Не е за слаби нерви яогл&ъДата15.01.2018
Размер283.35 Kb.
НЕ Е ЗА
СЛАБИ


НЕРВИ
яогл&ъ
Уилиям Макдоналд


ВЕРЕН
Уилиям МакДоналд

НЕ Е ЗА СЛАБИ НЕРВИ
ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

ИздателстВо ВЕРЕН


площад „Слабейкоб" 1, София 1000

Пърбо българско издание

© 2005, Издателстбо ВЕРЕН ЕООД
площад „СлаВейкоВ" 1, София 1000
www.veren.org

Пребод: Красимира НеноВа


Корица: Мая Димоба

ISBN 954-8225-54-9Съдържание

Предговор 7

Какво ни предстои? 13

Внезапно изчезване - Грабването 14

Не е време за слаби нерви - Скръбта . . .16
Хубаво е да срещнеш добър познат -

Неговото второ идване 20

Най-после мир на земята -

Хилядолетното царство 22

Любов без край -

Новото небе и новата земя 26

Лице в лице - Съдът пред

големия бял престол 28

Кога? По местата... готови . .29

Не пропускайте времето:

Ако не сега, кога? 40

Послание към решителните 43

Най-важното накратко 48
Предгобор

Единадесети септември показа колко бързо


едно-единствено събитие може да промени
света. Различни прогнози сочат към по-ната-
тъшни промени и гигантски преобразувания.
Дали не сме на прага на Трета световна война?
Какво още ще ни сполети? Отговорите на тези
въпроси се използват за манипулации, измами
и печелене на много пари.

След трагедията в Ню Йорк се разпростра-


няват не само прогнози, но и най-разнообраз-
ни теории за заговори. Твърде тревожно е кол-
ко малко истина съдържат те и колко охотно
им се вярва.

Например се твърди, че Q33NY бил номе-


рът на полета на един от отвлечените самоле-
ти, използвани на 11-ти септември. Било отк-

рито кой стои зад тоди удар: въвели в MS Word


Q33NY, избрали шрифта Wingdings и увеличи-
ли на 48 пункта:


Изведнъж се появил самолет, две кули, че-
реп и звездата на Давид! Но в действителност
такъв номер на полет изобщо не съществува.
Такова съобщение не е безобидна шега, а опит
да се създават настроения против евреите. Те-
зи теории са опасни, както и неверните прог-
нози, защото не отговарят на фактите и защото
подтикват към неправилни действия.

А какви са правилните действия? Всеки се


опитва да открие това. Хората търсят решения
за политиката, за бизнеса, за семейството и -
когато за момент настъпи тишина - за собстве-
ното си сърце. Въпросите остават. Какво е ре-
шението за надвисналите конфликти? Свобод-
на пазарна икономика? Демокрация? Образо-
вание? Наука? Развлечения? Бягство в самота-
та пред телевизионния екран? Политици и ме-
нажери се съветват със скъпоплатени врачки.
Съставят се хороскопи. Учените бълват прог-

нози. Специалисти дават напътствия. Но бъде-
щето остава скрито. След 11-ти септември
„Нострадамус" се изстреля на първо място от
най-търсените понятия в Интернет. Но и това
не помага, тъй като популярността не винаги
върви ръка за ръка с действителността.

Колко са били верни тези прогнози, ще се


види. Но тъй като те си противоречат една на
друга, не може всички едновремено да са вер-
ни.

Един полезен източник на информация за


бъдещето е Библията. Тя не печели пари от
своите прогнози. Авторът не получава нито
заплата, нито процент за авторски права, въп-
реки че много класици са творили, черпейки
от разказите и пророчествата на Светото писа-
ние. Събитията от миналото и бъдещето са
описани разбираемо. Четем за „грабване", за
„голяма скръб", за световен мир, за възстано-
вяване на всичко, „за река на живот". Старото
ни място за живот не просто ще бъде подобре-
но и ремонтирано - ще има ново небе и нова
земя.

Дон Колиер пише за това: „Тази книга мо-


же много да ни каже за днес и за утре. Към
нейните изследователи на бъдещето спадат

Исая, Еремия, Езекиил, Даниил, Захария, Йоан


и самият Иисус. Те смело са предсказали вре-
мето, в което ние днес се намираме, както и
времената, които все още са пред нас. Техният
буден дух се сблъсква със същите морални яв-
ления, които ни докараха ужаса на СПИН, как-
то и подържаните от държавата убийства на
хиляди неродени бебета всеки ден и 50%-вото
ниво на разводите. Били ли са прави тези биб-
лейски изследователи на бъдещето? Каква
оценка може да им се даде?"

Библията е на 3500 години. Това време е


достатъчно, за да се провери истинността на
пророческите писания. В тази връзка Уилбър
Смит я нарича най-забележителната книга, ко-
ято някога е била писана. Тя съдържа проро-
чества за много народи, но също и за Израел,
за отделни личности, за градове, и преди всич-
ко за Христос. В никоя друга книга няма такъв
голям брой предсказания, които са се изпълни-
ли впоследствие.

Томас Уркуарт подчертава, „че пророчест-


вата на Библията не се задоволяват с една-
единствена характеристика на някоя личност
или място. Те ни дават белег след белег, които
заедно съставят действителната картина. Ако

10

само един или два признака се изпълнеха, хо-


рата можеха да припишат това на случайност-
та. Но ако множество описания се изпълнят
буквално, не е логично това съвпадение да се
отдаде на случайността."

Най-впечатляващите пророчества на Библи-


ята, които вече са се изпълнили, описват живо-
та на Иисус Христос. Всички подробности са
се стекли точно така, както са били описани от
пророците стотици години преди това. Има
над 100 пророчества, които са се изпълнили по
този начин в живота на Иисус. Случайност? В
своята книга „Науката говори" ученият Питър
Стоунър пресмята каква е математическата ве-
роятност само осем пророчества да се сбъднат
случайно в живота на един човек: „... И така,
ние виждаме, че вероятността да се изпълнят
всичките осем пророчества в живота на който
и да било човек е 1:1017." Стоунър сравнява
това число с количеството монети от един до-
лар, които са необходими, за да покрият щата
Тексас с пласт, дебел 60 см. Ако една от моне-
тите се оцвети и се смеси с останалите и един
сляп човек трябва да обиколи Тексас и да из-
тегли една монета, то вероятността да попадне
на маркираната е същата, както да се сбъднат

11

осем пророчества за Христос в живота на един


човек.

Достоверността на библейските пророчест-


ва е доказана. Тъй като предсказанията за на-
шето минало вече са се изпълнили, е близко до
ума, че и тези, които се отнасят за бъдещето,
също ще се изпълнят. Ето защо Светото писа-
ние трябва да бъде пътеводител и по въпроси-
те на бъдещето. Ако се занимаем с това, неми-
нуемо ще забележим, че това бъдеще вече е за-
почнало.

Андреас Линднер12

Какво ни предстои?

В днешно време все по-често се чуват поня-


тия като „Армагедон", Трета световна война",
„Края на света", „Страшния съд", „Второто
пришествие". В каква последователност ще се
случат тези събития в бъдещето?

Разписание на бъдещето

Няма нужда да живеем в съмнения, обърк-


ване или неразбиране на това, което ни предс-
тои. В Библията намираме ясна и точна пано-
рамна картина на бъдещето. Ето например се-
дем главни събития, които ще настъпят. След
като ги изброим, ще разгледаме подробно вся-
ко от тях.

Грабването на Църквата

Голямата скръб

Второто пришествие на Христос

Хилядолетното царство на Христос

Краят на сегашния свят

Новото Небе и Новата Земя

Съдът пред Големия бял престол

13

Внезапно изчезване -
Граббането

Какво представлява „Грабването"? Това е


моментът, в който Христос ще дойде от Небе-
то в нашата атмосфера. Всички, които са почи-
нали с вяра в Христос, ще бъдат възкресени от
гроба с нови, изменени тела. Така и всички
живи вярващи ще получат нови тела. Те ще бъ-
дат издигнати заедно нагоре, за да срещнат
Господа във въздуха и да'се върнат заедно с
Него в Небето. Това е следващото предстоящо
събитие от Божия пророчески план.

Библията ни дава и друга информация за


Грабването.

То е сигурно. Христос, Божият Син, казва:


„Аз ще дойда отново." Нищо не е по-сигурно
от Неговото Слово.

То е заплашително близо. Това означава, че


може да се случи всеки миг. Никой не знае де-
ня или часа. Няма нито едно пророчество, кое-
то да трябва да се изпълни преди това. Никога

14

досега в световната история не е имало толко-


ва много признаци, които сочат към Неговото
непосредствено предстоящо идване.

То ще бъде изненада. Няма да го предшест-


ват знамения. Ще се случи точно когато хора-
та най-малко го очакват.

Грабването ще бъде мигновено явление.


Библията казва, че то ще се извърши в един
момент - в мигване на око. Така светът няма да
усети какво е станало. Ето защо често се гово-
ри за „тайното грабване".

То ще бъде време на разделение. Както маг-


нитът отделя парченца метал от дървени стър-
готини, така идването на Христос ще раздели
вярващи от невярващи. Само тези, които са в
Христос, било то живи или мъртви, ще бъдат
взети на Небето. Всички невярващи ще оста-
нат.

За много хора Грабването ще бъде краят на


възможността за спасени". Тези, които са чули
благата вест и са я отхвърлили, след това ще
предпочетат да вярват на лъжата на Антихрис-
та, а именно че той е бог.

15

Не е бреме за слаби


нерви - Скръбта

След Грабването започва времето на Скръб-


та. Тъй като вярващите вече ги няма, състояни-
ето на света бързо ще се влоши.

Скръбта е период от седем години, през ко-


ито земята ще бъде сполетяна от все по-тежки
бедствия. Съобщенията на медиите ще бъдат
изпълнени с новини за войни, глад, епидемии,
земетресения, анархия и насилия. През този
период Бог ще излее Своя гняв върху света,
който е отхвърлил Неговия Син.

Ще има и невиждани природни катаклизми.


Ужасни катастрофи и бедствия, град и огън,
примесени с кръв, ще валят от небето. Една
трета от морето ще се превърне в кръв и една
трета от живите същества в морето ще измре.

Ще има 144 000 израилтяни, които ще вяр-


ват в Иисус като свой Месия и ще бъдат нато-
варени да проповядват благата вест за Божие-
то царство. Те ще призовават хората да вярват
в Господ Иисус, за да могат да влязат в Него-

16

вото царство при Второто Му пришествие. Ня-


кои хора (и евреи, и езичници) ще приемат
Господ Иисус като Спасител и ще бъдат жесто-
ко преследвани.

Хората по времето на Скръбта ще преживе-


ят издигането на Антихриста - могъщ свето-
вен диктатор, враг на Христос, който ще изис-
ква хората да му се покланят вместо на Хрис-
тос. Ще бъде постановено със закон всички хо-
ра да носят „знака на звяра" - числото 666.
Който не се съгласи, няма да може да купува и
да продава. Мнозина ще загинат като мъчени-
ци.

Последните три и половина години от този


период са известни под името „Голямата
скръб". Това ще бъде най-страшното време на
размирици, преследвания и страдания, което
светът някога е преживявал или ще преживява.
Ако тези дни не биха били съкратени, никой
човек на земята не би се спасил. В това време
ще се разиграе и Армагедонската битка, но тя
ще бъде само една от многото.

В една друга битка огромна армия, прииж-


даща от север, ще претърпи унищожително
поражение от ръката на Господа по израелски-

17

те планини. Оставените от нея боеприпаси ще


служат за гориво на израелските градове в
продължение на седем години. Погребването
на човешките останки в долината Амон Гог ще
отнеме цели седем месеца.

При друга битка конете ще газят в кръв до


юздите си.

Положението ще бъде толкова ужасно, че


хората ще молят планините да паднат върху
тях, за да ги скрият от лицето на Онзи, който
седи на Престола.

Една трета от човечеството ще загине на-


веднъж. Тези, които се покланят на Антихрис-
та, ще бъдат покрити с гнусни злокачествени
образувания.

Кръв ще зарази реките и изворите. Хората


ще хапят езика си от болка. Ненормалното
слънчево лъчение ще предизвиква тежки изга-
ряния по кожата. Градушка, чиито парчета ще
тежат десетки килограми, ще бие земята. Това
ще бъде време на постоянен ужас и отчаяние.
Народите ще примират от страх, ще онемяват
от бедствията.

Хората ще побегнат в планините, за да тър-


сят убежище, но няма да има спасение. Никъ-
де не ще се намери скришно място.

18

„Затова бъдете и вие готови, защото в час,


който не мислите, Човешкият Син идва." (Ма-
тей 24:44)

Библейска справка: Еремия 30:7; Даниил 9:27;


Матей 24:4-28; Лука 21:25,26; Откровение 6:1-9:10.

19

Хубабо е да срещнешдобър познат -
Неговото Второ идване

Преди Второто пришествие на Иисус ще се


появят знамения на небето. Слънцето ще по-
тъмнее, Луната вече няма да свети, звездите
ще падат от небето и планетите ще напуснат
орбитите си. Това ще предизвика гигантски
природни катаклизми на земята.

Тогава Човешкият Син ще се яви със сила и


голяма слава, яздещ на бял кон и носещ титла-
та „Цар на царете и Господ на господарите".
Щом краката му докоснат Елеонския хълм
(хълма на маслините), той ще затрепери и ще
се разцепи на две.

Неговото явяване ще може да се наблюдава


от целия свят. „Както светкавицата излиза от
изток и се вижда чак до запад, така ще бъде
пришествието на Човешкия Син."

Заедно с Него ще дойдат и Неговите светии


- всички, които са вярвали в Господа още от зо-
рата на човешката история.

20

Първата точка от Неговия дневен ред ще бъ-


де унищожаването на враговете Му. Както пи-
ше апостол Павел: „.-.. в пламтящ огън, за да
даде възмездие на онези, които не познават Бо-
га и които не се покоряват на благовестието на
нашия Господ Иисус". Тези хора „ще бъдат на-
казани с вечна погибел далеч от лицето на Гос-
пода и от славата на Неговата сила".

След като премахне всички врагове, Той ще


установи Своето Царство на тази земя.

„Ето, идва с облаците; и ще Го види всяко


око, и онези, които Го прободоха."

Библейска справка: Захария 14:4; Малахия 4:1-3;


Матей 24:27-31; Деяния 1:11; 1 Солунци 3:13;
2 Солунци 1:7-10; 1 Петрово 1:7; 4:13; Откровение
1:7; 19:11-16.

21

Hau-после мир на земята -


Хилядолетното Царство

В края на предишния период Сатана ще бъ-


де вързан от един ангел и ще бъде хвърлен в
ада (бездната).

Хилядолетното Царство ще бъде период на


мир и благоденствие в продължение на хиляда
години. Земята ще бъде плодородна и пустиня-
та „ще се развесели и ще цъфти като крем".
Дори и планинските върхове ще бъдат плодо-
родни като равнините.

Експлозивният прираст на населението ве-


че няма да бъде проблем, тъй като ще има хра-
на за всички. Земята ще дава реколта дванаде-
сет пъти годишно. Орачът ще застига жетваря,
за да подготви почвата за следващата сеитба.

Хората ще гледат диви животни като до-


машни. Лъвът ще спи до агнето. Децата ще си
играят безопасно дори със змии.

Никой вече няма да бъде беден или бездо-


мен. Хората ще живеят, за да се наслаждават

22

на плодовете на труда си. Всеки човек ще има


свой имот, своя лоза или смокиня.

Смъртта на практика ще е в отпуска. През


този период вярващите изобщо няма да уми-
рат. Само тези, които се опълчват срещу Царя,
ще бъдат умъртвявани. Грешникът, който уми-
ра на сто години, ще се счита като дете.

Невежеството по отношение на Библията


ще изчезне. Земята ще се изпълни с познание
на Господа.

Вече няма да има война. Мечовете ще бъдат


изковани на плугове, а копията - на сърпове.
Това означава, че всичките средства, които се-
га се влагат във въоръжаване, ще се използват
за земеделие.

Христос ще управлява на престола на Да-


вид. Градът Ерусалим ще бъде центърът на
света - в религиозно, икономическо и полити-
ческо отношение.

Израел ще бъде издигнат за глава на наро-


дите. Другите народи ще имат значение докол-
кото имат някакво отношение към Израел.

Езическите народи ще идват на поклонение


в Ерусалим. Тези, които не искат да правят то-
ва, ще страдат от епидемии и суша.

23

Хората, които ще се родят през този период,


също ще носят в себе си греховна природа и
ще трябва да се новородят. Както и по всички
други времена, ще се спасява онзи, който вяр-
ва в Господа. Не всички обаче ще Му се дове-
рят.

Проблемите на обществото ще останат в


миналото. За рецесии и икономически кризи
ще може да се прочете само в учебниците по
история. В политиката няма да има подкупи и
корупция. Няма да се случват и съдебни греш-
ки.

Никакви лъжливи религии вече няма да


държат хората в невежество и нищета. Общес-
твото на практика няма да познава разводи,
прелюбодейства, аборти, проституция, злоу-
потреби с деца или порнография. Наркомания-
та и алкохолизмът ще се срещат така рядко
както убиството.

Безпокойствата за околната среда ще са ми-


нало. Няма да има нужда замърсяването да се
забранява със закони.

Малко преди края на Хилядолетното Царство


Сатана ще се яви от бездната, ще събере армия
от четирите краища на света и ще тръгне на

24

война срещу Ерусалим, за да свали Царя от


престола Му. Тогава огън от небето ще унищо-
жи него и войската му и той ще бъде хвърлен в
огненото езеро.

Сензация от днес за утре -
краят на света

В края на Хлядолетното Царство атмосфе-


рата, звездите и Земята, каквито са днес, ще
изчезнат. Апостол Петър пише: „... Небето ще
отмине с бучене и елементите нажежени ще се
разпаднат и земята и делата по нея ще изго-
рят." Това звучи като всеобхватна ядрена експ-
лозия, но не непременно трябва да е така. Зна-
ем обаче със сигурност, че когато това стане,
вече няма да съществува време - започнала е
вечността.

Библейска справка: Исая 2:1-5; 12; 32:1-5; 35:1-7;


54; 60; 61; 65:17-25; 66:10-24; Откровение 20:4-6; 2
Петрово 3:10.

25

Любоб без край -


новото небе и новата земя

Тогава ще има ново небе и нова земя, в кои-


то ще цари абсолютна правда. Това е вечното
състояние, за което Създанието е копняло през
всички изминали векове.

Но най-великото е, че Господ Иисус ще бъ-


де там, блестящ в неизразима красота. Все още
носещ белезите на Голгота, Той ще заслепява
със славата Си всяко око, когато бъде провъзг-
ласен за достоен да приеме власт, богатство,
мъдрост, сила, почит, слава и благословение.
Служещи ангели ще заобикалят престола Му
заедно с вярващи от всяко племе, език, народ и
нация - вече в своите нови, прославени тела.
Небесата ще ехтят от песните на спасените,
които ще прославят достойнството на Онзи,
който ги е изкупил със Своята кръв.

Страдания, жалеене, болести и смърт ще


бъдат отминали навеки. Божиите хора ще бъ-
дат освободени от страх, недоимък и грижи.

26

Те никога вече няма да наскърбяват с грехове


сърцето на Христос. Самият Спасител ще ги
приветства в един свят без съжаление, прес-
ледване, недоразумения, съблазни, падане в
грях или слабост. Той ще се погрижи за всяка
нужда и ще задоволи всеки копнеж. Колко чу-
десно ще бъде да изследваме все по-надълбоко
материалното и духовното творение на Бога,
което Той ще ни открива! Вярващите ще разбе-
рат как Бог е отговорил на всичките им молит-
ви според Своята безкрайна любов, мъдрост и
власт, и как Господ е бил близо до тях, когато
им се е струвало, че е най-далеч.

Човешките думи са твъде слаби, за да опи-


шем славата на това вечно състояние; въобра-
жението ни е неспособно да обрисува възви-
шеното съвършенство на онзи свят.

Библейска справка: Откровение 4:8-11; 5:8-14;


21:1-27; 22:1-14.

27

Лице 6 лице -

Съдът пред Големия

бял престол

Това е съдът над всички невярващи от всич-


ки времена. Мъртвите, които не са били изку-
пени, ще възкръснат от гробовете и заедно с
тези, които са още живи, ще застанат пред
Трона. Христос ще бъде Съдията. Всички кои-
то се явяват на този съд, са вече виновни, за-
щото не са повярвали в Господа. Съдът ще оп-
редели степента на наказанието им, според то-
ва как са се отнесли към Божията добрина и
колко са се наслаждавали на злото. Страдани-
ето в пъкъла ще бъде степенувано, също както
и наградите в небето ще бъдат различни. Тези,
чиито имена не са записани в Книгата на жи-
вота, ще бъдат хвърлени в Огненото езеро. То-
ва е втората смърт.

Библейска справка: Откровение 20:11-15.


28

Кога?
По местата... готови...

И така, изправяме се пред въпроса: „Кога


ще започне всичко това? Има ли в днешно вре-
ме признаци, че скоро би могло да се стигне
дотам?"

Библията съвсем ясно казва, че никой не


знае точното време на Грабването. Всеки, кой-
то се опитва да определи някаква дата, не се
подчинява на Писанието и скоро ще бъде раз-
венчан като лъжлив пророк.

Но въпреки че не знаем точния момент, със


сигурност можем да кажем, че някои признаци
сочат, че времето е наближило. Идващите съ-
бития хвърлят предварително своята сянка.

Когато разглеждаме тази тема, трябва да


помним, че говорихме за две фази на Пришес-
твието на Христос. Най-напред Той идва в ат-
мосферата, за да вземе Своите светии в Небе-
то при Себе Си. След това, най-малко седем
години по-късно, Той идва, като вече стъпва на

29

земята заедно със Своите светии, за да управ-


лява с тях в продължение на хиляда години.

За Грабването няма предварително оповес-


тени признаци. Но преди на настъпи Пришес-
твието на Христос като Цар, трябва да бъдат
изпълнени определени условия. Това, което
ние виждаме в последно време, е че редица
съвременни събития много приличат на тези
пророкувани условия. А ако много неща, кои-
то се случват днес, приличат на събитията, ко-
ито трябва да се случат преди Неговото Второ
пришествие, тогава колко по-близо е Грабване-
то! Нека разгледаме по-подробно някои от те-
зи показателни явления.

От Библията ясно се вижда, че колкото по-


вече се приближаваме да последното време,
толкова повече центърът на световните съби-
тия ще се пренася към Близкия Изток. Проро-
чествата се занимават преди всичко с Израел и
страните в този регион, които са икономичес-
ки или политически обвързани с него, или са
негови врагове.

Напоследък различни страни от Близкия


Изток излизат на преден план. Можем да спо-
менем Сирия, Иран (Персия), Ирак, Ливан,
Египет и Саудитска Арабия. Ирак е Асирия от

30

пророчествата на Стария Завет; неговият водач


е наречен „Северният цар". „Южният цар" е
владетелят на Египет.

Западните страни, включително и САЩ, не


играят съществена роля в пророчествата. Ако
от това може да се направи някакво заключе-
ние, то е, че те ще западнат икономически, по-
литически и религиозно. Властта и управлени-
ето ще се прехвърлят от Запад към Близкия Из-
ток.

Основаването на държавата Израел през


1948 г. беше и е от изключително голямо зна-
чение. Иисус казва, че когато видим смокиня-
та да напъпи, можем да знаем, че Божието
Царство е близо. Смокиновото дърво символи-
зира Израел. Сега ние виждаме как смокинята
покарва, развива листа, но все още не носи
плод. За първи път от столетия насам юдеите
отново съществуват като нация и имат своя ро-
дина. Това означава, че Божието Царство е
близо. То е на прага.

Можем да споменем и възраждането на на-


ционализма. Иисус говори не само за напъпи-
лата смокиня, но и за напълването на „всички
дървета". Ако смокиновото дърво е символ на
Израел, то очевидно „всички дървета" се отна-

31

ся за други нации. Не толкова отдавана станах-


ме свидетели как колониалните сили се оттег-
лиха и изникнаха нови държави. Ние живеем
във време на ново национално осъзнаване.

Преди повече от 2500 години пророк Езеки-


ил предсказва, че Израел ще се върне в земята
си като невярващ народ. Точно това е състоя-
нието на днешния Израел. Езекиил пророкува,
че народът ще бъде очистен от греховете си ед-
ва след завръщането си и след Второто при-
шествие на Христос.

Ерусалим ще бъде огнище на раздори. Про-


рок Захария говори от името на Бога, като каз-
ва: „Ето, Аз правя Ерусалим чаша на омайване
за всичките народи наоколо; ще дойде и върху
Юда при обсадата на Ерусалим. И в онзи ден
ще направя Ерусалим тегнещ камък за всички-
те народи; всички, които се натоварят с него,
ще се смажат; и против него ще се съберат
всичките народи по света." Ерусалим е обявен
за столица на Израел, въпреки че не е признат
от всички. Вече се водят дискусии Ерусалим
да бъде направен интернационален град. А ня-
кои юдеи правят планове да превземат хълма,
на който се е намирал храмът, и да го постро-
ят отново.

32

Списание Time определя хълма на храма ка-


то 39-та най-експлозивна точка на света.

Виждаме как се разпространяват лъжливи


религии, които се наричат христински, въпре-
ки че отричат всички основни учения на вяра-
та в Христос. Чрез имитация те изглеждат из-
мамно истински. Библията многократно прави
връзка между тези явления и последните дни.

Бъдещото възстановяване на Римската им-


перия е пророкувано в много библейски обра-
зи и символи. Бихме могли да видим нейния
предшественик в лицето на Европейския съюз,
който е основан с договор, подписан в Рим.
Един коментатор описва ЕС като „могъща об-
щност, имаща силата да владее света."

Светът се оглежда за един „супермен", кой-


то да поеме властта. Хенри Спек, един от ос-
нователите на ЕС, каза: „Ние не искаме още
един комитет. Ние искаме един човек от класа,
когото всички покорно да следват и който мо-
же да ни изведе от икономическата бъркотия, в
която сами се заплетохме." Неспособността на
правителствата да поддържат правда и ред и да
се справят с тероризма създава идеалните ус-
ловия за издигането на един световен дикта-

33

тор. Водещите политици вече постоянно гово-


рят за „нов световен ред".

Икуменическото движение напомня на то-


ва, което намираме в Откровение 17 глава.
Преди няколко години щеше да е немислимо
да се съберат заедно християни, юдеи, будис-
ти, хиндуисти, мюсюлмани, конфуциани, шин-
тоисти, бахаи и астролози, за да изглаждат раз-
личията си. Сега постоянно чуваме, че водачи
на големите световнии религии се срещат, за
да обсъждат възможността да с обединят в ед-
на световна църква. През октомври 1986 г. па-
па Йоан II покани в Асизи представителите на
дванадесет по-големи религии, за да се молят
за световния мир. Там присъстваше и един аф-
рикански магьосник. Библията нарича такава
формация „Вавилон великата, майка на блуд-
ниците". Тази абсурдна система толерира вся-
каква форма на религия с изключение на биб-
лейското християнство. Ние сме съвременици
на отстъплението на христинството.

Апостол Павел ни казва, че Божият съд ще


дойде когато хората говорят за „мир и безопас-
ност". В 1 Солунци 5:3 пише: „Когато казват:
Мир и безопастност, тогава ще дойде върху
тях внезапна погибел както болките върху бре-

34

менна жена; и няма да избегнат." ООН вече


има една зала във Виена, над чийто вход е из-
писано мотото „Мир и сигурност". Но тъжни-
ят факт е, че мир няма. Положението е точно
такова, каквото е предсказано в Библията. Хо-
рата ще казват „Мир, мир", когато всъщност
няма мир. На земята никога няма да настъпи
мир, докато Иисус не вземе жезъла на светов-
ното управление в Своята прободена ръка.

Хората ще отричат, че Бог може или иска да


се намеси в световните събития. Днес буквал-
ното тълкуване на Библията по отношение на
Пришествието на Христос масово се приема с
насмешка.

Иисус е предсказал, че ще се появят лъжли-


ви Месии. Наскоро кореецът Муун се провъзг-
ласи за истинския Христос. И други източни
гуру повдигат подобни претенции за подчине-
ние на хората. Будистите очакват появяването
на на Майтрея Буда - подобен на Месия све-
товен учител. Броят на такива измамници рас-
те.

Един от признаците за наближаващия край


на света, който Иисус споменава, е зачестява-
не на земетресенията. Напоследък световните
информационни източници подчертават на-

35

растването на земетръсната активност по ця-


лата земя.

В Откровение 16:12 научаваме, че река Еф-


рат ще пресъхне по време на Скръбта, така че,
източните царе ще могат да я преминат пеша с
войските си. Непредставимото изведнъж стана
възможно. За да напълни своя язовир „Ата-
тюрк", през 1990 г. Турция отби част от водите
на Ефрат. За да се напълни целият язовир, Тур-
ция би трябвало да спира Ефрат в продълже-
ние на две години. Това вероятно би довело до
трудности със съседните страни.

В последните времена на света ще настъпи


драстичен упадък на моралните ценности.
Днес ежедневните новини ни дават предоста-
тъчни доказателства за това. Хомосексуали-
зъм, аборти, порнография и разврат се приемат
и търпят без ни най-малко възражение.

Хората ще станат свирепи и непокорни. Дух


на беззаконие завзема семейството, обществе-
ния живот, училищата и църквите.

Нарастваща вълна на спиритизъм ще залее


света. Когато Иисус е дошъл за първи път на
земята, светът е бил подложен на масирано на-
шествие на демони. Изглежда, че това ще се
повтори и при Неговото Второ пришествие.

36

По целия свят има църкви, които служат за


поклонение на Сатана. Много хора открито се
представят като бели и черни магьосници.
Употребата на променящи съзнанието нарко-
тици отваря за демоните в живота на човека
врата. Много от безумните убийства и самоу-
бийства се дължат на обземане от демони.
(Целта на демона е винаги да унищожава.) Са-
танизъмът е една от най-бързо растящите суб-
култури сред младежта.

Полагат се усилия да се възстанови град Ва-


вилон. В продължение на векове той не е бил
нищо повече от един хълм в пустинята, но се-
га изведнъж отново придобива известност. За
да се изпълни библейското пророчество, Вави-
лон трябва отново да бъде построен, и след то-
ва да бъде разрушен без остатък и да остане
завинаги пуст.

При вече натрупаните арсенали от атомни


оръжия въпросът: „Кой може да воюва против
него (т. е. против мощта на Антихриста)?" до-
бива все по-ясен смисъл.

Писанието казва, че въпросните събития ще


могат да се наблюдават едновременно по цяла-
та планета. Телевизията би могла да бъде сред-
ството за изпълнение на това предсказание.

37

Само тези, които се поклонят на Антихрис-


та, ще могат да купуват и да продават. Един ле-
сен начин за индетифициране би било да им
бъде имплантирай миниатюрен чип под кожа-
та на челото или ръката. Там с електронен ске-
нер ще може да се прочете числото 666.

Предсказания за епидемии по целия свят


могат да изглеждат невероятни, като се има
предвид съвременната напреднала медицина.
Но чрез въздушния транспорт заразните забо-
лявания могат да се разпространяват навсякъ-
де много по-бързо от когато и да било. Епиде-
мията от СПИН ни служи за предупреждение
за високата смъртност, която можем да очаква-
ме в бъдеще. Някои експерти предсказват, че
25% от населението в Африка ще загине в
следващите десет години.

Всички тези неща са само предвестници,


сенки на събитията, които ще се случват по
време на Скръбта или при Второто пришест-
вие на Христос. Библията не казва, че те ще се
случат преди Грабването, а преди Неговото
явяване в слава. Ако това е така и ако днес наб-
людаваме тези ясни тенденции на развитие,
тогава можем да направим логичното заключе-
ние, че Грабването е съвсем близо.

38

„Също така и вие, когато видите всичко то-


ва, да знаете, че Той е близо при вратата." (Ма-
тей 24:33)

Библейска справка: Исая 19:23; 60:13; Езекиил


38:5; Даниил 11:40-45; Лука 21:29; Езекиил
36:24,25; Захария 12:2-3; 2 Тимотей 3:8; Даниил
2:41,42; 7:7,24; Откровение 13:1-10; Езекиил 28:1-
10; Даниил 7:7-8:20-26; 8:23-25; 9:26,27; 11:36-45;
2 Солунци 2:3-12; Откровение 17:8-14; 1 Солунци
5:3; Еремия 6:14; 2 Петрово 3:3,4; Матей 24:5,24;
24:7; Лука 21:11; 2 Тимотей 3:1-5; 1 Солунци 2:7,8;
1 Тимотей 4:1-3; Откровение 13:4; 1:7; Матей 24:7;
Откровение 11:6.

39

Не пропускай бремето:


Ако не сега, кога?


Послание към нерешителните

Целта на пророчеството е не да вдъхновява


фантазията, а да разбуди волята. То има за цел
да предупреди хората за това, което има да се
случи, за да могат те да постъпват мъдро.

Ако Вие не сте спасени, то посланието към


Вас е еднозначно. Доверете се още сега на
Иисус като на свой Господ и Спасител. Ако ча-
кате, докато Той дойде, ще бъде твърде късно.
Когато Той дойде, Вашите вярващи роднини,
приятели и съседи ще Ви напуснат, а Вие ще
останете и ще трябва да понесте Божия гняв.
Ако приемете Христос като единствената на-
дежда да отидете в Небето, Вие ще спечелите
всичко и няма загубите нищо.

Струва си да имаме връзки

Ако не сте сигурни как да направите това,
ето:

Най-напред признайте пред Бога, че сте


грешник, че греховете Ви заслужават вечно на-

40

казние и че ако умрете сега, ще се намерите в


ада.

Второ, трябва да разберете, че не можете да


се спасите сам. Вие не можете да си спечелите
Рая нито чрез Вашия характер, нито чрез доб-
ри дела, нито чрез кръщение, нито чрез при-
надлежност към някоя църква, нито заради ре-
лигиозни родители или чрез каквото и да било
човешко постижение.

След това повярвайте, че Иисус Христос е


умрял вместо Вас, за да понесе наказанието,
което заслужават Вашите грехове. Той е поне-
съл Божия гняв, който Вие би трябвало да по-
несете. Вярно е, че Той е умрял за целия свят.
Отнесете това лично към себе си — повярвайте,
че Той е умрял лично за Вас.

Накрая Го приемете чрез един конкретен


акт на вяра за Господ на Вашия живот и Спа-
сител от Вашите грехове. Ако направите това,
Бог ще Ви спаси. Можете да бъдете сигурни в
това, защото Той го казва в Своето Слово.

МоЖете да спечелите всичко

Наистина трябва да се доверите на Господ


Иисус.

41


 • Това е най-важното решение, което някога
  ще вземете.

 • Става въпрос да изберете между рая и ада,
  между вечния живот и вечното проклятие.

 • Ще спечелите всичко и няма да загубите
  нищо, освен греховете си.

 • Не рискувате нищо, ако Му се доверите.

 • Не трябва да плащате нищо. Спасението е
  подарък.

МоЖете да изубите много

Вие наистина трябва още сега, веднага да се


доверите на Господ Иисус.

 • Отлагането може да е фатално.

 • Животът е несигурен.

 • Смъртта е сигурна.

 • Времето е кратко.

 • Пришествието на Христос е близо.

И така: Ако не сега, кога?

Библейска справка: Римляни 3:23; Лука 13:3,5;


Ефесяни 2:9; Тит 3:5; 1 Коринтяни 15:3,4; Йоан
3:16; Деяния 16:31; Римляни 10:9; 1 Йоан 5:13.

42

Послание
към решителните

Изучаването на пророчеството ни вдъхно-


вява към поклонение. То ни представя нашия
Господ като Бог на творението, на изкуплени-
ето и на провидението. Ние виждаме Неговата
пълна победа над греха, Сатана и смъртта.
Пророчеството прославя и Спасителя. „Духът
на пророчството е свидетелството за Иисус"
(Откровение 19:10). Това означава, че проро-
чеството има за цел да свидетелства за лич-
ността и делото на Иисус.

Някой мъдро е казал, че когато изучаваме


пророчествата, не бива дотолкова да се съсре-
доточваме в хода на събитията, че да изгубим
от поглед личността. В нашите сърца трябва
винаги Господ Иисус да бъде под светлината
на прожекторите. И за да бъдем насърчени в
това, в цялата книга Откровение намираме ве-
личествени хвалебни химни.

Надеждата за Пришествието на Христос


действа очистващо в живота на Неговите пос-

43

ледователи. Йоан пише: „Всеки, който има та-


зи надежда, очиства себе си, както Той е чист".
Ако наистина Го очакваме да дойде всеки мо-
мент, не бихме искали Той да ни завари, дока-
то се ровим в зли мисли или вършим грешни
дела. Бихме внимавали какви места посещава-
ме, с какво подхранваме духа си и с какви хо-
ра поддържаме връзки.

Перспективта за Пришествието на Спасите-


ля ни подтиква да се молим за изгубените и да
им свидетелстваме. Ние трябва смело да изпо-
вядваме Христос пред другите. Когато бъдем
грабнати от земята, нашите роднини, приятели
и съседи ще изгубят всякаква възможност за
спасение. Не бива да се поддаваме на своята
плахост, а както казва и апостол Павел, по вся-
какъв начин да се стремим да спасим още ня-
кого.

Животът в светлината на Неговото скорош-


но идване ще ни помогне да издържим в хрис-
тиянския си път. Така ще си припомняме, че
нашите изкушения и страдания са като убож-
дане от игла в сравнение със славата, която ще
се открие за нас. Те са леки като перце в срав-
нение с тежестта на вечната слава.

44

Предвкусването на радостта от идването на


Христос ни подтиква и да се подчиняваме на
всичко, което Той е заповядал. Има заповеди,
които можем да изпълним само сега, но в рая
вече не. Един такъв пример е кръщението. Ако
някой вярващ не е кръстен, когато Господ
Иисус дойде, той ще си остане некръстен за
цялата вечност. Друг пример е Господната тра-
пеза. Господ ни е казал да си спомняме по то-
зи начин за смъртта Му, докато Той дойде от-
ново. Ако сега не правим това, после не можем
да го наваксаме.

Стойността на материалните ни притежа-


ния също пада с наближаването на Неговото
идване. Ако Той дойде сега, всичко, което при-
тежаваме, ще се окаже без никаква стойност за
нас. Това означава, че ние трябва да възпремем
един прост начин на живот и да влагаме в Не-
говото дело и за Неговите цели всичко, което
не ни е непосредствено жизненонеобходимо.
Хора, които тръгват на дълъг път, не бива да се
товарят с излишен товар.

Трябва да живеем така, че нашите духовни


ръководители да не се срамуват от нас при
Пришествието на Христос. Това има предвид

45

Йоан, когато пише: „И така, дечица, стойте в


Него, та когато се яви, да имаме дръзновение и
да не се посрамим пред Него при Неговото
пришествие."

Близкото Пришествие на Христос ни под-


тиква да се извиним на всеки, на когото сме
съгрешили, и да поправим нещата, където е
възможно. Заблуждваме се, ако мислим, че при
Христовото идване тези неща ще бъдат изли-
чени. Това не е така. Ние отново ще се изпра-
вим пред тях пред Христовото съдилище. По-
добре е да ги уредим още сега. Във всеки слу-
чай къщата ни трябва да е в ред.

Ако очакваме връщането на Христос, това


ще ни мотивира да Му служим усърдно, тъй
като знаем, че идва нощ, когато никой няма да
може да работи. Всеки, който иска да служи на
Господа, не бива да отлага това за по-нататък.
Нека побърза. Времето е кратко.

Грабването е както утешителна надежда, та-


ка и стимул за умереност, кротост и разбира-
телство. То е подтик за любов и единство.

Ние трябва да живеем всеки ден в светлина-


та на Христовото съдилище, където ще бъдат
оценени както вътрешните мотиви, така и на-
шето служение. Тогава или ще получим награ-

46

да, или ще претърпим загуба, но спасението


ни е сигурно. Ако живеем с мисълта за Съда на
Христос, ще разберем колко верни са думите:
„Ти имаш само един живот

 • и той скоро ще отмине.
  Което си направил за Христос

 • то само ще остане."

Нека обобщим: тази благословена надежда
засяга всяка област от живота на вярващия чо-
век. Всяко решение, всяка мисъл, всяко дейст-
вие би трябвало да се претегля в светлината на
Неговото идване. Тогава думите „може би
днес" ще бъдат нещо повече от лозунг на сте-
ната — те ще бъдат истина, която ще управлява
живота ни.

Библейска справка: Откровение 1:5-6; 5:9-10; Йо-


ан 14:15; Деяния 10:48; 1 Солунци 5:23; Лука
22:19-20; 1 Йоан 2:28; 3:3; Матей 6:19; Римляни
8:18; Йоан 9:4; 2 Коринтяни 4:17; 1 Солунци 1:9-
10; Филипяни 4:5; 1 Коринтяни 3:11-15; 2 Коринтя-
ни 5:10.

47

Hau-баЖното накратко...

Какво ще се случи най-напред? Иисус ще
дойде.

В кое време живеем? Никога в световната


история не е имало време, в което толкова мно-
го неща да сочат, че Пришествието на Христос
е така близко. Дейв Хънт казва: „Вълнуващо е
да видим, че никое поколение не е имало со-
лидна библейска основа да вярва, че живее в
най-последните дни преди Второто идване на
Христос - никое поколение освен нашето."

Какво да правим? Ако не сте истински


християнин, тогава нека истината за Пришест-
вието на Христос Ви доведе до покаяние и об-
ръщане от греховете Ви, до пълно предаване
на живота Ви на Него, като Господ и Спасител.

Ако сте истински християнин, тогава това


може само да означава, че ще прекарате целия
си живот в постоянното съзнание, че Той може
да се яви всеки миг.

Може би днес!


48
Етнически конфликти", „Войни и
военни слухове", „Лъжепророци и
лъжемесии", „Глад, епидемии, зе-
метресения", „Хората са обзети от
егоизъм, алчност, гордост, омраза",
„Постоянно нарастване на престъп-
ността".


Заглавия от днешния вестник или
резюме на новините от снощи?


Всъщност това са цитати от една
книга на повече от 2000 години. Но
тя учудващо точно и актуално опис-
ва нашето съвремие.


В какво време живеем? Какво ни
очаква нататък? Събират ли се бу-
реносни облаци на световния небос-
клон? Изпълняват ли се невероятни
древни пророчества?


Има отговор!


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница