Нч „стефан караджа-1928”с. Бисерци, общ. Кубрат, н а с о к и за работата на Читалище „Стефан Караджа-1928”Дата11.02.2018
Размер118.19 Kb.
#58471
НЧ „СТЕФАН КАРАДЖА-1928”с. БИСЕРЦИ, общ. КУБРАТ,


Н А С О К И

За работата на Читалище „Стефан Караджа-1928”с. Бисерци ,общ.

Кубрат през 2017 година

За да задоволява потребностите на населението и постигане на своите цели през 2017 година НЧ „Стефан Караджа-1928” с. Бисерци, общ. Кубрат ще работи по основни направления.

Народните читалища и библиотеките, врата към знание на местно ниво,

осигурява условия за непрестанно учение, независимо вземане на решение и културно развитие на отделната личност и социалнте групи.
Отговорност на персонала на народните читалища е да подържа високи етични стандарти в отношението си с общността, с други членове на персонала и външни организации.Персоналът на читалището трябва да се стреми да удовлетворява потребностите на всички обществени групи независимо от възраст, физически, икономически и социални условия.Огромна отговорност има към деца и младежи.
Народните читалища са основен и стабилен фактор в развитието на местната култура в частност и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и като такива на гражданското общество.Читалищата да бъдат ключова организация за събиране и съхранение на местната култура.


 • Основни задачи:

1. Провокиране на интереса на децата към дейността на читалището

чрез организиране на съвместни мероприятия, на театралните форми, художествените колективи, книгата и компютрите. Подобряване на комуникацията на читалищния работник при общуването с родители и ученици, представители на местната власт с цел мотивация за участието им в дейността на читалището.
 • да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;

 • да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;

 • да поддържа и обогатява материалната си база;

 • да разработва и реализира инициативи/ проекти за общностно/ местно развитие и финансиране на читалищната дейност;

 • да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена образователна, културна, социална и информационна среда на населението;

 • да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг население;

 • да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на община Кубрат, региона и страната;

 • да поддържа активно партньорство с общинската администрация и НПО, както и с културните институции и бизнеса за взаимна полза.
  • Библиотечна дейност:

 • обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;

 • подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на населението, чрез различни форми на културно – масовата работа;

 • осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и събития от местен, регионален и национален характер;

 • провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и млади автори.

 • Да продължи работата по програма „Глобални библиотеки”

като предлега на населението безплатен достъп до интернет и др. Необходива сума от 200.00лв,

 • Културно – масова дейност:

 • осъществяване на културният календар за читалищните прояви;

 • повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните мероприятия;

 • участие в културните мероприятия на общината;

 • честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;

 • провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи.

Като: Сурвакане и коледни празници, Бабин ден, Осми март, Хъдрелез- Гьоргьов ден идр, селищен празник,

.Ден на самодееца, Откриване на творчески сезон, Лятна работа с деца и младежи,Необходима сума – 1800.00лв.

 • Любителско художествено творчество:

 • Повишаване на художествено – творческите постижения на любителските състави и индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти – ръководители;

 • Активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно – масови събития на селото и общината и страната. Необходима сума от 1500.00лв.

 • Превоз на самодейци до гр. Дулово и Сл. Бряг на национални фестивали . Необходима сума от 1850 лева.

 • Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:

 • Осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали;

 • Увеличаване броя на членовете на читалището.

 • членски внос;

 • проекти и програми;

 • дарения и спонсорства;

 • наем от земеделски земи;

наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата.

Други приоритети
1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалището в общината за реализиране на основните им дейности за развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населените места.

2. Стимулиране на читалищната дейност за проучване, възстановяване, запазване и популяризиране на местните културни традиции и наследство. Необходима сума от 500.00лв.


3. Разширяване на обхвата на дейността на читалището в обществено значими сфери, като социалната и информационно-консултантската. Необходима сума от 800.00лв.
4. Формиране на читалището като място за общуване и контакти, успешни социални практики и дарителски акции, повишаване ролята на читалището за социалната и културна интеграция на различни социални общности.
5. Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското общество, участието в разработването на местни стратегии и превръщането на читалището във фактор на обществения диалог и обществените форуми.
6. Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги и атракции.

7. Информационно обезпечаване на гражданите.

8. Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура.Необходима сума от 2000.00лв.


СЕКРЕТАР:......................... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧН:......................

/А.Арифов/ / Д.Ангелова /


НЧ”СТЕФАН КАРАДЖА-1928, с.БИСЕРЦИ ,Общ. КУБРАТ
О Т Ч Е Т

За дейността на читалището през 2016 г.


В живота на всеки народ ,на всяко населено място има събития, които трайно остават в паметта на поколенията.В живота на нашето село Бисерци подобно събитие е основаването на Читалището. Живителната сила и значителният потенциал на читалищата са доказани, но е необходима промяна в името на устойчивото развитие и още по активно присъствие в развитието на гражданското общество. С нов поглед към постигнатото с възможностите на съвременния мениджмънд и информационните технологии Читалищата ще защитят своето важно място и в местното пространство и в широко отворения модерен свят.

Днес на читалищата се гледа, като обединител, като центрове за знания и самоусъвършенстване, пазители на културните ценности на населените места и страната.

По своите функции нашето читалище задоволява широк спектър от духовни потребности. То предоставя информация за разширяване на знанията, дава възможност за усвояване на културните ценности за художествено-творческа самоизява и др.Малко или много осигуряваме средства за абонамент , книги, костюми и техника..

През 2016 година проведените мероприятия са 16 имаме изнисен концерт в с. Веселина в гр. Трговище участвахме в МФФ „Божурите” , В конкурси „Букет” в гр. София и много мести мероприятия. Имаме одобрена допърлителна щатна бройка от 0,25 и назначихме музикант за по добра и ефективна работа на нашите састави.

1.Отбелязани местни мероприятия:


 • Бабин ден

 • 1-ви Март ден на самодееца , Баба марта и двайсет години от създаването на групата за изворен фолклор с кратка презентация за дейността на читалището.

 • 8-ми Март с музикална програма

 • 6 Май- с обичай „Хъдрелез”

 • 24 Май съвместно с училището – музикална програма

 • Селищен Сбор – самостоятелен концерт с всички състави от читалището

 • По плана на читалището за лятна работа с деца и младежи за децата се организира поход за изучаване на историята на селото а с младежите се организират забавни състезания

 • Ден на възрастните хора – позкравихме възрастните хора с песни и танци

 • Откриване на новия творчески сезон с всички самодейци

 • Всеки вторник от 11часа до 12 часа посещаваме ЦДГ”Слънчо”, където в рамките на един час забавляваме децата с приказки, песни и народни танци.

 • Посетихме всички бивши най-възрастни самодейци от селото подарихме им букет цветя и бонбони. Пожелахме им да са живи и здрави и да продължат на ни разказват за бита и обичаите на село а ние да ги съхраняваме.

 • Самостоятелен Коледен концерт с участието на всички самодейни състави в читалището на 24.12.2016 г.

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ


Тази година макар и малко но успяхме да купим нови книги за библиотеката за нуждите на читателите. Веднъж през месеца каним децата от ЦДГ”Слънчо” и първи клас от ОУ „Н.Й.Вапцаров” и им прожектираме филми. Подготвят се кътове за бележити дати и годишнини.До момента библиотеката разполага с 13463 тома книги. Продължава и нашата кампания „Дари книга на библиотеката” хората се отзовават и постоянно правят дарения на книги. Програмата на Глобални библиотеки продължава имаме пет компютъра и хората имат безрлатен достъп до интернет. В момента работим с четирима по възрастни хора ,които изявиха желание да работят с компютър.

СЕКРЕТАР:.........................

/А.Арифов/

ОНЧ”СТЕФАН КАРАДЖА-1928”с.БИСЕРЦИ,общ.КУБРАТ,обл.РАЗГРАД

П Л А Н

за работа на Народно Читалище „Стефан Караджа-1928”

с. Бисерци през 2017 година

Цел: В условията на демократичното общество Читалището да се развива адаптивно с културните потребности на района.


 1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

- . Провокиране на интереса на децата към дейността на читалището

чрез организиране на съвместни мероприятия, на театралните форми, художествените колективи, книгата и компютрите. Подобряване на комуникацията на читалищния работник при общуването с родители и ученици, представители на местната власт с цел мотивация за участието им в дейността на читалището.
  • Да се създават условия за развитие на Читалището, като самоуправляващо се културна организация,

  • Издигане нивото на художествената самодейност, ролята на читалището и качеството на проведените мероприятия,

  • Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата,

  • Запазване традициите и обичаите на населението от селото,

  • Да се работи за запазване на кадровия състав и по възможност разширяване, от които се очаква висококачествена работа,

  • Финансово обезпечение и разпределение на средствата за:

а- закупуване на нова техника

б- закупуване и ушиване на нови носии,

в- закупуване на нови книги за Библиотеката,

г- разнообразяване на изявите,

д- подържане на бзата.

- Усъвършенстване на Билиотечната дейност,

- Обогатяване на музейната сбирка / събиране експонати от етносите от селото/
-2-

2. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ.

1. Веднъж на тримесечие ЧН на свое заседание да разглежда проблемите на Читалището и Библиотеката.

2. Да се активизира дейноста на ЧН по отношение Читалище-Кметство, Читалище-Училище, Читалище – Спонсори.

3. Организиране и провеждане на мероприятия по плана на читалището и библиотеката, като активно се включат и членовете на ЧН.


3. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ:

1. през годината да се набавят – 100 книги
 1. Библиотеката до достигне увеличение на основните показатели както следва:

- Увеличение на библиотечния фонд - 100

- Брой читатели - 156

- Посещения - 4200

- Заета литература - 3000

- Отчислени книги - 10

4. МЕРОПРИЯТИЯ:

- новогодишни сурвакания - 01.01.2017 г.

- 169 год. от рождението на Христо Ботев

Кът за живота му -06.01.2017 год.

.- 138 год. от рождението на П.К.Яворов - 13.01.2017 год.

- ЧЕСТВАНЕ НА Бабин ден - 21.01.2017 год.м.Февруари :

- 128 години от рождението на Николай Райнов и

117 години от рождението на Дечко Узунов - 05.02.2017 год.

- Трифон Зарезан – дегостация на вина - 14.02.2017 год.

- кът за годишнината от смъртта на Васил Левски - 19.02.2017 год.

- Изложба на мартеници - 25-28.02.2017 год.м.Март:

- ден на любителското и художествено творчество - 01.03.2017 год.

- литературно-музикална програма по случай

Националния празник на България з-ти март - 03.03.2017 год.

- Поздравителен концерт по случай 8-ми март -08.03.2017 год.

-3-


м. Април:

- Ден на хумора и сатирата - 01.04.2017 год.

- Седмица да децката книга - . 04.2017 год.

- Великден – изложба на козунаци и яйца

празнично хоро - 12.04.2017 год.

- Световен ден на книгата и авторското право-

Среща разговор с ученици за книгата като извор на

Знание. - 04.2017м. Май:

- Общински Фолклорен Фестивал „Божурите” - .05.2017 год.

- 178 години от рождението на Стефан Караджа - 10.05.2017 год.

- Ден на Славянската писменост и култура - 24.05.2017 год.м. Юни:

- Ден на детето рисунки на асфалта - 01.06.2017 год.

- Традиционнен селищен пазник – концерт - 11.12.06.2017 год.


м. Юли:

- Организиран поход с деца самодейци –по историческата

справка на селото. .07.2017 -
- концертна програма по случай Рамазан Байрям - 05.07.2017 год
м. Август:

- 114 год от Илинденско преображенско въстание - 02.08.2017 год.м.Септември:

- 131 год. от Съединението на България - 06.09.2017 год.

.

- Честване деня на Независимоста на България - 22.09.2017 год.- Честване на Курбан байрям - 12.09.2017 г.

м. Октомври:

- Откриване на худ.творческия сезон - 01.10.2017 год.

- 88 години от рождението на Йордан Радичков - 23.10.2017 год.

м. Ноември:

- Ден на Народните Будители - 01.11.2017 год.

-4-

.

м. Декември:- 108 години от рождението на Никола Вапцаров - 04.12.2017 год.

- Коледни и Новогодишни празници - 20-30.12.2017 год.


5. СПРАВОЧНА И КРАЕВЕДЧЕСКА ДЕЙНОСТ:
- да се сбират материали,предания и спомени за миналото на селото,

- да се изучават стари обичаи и песни характерни за селото,

- да се изучава местния фолклор.

- да се събират материали за изграждане на паметно плоча на загиналите през войните от с.Бисерци.


6. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ:
- всички самодейци да участват в инициативите органицирани от читалището.

- да се изготви репертоарен план,

- за провеждането на редовни репетиции да се спазват установените графици.
7. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:
- да се наблюдана за изпълнението на Бюджета

Отг. Секретаря

- да се закупи нова техника и носии

Отг. Секретаря

- да се ремонтира покрива на сградата

Отг. Председателя

- работа по проекти за саниране на сградата.

Отг. Председателя


СЕКРЕТАР:.................... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧН:............................

/А.Арифов/ /Д.Ангелова/
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница