Научноизследователската дейност на доц д-р Мария МъжлековаДата01.08.2018
Размер116.13 Kb.
ТипАвтореферат
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

на доц. д-р Мария Мъжлекова


Общ брой на страниците от всички публикации – 1 990, от които 1 326 с. книги, 520 с. други публикации, 33 с. автореферат, 111 с. учебни помагала.

Книги:

1. Речник на старобългарски думи в днешните български говори. С.: Издателство на БАН, 1990, 221 с.

2. Единството на старобългарския език на лексикално равнище. С.: 1994, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 169 с.

3. Специализираните морфологични средства за изразяване на при-тежание във Ватиканския палимпсест. – Велико Търново: Универси-тетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 291 с.

4. Специализираните синтактични средства за изразяване на притежание във Ватиканския палимпсест. – Велико Търново: Универ-ситетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 308 с.

5. Родителен и дателен притежателен падеж в среднобългарски четириевангелия от ХІІ – ХІІІ век. – Одеса: Издателство „Друк”, 2009, 337 с.

Автореферат на дисертация ("Лексиката на класическите старо­български паметници в сравнение с данните на съвременните българ­ски териториални говори", 480 маш. с.). – Велико Търново, 1985, 33 с.

Други публикации:

1974 г.

1. Някои лексикални особености в говора на с. Добрево, Толбухин-


ско. Част I. – В: Аспирантски сборник. Велико Търново. Кн. 2, с.
27-39.

1976 г.

1. Наблюдения върху старинната лексика в поемата "Кървава


песен. – В: Аспирантски сборник. Велико Търново. Кн. 3, с. 39-48.

1977 г.

1. По повод излизането на един лексикографски труд. – В: Език и литература. № 1, с. 86-90.

2.За някои лексикални особености в романа "За свободата" на Стефан Дичев. – В: Език и литература. № 6, с. 66-72.

3. За някои архаизми в творчеството на Стефан Дичев. – В: Аспи-рантски сборник. Велико Търново. Кн. 4, с. 15-24.1978 г.

1. Старинна лексика в идилиите и разказите на Петко Ю. Тодо­ров. – В: Славистични проучвания (Сборник в чест на VIII Между­народен славистичен конгрес). С., с. 121-132.

2. Езикови особености в писмата на Петко Р. Славейков. – В: Език и литература. № 6, 105-112.1979 г.

1. Някои лексикални особености в говора на с. Добрево, Толбухин-


ско. Част II. – В: Трудове на ВТУ "Кирил и Методий". С., Т. 14. Кн. 2, с. 51-70.

2. Старобългарски глаголи в съвременните родопски говори. –


В: Родопи. Кн. 6, с. 28-29.

1982 г.

1. Към въпроса за старобългарската лексика в съвременните


български диалекти. – В: Сборник "1300 години българска държава".
Велико Търново, с. 9-21.

1983 г.

1. За някои прилагателни и наречия от Супрасълския сборник,


употребявани днес в българските териториални говори. – В: Слави-
стични проучвания (Сборник в чест на IX Международен слависти-
чен конгрес). С., с. 37-46.

1985 г.

1. Общи речникови единици за класическите старобългарски


паметници и днешните български диалекти. – В: Български език. № 3,
с. 187-196.

1987 г.

1. Думи от старобългарските паметници от X – XI век в съвре-


менните български диалекти. – В: Известия на Дружеството на филоло-
зите българисти. С., Т. 2. Кн. 2, с. 40-52.

1988 г.

1. Хипотези и факти за етническата принадлежност на старобъл­гарските паметници. – В: Български език. № 1, с. 19-25.

2. За една група семантични диалектизми в съвременния бъл­гарски език – 10 с. за офсет, депозирана в ЦИНТИ под № НД-П-12538.

3. Към въпроса за единството на старобългарската лексика. – В: Палеославистика и епиграфика. В памет на проф. Иван Гълъбов. Велико Търново, с. 36-39.1989 г.

1. Паралели между лексиката на старобългарските евангелски


текстове и днешните български диалекти. – В: Кирилометодиевистика. Доклади от Симпозиума. Втори Международен конгрес по българи-
стика. С., с. 38-47.

1994 г.

1. Среднобългарска (и старобългарска) лексика в съвременните


български диалекти (Според материали от произведения на Григорий
Цамблак). – В: Търновска книжовна школа. Велико Търново. Т. 5, с.
349-362.

1998 г.

1. Архаични морфологични черти във Ватиканското евангелие. – В: Сборник "Матеріали міжнародної славістичної конференції пам'яті


професора Костянтина Трофимовича". Т. І. Львів, с. 59-64.

2. Съчетания на устнените съгласни с йотувани гласни във


Ватиканското евангелие. – В: Слов'янський збірник. Випуск V. Одеса,
с. 87-90.

3. Към въпроса за отношението на старобългарските евангелски текстове към епентетичното л'. В: Славистични проучвания. Велико Търново, с. 45-67.

4. Глаголите от четвърто спрежение от Супрасълския сборник в
сравнение с данните на другите старобългарски ръкописи. – В: Бълга-
ристични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и слависти-
ката. Т. 5. Велико Търново, с. 17-37 (съавторство с Анна Петрова).

1999 г.

1. За някои архаични лексикални паралели в говорите на българ­ските преселници в Бесарабия. – В: Наша школа. Науково-мето­дичний журнал. Одеса, Кн. 2 - 3, с. 171-174.

2. Към въпроса за отношението неконтрахирани : контрахирани имперфектни форми в старобългарски евангелски текстове. – В: Сло-в'янський збірник. Випуск VI. Одеса, с. 24-38.

3. За някои лексикални особености в новооткрития кирилски


апракос. – В: Україна і Болгарія: віхи історичної дружби (матеріали
міжнародної конференції, присвяченої 120-річчю визволення Болгарії
від османського іга). Одеса, с. 359-366.

2000 г.

1. За някои форми на глаголи с инфинитивна наставка -и- в ново­открития кирилски апракос. – В: Проблеми слов'янознавства. Випуск 51. Львів, с. 276-279.

2. Лексиката на новооткрития палимпсест в сравнение с данните на други старобългарски евангелия. – В: Слов'янський збірник. Ви­пуск VII. Одеса, с. 33-39.

2002 г.

1. Дателен притежателен във Ватиканското евангелие. – В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Т. 8. Велико Търново, с. 86-103.

2. Аористните форми на тематичните глаголи с инфинитивна основа на съгласна във Ватиканския палимсест. – В: Palaeobulgarica / Ста-робългаристика. Кн. 1, с. 93-112.

2003 г.

1. Синтактични различия при употребата на притежателни местоимения в старобългарски евангелски текстове. – В: Дни на науката '2003. Велико Търново, с. 17-29.

2. Наблюдения върху употребата на приименни падежни форми с посесивно значение в старобългарски евангелски преписи. – В: Palaeobulgarica / Старобългаристика. Кн. 2, с. 53-75.

3. Словообразувателни дублети при притежателните прилага­телни имена в старобългарски евангелски текстове. – В: Българисти­чни проучвания. Велико Търново. Т. 9, с. 113-125.

4. Проф. Иван Петков Гълъбов. – В: Професорите на Великотърнов-ския университет 1963 – 2003 (кратки очерци). Велико Търново, с. 42-47.

2004 г.

1. Неизвестни досега заглавни единици от старобългарския речник. – В: Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Велико Тър­ново, с. 92-109.

2. Морфологични разночетения при притежателните местои­мения в старобългарски евангелски преписи. – В: България и Европа – традиции и съвременност. Велико Търново, с. 54-64.

3. Местоименните родителни приименни форми с притежа­телно значение във Ватиканския палимпсест. – В: Проглас. Фило­логическо списание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2004, с. 3-27.2005 г.

1. Паралели при притежателните прилагателни имена в старобългар-ски евангелски преписи. – В: Palaeobulgarica / Старобългаристика. Кн. 1, с. 44-71.

2. За някои субстантивирани форми на местоимения и прила-
гателни имена в старобългарски евангелски преписи. – В: Българистич-
ни проучвания. Т. 10, с. 28-40.

3. Лексикални различия при употребата на притежателни местоимения в старобългарски евангелски преписи. – В: Културните текстове на миналото – носители, символи и идеи. Кн. IV. Текстове в архитектура и образи. С., с. 154-165.

4. Специализирани морфологични средства за изразяване на притежание в старобългарските апракоси. – В: СБУ и развитието на науката и висшето образование. Велико Търново, с. 176-186.

5. Различия при употребата на притежателни прилагателни имена в старобългарски евангелски ръкописи. – В: СБУ и развитието на науката и висшето образование. Велико Търново, с. 187-203.

6. За някои приименни падежни форми с посесивно значение във Ватиканския палимпсест. – В: Език и стратегии в обучението. Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. д-р Ст. Стефанова и доц. д-р М. Тончева, Велико Търново, с. 43-53.

2007 г.

1. За някои синтактични различия в глаголическите четириевангелия. – В: Проглас. Фило­логическо списание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Кн. 2, с. 51-67.

2. Приименната употреба на ми, ти, си в старобългарските евангелски преписи. – В: Вісник Київського славістичного университету. Серія: ФІЛОЛОГІЯ. Випуск № 35, с. 194-231.

2008 г.

1. Различия при приименната падежна употреба на местоимения в среднобългарски четириевангелия от ХІІ – ХІІІ век. – В: Слов’нський збірник. Збірник наукових праць. Випуск ХІІІ. – Одеса, с. 115-126.

2. За някои старинни лексикални особености в българските го-вори в Украйна. – В: Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі. До 100-річчя професора Федота Трохимовича Жилка. – Киів, с. 133-135.

2009 г.

1. Различия при приименната падежна употреба на съществителни имена в среднобългарски четириевангелия от ХІІ – ХІІІ век. – В: Сборник „Българите в Северното Причерноморие”. Изследвания и материали. Т. 10. – Одеса – Велико Търново, с. 487-508.2010 г.

1. За някои посесивни конструкции от Банишкото евангелие. – В: Одеска българистика. Т. 5-6 за 2007 и 2008 г. Одеса, с. 112-117.Учебни помагала – общо 111 с.:

1. Методичні рекомендації до курсу „Старослов’янська мова” для студентів I курсу спеціальності „Болгарська мова та література”. – Одеса: Типографія „Офсетчик”, 2010, 40 с.2. Iсторичні події та особистості в ліриці Iвана Вазова. Методичні рекомендації до курсу „Культурно-історичні епохи в розвитку болгарської літератури” для студентів V курсу спеціальності „Болгарська мова та література”. – Одеса: Типографія „Офсетчик”, 2010, 71 с.

Забележка: Съдържанието на двете помагала е написано на български език. Те се препоръчват „до друку Вченою радою філологічного факультету ОНУ ім. I. I. Мечникова. Протокол № 2 від 27 жовтня 2009 р.”.
Каталог: userinfo -> 127 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Драган Цончев” №18, бл. 21, вх. А, ет. 5, ап. 14, Велико Търнодо, 5000, България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница