,

В: Икономически растеж и структурна политика: теория, методология, сравнителен анализ; Част първа, София, 1985;

Раздел втори, глава III, т. 1, с. 275-290.

31. D8. Немарксистки теории за икономически  растеж,

В: Икономически растеж и структурна политика: теория, методология, сравнителен анализ; Част първа, София, 1985;

Раздел първи, глава I, с. 1-53.

30. C8. Ефективност на социалистическото обществено производство и нейните проявления,

В: Актуални проблеми на социално-икономическото развитие на НР България,

София, 1985, с. 37-46.

29. B4. Временна методика за установяване, анализ и оценка на социалната и икономическата ефективност в системата на физическата култура и спорта, София, 1985, 95 с., /съавторство/.

28. А8. Экономическая и социальная еффективность в системе социалистических производственных отношении,

В: Экономическая и социальная еффективность социалистического производства,

Москва, Экономика, 1985, 191 с., с. 20-44, /съавторство/.

КОД: Э 0604020200-129/011(01)-85-49-85.
1984

27. D7. Видове ефективност в системата на физическата култура и спорта,

ПНИЛ "Ефективност, икономически подход и икономически

механизъм в извънпроизводствената сфера",

София, 1984, 14 с.

26. D6. Някои задачи на Отечествения фронт по

социалния план на селищната система,

(Доклад на Националната научно-практическа конференция

"Реалният социализъм в България и Отечествения фронт"),

София, 11-12 октомври 1984, 7 с.

25. C7. Ролята на икономическата подготовка на комсомолските ръководители за усъвършенстване на социалното развитие на младежките колективи,

В: Икономическата подготовка на комсомолските кадри - фактор за по-ефективна идейно-възпитателна и организационна дейност на ДКМС,

София, 1984, с. 317-321.

24. B3. Социално-икономическата политика на БКП,

(нагледни пособия за системата на политическата просвета и икономическото образование на трудещите се),

София, ДИ "Септември", 1984, /съавторство/.

23. B2. Учебно-методическо помагало по политическа икономия

на капитализма (част първа),

София, Наука и изкуство, 1984, 223 с.;

Първи раздел, т. 2 (с. 9-14);

Втори раздел, тема IV, т. 1 и 2 (с. 79-98); тема VII, т. 1 и 2 (с. 146-164).

КОД 02/9534611311/4805-1-84.

22. B1. Политическа икономия,

(учебник-записки за II и III курс на

икономическите и търговските техникуми),

София, МНП, 1984, 255 с.;

Раздел първи, тема 2 (с. 19-28) и теми 7, 8, 9 и 10 (с. 48-70);

Раздел втори, теми 2, 3, 4 и 5 (с. 141-173).

21. А7. Икономическа и социална ефективност на общественото производство,

в/к Икономически живот, София, 16 май 1984, бр. 20, с. 10.
1983

20. E3. Марксизмът и реалният социализъм,

В/к "Икономист", София, 14 март 1983 г., бр. 253, с. 1.

19. D5. Насрещен план за социално-икономическо развитие на агенция "Интерспорт" при ЦС на БСФС за Осмата петилетка,

ПНИЛ "Ефективност, икономически подход и

икономически механизъм в извънпроизводствената сфера",

София, 1983, 8 с.

18. D4. Марксовият подход при анализа на ефективността на труда,

(Доклад на младежка научна сесия посветена на

165 годишнината от рождението на Карл Маркс),

София, 10 май 1983, 10 с.

17. C6. За същността на ефективността на общественото производство,

В: Карл Маркс и проблемите на ефективността и народното благосъстояние,

София, 1983, с. 25-35.

16. А6. Маркс и някои теоретични проблеми на ефективността на общественото производство,

Системи и управление, София, 1983, N 2, с. 57-64.

ISSN: 0204-7918.

15. А5. Социалното планиране в България,

Социологически преглед, София, 1983, N 1, 57-70.

ISSN: 0204-4285.
1982

14. D3. Творческият подход на БКП за развитието на

социалното планиране на трудовия колектив,

ПНИЛ "Ефективност, икономически подход и

икономически механизъм в извънпроизводствената сфера",

София, 1982, 29 с.

13. C5. Творческо обогатяване и развитие на теорията и

практиката на социалното планиране,

В: Икономическата политика на БКП,

Ямбол, ДП "Г. Димитров", 1982, с. 223-228.

12. C4. Предимство на социалната ефективност,

В: Социалистическата общност през 80-те години,

София, 1982, с. 65-71.

11. А4. Класовите цели на преразпределението на доходите,

Международен живот, София, 1982, N 1-2, с. 38-44.

10. А3. Икономическата и социалната ефективност в системата на социалистическите производствени отношения, /съавторство/,

В: Икономическа и социална ефективност на социалистическото възпроизводство,

Варна, "Георги Бакалов", 1982, 264 с., с. 5-41.

ЕКП: 5531321411; 0527-10-82.

9. А2. Ефективността - критерий за социално-икономическата политика,

В: Социално-икономическата политика на БКП,

София, Партиздат, 1982, 382 с., с. 285-307, /съавторство/.

КОД: 22/9531129511/0134-69-82.
1981

8. E2. Градивна и творческа икономическа политика,

В/к "Нова светлина", София, 24 март 1981 г., бр. 36, с. 2.

7. E1. Социалното планиране - ефективно, реално!,

В/к "Труд", София, 19 март 1981 г., бр. 65, с. 2.

6. D2. Социалната ефективност (критически преглед на съществуващите определения за социалната ефективност),

ПНИЛ "Ефективност, икономически подход и икономически механизъм в извънпроизводствената сфера",

София, 1981, 30 с.

5. D1. Методологически проблеми при изучаването на "Капиталът",

(Доклад на научно-теоретичната конференция "Проблеми на усъвършенстване преподаването на политическата икономия във ВУЗ),

София, 20-21 март 1981, 8 с.

4. C3. Някои икономически проблеми на социалното развитие на трудовите колективи,

В: Научно-теоретическа конференция на преподавателите

от ВУЗ и ПВУЗ, II част,

Благоевград, 1981, с. 571-580.

3. C2. Ефективността като степен на реализация на обществени цели,

В: Проблеми на ефективността, икономическия подход и икономическия механизъм в извънпроизводствената сфера,

София, 1981, с. 246-254.

2. C1. За развитие на социалното планиране,

В: Априлският принос за развитието на икономиката и

другите сфери на обществения живот,

София, 1981, с. 63-71.

1. А1. Ярки социални контрасти,

Проблеми на труда, София., 1981, N 6, с. 68-72.

ISSN: 0204-676X.

Стати Статев, доктор на икономическите науки, професор по политическа икономия

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница