Научни трудове на проф. С. Д. Стоев – по хронологичен редстраница1/6
Дата18.09.2016
Размер0.69 Mb.
#10192
  1   2   3   4   5   6
Научни трудове на проф. С. Д. Стоев – по хронологичен ред


 1. Даскалов, Х., Л. Лозанов, С. Стоев, Патоморфологични изменения във вътрешните органи на едногодишни пъстърви (Salmo gairdneri irideus Gibb.) хранени с нестандартни фуражи, IVти Симпозиум на младите научни работници и специалисти в системата на ДО "Ветеринарно дело" на тема "Актуални въпроси на ветеринарно-медицинската наука и практика", 27-28 Октомври, 1988, Казанлък, Сборник доклади, 250-259.

 2. Никифоров, И., Н. Грозева, С. Стоев, Клиникоморфологични и ултраструктурни проучвания на некротичния ентерит по новородените прасета, предизвикан от Clostridium perfringens, тип C, XVти Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, 25-28 Април, 1989, Албена, Сборник резюмета, 51.

 3. Манета, М., Г. Елезов, А. Ангелов, С. Стоев, Клинико морфологични промени в половия апарат на незаплождащи се крави при хронични възпалителни процеси, Ветеринарна сбирка, 7-8, 1990, 60 - 63.

 4. Стоев, С., и Д. Стойков, Микотоксична нефропатия (охратоксикоза) по свинете, IIIта научна конференция на младите учени "Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки", 4-5 Юни, 1992, Стара Загора, Сборник, 35-36 (статията е депозирана в ЦИНТИ).

 5. Николов, Й., И. Бозаджиев, К. Ганчев, С. Стоев, Отравяне на коне със семена от татул, IIIта научна конференция на младите учени "Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки", 4-5 Юни, 1992, Стара Загора, Сборник, 44 (статията е депозирана в ЦИНТИ).

 6. Стоев, С., Микотоксична нефропатия при свинете - етиология, патогенеза, клиникоморфологични и ултраструктурни промени, Вет. мед. науки, 26, 2, 1992, 85-90.

 7. Стоев, С., Балканска ендемична нефропатия и връзката й с охратоксикозата по свинете, Вет. мед. науки, 27, 3, 1993, 13-21.

 8. Даскалов, Х. и С. Стоев, Патоморфологични проучвания при дъгови пъстърви хранени с недоброкачествени фуражи, Юбилейна научна сесия 70 години ветеринарномедицински факултет, 11-12 Ноември, 1993, Стара Загора, Сборник резюмета, 92.

 9. Стоев, С. и Д. Стойков, Микотоксична нефропатия (охратоксикоза) по свинете, Вет. мед. науки, 27, 2, 1993, 57-61.

 10. Stoev, S., D. Stojkov, T. K. Petkova-Bocharova, Mycotoxic nephropathy (ochratoxicosis) in swine, Proceedings of the 8th International Congress on Animal Hygiene, 12-16 September, 1994, St. Paul, Minnesota, USA, po 100 - 103.

 11. Stoev, S. and T. K. Petkova-Bocharova, A possible role of ochratoxin A in a disease causation in connection with Balkan endemic nephropathy, Proceedings of the 8th International Congress on Animal Hygiene, 12-16 September, 1994, St. Paul, Minnesota, USA, po 61 - 64.

 12. Лазарова, С., С. Стоев, Н. Ибришимов, Хематологични и морфологични промени при овце с хронично оловно отравяне, Селскостопанска наука и производство, 2-3, 1995, 59-62.

 13. Даскалов, Х. и С. Стоев, Патоморфологични промени при дъгова пъстърва, хранена с недоброкачествени фуражи, Ветеринарна медицина, Суплементум 2, 1995, 248-250.

 14. Манов, В., Н. Василев, С. Стоев, Патоморфологични проучвания при бременни овце под въздействие на оловни съединения, VIта национална конференция "Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки", 1-2 Юни, 1995, Стара Загора, Сборник доклади, 145-149.

 15. Стоев, М. Димитров, В. Манов, Н. Василев, Патоморфологични проучвания при бременни овце под въздействие на кадмиеви съединения, VIта национална конференция "Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки", 1-2 Юни, 1995, Стара Загора, Сборник доклади, 189-193.

 16. Stoev, S., N. Grozeva, B. Hald, Morphological and ultrastructural investigations in spontaneous mycotoxic nephropathy (ochratoxicosis) in Bulgarian pigs, Proceed. of the XXVth Congress of World Veterinary Association, 3-9 September, 1995, Yokohama, Japan, Abstracts, pp 254.

 17. Stoev, S., G. Angelov, B. Hald, Haematological, biochemical and toxicological investigations in spontaneous mycotoxic nephropathy (ochratoxicosis) in Bulgarian pigs, Proceed. of XXVth Congress of the World Veterinary Association, 3-9 September, 1995, Yokohama, Japan, Abstracts, pp 268.

 18. Stoev, S. and G. Anguelov, Haematological and biochemical investigations in experimental ochratoxicosis in pigs, Proceed. of the IXth International Conference on Production Disease in Farm Animals, 11-14 September, 1995, Berlin, Proceedings (Editor: H. Martens), pp 369.

 19. Stoev, S., S. Vitanov, S. Denev, Morphological and ultrastuctural investigations in experimental ochratoxicosis in pigs, 13th European Congress on Veterinary Pathology, 27-30 September 1995, Edinburgh, Scotland, Abstracts, pp 43.

 20. Dinev, I., D. Stoykov, S. Stoev, An outbreak of enzootic myelocytomatosis associated with other neoplasms in birds, 13th European Congress on Veterinary Pathology, 27-30 September 1995, Edinburgh, Scotland, Abstracts, pp 63.

 21. Стоев, С., Патоморфологични проучвания на бъбреци при спонтанна микотоксична нефропатия при свине, Ветеринарна медицина, 2, 4, 1996, 266-271.

 22. Стоев, С., Н. Грозева и B. Hald, Ултраструктурни проучвания на бъбреци при спонтанна микотоксична нефропатия при свине, Ветеринарна медицина, 2, 4, 1996, 272-276.

 23. Стоев, С., И. Иванов, Д. Павлов, Проучвания на имуносупресивния ефект на охратоксин А и действието на екстракт от артишок при бройлери, Юбилейна научна конференция под егидата на International Society for Animal hygiene, 6-7 Ноември, 1996, Варна, Сборник резюмета, 24-25.

 24. Стоев, С., Г. Ангелов, E. Creppy, Някои параклинични проучвания при спонтанни случаи на охратоксикоза при свине, Юбилейна научна конференция под егидата на International Society for Animal hygiene, 6-7 Ноември, 1996, Варна, Сборник резюмета, 51-52.

 25. Стоев, С., Морфологични проучвания на бъбреци при спонтанни случаи на охратоксикоза при свине, Юбилейна научна конференция под егидата на International Society for Animal hygiene, 6-7 Ноември, 1996, Варна, Сборник резюмета, 52-53.

 26. Стоев, С., E. Creppy, B. Hald, B. Radic, Проучвания на съдържанието на охратоксин А във фуражи и серуми от свине произхождащи от райони с висок процент на нефропатии, Юбилейна научна конференция под егидата на International Society for Animal hygiene, 6-7 Ноември, 1996, Варна, Сборник резюмета, 127-128.

 27. Стоев, С. и E. Creppy, Токсикологични проучвания на бъбреци при спонтанни случаи на нефропатии при свине и необходимите хигиенни мерки, Юбилейна научна конференция под егидата на International Society for Animal hygiene, 6-7 Ноември, 1996, Варна, Сборник резюмета, 128-129.

 28. Стоев, С., Н. Грозева, B. Hald, Ултраструктурни проучвания на бъбреци при спонтанни случаи на охратоксикоза при свине, Юбилейна научна конференция под егидата на International Society for Animal hygiene, 6-7 Ноември, 1996, Варна, Сборник резюмета, 129-130.

 29. Стоев, С., Х. Даскалов, E. Creppy, Проучване съдържанието на охратоксин А и необходими хигиенни мерки при спонтанни случаи на микотоксична нефропатия (охратоксикоза) при свине, Годишна научна сесия на Тракийски университет, 24-25 Октомври, 1996, Стара Загора, Сборник резюмета, 88-89.

 30. Стоев, С. и И. Кунев, Хематологични и биохимични проучвания при спонтанни случаи на охратоксикоза по свинете, Годишна научна сесия на Тракийски университет, 24-25 Октомври, 1996, Стара Загора, Сборник резюмета, 63.

 31. Стоев, С., B. Hald, E. Creppy, B. Radic, Микотоксикологични проучвания на фуражи и серуми от свинеферми съмнителни за микотоксична нефропатия, Годишна научна сесия на Тракийски университет, 24-25 Октомври, 1996, Стара Загора, Сборник резюмета, 63-64.

 32. Стоев, С., Експериментална микотоксична нефропатия при свине 1. Патоморфологични проучвания, Ветеринарна медицина, 3, 1-2, 1997, 102-107.

 33. Стоев, С., Експериментална микотоксична нефропатия при свине 2. Ултраструктурни проучвания, Ветеринарна медицина, 3, 1-2, 1997, 108-113.

 34. Стоев, С., Г. Ангелов, С. Денев, Експериментална микотоксична нефропатия при свине. 3. Хематологични и биохимични проучвания, Ветеринарна медицина, 3, 3, 1997, 195-199.

 35. Стоев, С. и E. Creppy, Експериментална микотоксична нефропатия при свине. 4. Токсикологични изследвания на кръв, урина и тъкани, Ветеринарна медицина, 3, 4, 1997, 274-276.

 36. Стоев, С. и И. Кунев, Хематологични и биохимични проучвания при спонтанни случаи на микотоксична нефропатия (охратоксикоза) по свинете, Вет. мед. науки, 29, 1-2, 1997, 323-329. {Стоев, С., И. Кунев, Б. Радич, Хематологични и биохимични проучвания при спонтанни случаи на микотоксична нефропатия по свине, Ветеринарна сбирка, 1-2, 1997, 15-18.}

 37. Стоев, С., B. Hald, E. Creppy, B. Radic, Микотоксикологични проучвания на фуражи и серуми от свинеферми съмнителни за микотоксична нефропатия, Вет. мед. науки, 29, 1-2, 1997, 330-335.

 38. Стоев, С., Х. Даскалов, E. Creppy, Проучване съдържанието на охратоксин А и необходими хигиенни мерки при спонтанни случаи на микотоксична нефропатия (охратоксикоза) при свине, Вет. мед. науки, 29, 1-2, 1997, 514-519.

 39. Stoev, S. D., I. Kunev, B. Radic, Hematological, biochemical and toxicological investigations in spontaneous cases of mycotoxic nephropathy (ochratoxicosis) in pigs, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 3, 1997, 507-516.

 40. Stoev, S. D., V. Manov and N. Vasilev, Morphological investigation in experimental cases of chronic lead poisoning in pregnant sheep, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 3, 1997, 795-801

 41. Stoev, S., E. Creppy, B. Hald, B. Radic, Examination of contamination levels of ochratoxin A in feed and serum from regions with high percentage of nephropathy in pigs, Proceedings of the 9th International Congress in Animal Hygiene, Volume 2, 17-21 August, 1997, Helsinki, Finland, pp 840-843.

 42. Stoev, S., E. Creppy, Toxicological investigations of kidneys in spontaneous cases of nephropathy in pigs and necessary hygiene control, Proceedings of the 9th International Congress in Animal Hygiene, Volume 2, 17-21 August, 1997, Helsinki, Finland, pp 949-952.

 43. Стоев, С., Патоморфологични проучвания при експериментална интоксикация с охратоксин А и пеницилинова киселина при птици, Ветеринарна медицина, 4, 3-4, 1998, 226-230.

 44. Стоев, С., Експериментална микотоксична нефропатия при птици. I. Патоморфологични проучвания, Българска медицина, 6, 3-4, 1998, 43-47.

 45. Стоев, С., Експериментална микотоксична нефропатия при птици. II. Ултраструктурни проучвания, Българска медицина, 6, 7-8, 1998, 55-58.

 46. Стоев, С., Експериментална микотоксична нефропатия при птици. III. Клинични, хематологични и биохимични проучвания, Българска медицина, 6, 7-8, 1998, 59-63.

 47. Стоев, С., Метаболизъм, фармакокинетика и елиминиране на нефротоксичния микотоксин охратоксин А, Българска медицина, 6, 7-8, 1998, 8-10.

 48. Стоев, С., Г. Ангелов, E. Creppy, Хематологични и биохимични проучвания при спонтанни случаи с различна честота на микотоксична нефропатия по свинете, Ветеринарна медицина, 4, 1, 1998, 48-51

 49. Стоев, С., И. Иванов, Д. Павлов, Д. Джувинов, Влияние на охратоксин А и екстракт от артишок върху ваксиналния имунитет при бройлери, Ветеринарна медицина, 4, 2, 1998, 121-126.

 50. Стоев, С., Н. Грозева, С. Лазарова, Патоморфологични и ултраструктурни проучвания при експериментално живачно отравяне на овце, Ветеринарна медицина, 4, 3-4, 1998, 222-225.

 51. Stoev, S. D., Some Metric, Antidote and Pathomorphological Investigations in Experimental Intoxication with Ochratoxin A and Penicillic Acid in Chicks, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4, 1998, 551-563.

 52. Stoev, S., I. Ivanov and P. Mantle, Susceptibility to Salmonella disease in growing pigs developing experimental ochratoxicosis in Bulgaria, 10th International Conference on Production Diseases in Farm Animals, 24-28 August 1998, Utrecht, Nederland, Abstracts, pp 157.

 53. Stoev, S., D. Goundasheva, I. Ivanov, and P. Mantle, Experimental Mycotoxic Nephropathy in Growing Pigs as a Cause for Secondary Bacterial Infections, Proceedings of International Conference on Pig Production, 6-8 July, 1998, Beijing, China, pp 464-468.

 54. Stoev, S., I. Ivanov, D. Pavlov, Protective effect of artichoke extract on the ochratoxin A-induced immunosupression in broiler chicks, Proceedings of the 8th World Conference on Animal Production, Contributed papers - Volume 1, June 28 - July 4, 1998, Seoul National University, Seoul, Korea, pp 824-825.

 55. Stoev, S. D., G. Angelov and D. Pavlov, Some Paraclinical Investigations in Experimental Intoxication with Ochratoxin A and Penicillic Acid in Chicks, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4, 1998, 565-573.

 56. Stoev, S. D., The Role of Ochratoxin A as a Possible Cause of Balkan Endemic Nephropathy and its Risk Evaluation, Veterinary and Human Toxicology, 40, 6, 1998, 352-360.

 57. Stoev, S. D., B. Hald and P. Mantle, Porcine nephropathy in Bulgaria: a progressive syndrome of complex of uncertain (mycotoxin) etiology, The Veterinary Record, 142, 1998, 190-194.

 58. Stoev, S. D., J. Stoeva, G. Anguelov, B. Hald, E. E. Creppy, B. Radic, Haematological, biochemical and toxicological investigations in spontaneous cases with different frequency of porcine nephropathy in Bulgaria, Journal of Veterinary Medicine, Series A, 45, 1998, 229-236.

 59. Stoev, S. D., N. Vasilev, V. Manov, Morphological investigations in experimental cases of chronic cadmium poisoning in pregnant sheep, Folia Veterinaria, 42, 1, 1998, 3-6.

 60. Stoev, S. D., N. Grozeva, B. Hald, Ultrastructural and toxicological investigations in spontaneous cases of porcine nephropathy in Bulgaria, Veterinarski Arhiv, 68, 2, 1998, 39-49.

 61. Stoev, S. and S. Lazarova, Morphological investigations in experimental cases of mercuric poisoning in sheep, Veterinarski Arhiv, 68, 5, 1998, 163-171.

 62. Daskalov H., N.Grozeva, S.Stoev, Hepatic Lipoidosis in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykyss, Walbaum) - influence of pathomorphological changes upon flesh quality, Bulletin of European Association of Fish Pathologists, vol.19, 1, 1999, 20-23.

 63. Stoev, S. and S. Lazarova, Pathomorphological investigations into experimental lead poisoning in sheep, Folia Veterinaria, 43, 1, 1999, 23-27.

 64. Stoev, S., Historical Data, Spreeding, Aetiology and Epidemiology of Mycotoxic Nephropathy (Ochratoxicosis) in Pigs (review), Bulgarian Journal of Agricultural Science, 5, 1999, 515-524.

 65. Stoev, S. D., G. Angelov, D. Pavlov and L. Pirovski, Some Antidotes and Paraclinical Investigations in Experimental Intoxication with Ochratoxin A and Penicillic Acid in Chicks, Veterinarski Arhiv, 69, 4, 1999, 179-189.

 66. Stoev, S.D., Ultrastructural and antidote investigations into the experimental intoxication of chickens with ochratoxin A and penicillic acid, Folia Veterinaria, 44, 2, 2000, 85-90.

 67. Stoev, S. D., G. Anguelov, I. Ivanov, D. Pavlov, Influence of ochratoxin A and an extract of artichoke on the vaccinal immunity and health in broiler chicks, Experimental and Toxicologic Pathology, 52, 2000, 43-55.

 68. Stoev, S. D., D. Goundasheva, T. Mirtcheva, P. G. Mantle, Susceptibility to secondary bacterial infections in growing pigs as an early response in ochratoxicosis, Experimental and Toxicologic Pathology, 52, 2000, 287-296.

 69. Stoev, S.D., Vitanov, S., Anguelov, G., Petkova-Bocharova, T., Creppy, E. E. Experimental mycotoxic nephropathy in pigs provoked by a mouldy diet containing ochratoxin A and penicillic acid, Veterinary Research Communications, 25, 3, 2001, 205-223.

 70. Stoev, S. D., H. Daskalov, B. Radic, A. Domijan, M. Peraica, Spontaneous mycotoxic nephropathy in Bulgarian chickens with unclarified mycotoxin aetiology, Veterinary Research, 33, 1, 2002, 83-94 (http://www.edpsciences.org/articles/vetres/pdf/2002/01/EDPS-VR1-2002_8.pdf)

 71. Stoev, S. D., M. Paskalev, S. MacDonald, P. G. Mantle, Experimental one year ochratoxin A toxicosis in pigs, Experimental and Toxicologic Pathology, 53, 2002, 481-487.

 72. Stoev, S. D., V. Koynarsky, P. G. Mantle, Clinicomorphological studies in chicks fed ochratoxin A while simultaneously developing coccidiosis, Veterinary Research Communications, 26, 2002, 189-204.

 73. Stoev, S. D., Djuvinov D., Mirtcheva T., Pavlov D., Mantle P., Studies on some feed additives giving partial protection against ochratoxin A toxicity in chicks, Toxicology Letters, 135, 1-2, 2002, 33-50.

 74. Stoev, S. D., N. Grozeva, R. Simeonov, I. Borisov, H. Hubenov, Y. Nikolov, M. Tsaneva, S. Lazarova, Experimental cadmium poisoning in sheep, Experimental and Toxicologic Pathology, 55, 4, 2003, 309-314.

 75. Stoev, S. D., M. Stefanov, St. Denev, B. Radic, A-M. Domijan, M. Peraica, Experimental mycotoxicosis in chickens induced by ochratoxin A and penicillic acid and intervention by natural plant extracts, Veterinary Research Communications, 28, 8, 2004, 727-746

 76. Stoev, S.D., Prophylaxis, Preventive Measures and Hygiene Control in Ochratoxicosis in Farm Animals, Journal of Balkan Ecology, 2006, vol. 9 (4), 341-356.

 77. Stoev, S.D., Mechanism of Action of Nephrotoxic Mycotoxin Ochratoxin A and Various Methods of Diagnostics, Journal of Balkan Ecology, 2007, vol. 10 (2), 131-145.

 78. Koynarski, V., S. Stoev, N. Grozeva, T. Mirtcheva, Experimental coccidiosis provoked by Eimeria adenoeides in turkey poults given ochratoxin A, Veterinarski Arhiv, 2007, 77 (2), 113-128.

 79. Koynarski, V., S. Stoev, N. Grozeva, T. Mirtcheva, H. Daskalov, J. Mitev, P. Mantle, Experimental coccidiosis provoked by Eimeria acervulina in chicks simultaneously fed on ochratoxin A contaminated diet, Research in Veterinary Science, 82, 2007, 225-231.

 80. Stoev, S., Food Safety and some foodborne mycotoxicoses, Vet Africa 2007 Congress, 27-28 July, 2007, Johannesburg, South Africa.

 81. Stoev, S. D. The way of achieving my scientific goals, Proceeding of Marie Curie Conference, 17-18 July, 2008, Barcelona, Spain, P227.

 82. Stoev, S. D., M. F. Dutton, J. S. Mosonik, P. B. Njobeh, I. Petkov, Mycotoxic nephropathy in Bulgarian and South African pigs: Complex aetiology and pathology, Proceeding of “Research Day” conference, 21 November, 2008, Johannesburg, South Africa, pp 7-8.

 83. Njobeh, P. B., M. F. Dutton, S. H. Koch, S. D. Stoev, A. A. Chuturgoon, Studies on mycotoxins in human food commodities from Cameroon, Proceeding of “Research Day” conference, 21 November, 2008, Johannesburg, South Africa, pp 21-22.

 84. Njobeh, P. B., M. F. Dutton, S. H. Koch, P. A. Steenkamp, S. D. Stoev, Prevalence and health effects of fungi and mycotoxins in human food commodities from Cameroon, Proceeding of “Research Day” conference, 21 November, 2008, Johannesburg, South Africa, pp 16-17.

 85. Njobeh, P. B.; Dutton, M. F., Koch, S. H.; Stoev, S. D. & Chuturgoon, A.A. (2008) Studies on mycotoxins in human food commodities from Cameroon. Poster presentation in “Annual Genetic Toxicology Association” meeting. University of Delaware, Newark, USA. 10-11 September, 2008

 86. Stoev S. D., Complex Etiology, Prophylaxis and Hygiene Control in Mycotoxic Nephropathies in Farm Animals and Humans, Special Issue "Mycotoxins: Mechanisms of Toxicological Activity - Treatment and Prevention", Section “Molecular Pathology”, International Journal of Molecular Sciences, 2008, 9, 578-605, (http://www.mdpi.org/ijms/papers/i9040578.pdf)

 87. Stoev, S. D., S. Denev, M. F. Dutton, B. Nkosi,, Cytotoxic effect of some mycotoxins and their combinations on human peripheral blood mononuclear cells as measured by MTT assay, The Open Toxinology Journal, 2009, 2, 1-8 (http://www.bentham.org/open/totnj/openaccess-2.htm).

 88. Njobeh, P. B., M. F. Dutton, S. H. Koch, A. Chuturgoon, S. D. Stoev, K. Seifert. Contamination with storage fungi of human food from Cameroon. International Journal of Food Microbiology, 2009, 135, 193-198 (http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.08.001)

 89. Njobeh, P.B., M.F. Dutton, A.A. Chuturgoon, S.H. Koch, P.A. Steenkamp, S.D. Stoev, Identification of novel metabolite and its cytotoxic effect on human lymphocyte cells in comparison to other mycotoxins. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 2009, 3 (3), 524-531.

 90. Stoev, S. D., Studies on carcinogenic and toxic effects of ochratoxin A in chicks, Special issue “Ochratoxins”, Toxins, 2010a, 2, 649-664 (DOI: 10.3390/toxins2040649) ISSN 2072-6651 (http://www.mdpi.com/2072-6651/2/4/649/pdf)

 91. Stoev, S. D. Studies on some feed additives and materials giving partial protection against the suppressive effect of ochratoxin A on egg production of laying hens, Research in Veterinary Science, 2010b, 88, 486-491 (http://dx.doi.org/10.1016/j.rvsc.2009.12.007)

 92. Stoev, S. D., M. F. Dutton, P. B. Njobeh, J. S. Mosonik, P.A. Steenkamp, Mycotoxic nephropathy in Bulgarian pigs and chickens: complex aetiology and similarity to Balkan Enedemic Nephropathy, Food Additives and Contaminants Part A, 2010a, 27 (1), 72-88 (DOI: 10.1080/02652030903207227) (http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a914865098)

 93. Stoev, S. D., S. Denev, M. F. Dutton, P. B. Njobeh, J. S. Mosonik, P.A. Steenkamp, I. Petkov. Complex etiology and pathology of mycotoxic nephropathy in South African pigs, Mycotoxin Research, 2010b, 26 (1), 31-46 (DOI: 10.1007/s12550-009-0038-7) (http://www.springerlink.com/content/21057674jg8u18v3)

 94. Koynarski, V., T. Mircheva, S. Stoev, V. Urumova, D. Zapryanova, E. Dishlyanova, T. Koynarski, R. Karov Pathoanatomical and blood biochemical investigations in chicks, challenged with Еscherichia coli on the background of a pre-existing Eimeria infection, Revue de Medecine Veterinaire, 2010, 161, 3, 133-140.

 95. Njobeh, P. B., M. F. Dutton, S. H. Koch, A. A. Chuturgoon, S. D. Stoev, S. J. Mosonik, Simultaneous occurrence of mycotoxins in human food commodities from Cameroon, Mycotoxin Research, 2010, 26: 47-57 (DOI: 10.1007/s12550-009-0039-6).
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница