Название на Договора: bg-tr 2005/017-453. 01. 01 Доставка на оборудване по проект на фар "Подобряване на възможностите за прогнозиране на наводнения в региона на трансгранично сътрудничество между България и Турция"Дата15.10.2018
Размер151.69 Kb.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Название на Договора: BG-TR 2005/017-453.01.01 Доставка на оборудване по проект на ФАР “Подобряване на възможностите за прогнозиране на наводнения в региона на трансгранично сътрудничество между България и Турция”
Общи изисквания:

а) Оборудването трябва да е пригодено да издържа на прекъсвания на електрозахранването и не трябва да се поврежда от “изключванията”. При нормална работа напрежението и честотата на тока на обекта са както следва: 230 V и 50 Hz, освен ако не е предвидено друго. Всички електрически уреди трябва да бъдат оборудвани с необходимите захранващи и свързващи кабели. Захранващите кабели за еднофазното оборудване от клас І трябва да са с щепсели тип “шуко” Кабелите за оборудване клас ІІ трябва да са с евро-щепсели.

б) Условия за ползване на компютърното оборудване: околна температура (10 – 40 ºC); относителна влажност (30 – 85%). Всички уреди за ползване на открито трябва да са със здрава и водоустойчива конструкция, с херметически корпуси и работни температури в диапазона: –30 ºC до +60 ºC.

г) Експлоатационният живот на уредите трябва да бъде посочен от доставчика за всяка конкретно заявена позиция и да бъде минимум 10 години. Гаранционният срок трябва да е най-малко 3 години;

д) За всеки доставчик/производител на уреди и датчици трябва да бъде представен сертификат за европейски произход и списък, показващ доставките и клиентите, на които са доставени такива уреди/датчици през последните 5 години;

е) Производителите трябва да притежават сертификати ISO-9000 или други международно признати сертификати за качество. Прилагат се копия от съответните сертификати.

ж) За всички позиции трябва да има осигурен сервиз. Надеждността и възможността за сервизна реакция се считат за особено важни. В гаранционния срок ремонтното обслужване трябва да е възможно в рамките на 48 часа от известяването или, ако не е възможен ремонт, подмяна на елемента в срок от един месец. Кандидатът трябва да посочи в офертата си как ще бъде постигнато това. Доставчикът трябва да осигури производство на консумативи и резервни части за оборудването най-малко 10 години след изтичане на гаранционния срок.

и) Победителят в търга отговаря за изграждането и монтажа на оборудването на обекта, както и за пускането му в пълноценна експлоатация. Специфичните подготвителни работи по монтажа и защитата от вандализъм на мониторинговото оборудване (автоматични станции – позиции 2, 3) се осъществяват съгласно дадената по-долу спецификация на подготвителните работи. Бенефициентът осигурява условия за провеждането на подготвителните работи, наличие на точка за включване на ел.захранване 220V с уредено право на ползване и наличие на сключен договор с GSM доставчик за обмен на данни по протоколите GPRS и/или CSD. Изпълнителят трябва да представи пълни данни за пространството и инфраструктура необходими за оборудването, които трябва да се подготвят преди пристигането на оборудването, за да се осигури бързия му монтаж и безпроблемна работа след това (спечелилят кандидат може да предложи консултации и съдействие на бенефициента при подготовката на площадката).

Трябва да се имат предвид следните забележки:

о) Дадените спецификации са минималните изисквания към оборудването от съответната позиция на база проектната функционалност, изискваното или очакваното качество на работа. Характеристиките, които се отклоняват от точните цифри или стойности дадени в спецификацията (освен ако не превишават изискванията) поради конкретен дизайн на реално предлагания продукт, са приемливи, ако производителността му е поне равна на зададените спецификации и допустим според цитираните в Техническата спецификация стандарти.Поз. No.:

Спецификация

Кол.

Бележки на оценяващата комисия

1.

Уреди за ръчни измервания на място на различни параметри на речното сечение и скоростта на течението1.1

Измерване на скорост на водното течение na реките

Хидрометрично витло с щанга, включващ:

- метални перки 125mm (0,025 до 5 m/sec) и 80mm (0,04 до 3 m/sec),

- калибровачни сертификати и таблици, щанга 6 m (6 секции) и принадлежности,

портативен логер за изчисляване на скоростта и водното количество с памет за измерените данни с LCD дисплей, интерфейс за РС и стандартен ІР65 водоустойчив калъв, поддържащ поне 3 измервания на вертикала и 10 вертикали на дадено сечение, памет за поне 10 напречни сечения; кабели за връзка с РС и хидромерични витла;


16
1.2

Допълнителен комплект принадлежности за измерване с хидрометрично витло и висящо въже.

Разграфено въже с деления на скалата 1/10 cm, макара, торпедо за измервания от мост5
1.3

Цифров термометър за измерване температурата на водата, диапазон на измерване 0 до 50 °C, точност минимум 0.2 °C, разделителна способност – 0,1 °C, кабел 5m

22
1.4

Уреди за геодезично измерване на нива и разстояния за профили на речни сечения, лазерни приставки за измерване на разстояние. точност по-добра от 1 см.

16
1.5

GPS с възможност за измерване на географска дължина, ширина и надморска височина (точност: по-добра от 1m хоризонтално и вертикално), интерфейс за РС чрез USB, памет

10
1.6

Хронометър: Лесен за разчитане LCD дисплей за минути, секунди и 1/100 сек., час, дата, старт-стоп, допълнително спиране и функции за разделяне на части. Вградена, сменяема батерия.

22
2.

Автоматични телеметрични станции за речно ниво, температура на водата и валеж, със заключващ се херметически корпус, включващи:2.1

Логер с функция за набиране на информация и изпращане в реално време на физически параметри по GSM мрежа, изпращане на предупредителни SMS-и, когато някои от наблюдаваните параметри преминат определени от потребителя прагови стойности, LCD дисплей и възможност за контрол и безконтактно изтегляне на данни на място, SDI, RS232 комуникация и инфрачервен (IrDA) интерфейс, включително:

- Мрежово електрозахранване 230 V, слънчев панел за алтернативно ел. захранване, буферен акумулатор за 10-дневна работа, защита от мълнии;

- GSM модем поддържащ CSD и GPRS протоколи;

- минимум 8 свободно конфигурируеми входни канала;- Минимум 4 МВ оперативна памет, с възможност за за циклично съхранение на данни за поне 3 месеца .

12
2.2

Датчик за водно ниво: диапазон 0 - 10 m, точност по-добра от 1 сm, измерване без отклонение от „0” във времето, устойчив при висока мътност и замърсяване; принцип на измерването – диференциално налягане, бълбукащи мехурчета, датчикът ще е на 50-100 m от логера

6
2.3

Датчик за водно ниво: диапазон 0 – 10 м, точност ±1 cm, без отклонение от „0” във времето, принцип на измерването – активен електромагнитен радарен датчик, разположен на 150 – 300 m от логера

6
2.4

Датчик за температурата на водата: диапазон 0 – 40 °C, точност под 0.2 °C

12
2.5

Комбиниран датчик за интензивност на сняг/дъжд, измерена на височина 1 м от земната повърхност, работещ на тегловен принцип; диапазон 0 до 20 mm/min, точност по-добра от 0,05 mm, заключващ се, дължина на кабела до логера 7 m

10
2.6

Комбиниран датчик за интензивност на сняг/дъжд/изпарение, измерена на височина 1 м от земната повърхност, работещ на тегловен принцип; диапазон 0 до 20 mm/min, точност по-добра от 0,05 mm, заключващ се, дължина на кабела до логера 7 m

2
2.7

Подготвителни работи за монтажа: фиксиращи съоръжения, защитна метална тръба 10 m, речният скат от към страната на автоматичната станция трябва да бъде подготвен за закрепване на металната тръба с датчика чрез изграждане на армирана бетонна стена, или желязна конструкция, или вкопаване на обсадна тръба в ската, ограда около инсталацията 4 х 4 m, височина 1 m и заключваща се врата, електромер и средно 100 m захранващ кабел 230V.

12
3.

2Автоматични телеметрични станции за температура на въздуха и влажност, слънчева радиация и валеж, със заключващ се херметически корпус, включващ:3.1

Логер с функция за набиране на информация и изпращане в реално време на физически параметри по GSM мрежа, изпращане на предупредителни SMS-и, когато някои от наблюдаваните параметри преминат определени от потребителя прагови стойности, LCD дисплей и възможност за контрол и безконтактно изтегляне на данни на място, SDI, RS232 комуникация и инфрачервен (IrDA) интерфейс, включително:

- Мрежово електрозахранване 230 V, слънчев панел за алтернативно ел. захранване, буферен акумулатор за 10-дневна работа, защита от мълнии;

- GSM модем поддържащ CSD и GPRS протоколи;

- минимум 8 свободно конфигурируеми входни канала;

- Минимум 4 МВ оперативна памет, с възможност за циклично съхранение на данни за поне 3 месеца


17
3.2

Температура и относителна влажност на въздуха, измерена на височина 2 м от земната повърхност.

Датчик за температура: диапазон: -25 до +70°C, точност: 0.2°C включително: термоизолирана клетка и подобрена вентилация за точно измерване, 7 m кабел за връзка с логера.

Капацетивен датчик за относителна влажност: диапазон на измерване: 10 до 100%, точност: 3%, 7 m кабел за връзка с логера.


17
3.3

Комбиниран датчик за интензивност на снега/дъжда/изпаренията, измерена на височина 1 м от земната повърхност, работещ на тегловен принцип: диапазон 0 до 20 mm/min, точност по-добра от 0,05 mm, заключващ се, дължина на кабела до логера - 7 m

17
3.4

Датчик за слънчева радиация: спектрален диапазон 305 - 2800 nm, чувствителност 9 – 15 μV/W/m2, работна температура -25 до +70°C

5
3.5.

Датчик за воден еквивалент на снега, представителен за поне 2 m2 снежна покривка: точност под 1%, работна температура -25 до +70°C

2
3.6

Подготвителни работи за монтажа: ограда около инсталацията 4 х 4m, височина 1 m и заключваща се врата, електромер и средно 100 m захранващ кабел 230V.

17
4.

Компютри и софтуер за обработка на данни, анализ, съхраняване, разпространяване на резултатите4.1

Сървъри за обработка и разпространение на данни в малки и средни групи

Високопроизводителен РС

Intel® Pentium® D processor 925 at 3.0GHz, 2x2MB L2 кеш, 800MHz FSB
4GB DDR2 SDRAM 667MHz памет (4X1GB Single Ranked DIMMs), ECC, вграден звук, 10/100/1000 Ethernet LAN карта

USB клавиатура


160GB 7,200rpm 3.5inch SATA търд диск
Операционна система Linux Server

Софтуер за обработка на текстове, изготвяне на графики и таблици OpenOffice

Софтуер за управление на бази данни MySQL

Мишка с 2 бутона и USB интерфейс


48X DVD RW Combo Drive
17-инчов дигитален LCD плосък екран

4
4.2

Устройство за непрекъснато захранване 2КVА, за минимум 30 минути поддръжка, стабилизиране на напрежението при токови удари

4
4.3

Лазерен принтер – цветен, А4 Максимална разделителна способност 1200 dpi

Максимална скорост на печатане: черно-бяло: 25 стр/мин, цветно: 5 стр/мин, памет: 64 MB

Капацитет за подаване на хартия: 400 листа; допълнителен отвор за ръчно подаване, производителност: 250 листа


4
4.4

Софтуер за уеб-сървър

Продукт за ОС Linux – инсталиране и конфигуриране

- протоколи HTTP/HTTPS, SSL, CGI

- Управление на сигурността

- Поддържане на сесии

- Международна съвместимост (UTF 8)

- Възможност за развитие на база компоненти


2
4.5

Компютърно оборудване за набиране на данни на открито и предварителна обработка на данните от локалните станции

Преносим PC с Intel® Core™ Duo T2050 Processor (1.60GHz,533MHz,2MB L2 кеш)

Genuine Windows® XP Professional - English, 1024MB 533MHz Dual Channel DDR2 SDRAM [2x512], 1xUSB to RS 232, IrDA и 3xUSB интерфейси, 15.4" Wide Screen WXGA (1280 x 800) дисплей

Touch Pad - PS/2 Compatible и Track Stick, стерео говорители

USB 3.5" 1.44MB флопи диск, 8x DVD/ 24 x CD-RW Combo Drive включващи и софтуеър, 65W AC Adapter, 6 cell Lithium-Ion Battery (53 Whr);

56.6k V.92 Capable вграден модем & адаптер, 10/100 Eth, DELL Wireless1390 802.11b/g Mini-PCI картаМалък лазерен черно-бял принтер

Скорост – до 16 стр/мин, резолюция: 2400x600dpi/HQ1200/,RAM 8MB,Paper Tray - 250 листа, интерфейс - USB 2.0; GDI Emulation512 MB флаш памет

11
4.6

Софтуер за протоколиране, елементарни изчисления

(MS Office 2003 Professional type);11
5.

GIS софтуеър и различнии слоеве данни5.1

Софтуер за визуализиране на GIS данни, с инструменти за хидрологичен, геостатистически и 3D анализи, създаване на карти

Създаване и редактиране и анализ на GIS слоеве – Представяне на пространствена информация в теми посредством точки, линии и полигони.

Възможност за създаване на връзки между пространствените обекти и атрибутната информация свързана с тях (наименование, местоположение, координати и др.).

Възможност за редактиране и изграждане на топологични връзки между пространствените бази данни.

Възможност за моделиране и анализ на пространствените бази данни. Възможност за конвертиране в различни формати.

Геостатистически инструменти, поддържащи пространствено моделиране и анализ на характеристики в дадени точки (пространствено разпределение на валеж, температура и др.).

Възможност за георефериране на сканирани карти и други растерни изображения.

Инструменти за работа с 3D вектори за визуализиране, моделиране и анимация.

Инструменти за създаване на проекции, избират географска координатната система, ако няма налична такава и конвертират географските данни от една координатна система в друга.

Инструменти за генериране на релеф, съвместим с речната мрежа и другите водни тела.

Хидроложки инструменти даващи възможност за изчертаване на водосборната област към дадена точка, изчисляване на наклони и др.

Възможност за работа с растери (гридове) и извършване на математически действия с тях.

(Функционалността на софтуеъра трябва да включва минимум ESRI Arc GIS-ArcMAP, ArcEditor, ArcInfo, v.9 и разширенията към тях)


3
5.2

Слоеве GIS данни за България: Почви: цифров модел отговарящ на карта с мащаб 1:200 000 и атрибутни таблици, съдържащи минимум класа на почвата, строежа, плътност на профила, максимална влагоемкост, инфилтрационна способност, други)

2
6.

Обработка на спътникови данни, софтуер за анализ и съхранение, хардуер6.1

Сървър за събиране на данни от спътници, обработка и архивиране

Високопроизводителен РС

2xDual Core Intel® Xeon® 5050, 2x2MB кеш, 3.00GHz, 667MHZ FSB
2GB Dual Channel DDR2 SDRAM при 533MHz, 10/100/1000 Ethernet

USB Клавиатура

C5 SAS/SATA, RAID 0, add-in PERC 5/i Controller, min1/max6 Hard Drives, 6 x 300GB 10,000rpm 3.5inch SAS hard drive (non hot plug)

Оперативна система RedHat Linux 4 ES

Мишка с 2 бутона и USB интерфейс
16X DVD Drive, вграден, Half Height
17" плосък монитор


2
6.2

Устройство за непрекъснато захранване 2КVА, за минимум 30 минути поддръжка, стабилизиране на напрежението при токови удари

2
6.3

Софтуерен пакет за обработка и анализ на спътникови данни за операционна система Linux със следните функции:

- да е в състояние да въвежда и обработва спътникови данни от различни източници като: Meteosat MSG и MetOp във всички възможни формати (HRIT, LRIT, Native и др.), Eumetsat SAF и Hydro SAF продукти, данни от чуждестранни сателити и други продукти предавани чрез EUMETCast, Aqua/Terra продукти във връзка с водния еквивалент на снежната покривка. (AMSR микровълнов пасивен радиометър на НАСА EOS Aqua за наблюдение на водните и енергийни баланси над сушата, океаните и атмосферата разпространяван чрез: http://nsidc.org/data/docs/daac/ae_swe_ease-grids.gd.html);

- да могат да обработват горните данни и да произвеждат продукти за: класификация на облаците, облачна покривка, различни видове валежи, валежна интензивност, воден еквивалент на снега.

- да произвежда файлове с цифрови стойности на регистрираните параметри за конкретни региони на интерес, напр. речните басейни;

- да има ESRI Arc GIS интерфейс: способен да произвежда геореферирани изображения, подходящи за обработка и анализ на данни в GIS среда


1
6.4

Софтуерна платформа за моделиране и прогнозиране на наводнения (бързо и лесно обработване на процесите, участващи в прогнозите и предупрежденията в реално време) със следните функции:

- интегриране на данни и методи за разпространение в обща система в рамките на GIS платформа.

- пакетът за прогнозиране на наводнения трябва да съдържа инструменти за: контрол на качеството, обработка, гранични изчисления и интерфейс за работа с множество външни източници на данни, автоматична симулация на предварително зададени сценарии, както и определени от потребителя операции и управление на задания, визуализиране и анализ на наблюдаваните данни и прогнозни резултати, изследване на прогнозните резултати, включително одобрение на прогнозите, анимации и статистически анализи на модела, дефиниране, откриване и обработка на събитията, разгласяване на прогнозите и информации чрез www, SMS, факсове, разпечатки и др.

- По отношение на хидроложкото моделиране, платформата трябва: да симулира повърхностния отток, притока и подпочвените води като функция на влажността чрез концептуален модел на валеж/отток; да отчита човешката намеса в хидроложкия цикъл, напр. напояване и изпомпване на подпочвени води; да симулира оттока от отделни критични явление с методика на единичния хидрограф; да има тул за автоматична калибрация.

- По отношение на хидравличното моделиране, платформата трябва: да симулира спокойни и бурни течение чрез цифрова схема; да моделира разклонени и непрекъснати мрежи и квази-двуизмерна симулация на потока в наводненяеми равнини чрез ограничени изчисления на неравномерно движение; симулира отток през отворен канал (Saint-Venant) между всички точки на грида при определени времеви интервали при зададени гранични условия; да позволява включване на различни технически съоръжения като язовирни бентове, водостоци, мостове, помпи, регулиращи устройства, подприщващи и определени от потребителя устройства.

- По отношение на прогнозирането и моделирането на наводнения, системата трябва да осигурява/съдържа: опериране в реално време; автоматично внасяне на данни чрез: телеметрия, метеорологични модели, радарна информация, интегриране с външни бази данни; пълно интегриране с GIS; контрол на качеството на данните и средствата за обработка на данни; автоматично прогнозиране и съхраняване на резултатите; определяне на периода на прогнозата, точност на прогнозирането определена като долно и горно ниво на грешка, режим на прогнозиране и поддържане на метеорологични станции и средства за информация като карти и предупреждения за наводнения; определяне на граничните условия през прогнозния период, процедура за автоматично обновяване на платформата с цел по-висока точност на прогнозите.Особено изискване: Платформата за моделиране трябва да е изцяло съвместима с използвания от турския партньор софтуеър на Бенефициента – DSI. Производителят на софтуера трябва да е завършил най-малко 5 доставки/проекта за осигуряване на моделиращ софтуер за прогнозиране на наводнения, включително дейности като доставка и обучение на персонал, през последните 7 години (от 2000 г. до крайния срок за подаване на оферти)!

2


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница