Научни статии – в реферирани списания и сборници от конференции 2005 Анастасова, Минкастраница1/8
Дата24.07.2016
Размер0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
БИБЛИОГРАФИЯ

80 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА”2005 - 2015

Научни статии – в реферирани списания и сборници от конференции

2005

Анастасова, Минка (2005). Някои проблеми на човешките ресурси в районите на планиране. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 6, с. 38-46.

Атанасова, Мария, Красимира Кънева (2005). Същност и форми на селския и аграрен туризъм. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 3, с. 46-54.

Атанасова, Мария, Красимира Кънева, Минка Анастасова, Вихър Мицов, Гергана Станкова, Светла Бъчварова, Светла Маджарова (2005). Развитие на селския и аграрния туризъм в България. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 5, с. 75-84.

Башев, Х. (2005). Подход за оценка на устойчивостта на фермите. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 6, с. 24-37.

Божинова, Паунка, Иванка Янакиева. Насоки и мерки за подобряване на екологичното състояние на поземлените ресурси в България. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 2, с. 41-50.Драганов, Михаил (2005). Методически въпроси на изследването на потребителския избор. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 2, с. 58-62.

Драганова, Илка, Румен Попов, Светла Бъчварова, Виолина Хаджиева, Минка Анастасова, Нона Маламова, Огнян Боюклиев, Янка Славова, Никола Стоянов, Пламена Йовчевска, Изиде Петрова (2005). Селските райони у нас - възможности за развитие. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 5, с. 67-74.

Иванова, Недка, Пламен Мишев (2005). Присъединяване на България към ЕС и влиянието му върху българското земеделие. В: Присъединяване на селското стопанство на България към Европейския съюз /Доклади и изказвания от кръгла маса, проведена на 28.10.2004 г., УНСС/, София : Унив. изд. “Стопанство”, с. 15-25.

Ковачева, Цветана (2005). Конкурентни позиции на млечните продукти на вътрешния пазар / Цветана Ковачева. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 1, с. 22-29.

Ковачева, Цветана, Изиде Петрова, Нона Маламова, Михаил Драганов, Светла Бъчварова, Славчо Петров (2005). Адаптация на предприятията за храни и напитки към условията на общия европейски пазар – ресурси и бариери. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 5, с. 15-27.

Котева, Нина (2005). Производствено обслужване в земеделието. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 4, с. 20-28.

Кънева, Красимира (2005). Критерии за оценка на резултатите от функционирането на производствените кооперации. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 1, с. 3-11.

Кънева, Красимира, Мимоза Младенова, Нина Котева, Храбрин Башев, Мария Рисина, Виолина Хаджиева, Диляна Митова (2005). Ефективност, устойчивост и конкурентоспособност на земеделските стопанства в България. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 5, с. 44-54.

Кьосев, Георги, Никола Стоянов, Пламена Йовчевска, Минка Анастасова, Светла Бъчварова, Божидар Георгиев, Атанас Русенов (2005). Регионални аспекти в развитието на аграрното производство във връзка с присъединяването на страната към ЕС. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 5, с. 7-14.

Маламова, Нона (2005). Информационни ресурси на предприятията за храни и напитки за адаптацията им към условията на Общия Европейски пазар. Икономика и управление, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Стопански факултет, Благоевград, № 2, с. 42-51.

http://fe.swu.bg/wp-content/uploads/2009/11/e_m_broi02.05.pdf

Маламова, Нона (2005). Проблеми на пазара на труда в селските общини. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 1, с. 30-39.

Митова, Диляна (2005). Добрите земеделски практики като елемент на устойчивото земеделие. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 1, с. 40-45.

Мицов, Вихър (2005). Нови моменти при прогнозиране на животновъдното производство с оглед неговото устойчиво развитие. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 2, с. 21-27.

Младенова, Мимоза (2005). Проблеми на функционирането на фамилните земеделски стопанства и насоки за тяхното развитие. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 1, с. 12-21.

Младенова, Мимоза (2005). Състояние и проблеми на животновъдството в страната след стартиране на аграрната реформа. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 4, с. 35-40.

Николов, Димитър. Изисквания за определяне на кредитоспособността на кредитоискателите. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 2, с. 9-14.

Попов, Румен (2005). 70 години институт по аграрна икономика. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 5, с. 3-6.

Попов, Румен (2005). Българското земеделие в ЕС – възможности за развитие и ограничения. Икономическа мисъл, 50, № 4, с. 25-48. http://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheska-misal

Попов, Румен (2005). Конкурентоспособността на българското селско стопанство в условията на приложение на ОСП на ЕС. В: Присъединяване на селското стопанство на България към Европейския съюз /Доклади и изказвания от кръгла маса, проведена на 28.10.2004 г./ София : Унив. изд. “Стопанство”, с. 48-54.

Попов, Румен, Никола Вълчев (2005). Конкурентоспособност на българското земеделие в ЕС – възможности и предизвикателства. В: Интеграция на България в Европейския съюз - предизвикателства на конкурентоспособността. Сборник доклади от Научно-практическа конференция /ред. Митко Димитров, Людмил Петков, Веселин Минчев/. София : ГорексПрес, с. 195-215.

Славова, Янка (2005). Аграрният внос и предизвикателствата към българското земеделие. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 2, с. 3-8.

Славова, Янка (2005). Конкурентоспособен ли е българският аграрен износ? В: Интеграция на България в Европейския съюз - предизвикателства на конкурентоспособността. Сборник доклади от Научно-практическа конференция /ред. Митко Димитров, Людмил Петков, Веселин Минчев/. София : ГорексПрес, с. 269-272.

Славова, Янка (2005). Пазарната ориентация и предизвикателствата пред българския аграрен износ. В: Присъединяване на селското стопанство на България към Европейския съюз /Доклади и изказвания от кръгла маса, проведена на 28.10.2004 г./ София : Унив. изд. Стопанство, с.55-61.

Славова, Янка, Недка Иванова, Цветана Ковачева, Мария Атанасова, Антоанета Симова, Милка Ангелова, Изиде Петрова, Михаил Драганов, Камелия Терзийска, Валентин Върбанов (2005). Конкуретноспособност на аграрния износ на международния пазар - оценка, проблеми, предизвикателства. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 5, с. 56-66.

Станков, Владимир Г., Георги Костов, Гергана Станкова-Данева (2005). По някои изходни постановки на защитата, управлението и възпроизводството на природните ресурси (на примера на земеделието и горите). Икономическа мисъл, 50, № 1, с. 65-85.http://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheska-misal

Терзийска, Камелия (2005). Българските зеленчуци на европейския пазар - проблеми и конкурентни възможности. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 6, с. 18-23.

Хаджиева, Виолина (2005). Регионални проблеми в развитието на селското стопанство. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 1, с. 53-56.

Хаджиева, Виолина (2005). Състояние и проблеми на сдруженията за напояване в България. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 2, с. 15-20.

Хаджиева, Виолина, Диляна Митова, Мария Атанасова, Храбрин Башев, Вихър Мицов, Светла Маджарова (2005). Планиране на устойчивото развитие на земеделското стопанство. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 5, с. 37-43.

Янакиева, Иванка. Уедряването на земевладението и земеползването-основен проблем пред българското земеделие (2005). Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 3, с. 14-21.

Янакиева, Иванка, Недка Иванова, Румен Попов, Диляна Митова (2005). Дефинирането на необлаготелстваните райони в България - етап в подготовката за прилагане на ОСП на ЕС. Икономика и управление на селското стопанство, 50, № 5, с. 28-36.

Янакиева, И., Н. Котева (2005). Българското земеделие в процеса на присъединяване към ЕС - състояние и проблеми /Yanakieva I., N. Koteva. Agriculture in Bulgaria during the period of pre-accession to the Europian Union/. В: Интеграция на икономиките в преход от Югоизточна Европа, 20-23.ХІ.2005 г., Межд. конф., Годишник на СУ ”Кл. Охридски”, Стопански факултет, т. 4, с. 331-336.

Bachev, H., A. Peeters (2005). Framework for Assessing Sustainability of Farms. Farm Management and Rural Planning, No. 6, pp. 221-239.

Bachev, Hrabrin (2005). Framework for Assessing Sustainability of Farms.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=903484

Bachev, H. (2005). Assessment of Sustainability of Bulgarian Farms. In: The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System, Proceedings XIth Congress of the EAAE, Copenhagen.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=903501

Malamova, Nona (2005). Perspectives for the Bulgarian agricultural entrepreneurship: expectations and readiness for business under the conditions of the expanded European market. In: The countryside and eurointegration - the Bulgarian case. Bulgaria Rusticana, pp. 70-75.

Mitova, D. (2005). Orientation towards an environmentally friendly agriculture – a necessary step in the process of integrating Bulgarian agriculture to EU agriculture. In: Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte des sciences economiques et de gestion, tome 4, pp. 305-313.

Nikolov, D. (2005). Honey market in Bulgaria – structure and market power. In: Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe, IAMO Forum 2005, How effective is the invisible hand, pp. 16-18.

Hadjieva, Violina, Minka Anastasova (2005). Certain oppotrtunities for the development of the Strandja-Sakar region. In: The Countryside and Eurointegration - The Bulgarian Case. Sofia: Alia, pp. 75-85.

Theesfeld, I., I. Boevsky (2005). Reviving pre-socialist cooperative traditions: The case of water syndicates in Bulgaria. Sociologia Ruralis, 45(3), pp. 171-186.


2006

Анастасова, Минка (2006). Нов методически подход при определяне на селските райони. Икономика и управление на селското стопанство, 51, № 2, с. 28-31. http://www.jaem.info/2006/02-05-06.pdf

Анастасова, Минка (2006). Селският туризъм - същност, опитът на Италия и фактори обуславящи неговото развитие в България. Икономически алтернативи, № 3, с. 41-54.

Анастасова-Чопева, Минка (2006). Издръжката на живот на земеделските домакинства при директните плащания в ЕС. Икономика и управление на селското стопанство, 51, № 6, с. 38-45. http://www.jaem.info/2006/06-07-06.pdf

Анастасова-Чопева, Минка (2006). Усъвършенстването на социалната среда - важен фактор за подобряване качеството на живот в селските райони. Икономика и управление на селското стопанство, 51, № 4, с. 38-45. http://www.jaem.info/2006/04-05-06.pdf

Атанасова, Мария (2006). Проблеми при производството и търговията с розов цвят и продукти, произведени от него. Икономика и управление на селското стопанство, 51, № 3, с. 41-47.

http://www.jaem.info/2006/03-07-06.pdf

Атанасова, Мария (2006). Характеристика на клиентелата на селския и аграрния туризъм. В: Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и развитие на българското земеделие /Шеста национална конференция на аграрикономистите в България, София, 7 окт. 2005 г./, с. 53-60, София : Фотоника.

Башев, Храбрин (2006). Влияние на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз върху устойчивостта на земеделските стопанства в България. Икономика и управление на селското стопанство, 51, № 5, с. 37-47. http://www.jaem.info/2006/05-06-06.pdf

Башев, Храбрин (2006). Оценка на устойчивостта на българските ферми. Икономика и управление на селското стопанство, 51, № 3, с. 18-28. http://www.jaem.info/2006/03-04-06.pdf

Башев, Храбрин (2006). Управление на аграрната и селската устойчивост. Икономика и управление на селското стопанство, 51, № 4, с. 27-37. http://www.jaem.info/2006/04-04-06.pdf

Боюклиев, Огнян, Румен Попов, Божидар Иванов (2006). Възможности за развитие на икономиката в общините Драгоман, Трън, Трекляно и Кюстендил. Икономика и управление на селското стопанство, 51, № 1, с. 22-27. http://www.jaem.info/2006/01-03-06.pdf

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница