Научни публикацииДата22.08.2016
Размер134.3 Kb.
СПИСЪК

на публикациите на доц. д-р Радослав Андреев

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ


 1. Андреев, Р. 1989. Селективност на синтетичния полов феромон "ORFAMONE". доклад на международен младежки симпозиум "Младежта - челен отряд в реализиране дългосрочните програми на СИВ", 08.11.1989г., Пловдив; ЦИНТИ N НД 1370/90.

 2. Андреев, Р., К. Колева. 1989. Прогнозиране летежа на пеперудите от презимувалото поколение на източния плодов червей /Grapholitha molesta Busck/. ВСИ, Пловдив, Научни трудове, т.XXXIV, кн.4, 67 - 73.

 3. Андреев, Р. 1988. Плодови червеи по дюлите. ВСИ, Пловдив, Научни трудове, т.XXXIII, кн.3, 99 - 107.

 4. Андреев, Р., Г. Георгиев. 1989. Математически модел за прогнозиране развитието на насекомите. ВСИ, Пловдив, Научни трудове, т.XXXIV,кн.4, 75 - 80.

 5. Андреев, Р., Н. Николов, А. Николов. 1990. Проучване действието на инсектицидни средства, съдържащи нерафинирано памучно масло, срещу ябълковия плодов червей /Laspeyresia pomonella L./. ВСИ, Пловдив, Научни трудове, т.XXXV, кн.3, 79 - 82.

 6. Андреев, Р., В. Илиев, Я. Димитров. 1991. Компютърна програма за прогноза и сигнализация на източния плодов червей /Grapholitha molesta Busck /Lepidoptera; Tortricidae/. Тематичен сборник с доклади от Първата национална конференция по ентомология, София, 28 - 30 октомври 1991., 261 - 266.

 7. Андреев, Р. 1993. Биоекологични особености, прогноза и сигнализация на източния плодов червей Grapholitha molesta Busck /Lepidoptera; Tortricidae/. ВСИ, Пловдив, Дисертация.

 8. Николов, А., И. Бонева, Р. Андреев, Д. Христова. 1994. Възможности за използване на вещества от растителен произход за борба с Myzodes persicae Sultz по тютюна. Растениевъдни науки, N 5 - 6, 162 - 165.

 9. Николов, А., И. Бонева, Р. Андреев, К. Узунова. 1994. Ефективност на растителни екстракти по отношение на Trips tabaci. Растениевъдни науки, N 5 - 6, 166 - 169.

 10. Андреев, Р., Я. Димитров, В. Арнаудов. 1994. Популационна плътност, динамика на имагинирането и преживяемост на възрастните на оризовата гъгрица Sitophylus /Calandra/ oryzae L. - Coleoptera; Curculionidae. ВСИ, Пловдив, Научни трудове, т.XXXIX, 45 - 51.

 11. Андреев, Р., Я. Димитров, А. Николов, В. Арнаудов. 1994. Влияние на ниските температури върху продължителността на живот на оризовата и житната гъгрица - Sytophilus (Calandra) oryzae и Sytophilus (Calandra) granarius /Coleoptera; Curculionidae/. ВСИ, Пловдив, Научни трудове, т.XXXIX, 53 - 57.

 12. Андреев, Р., Я. Димитров, А. Николов, В. Арнаудов. 1994. Часова динамика на летежа на плодовите червеи - Laspeyresia pomonella L, L. funebrana Tr, L. molesta Busck /Lepidoptera; Tortricidae/. ВСИ, Пловдив, Научни трудове, т.XXXIX, 59 - 64.

 13. Бабрикова, Тр., И. Лечева, Р. Андреев. 1994. Влияние на биопрепарата ДЕК на база Bac.thuringiensis върху някои полезни видове в трайните насаждения. ВСИ, Пловдив, Научни трудове, т.XXXIX, 65 - 72.

 14. Лечева, И., Тр. Бабрикова, Р. Андреев. 1994. Биологична ефикасност на биопрепарата ДЕК на база Bac.thuringiensis спрямо гъсениците на Erannis defoliaria Cl. и Himera penaria L. (Lepidoptera; Geometridae) - неприятели в трайните насаждения. ВСИ, Пловдив, Научни трудове, т.XXXIX,73 - 80.

 15. Арнаудов, В., Х. Кутинкова, Р. Андреев. 1995. Странично въздействие на някои инсектициди върху хищния акар Amblyseius fallacis Garman /Acarina; Phytoseiidae/. Тематичен сборник с доклади от Третата национална научна конференция по ентомология, София, 18 - 20 септември 1995., 158 - 163.

 16. Андреев, Р., И. Бонева, А. Николов. 1995. Инсектицидна активност на растителни екстракти срещу някои вредители по селскостопанските култури. Тематичен сборник с доклади от Юбилейната научна сесия на ВСИ, Пловдив, т.III, кн.1, стр. 65 - 69.

 17. Бабрикова, Тр., И. Лечева, Р. Андреев. 1995. Регулиращи възможности на видове от сем. Scelionidae и сем. Tachinidae по отношение на род Eurygaster /Scutelleridae; Hemiptera/, неприятели по житните култури. Тематичен сборник с доклади от Юбилейната научна сесия на ВСИ, Пловдив, т.III, кн.1, стр. 5 - 9.

 18. Бабрикова, Тр., Т. Бабриков, Р. Андреев. 1995. Чувствителност на някои сортове лук към луковата муха Delia (Chortophila) antiqua Meig /Anthomyiidae; Diptera/. Тематичен сборник с доклади от Юбилейната научна сесия на ВСИ, П-в, т.III, кн.1, стр. 11-14.

 19. Димитров, Я., Р. Андреев, В. Арнаудов. 1995. Възможности за успешно извеждане на борбата с памуковата листна въшка /Aphis gossipii Glov./. Тематичен сборник с доклади от Юбилейната научна сесия на ВСИ, Пловдив, т.III, кн.1, стр. 53 - 54.

 20. Димитров, Я., Р. Андреев, В. Арнаудов. 1995. Повредите от тютюневия трипс /Thrips tabaci Lind./ по памука и ефективното извеждане на борбата с него. Тематичен сборник с доклади от Юбилейната научна сесия на ВСИ, Пловдив, т.III, кн.1, стр. 55 - 57.

 21. Димитров, Я., Р. Андреев, М. Димитрова, В. Арнаудов. 1995. Влияние на някои основни едногодишни плевели в памуковия посев върху развитието на памука и намножаването на памуковата листна въшка /Aphis gossipii Glov./. Тематичен сборник с доклади от Юбилейната научна сесия на ВСИ, Пловдив, т.III, кн.1, стр. 59 - 63.

 22. Андреев, Р., Я. Димитров. 1995. Повредите от ябълковия плодов червей Laspeyresia pomonella L /Lepidoptera; Tortricidae/ и тяхното нарастване в зависимост от динамиката на летеж. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XL, кн.3, 185 - 188.

 23. Матеева, А., Р.Андреев, Е.Пиргозлиева, 1995; Една нова алтернатива за борба с фасулевия зърнояд Acanthoscelides obtectus Say.. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XL, кн. 3, 189 - 191.

 24. Николов, А., Р.Андреев. 1995. Използване на отпадни продукти от парфюмерийно-козметичната промишленост като инсектицидно средство. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XL, кн. 3, 193 - 197.

 25. Ангелова, Р., Т. Бабрикова, И. Лечева, Р. Андреев, Я. Димитров. 1995. Влияние на различни растителнозащитни системи върху ентомо- и акарофауната при ябълката. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XL, кн. 3, 213 - 217.

 26. Ангелова, Р., Т. Бабрикова, Й. Кузманова, А. Матеева, Т. Бабриков, Р. Андреев, К. Радева. 1995. Эфективность действия препарата на базе вируса (Bakulovirus brassicae L.) на гусениц капустной белянки Pieris brassicae L. и энтомофагов (Chrysopidae и Coccinellidae). ВСИ-Пловдив, Научни трудове, т.XL,кн.3, 219-222.

 27. Бабрикова, Т., И. Лечева, Т. Бабриков, Р. Андреев. 1995. Калинки от сем. Coccinellidae (Coleoptera) обитаващи биоценозите на зеленчукови и полски култури. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XL, кн. 3, 227 - 229.

 28. Бабрикова, Т., Р. Ангелова, Р. Андреев, Я. Димитров. 1995. Проучване върху популационната динамика на хищни видове в ябълкова градина. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XL, кн. 3, 231 - 234.

 29. Лечева, И., Т. Бабрикова, Я. Димитров, Р. Андреев. 1995. Хищни калинки сем. Coccinellidae, Coleoptera обитаващи ябълкова и крушева агроценози. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XL, кн. 3, 235 - 239.

 30. Лечева, И., Р. Андреев. 1996. Прогнозиране на ембрионалното развитие на Himera pennaria L. /Lepidoptera; Geometridae/ чрез сума на ефективните температури, Acta Entomologica Bilgarica, 2 (2), 54 - 56.

 31. Андреев, Р., И. Лечева. 1996. Прогнозиране продължителността на стадия ларва на Himera pennaria L. /Lepidoptera; Geometridae/ чрез сумиране на ефективните температури, Растениевъдни науки, 1997, XXXIV, No 3-4, 112-114.

 32. Андреев, Р. 1997. Яйчна продуктивност на ябълковия плодов червей Laspeyresia pomonella L. и източния плодов червей Laspeyresia molesta Busck /Lepidopera; Tortricidae/. Acta Entomologica Bilgarica, 1-2, 33-36.

 33. Лечева, И., Р. Андреев. 1997. Валидизация на фенологичен модел за прогнозиране продължителността на яйчния стадий на Erannis bajaria Schiff. /Lepidoptera; Geometridae/ чрез сумиране на ефективните температури. Acta Entomologica Bilgarica, 1-2, 29-32.

 34. Андреев, Р., Г. Игнатиадис, 1997; Растително-защитни системи за борба с ябълковия плодов червей. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XLII, кн. 3, част 1, 13-20.

 35. Арнаудов, В., Р. Андреев, Я. Димитров, Х. Кутинкова. 1997. Реакции на хищните акари Amblyseius fallacis Garm. и Amblyseius andersoni Chant. /Acari; Phytoseiidae/ към различните нива на относителна влажност на въздуха. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XLII, кн. 3, част 1, 101-108.

 36. Ангелова, Р., Р. Андреев, Тр. Бабрикова, Ив. Лечева. 1997. Сортова чувствителност на ябълката към листни въшки и фитофагни акари. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XLII, кн. 3, част 1, 5-12.

 37. Кутинкова, Х., Р. Андреев, М. Събчев, G. Szocsl, M. Toth. 1997. Мониторинг на ябълковия пъстър миниращ молец Lithocolletis blancardella F. посредством феромонови уловки. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XLII, кн. 3, част 1, 161-168.

 38. Кутинкова. Х., Р. Андреев, В. Арнаудов, Я. Димитров. 1997. Зависимост между динамиката на летежа и повредите от кръгломиниращия молец Leucoptera (Cemiostoma) scitella Zell. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XLII, кн. 3, част 1, 125-132.

 39. Андреев, Р., Х. Самалиев. 1997. Зависимост между началната и крайна популационна плътност на галообразуващата нематода Meloidogyne incognita при чувствителни и устойчиви доматени сортове. ВСИ - Пловдив, Научни трудове, т. XLII, кн. 3, част 2, 101-108.

 40. Арнаудов, В., Р. Андреев, Х. Кутинкова, Я. Димитров. 1998. Ролята на природните антагонисти в системите за интегрирана борба при овощните култури, Растениевъдни науки, 35, 149-153.

 41. Арнаудов, В., Р. Андреев, Х. Кутинкова. 1998. Ефикасност на някои съвременни акарициди в борбата срещу червения овощен акар /Panonychus ulmi Koch/ по овощните култури. Растениевъдни науки, 35, 231-234.

 42. Арнаудов, В., Р. Андреев, Х. Кутинкова, Я. Димитров. 1998. Влияние на температурата и храната върху развитието и плодовитостта на хищния акар Amblyseius fallacis Garm. /Acarina; Phytoseiidae/. Растениевъдни науки, 35, 310-313.

 43. Кутинкова, Х., М. Събчев, Р. Андреев, G. Szocsl, M. Toth. 1998. Изследване върху възможностите за използване на феромонови уловки при ябълковия листов миниращ молец Lithocolletis corylifoliella Hw. /Lepidoptera; Lithocolletidae/. Acta Entomologica Bilgarica, 1, 64-67.

 44. Лечева, И., Р. Андреев. 1999. Прогнозиране на ембрионалното развитие на Himera pennaria L. (Lepidoptera: Geometridae) чрез сума на ефективните температури. Acta Entomologica Bilgarica, 2,3,4. 8-11.

 45. Игнатиадис, Г., Р. Андреев, Р. Ангелова. 1999. Проучване фенологичното развитие на ябълковия плодов червей Laspeyresia pomonella L (Lepidoptera: Tortricidae) и повредите по ябълкови сортове с различен срок на зрелост. Acta Entomologica Bilgarica, 2,3,4. 49-56.

 46. Кутинкува, Х., Р.Андреев, Р.Томов. 1999. Сезонна динамика на летежа на ябълковия пъстър миниращ молец Lithocolletis blancardella F. (Lepidoptera: Lithocolletidae) чрез феромонови уловки в България. Journal of Mountain Agriculture on the Balcans, ISSN 1311-0489, vol.2, 2. 197-201.

 47. Самалиев, Х., Р. Андреев. 1999. Зависимост между началната и крайната популационна плътност на Globodera pallida Thorne. при сортове картофи с различна устойчивост. Растениевъдни науки. 36, 55-58.

 48. Кутинкова, Х., Р. Андреев, М. Събчев, М. Тот, Г. Сьоч. 2000. Мониторинг на ябълковия листов миниращ молец Lithocolletis corylifoliella Hw. /Lepidoptera; Lithocolletidae/ чрез синтетични полови феромони. Acta Entomologica Bilgarica, 6(1,2), 18-23.

 49. Ангелова, Р., Р.Андреев, Ив.Лечева. 2001. Фитофагни овощни акари в ябълкова градина при условията на интегрирана растителна защита. Аграрен Университет, Пловдив, Научни трудове, том XLVI, кн. 3, 275-282

 50. Самалиев, Х., Р. Андреев, М. Найденов. 2001. Ефект на бактериални симбионти на ентомопатогенните нематоди Steinernema abbasi и Steinernema spp. /Steinernematidae; Nematoda/ върху ларви на вредни видове насекоми. Acta Entomologica Bulgarica, 7(3-4), 69-75.

 51. Иванова, М., Г. Игнатиадис, Р. Андреев. 2001. Летеж на пеперудите на плодови червеи в смесени овощни градини в Пловдивски район, Южна България и район Иматияс, Северна Гърция. Научни трудове на Съюза на учените-Пловдив, Научна сесия “Аграрни и естествени науки – биология и химия”, Ноември 2001. т.II. стр. 111-116.

 52. Кутинкова, Х., Р. Андреев, 2003. Използване на комбинирани уловки за мониторинг на черешовата муха Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Trypetidae). Растениевъдни науки, 40, 473-477.

 53. Андреев, Р. 2005. eccopisa effractella z. – малко познат неприятел по овощните култури в българия. VII Национална Конференция по Ентомология с международно участие, 10.2003. София. Acta Entomologica Bulgarica, 11 (1,2), 52-62.

 54. Андреев, Р., Д. Атанасова. 2005. Токсичност на инсектициди към хищни калинки (Coleoptera: Coccinellidae) при лабораторни условия. VIII Национална Конференция по Ентомология с международно участие, 28-29.06.2005. София. Acta Entomologica Bulgarica, 11 (1,2), 7-15.

 55. Рашева, Д., Р. Андреев. 2007. Aphis spiraecola Patch. (Hemiptera: Aphididae) – нов неприятел по ябълката в България. IX Национална Конференция по Ентомология с международно участие, 28-29.06.2007. София. Acta Entomologica Bulgarica, 13(1, 2), 91-97.

 56. Бонева, И., Р. Андреев. 2008. Репелентна активност на растителни екстракти срещу възрастни на оранжерийната белокрилка. Ecology & Safety. Journal of International Scientific Publications, ISSN 1313-2563, V 2 (2), 283-286.

 57. Бонева, И., Р. Андреев. 2009. Инсектицидна активност на растителни екстракти срещу зелева листна въшка Brevicorynae brassicae L. /Hemiptera; Aphididae/ при полски условия. Ecology & Safety. Journal of International Scientific Publications, ISSN 1313-2563, V 3(2), 64-68. Online: http://www.science-journals.eu

 58. Андреев, Р., Д. Рашева. 2009. Естествени регулатори на листните въшки по ябълката в района на град Пловдив. (под печат в сборник материали от IX Научноприложна конференция с международно участие „Агро-Еко” 14.05.2009. АУ, Пловдив).
 1. Sait, S. M., R. Andreev, M. Begon, D. J. Thompson, J. A. Harvey, R. D. Swain. 1995. Venturia canescens parasitizing Plodia interpunctella: host vulnerability - a matter of degree. - J. and standarts for obtaining apple integrated production. International symposium: "Integrated Ecological Entomology, 20, 199 - 201.

 2. Samaliev, H., R. Andreev, Y. Dimitrov. 1996. Seasonal incidence and development of Hexamermis spp. /Dorylaimida; Mermitidae/, parasitising larve of the colorado beetle /L. decemlineata Say/ on potato. Acta Entomologica Bulgarica, 2(1), 60 - 62.

 3. Pelov, V., R. Angelova, St. Karov, ..., R. Andreev (17), et al. 1996. General principles, rules Plant Protection in the viticulture and fruit-culture",Sandansky, Bulgaria, Sept.23-27,1996,p.3-5.

 4. Angelova, R., K. Doichev, St. Karov,..., R. Andreev(18), et al. 1996. Integrated pear production in Bulgaria. International symposium: "Integrated Plant Protection in the viticulture and fruit-culture", Sandansky, Bulgaria, Sept. 1996, p. 6 - 8.

 5. Samaliev, H., R. Andreev, A. Samalieva. 1997. Relation between initial and final population density of Globodera rostohiensis Well. on susceptible and resistant potato cultivars. First Balkan Symposium Vegetables & Potatoes, Jun, 4 - 7, 1996, Belgrad, Serbia. Acta Horticulture 467, ISHS, 973-976.

 6. Mateeva, A., R. Andreev, V. Vancheva. 1997. Modern systems for struggle against cabbage pests. International symposium on crop protection. May, 1997. Gent, Belgium. ID-ISSN 0368-9697, v. 62(2b) p. 507-511.

 7. Angelova, R., R. Andreev, K. Radeva. 1997. Database establishment for pest control in integrated apple production. Symposium international production and protection integrees des cultures. Agadir, Morocco May, 6 - 9. 1997., p.91.

 8. *Nikolov, A., R. Andreev. 1997. Studies on the Efficiency of Unrefined Cotton-Seed Oil to Powdery Mildew Pathogen in Ornamental Roses Grown under Greenhouse Conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 3, 33-37.

 9. Koutinkova, H., R. Andreev, M. Subchev, M. Toth, G. Szocs. 1999. Monitoring of the Leafminer Leucoptera scitella Zell (Lepidoptera: Lyonetiidae) by Pheromone Traps in Bulgaria. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 34(4), pp.327-331.

 10. Kutinkova, H., R. Andreev. 2000. Possibilities to determine the species complex of the beneficial entomofauna in apple agrocenose by using pheromone traps for the leaf miner Leucoptera scitella Zell. (Lepidoptera: Lyonetiidae). Yearbook for plant protection. Skopje, Macedonia. Vol. XI, 121-128.

 11. Nikolov, A., R. Andreev. 2000. Preliminary Study of Insecticidal Activity of Trypsin Protease Inhibitor (TPI) Towards Larve on Yponomeuta malinella Zell. And Hyphantria cunea Drury. In Laboratory Conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 6: 119-121.

 12. Lecheva, I., R. Andreev, D. Ivanova. 2001. Ecological approach in control of the cherry fly (Rhagoletis cerasi) in conditions of biological agriculture. 3-rd International conference of BENA, 23-26 November 2000, Bucharest – Romania, p. 214. Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol.2. №4. 2001. 949-953.

 13. Andreev, R., I. Letcheva, R. Angelova. 2001. Biodiversity of Predatory Insect and Mites Species in Apple Agrocenose in Biological Agriculture. Zivotnovadni nauki 38 (2) 161-163.

 14. Koutinkova, H., R. Andreev. 2001. Entomofages of the apple leaf miner, Leucoptera (Cemiostoma) scitella Zeller (Lepidoptera: Lyonetiidae). Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol.4 (1), p. 85-93.

 15. Andreev. R., H. Koutinkova. 2001. Time flight dynamic of the leafminers: Leucoptera scitella Zell.., Lithocolletis blancardella F. and Lithocolletis coylifoliella Hb. Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol.4 (2-3), p.209-219.

 16. Andreev, R., H. Kutinkova, V. Arnaudov. 2001. Forecast and signalization of pear leaf blister moth Leucoptera (Cemiostoma) scitella Zell. /Lepidoptera:Lionetiidae/ in Bulgaria. 9th International Conference of Horticulture, Lednice 2001, Czeh Republic, vol. 3, p. 633-641. http://www.zf.mendelu.cz/veda-vyzkum/konference/9thconference/sbornik/v334.doc

 17. Kutinkova, H., R. Andreev. 2001. Entomopfagous of the apple leafminers Phyllonoricter (Lithocolletis) blancardella F. and Phyllonoricter (Lithocolletis) corylifoliella Hb. /Lepidoptera: Gracillariidae/.9th International Conference of Horticulture, Lednice 2001, Czeh Republic, vol. 3, p. 659-664. http://www.zf.mendelu.cz/veda-vyzkum/konference/ 9thconference/sbornik/v341.doc

 18. Andreev, R., H. Kutinkova 2001. Prognosis of damages caused by Leucoptera scitella Zell. /Lepidoptera: Lionetiidae/, depending on the flight of the moths, determined by pheromone traps. Acta Entomologica Bulgarica. 7(3-4), p. 57-62.

 19. Kutinkova, H., R. Andreev. 2002. attractiveness and selectivity of pheromone dispensers with different origin for the leaf miners Leucoptera scitella Zell., Phyllonorycter blancardella F. and Phyllonorycter corylifoliella Hb. in Bulgaria. 5-th International conference of BENA, 23-26 November 2001, Edirne – Turkey; Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol.3. №4. 2002. 874-877.

 20. Andreev, R., V. Arnaudov. 2002. A Study on Carpophagus Hymenoptera and Lepidoptera of Plums in the Plovdiv Fuit-Growing Region. Acta Horticulture. 577 ISHS, 247-253 – Proceedings of the 7-th International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology. August 2001. Fruit Growing Institute, Plovdiv, Bulgaria. http://www.actahort.org/members/showpdf?booknrarnr=577_42

 21. Andreev, R., H. Kutinkova 2002. Phenological model for forecast of pear leaf blister moth Leucoptera (Cemiostoma) scitella Zell. /Lepidoptera: Lionetiidae/. Scientific works of Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, Horticulture and Vegetable Growing. 21 (3). 183-191.

 22. Kutinkova, H., R. Andreev. 2002. Parameters of application of pheromone traps for leaf miners Lithocolletis blancardella F. and Lithocolletis corylifoliella Hb. (Lepidoptera: Lithocolletidae). Scientific works of Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, Horticulture and Vegetable Growing. 21 (3). 192-201.

 23. Lecheva, I., R. Angelova, R. Andreev. 2003. Dynamic Processes in Constant and Inconstant Insect Populations in Plum Agrocenose. Proceedings of International Symposium in Plant Protection. 2002, Ochrid, Macedonia. Yearbook for plant protection, v XIV, 97-108. http://www.macedonianfarmers.com/zastita/makedonija/zbornici/2003/leceva.pdf

 24. Andreev, R., H Kutinkova, D. Ivanova. 2003. Integrated Pest Management – Basic Element of Ecologically Friendly Technologies in The Agriculture in Bulgaria. International conference of BENA, November 2002, Edirne – Turkey; Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol. 4(2). 2003. 496-504.

 25. Kutinkova, H., R. Andreev, 2003. Possibilities for monitoring of apple clearwing moth Synanthedon myopaeformis Bork. (Lepidoptera: Sesiidae) by sex pheromones in Bulgaria. International conference of BENA, November 2002, Edirne – Turkey; Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 4(3), 636-642.

 26. Kutinkova, H., I. Slavov, R. Andreev. 2003. Integrated plant protection on quince (Cydonia oblonga Mill.) in Bulgaria. Scientific works of Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, Horticulture and Vegetable Growing. 22 (3). 63-71.

 27. Andreev, R., H. Samaliev. 2003. Relation between initial and final population density of Meloidogynae incognita on susceptible and resistant tomato cultivars. Wissenschaftliche Beitrage zum 25. Jahrestag der Kooperationsvereinbarung zwischen der Humboldt-Universitat zu Berlin und der Agraruniversitat Plovdiv. November, 2003. Berlin, 70-74.

 28. Kutinkova, H., R. Andreev, 2003. Possibllities of using sexual pheromones for apple pests in ecological production. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, Horticulture and Vegetable Growing. 22(4). 27-35. http://www.lsdi.lt/t22(4)_eng/t22(4)_4_eng.htm

 29. Kutinkova, H., R. Andreev, 2004. Integrated plant protection system for control of pest insects and mites of pear. Scientific works of Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, Horticulture and Vegetable Growing. 23 (3). 33-43. http://www.lsdi.lt/t23(3)_eng/t23(3)_6_eng.htm

 30. Kutinkova, H., R. Andreev, 2004. Integrated pest management in sweet cherry (Prunus avium L.) in Bulgaria. Workshop on Orchard Management in Sustainable Fruit Production, 21-23 April, Skiernewice, Poland; J. Fruit Ornam. Plant Res. Special ed. v.12, 41-47. http://www.insad.pl/wydaw/wydaw2004spec/full2004-4spec.rtf

 31. Andreev, R., H. Kutinkova, 2004. Resistance to aphids and scale insects in nine apple cultivars. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, Poland; vol. 12. 215-221. http://www.insad.pl/wydaw/wydaw2004spec2/full2004-20Aspec.rtf

 32. Andreev, R. H. Kutinkova, 2004. Plum pests in middle-southern Bulgaria and their control. Progress in Plant Protection, Poznan, Poland; vol.44(2), 577-579.

 33. Samaliev, H., R. Andreev. 2004. Relationship between Initial Population Density of Potato Cyst Nematode Globodera pallida (Thorne) and the Yield of Partially Resistant Potato Varieties. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4(4). http://www.geocities.com/ PicketFence/Garden/9151/Agrisci/04/04.html

 34. Kutinkova, H., R. Andreev, M. Subchev, F. rama. 2005. Preliminary Results of Field Monitoring of the Leopard Moth Borer Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) by Pheromone Traps in Bulgaria. Information & technology for sustainable fruit & vegetable production. The 7-th Fruit, Nuts and Vegetable Production Engineering Symposium. 12-16 September, 2005, Montpellier, France. Book of abstracts p. 70. http://sem2004.teledetection.fr/frutic2005/inscription/upload/abstract_mef/131abt.pdf.

 35. Andreev, R., R. Olszak, H. Kutinkova. 2006. Harmful and beneficial entomofauna in apple orchards grown under different management systems. IOBC/WPRS Working Group "Pesticides and Beneficial Organisms", Meeting in Dębe near Warsaw, Poland. 27-30.09.2005. Bulletin IOBS / wprs, V 29 (10), 13-19; abstract online at: http://www.iobc-wprs.org/events/download/ 20050927_ abstracts.pdf.

 36. Kutinkova, H., R. Andreev, M. Subchev, G. Szőcs, M. Tóth. 2006. Seasonal flight dynamics of apple clearwing moth, Synanthedon myopaeformis Borkh. (Lepidoptera: Sesiidae), based on catches in pheromone traps. International Scientific Conference in Poznan, Poland. May 2005. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, V. 14 (3), 39-48.

 37. Kutinkova, H., R. Andreev, V. Arnaoudov. 2006. The leopard moth borer, Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) – important pest in Bulgaria. Journal of Plant Protection Research, Poland, v 46 (2), 111-115.

 38. Andreev R., Rasheva D., Kutinkova H. 2007. Aphids in apple orchards in Central-South Bulgaria. J. of Plant Protection Research 47 (1): 109-112. online at: http://www.ior.poznan.pl/Journal/pliki_pdf/JPPR_47(1)_Short_Communication_Andreev.pdf

 39. Andreev R., Kutinkova H., Baltas K. 2008. Non-chemical control of some important pests of sweet cherry, J. Plant Protection Research 48 (4): 519-521.

 40. Andreev R., Kutinkova H., Dzhuvinov V. 2008. Possibility for reducing the chemical treatments in the Plant Protection Systems for Control of Plum Insect Pests. International Symposium, March, 2008. Palermo, Italy. Under press in “Acta Horticulture”

 41. Kutinkova, H., R. Andreev, M. Subchev, F. rama. 2009. Seasonal Flight of Leopard Moth Borer Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) in Bulgaria. Proc. Ist Balkan Symp. on Fruit Growing. Acta Hort. 825, ISHS 2009, 377-382.

 42. Andreev R., Rasheva D., Kutinkova H. 2009. Development of Aphis spiraecola Patch (Hemiptera: Aphididae) on apple. J. Plant Protection Research 49 (4): 362-365. online: http://www.plantprotection.pl/PDF/49(4)/JPPR_49(4)_07_Andreev.pdf
КНИГИ И БРОШУРИ

*. Ангелова, Р., К. Дойчев, Ст. Каров, Г. Николова, В. Пелов, ......, Р. Андреев (18) и др. 1996. Общи принципи, правила и стандарти за получаване на интегрирана продукция от круши, МЗХП - НСРЗКА, София.

*.Каров, С., Р.Андреев. 2000. Растителна защита на придворна биологична и интегрирана градина. Поредица “Биологично градинарство” №2. АЕЦ, ВСИ - Пловдив.

* Манолов, И., М. Димитрова, Р. Андреев, М. Накова, С. Ишпеков, Н. Панайотов, Х. Янчева, В. Николов, В. Копривленски, В. Манолова, Д. Димитров. 2003. Основи на органичното земеделие. Издателство ЕТ “Васил Петров”, Пловдив.

* Брайков, Д., С. Каров, А. Трифонов, И. Манолов, Р. Андреев, С. Каров (мл.). 2006. Биологично производство на грозде. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Каров, С., П. Митов, Р. Андреев, С. Каров (мл.). 2006. Биологично производство на малини. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Каров, С., П. Митов, Р. Андреев, С. Каров (мл.). 2006. Биологично производство на ягоди. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Каров, С., П. Митов, А. Трифонов, Р. Андреев. 2006. Биологично производство на ябълки. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Каров, С., П. Митов, А. Трифонов, Р. Андреев. 2006. Биологично производство на череши. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Митов, П., С. Каров, Р. Андреев, А. Трифонов. 2006. Биологично производство на праскови. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Ангелова, Р., Б. Наков, Р. Андреев, Д. Сакалиева, М. Боровинова, Н. Велчева, С. Симова, З. Ранкова, П. Николов, М. Ценова. 2006. Добра растителнозащитна практика при семковите овощни видове. в кн. Правила за добра растителнозащитна практика в земеделието. МЗГ – НСРЗ, София, 343-378.

* Панайотов, Н., С. Каров, Р. Андреев. 2007. Биологично производство на домати. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Панайотов, Н., С. Каров, Р. Андреев. 2007. Биологично производство на пипер. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Панайотов, Н., С. Каров, Р. Андреев. 2007. Биологично производство на главесто зеле. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Каров, С., Н. Панайотов, Р. Андреев. 2007. Биологично производство на моркови. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Каров, С., Р. Андреев. 2007. Биологично производство на сливи. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Каров, С., Р. Андреев, С. Каров мл. 2007. Наръчник по растителна защита за биологично производство. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив.

* Каров, С., С. Делчева, Ж. Терзиев, Т. Колев, Р. Андреев, Р. Иванова, Н. Панайотов, П. Митов, Л. Иванова, Д. Брайков, П. Киров, С. Ангелова, Х. Янчева, Т. Христов. 2008. Наръчник по биологично земеделие. Под общата редакция на Христина Янчева. ИК-ВАП, Пловдив.

* Николова, С., И. Янакиева, И. Манолов, С. Петрова, А. Ралев, И. Иванов, Р. Андреев. 2008. В полза на земеделските производители и околната среда. Практическо ръководство. Издание на сдружение „Аголинк” по проект: „Устойчиво управление на земите” съвместно с Министерство на околната стреда и водите, с подкрепата на Министерство на земеделието и горите и Програмата на ООН за развитие.

* Станчева, Й., М. Боровинова, Р. Андреев, Щ. Калинова, Н. Балевски, С. Симова, Н. Велчева, Е. Станева, С. Драганова, В. Арнаудов, К. Колев, А. Стоев, З. Ранкова, М. Георгиева. 2008. Ръководство за интегрирано управление на вредителите при овощните култури. МЗХ, НСРЗ, София.УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

* Андреев, Р. 2002/2010. Земеделска ентомология за всички. Компютърен справочник (на CD). АУ-Пловдив.

* Андреев, Р., Я. Димитров, Х. Самалиев, В. Харизанова. 2004/2009. Ръководство за упражнения по ентомология – за студентите от Агрономическия и ЛГ факултет. Академично издателство АУ-Пловдив.

* Наков, Б., Р. Ангелова, М. Накова, Р. Андреев. 2007. Прогноза и сигнализация на болестите и неприятелите по културните растения. Учебник за студенти, специалност РЗ. Издателство ИМН – Пловдив.


АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

* Николов, А., Н. Николов, Р. Андреев. 1989. Инсекто - фунгицидно средство. Авторско свидетелство, рег. N 91228, ИНРА


ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

 • Ангелова, Р., Р. Андреев, Я. Димитров. 1992. “Dr. KnowHaw” - Инсектициден съветник за фермера. /модул База данни/. Реализиран от фирма “Екологика”, София.

 • CAB International. Crop Protection Compendium. Andreev R. – contributor of versions 2004; 2005; 2006; 2007. with 8 datasheets (Gryllotalpa gryllotalpa; Dociostaurus maroccanus; Adelphocoris lineolatus; Gonioctena fornicata; Bruchophagus roddi; Bruchus pisorum; Leucoptera malifoliella; Dysaphis plantaginea)

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница