Название на знака ПроизношениеДата10.04.2018
Размер212.33 Kb.
#66305
Фонетика

Графична система на горнолужишкия език


Графичен знак

Название на знака Произношение

A a

a [а]

B b

bej [б]

C c

cej [ц]

Č č

čej [ч]

D d

dej [д]

Dź dź

dźej [дж´]

E e

ej [е]

ě

ět [и е , ы]

F f

ef [ф]

G g

gej [г]

H h

ha [гърлен звук; ø]

Ch ch

cha [кх , к, х, ø]

I i

i [и]

J j

jot [й]

K k

ka [к]

Ł ł

eł [w – билабиален звук; ø]

L l

el [л']

M m

em [м]

N n

en [н]

ń

ejn [н']

O o

o [о]

ó

ót [ у, уо]

P p

pej [п]

R r

er [р]

ř

rš [ш (ц, ч )]

S s

es [с]

Š š

eš [ш]

T t

tej [т]

Ć ć

ćet [ч]

U u

u [у]

W w

wej [в, w, ø]

Y y

ypsilon [ы]

Z z

zet [ з]

Ž ž

žet [ж]


Произношение и правопис

Горнолужишкият език използва латинската графична система. За графичното представяне на отсъстващите в латинския език типични славянски звукове се употребяват буквени съчетания и диакритични знаци. Това са диакритичните знаци: (ˇ)- (hóčka) над знаците š, ž, č, ř и над гласния ě и диакритичният знак (΄)- (smužka) над знаците ć, ź, ń и над гласния звук ó. Горнолужишката графична система е въведена през XIX век по подобие на чешката и полската. Успоредно с нея обаче дълги години съществува и немското швабахско писмо и чак през 1948 г. след обявяването на първия официален правопис завършва процесът на пълната консолидация. Образувана е специална Горнолужишка езикова комисия, чиято цел е разрешаването на правописните и езиковите въпроси. Горнолужишкият правопис има смесен характер - етимологично-фонетичен. Той не отразява например асимилацията по звучност, опростяванията на някои консонантни съчетания, изравняването на [ł] с [w], на [č] с [ć], промените в произношението на някои палатални съгласни и други фонетични явления, напр.:ćеžki – [češki], wołać - [wowač], kóń - [kójn], tež - [tejš], rjekł - [r’ek], tři - [c’i], hra - [ra].
Фонологичната система на горнолужишкия език се характеризира с богато развит консонантизъм и сравнително беден вокализъм. Квантитетът тук не е фонологичен.

I.Гласни звукове - Samozwuki
Системата на гласните звукове включва 7 (8) фонеми:

i / y, ě, e a, o, ó, u. Фонетическата реализация на звуковете i, u, a почти съвпада с реализацията на съответните звукове в българския език. Специфично произношение имат следните гласни звукове:

 1. ě се произнася като гласен звук, преходен от i към e , но по-близо към i, почти като дифтонг [ie]. Пред ě обикновено стои мек съгласен, напр.: bě, lěto, běda, hrěch, jěsć, jěć, pěc, měd.

 2. ě - пред мек съгласен се произнася в някои случаи като ej, а предходният съгласен не се смекчава, напр.: chěža, wědźeć, běžeć – [khejža, wejdžeč, bejžeč]. Има обаче и изключения, напр.: wěža, jědźe.

 3. ě в неударена сричка се произнася понякога като широко отворено ε, пред който съгласният се смекчава, напр.: nawěsyć, wohrěwać – [nawjεsyć, wohrjεwać]. В думите rěč, rěčeć, rěbl ě се произнася като y: [ryč, ryčeč, rybl].
Правопис: графемата ě се пише само след меки съгласни и след k, h, ch, като основно стоят в първата сричка на думата, напр.: běrny, dlěši, dwě…; в други срички ě се среща само в производни и сложни думи, напр.: běrnyzběranje, nóclěh, nalěćo, přeswědčenje, wulět, wuspěšny, nanajdlěši, njedowěra…, а също така в заемки на
ěrować, напр.: stagněrować, и на –ěr, напр.: brigaděr.
Освен това ě може да бъде и падежна морфема: k hrě, w hrě, dwě hrě, do šklě, tři šklě.

4. ó – може да се произнесе се като гласен звук среден между u и o, напр.: zdónk, но по-често и само като u. Произнася се главно в ударените срички, а в неударените често преминава в [о], напр.: ós [wós] - rozhłós [rozwos]. И тук е характерно дифтонгично произношение: Bóh [buo].

Правопис: ó се пише само в първата сричка, напр.: dwór, hłójčka, swójba; в следващите срички ó се среща само в производни и сложни думи, и то ако мотивиращата дума съдържа вокала, напр.: běłomórski, pobrjóh, rozhłós (всъщност има и редица подобни случаи, в които ó не се пише, напр.: dwór, но Wudwor); трябва да се отбележи, че ó се пише в думите с основа –c-, напр.: wumóc, namóc, zamóženje, но не се пише в съществителното pomoc и в производните: pomocliwy, pomocny и др.; ó никога не се пише след c, ć, dź, напр.: cokor, ćopły, dźowka. Графемата ó не се среща и пред устнени и задноезични съгласни b, f, m, p, w, ł, g, h, ch, k, напр.: proch, но w próše; mloko, но w mlóce; hroch, но w hróše; bok, но bóčny; woko, но wóčko; stół, но stólc; smoła, но smólnica и др.

5. y произнася се различно от i; като звукова му стойност се доближава до полското y и до руския вокал ы. В неударени срички звукът y се подлага на силна редукция (в този случай се произнася близо до е), напр.: bychmy, ryty, spěwamy (това обаче е диалектно явление). Не се отделя като самостойна фонема, а се смята за заден позиционен вариант на i. В т. нар. католически диалекти y след устнени съгласни се променя в ó, u, o, напр.: budźemo, mo, smo, bóc (< byc), mu (< my).Правопис: не се пише след ć, dź, f, g, h, ch, j, k, l, ř, š, č, ž (изключение правят някои заемки, напр.: girafy, hydrawlika, gynekologa).

6. есе реализира по два начина. В някои случаи пред j и пред някои меки съгласни се реализира затворен, тесен вариант на [e], след който се произнася епентетичен звук j; В краесловие понякога съгласните затвърдяват. Например: zemja, sebi, sedźeć, tež, knježić, ležeć, wječor….[zejmja, sejbi, sejdžeč, tejš, knejžič, lejžeč, wejčor…]. Пред твърди съгласни, в края на думата (пред пауза), а в неударени срички често и пред меки съгласни (освен в позиция пред j) е се произнася като широко, отворено ε, напр.: sekera, deska, dobre, derje….

7. oсе представя с два варианта. Пред устнени съгласни, особено пред w, ł, а често и пред задноезичните съгласни k, ch, h, се произнася затворено, тясно [o], доближаващо се до [ou], напр.: połny, čoło, doma. В останалите позиции се реализира широко, отворено [o], напр.: lěto.

8. i не се пише след c, z, s, d, t, ł в домашна по произход лексика. Изключение правят някои чужди думи, напр.: cigareta, masiwny и др.

9. aв позиция между меки съгласни се редува с е, напр.: Rozhlad – w Rozhledźe, rjad – porjedźić. Разбира се, има и изключения, напр.: jama – w jamje.

За дистрибуцията на гласните е характерно, че два гласни звука не се произнасят непосредствено един след друг с изключение на някои чужди думи, напр.: poezija, idealny. В начално положение гласни стоят също само в някои чужди думи, напр.: awto, eter, ideal, obelisk, unija, както и думите a, abo, ale, ani, ach, ow, aj. Фонемите /e/ и /ó/, както и алофонът /y/ никога не стоят в началото на думата.

Гласните [a], [e], [o], [u] могат да стоят както след непалатални, така и след палатални консонанти, [ó] и [y] - само след непалатални, а [ě] и [i] след палатални.

II.Съгласни звукове – Sobuzwuki

В горнолужишкия книжовен език се отделят 30 консонантни фонеми - 19 шумови и 11 сонорни.
 1. p, b, m, v, f могат да бъдат твърди и меки съгласни (правописно мекостта се сигнализира от следходния ĕ, i или j, напр.: měd, směć, měšk, běrna, bić, miły, pić, bjez, mjaso, mjetel, njebjo, pjata, ramjo, słomjany, symješko).

Звуковете /v/ и /f/, се срещат в думи от чужд произход, напр.: kolektiwny - kolekti[v]ny, faza. Изключение правят само единични лексеми: łhać [fač], zełharny - [zevarny], hwizdać - [fizdač].

 1. ł, wпроизнасят се еднакво като билабиален звук. Горнолужишкият звук ł е винаги твърд (това означава, че чисто правописно ł не се съчетава с ě, i, j); ł в края на думата след съгласен не се произнася, напр.: njesł, rjekł – [ńes, rjek]. Горнолужишкият w може да бъде както твърд, така и мек (правописно мекостта се сигнализира от следходния ě, i или j), в началото на думата пред съгласни w не се произнася (напр.: wbohi, wčera, włós, wšudźe, wrota – [bohi], [čera], [wós], [šudže], [rota)]; в краесловие в заимствани думи w се произнася като f (напр.: kolektiw, archiw, - [kolektif], [archif]. Ако w и ł се срещат един до друг, то произносително се сливат в един звук; например думите włosy и wosy се произнасят по един и същи начин: [wosy]. Други примери за двата звука: wěc, mrowja, powědać, wichor, mało, ławka, zły. В разговорния вариант на горнолужишкия език предлогът w никога не се произнася, напр.: w awće, w Budyšinje, w fabrice, w zymnej wodźe, w šuli, w zawodźe, - [awče], [Budyšińe], [fabrice], [mokrej wodźe], [šuli], [zawodže].

Фонемата /w/, която е билабиална, за разлика от лабиоденталното /v/, е наследник както на старото [w], така и на [l], напр.: woda [woda], nowy [nowy], łuk [wuk], był [byw]. /w/ не се произнася на края на думата след съгласен, напр.: rjekł [rek], njesł [nes], а също и в началото на думата пред съгласен, напр.: wbohi - [bo]hi, wčera - [čera], wliw - [liw], wnuk - [nuk], wrota - [rota], wšědny - [šědny], wzać - [zač]. Във втория случай /w/ се запазва, когато думата се предхожда от предлог, завършващ на гласен, върху който пада ударението, напр.: po wsy - [po wsy], wo wsy - [wo wsy], přede wsu - [pšede wsu], wo wšěm - [wo wšěm]. Винаги се опростява /ww/, напр.: włoha - [woha], włosy - [wosy]. Предлогът w обикновено се вокализира или пък изобщо не се произнася, напр.: we wodźe, we wsy, w Budyšinje - [budyšińe]. В говоримата реч много често не се произнася [w] след [k], [ch], [p], [b], [m] пред [ó] или [o], напр.: błoto - [bóto], młody - [mody], błudny [budny], płuwać [puwać]. Фонемата /w/ много често се реализира като [j], напр.: wjace - [jace], zwjazać [zjazač], а понякога факултативно като [w], напр.: wjele - [wele], [wele].

 1. l се произнася като т. нар. “средно европейско” [l]. Пред гласните i, e, ě съгласният l се смекчава. След l не се среща y нито в произносително отношение, нито в правописно, а само i. Примери: len, list, lěto, sól, lód, wola, lěkar, ležeć.

 2. t, d, c, z, s – са винаги твърди съгласни, след които на практика и се произнася, и се пише винаги y, а не i (изключение правят заемките). Примери: tykanc, tyzka, syła, wojacy. След изброените съгласни не се среща също така и ě.

 3. j, dź, ć, š, ž, čса меки съгласни, след които нито се пише, нито се произнася y (а само i). Звуковете š и ž се произнасят със същата степен на мекост както и , ć, č. Звуковете č и ć се произнасят еднакво като č. В българския език етимологично съответствие на ć е меко `], напр.: dźěćo, dźěći, ćeta. Освен изконен j в горнолужишкия език често се произнася (но не се пише) и епентетичен j, напр.: tež, zemja, chěža, dań, dźeń, knježić, zeńć so – [tej(š), zejmja, khejža, dajn, džejn, knejžič, zejnč so], kaž - [kajš], kóždy - [kójždy], hinaši - [hinajši], но naš - [naš]. В някои случаи това е намерило отражение в правописа, срв. kajki (< kaki), tajki (< taki).

 4. ńтози знак се пише в края на думата и пред съгласни. В редки случаи се произнася като j + n, напр.: woteńć – [wotejnč]. В други позиции мекостта на n се означава със следходните ě, i или j , напр.: niwa, někak, njeje; в отделни случаи i не смекчава съгласния n, напр.: nimam, nimo – [nimam, nimo].

 5. r може да бъде твърд и мек, като мекостта му се сигнализира от следходните ě, i, j; в края на думата след съгласен r не се произнася, напр.: bratr [brat]. Изключение прави собственото име Pětr, в което r се произнася.

 6. ř среща се само в групите , kř, tř. Групите př, kř се произнасят като , kš; tř се произнася като c или č, напр.: přez, přaza – [pšεs], [pšaza]; tři, třěleć, wótře, třěcha – [ci], [cielεč]. [wuocε], [ciecha]; само в думите třasć, třěska, třepotać, třemjeń, třěšnja / třěšeń групата tř се произнася като [č] – [časč], [čěska], [čepotač], [čemjenj], [češnja, češenj].

 7. ch - след гласните a, u, o е твърд, напр.: muchi, kruch; след i – мек, напр.: mnich, Michał; след е и ě може да бъде както мек, така и твърд. В началото на думата пред съгласен много често не се произнася, напр.: chcyć [cyč]. След ch нито се произнася, нито се пише y, а само i. Фонемата /ch/ има позиционен вариант [kh] (аспирирано [k]), който се появява в началото на морфемата, пред гласни и шумови съгласни (chrobły, chłostać), както и след [t], напр.: chodźić - [kh]odźić, chěža - [kh]ěža, wobchod - wob[kh]od, wuchow - wu[kh]ow, tcha - [tkha], tchór - [tkhór]. Има звукова реализация [kh] в такива думи като kadla [khadla], kachle [kh]achle, kapała [kh]apała. В началото на морфемата, но пред сонорни /ch/ се произнася като [k] , напр.: chlěb [k]lěb, chwalić [k]walić.

 8. h е гърлен съгласен. Фонемата /h/ е позиционно ограничена - тя се произнася винаги в начално положение пред гласен, напр.: haj, hela, hić, hó и в повечето случаи в средата на думата между гласни, напр.: zahe, toho, noha. Във втория случай пред преден гласен често се произнася [j], а пред заден - [w], напр.: drohi - [droji], nahi - [naji], noha - [nowa]. /h/ не се произнася никога на края на думата и в начално положение пред съгласен, напр.: ćah -[ča], sněh - [sně], płuh - [phu], hdy - [dy], hdźe - [dźe], hłowa - [wowa], hněw - [něw], hra - [ra]. Не се произнася също в такива думи с представка като zhubić - [zubič], zhibnyć - [zibnyč], докато в някои нови думи /h/ се запазва въпреки прибавения префикс: zhódnoćić - [zhodnočič]. В средата на думата пред консонант /h/ по принцип не се произнася - изключение правят няколко лексеми със съчетание [h] + сонорен, където е налице звучно гърлено [h], напр.: žohnowanje - [žonowane], wuhlo - [wulo], но nahły - [nahwy], nahle - [nahle], wohnišćo - [wohniščo].

 9. g, k са задноезични съгласни. Звукът g се среща само в заимствани и звукоподражателни думи, напр.: grat, ganzor, gingawa. gen, glosa, gram. Праславянско [g] е преминало в [h], срв.: hłowa < *golva.

Опозицията палаталност - непалаталност се неутрализира в изгласа, пред съгласен, където се произнасят само твърди съгласни, а /n/ има бифонемна реализация - /jn/, напр.: kóń - [kójn], dźeń - [džejn], rjenje - [rejńe], wjedźe - [wejdže], změje - [zmeje], hołb - [howp], но hołbja - [howba]. Налице е процес на отслабване на мекостната корелация. В говоримата реч фонемите /ń/ и /r/ често се произнасят непалатално и пред гласен (не само пред [ej]), напр.: brjuch - [bruch], spěwanjo - [spěwano].

III.Произношение на групи съгласни – Wurěkowanje skupinow konsonantow 1. Група от два еднакви съгласни се произнася като един съгласен: poddany [podany], mjez zubami [mjezubami].

 2. Групите tc/dc, čc/dźc се произнасят като cc: klětce, hładce, wačce, jeničce, jědźcy, kóčce – [klěcce, hłacce, wacce, jenicce, jěccy, kócce].

 3. Групата šćć се произнася като šč, напр.: pušćće – [pušče].

 4. Групите tř, tč, tš, dš, dč се произнасят в едни случаи като меко c (най-често в диалектите), а в други като č, напр.: bratřa, wótčina, krótši, młódši, wjetši, chudši, radšo, swědčić, třasć, třěska, třepotać, třěskańca – [brac`ja, wóčina / wóc`ina, króči / króc`ii, móči / móc`ii, swěčič / swěc`ič, časč, čěska, čepotač, čěskan`ca].


IV.Ударение – Přizwuk
Ударените срички в горнолужишкия език се произнасят с по-голям интензитет, малко по-дълго и с по-висок тон в сравнение със сричките извън ударение. В говоримата реч често е налице редукция на някои неударени вокали. Ударението е постоянно - почти винаги пада на първата сричка, напр.: Budyšin, rozrjadowanje. В превъзходна степен ударението може да пада и върху първата коренна сричка, напр.: najlěpši, nanajwutrobnišo. При съчетанията на едносричен предлог с едно- или двусрично съществително или местоимение ударението пада обикновено върху предлога, напр.: 'do města, 'wo nas, 'ke mni. В случай че трябва да се подчертае дадено съществително или местоимение, ударението пада върху него, напр.: do 'Łazka, a nic do 'Sernjan. Също така, когато между предлога и съществителното има някакво определение, ударението пада върху това определение, напр.: do 'našeho města.

Акцентни правила – Prawidła akcentowanja:


 1. Двусричните и трисричните думи имат ударение на първата сричка:

´Dobry ´wječor; ´Rjana ´Łužica, ´sprawna, ´přećelna.

 1. В разговорната реч в четирисричните и многосричните думи освен основното ударение се появява и допълнително ударение, на предпоследната сричка:

´dźiwa,dźelnik; ΄dźěła,ćerski; ΄prodrustwow,nica.

В композитите допълнителното ударение се появява на първата сричка на втория компонент:΄knihi,wjazar; ΄pjeći,lětka; ΄zapado,słowjanski.

Допълнително ударение имат и суперлативните форми на naj-:´najrjeńši или naj ´rjeńši ; ΄najspěšniši или naj´ spěšniši.

 1. Едносричните предлози имат ударение, ако стоят пред едносрична или двусрична дума:

΄do wsy, ΄na wsy, ´ke mši, ΄wote mšě, ΄dźeń ΄wote dnja, ΄za was, ΄wo nas, ΄ke mni, ΄wo mni, ΄ze mnu, ΄při mni, ΄za nju, ΄wo nim, ΄na dworje, ΄na hasy, ΄při durjach.

Ако между предлога и думата стои друга дума, то акцентът се пренася върху нея:do ΄noweho ΄města, ze ΄starej ΄žonu, do ΄wulkeje ΄wsy, na ΄štwórtym ΄městnje.

В комбинацията едносричен предлог - многосрична дума ударението пада на последната; неударените предлози се наричат проклитики и те образуват със следващата дума едно акцентно цяло:wo ΄Domowinje, na ΄wustajeńcy, do ΄Ratarjec.

 1. Следваща голяма група неакцентувани елементи са енклитиките. Между тях има такива, които никога не се акцентуват:

 • някои местоимения: so, sej, će, ći, je;

 • някои едносрични съюзи: a, pak, hdyž, hdy;

 • някои едносрични частици: -li, nó, drje, dźě(n), traš, da, ha;

 • някои форми на спомагателния глагол być: sym, sy, je.

Има и такива енклитики, които могат да имат ударение, а могат и да нямат:

 • някои местоимения: ja, ty, mi, mje, my, wy, was, nas.

 1. Чуждите думи обикновено запазват ударението си от езика, от който са заети:

teo΄rija, ar΄meja, fa΄brika, repu΄blika, dy΄namika, litera΄tura, patrio΄tizm, stu΄dent, kon΄went, aw΄gust, sep΄tember, ok΄tober, demo΄krat, dog΄matikar, fa΄šist, sub΄jekt, ob΄jekt. Някои чуждици са адаптирани към горнолужишките норми, напр.: ΄fabrika, ΄republika.

V.Сричка – Złóžka

Отделните фонеми в потока на речта не се произнасят изолирано (z-a-/h/-r-o-d-k-a, k-n-i-h-a), а се свързват в по-голямо цяло (za-/h/ rod-ka, kni-ha). Сричката е най-малкият структурен елемент на речта, който събира в себе си група фонеми. Структурата на сричката за всеки език е различна и зависи от редица правила. Главният принцип за строежа на сричка почива върху контраста между консонанти (K) и вокали (W) (wo-da, ra-da). Естествено ядро на сричката е вокалът като носител на най-висока звучност (mać, muž, žo-na, dźě-ćo, šu-ler-ski, na-bo-ži-na). В някои случаи в разговорния вариант на горнолужишкия език тази функция може да изпълнява и сонорът l (hě-bl, rě-bl, wro-bl, pje-zl, hru-zl). В диалектите носител на сричката е и n (ku-snć, ha-snć, wu-knć). Когато сонорите обаче се намират в позиция до вокал, те се реализират като шумов съгласен (lě-to, la-do, lu-dźo, no-ha, ro-la, mě-ra). Когато сричката завършва на консонант (структура KW), говорим за отворени срички (dno, wo-da, sta-ry, lu-by, rje-nje, a-le, wšu-dźe); когато завършва на консонант или сонор (KWK) имаме затворена сричка (pos, kós, ples-kot, kor-bik, móst, mos-ćik, Chrós-čan, wyš-nosć). В сричката може да има само един вокал, докато консонантите могат да бъдат повече (zło-to, bro-da, sto-pa, šmi-ca, stro-wosć, porst, pstru-ha).

Думата се състои от толкова срички, от колкото сричкотворни елементи се състои:


 1. едносрични думи (ně, haj, pak, wuj, syn, nan, kóń, knot, porst);

 2. двусрични думи (wo-da, wow-ka, ho-nač, ra-no, wo-bjed, wje-čor);

 3. трисрични думи (no-ži-cy, pje-nje-zy);

 4. четирисрични думи (pře-da-war-nja, pro-dru-stwow-nik);

 5. многосрични думи (dźi-wa-dźel-ni-ca, lu-do-hos-po-dar-ski).

Сричките почти винаги започват със съгласен, което е постигнато с помощта на консонантни протези: woko, hić, jandźel. Отворените срички се срещат значително по-често от затворените. Може да се каже, че броят на натрупаните консонанти в сричката не превишава три. Съществуват само единични лексеми със съчетание на четири консонанта, напр. лексемата stwa, където е налице такова съчетание само след предлог, завършващ на гласен: do jstwy. Лексемите като pstruha се произнасят без началното p: [struha]. Един начин за намаляване броя на консонантните съчетания в сричката е вокализацията на предлозите w / we, z / ze, k / ke, а в разговорната реч изчезването на w и редупликацията на z, напр.: (w) lěsu, zez ćahom.

VI.Отношение между фонема и графема

В горнолужишкия език има и случаи, при които с няколко графеми се отбелязва една фонема. Така например африкатата č се отбелязва с графичните знаци č и ć (čert, ćeta), а билабиалният w се отбелязва със знаците w и ł. В случая на фонемата ch и позиционния и вариант kh се използва само една графема ch. Фонемата c се отбелязва със знаците c, ; фонемата š се отбелязва с графемите š и ř.
VII.Меки и твърди съгласни

В горнолужишкия език в опозицията мекост-твърдост се различават следните съгласни: p p`, b b`, m m`, n n`, c c`, r r`, w w`,f f `, v v `. Съгласните t, d, s, z, k, g, ch, h, l нямат меки съответствия. След t, d, s се произнася само y (а не i), а след k, g, ch, h, l се произнася само i (но не и y). Изключение правят чуждите думи. Звуковете k, g, ch, h, l пред гласните i, e, ě се произнасят като меки съгласни. Пред задни гласни, а също така и пред а, меките съгласни се произнасят по-меко, напр.: mjaso [miaso]. Пред гласните от предната редица мекостта на съгласните е по-малко изразена, напр.: pjekar [p`εkar].

VIII.Звучни и беззвучни съгласни

Произношението и разликата, която се прави между звучните и беззвучните съгласни в българския и горнолужишкия език по принцип е еднакво. Нямат беззвучни съответствия съгласните m m`,n n`, r r`, l, j, w w`, ch.

IX.Произношение и правопис на чуждите думи
В правописа и произношението на чуждите думи горнолужишкият език в много отношения следва правилата на немския език. Ще приведем някои от съществуващите правила:

Нем. au се предава на горнолужишки като aw [awto], а се произнася като [aw].

Нем. eu съхранява правописа си в горнолужишкия език като eu, но се произнася както в немски – или като [oi], или като [oe]: Europa, Euro [oiro].

Нем. ei запазва в горнолужишки както правописа си, така и произношението си – [ai] или [ae]: eidetika. Това се отнася за по-старите заемки, които в повечето случаи се адаптират към горнолужишките норми.

Знаците i и y се пишат в горнолужишкия език на същите места както и в немския, но тяхното произношение може да бъде различно (или както в немския, или както в горнолужишкия): gymnazij [g`i] или [gy] , cykliski [c`i] или [cy].

Нем. ä и ö се предават на горнолужишки с е и се произнасят като отварен звук e: hemoglobin, federacija.

Нем. z се предава със знака c и така се произнася: coologija, cylinder.

Немските гласни e, o запазват в горнолужишкия както правописа си, така и произношението си: tema, scena, dilema, kosinus, konsonant.

Нем. v се изписва с w, но се произнася както в немския език: kolektiw [-if], kolektiwa [-iva].

Нем. ph, qu, x се изписват в горнолужишкия език като f, kw, ks: fyzika, kwantita, ksylofon.

Нем. rh, th се предават чрез r, t: reuma, rytmus.

Нем. sch се предава чрез š и се произнася като š: šisma, šema.

Нем. s в началото на думата запазва правописа си: statistika, slawistika, sopran.

Нем. s в средисловие между гласни в повечето случаи се предава чрез z и се произнася като z: pozicija.

Нем. s в средисловие пред съгласен или след съгласен в горнолужишката орфография се запазва. След r, l, m, n такова s се произнася като z: uniwersita [-rz-], falsifikat [-lz-], recensija [-nz-].

Като правило, за горнолужишкия език не са много характерни двойните съгласни. Срещат се най-вече на границата на морфемния шев. Например след някои латински и гръцки приставки konter-, inter-, dis-, sub-, in-: konterrewolucija. Също така двойни съгласни има както в някои домашни думи (напр.: wottorhnyć, poddanstwo, rozzłobić so, bjezzubny, poddružina), така и в някои чуждици (jazz, intermezzo).

Групите гласни преминават в горнолужишкия език почти без изменения: indiwiduum, linguistika. Само в края на думите съчетанията от гласни –ion, -ee, -oe, -ie преминават в –ija, -eja: nacija, ideja, epopeja, poezija.

X.Особености в редуването на гласните
В някои едносрични съществителни от мъжки род настъпва редуване на гласния ó в им. и вин. п. ед. ч. с гласния о във всички други форми: kóń – konja, wóz – woza, nós – nosa. Изключение от правилото правят например думите: mróz – mróza, wóst – wósta, mlóč – mlóča, tchór – tchórja, šrót – šróta.

В думите měd и pěc (им. и вин. п. ед. ч. ) ě се редува с e в други форми: měd – mjedu, pěc – pjecy. Този тип редуване се среща рядко: lěs – lěsa, dźěd – dźěda, wětr – wětra, wěc – wěcy.

В някои морфеми става редуване на a и e в позиция между меки съгласни: Słowjan – Słowjenjo, rjad – w rjedźe, wo myšach – z myšemi, třělam – třěleštej.

При някои съществителни, завършващи в им. и вин. падеж ед. ч. на съгласен, настъпва редуване на o и e в последната сричка на основата с нулев звук (ø) в други падежи (т. нар. бегло о и е). Този тип редуване се среща сравнително рядко в горнолужишкия език: pos – psa, dźeń – dnja, woš – wši, wjes – wsy, pěseń – pěsnje, baseń – basnje, woheń – wohnja (но и wohenja), posoł – pósła (но по-често и posoła), kozoł – kózła (по-често kozoła), kotoł – kótła (по-често kotoła).В някои суфикси се среща предимно нулев звук:

- k: dubk, zubk, chłódk, rjadk, sněžk, wnučk, pjeršćenk, pucherk;

 • čk: čłowječk, dešćičk;

 • c: wudowc, třělc, ćělc, sanc, škórc;

 • s: wows.XI.Особености в редуването на съгласните
Най-характерните редувания при съгласните са:

k-č: ruka – ručka, pjeku – pječeš;

h(g)-ž: noha – nóžka;

ch-š: směch – směšny;

s-š: pisać – pišu;

z-ž: rězać – rěžu.

k-c: ruka – na ruce;

h-z: noha – na noze;

t-c: swětło – swěca;

d-z: howjado – howjazy;

tr-tř: wótry – wótřić;

t-ć: předmjet – w předmjeće;

d-dź: zasada – w zasadźe;

ł-l: dźěło – na dźěle.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница