Не се попълваДата19.01.2018
Размер66.53 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 15/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Български език и новогръцки език, Балканистика

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Старогръцка литература

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


I и II

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


6

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


доц. д-р Виолета Герджикова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Очаква се успешно завършилите курса да разпознават ключови автори, произведения, персонажи; да ги ситуират в културноисторически контекст; да познават хода на развитие и взаимоотношенията на жанровете.

ще могат ...


Очаква се студентите да могат да свързват автор, епоха и жанр; да идентифицират стилистични средства и фигури; да посочат основни проблеми на човешката ситуация, застъпени в текстовете на старогръцката литература; да откриват връзки и влияния от старогръцката литература в отделни произведения на литературата и изкуствата в ново време.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Курсът се състои от 60 часа лекционни занятия, като темите се представят с помощта на MSPower Point презентации, съдържащи основни понятия, схеми, примери, илюстрации. Към някои теми са предвидени и елементи на занятия от семинарен тип: четене и коментар на откъси от произведения. От студентите се очаква да участват с въпроси и коментари.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


За студентите е полезен успоредно протичащият курс по Увод в литературната теория.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Лекционният курс по старогръцка литература запознава студентите с възникването и основните тенденции в развитието на старогръцката литература от Омир до елинистическата епоха. Акцентът е поставен върху ключови жанрове и автори: Омир, Хезиод, лирици, атическа драма, атическа проза. Литературните феномени са поставени в по-широкия контекст на културната и политическата история на стара Гърция. Целта на курса е да разкрие спецификата на античната литература чрез представянето на понятието за литература в древността, обвързаността на литературата с мита, празника и обредността, разграничението на поезия и проза, начина на функциониране на отделните жанрове. Набелязва се ролята на старогръцката литература като модел и източник на влияние за римската и западноевропейската литература.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


1. Антична литература. Енциклопедичен справочник. Съст. Б. Богданов и А. Николова. София, 1988.

2. Батаклиев, Г. Антична митология. София, 1985.

3. Богданов, Б. От Омир до Еврипид. София, 1993.

4. Николова, Д., С. Черпокова. От разказа към мита. Пловдив, 1997.

5. Традиция, литература, действителност. София, 1984.

6. Тронски, И. М. История на античната литература. София, 1965.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Курсът включва лекции, презентации, четене на кратки текстове с коментар и дискусия към тях.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът завършва с изпит под формата на тест.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


доц. д-р Виолета Герджикова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Старогръцката литература и античната цивилизация. Хронологически граници и периодизация на античната епоха.

2. Писане и четене в древна Гърция. Азбуки. Старогръцкият език; диалекти; обвързаност на жанровете с изкуствени литературни езици.

3. Старогръцката митология като културен феномен. Епос. Митологичен и героически епос. Епическо светоусещане и епически техники.

4. Омир и Омиров въпрос. „Илиада”.

5. Омир. „Одисея”.

6. Хезиод. Дидактичен епос.

7. Специфика на старогръцката лирика. Лирически жанрове, представители, теми.

8. Старогръцки театър и драма. Съвременна и антична реализация на драматургично произведение и театрален спектакъл.

9. Старогръцка трагедия – възникване и основни черти. Аристотеловата литературна теория. „Поетика”.

10. Есхил. Трилогията „Орестия”.

11. Софокъл. „Едип цар”.

12. Специфика на Еврипидовото драматургично творчество. „Електра”.

13. Аристофан и характеристиките на старата комедия. „Облаци”.

14. Формиране на старогръцката проза. Логографи. Историческа проза. Херодот.

15. Историческа проза. Тукидид, Ксенофонт.

16. Философска проза. Платоновото творчество. „Пир”

17. Система на античната реторика. Изократ. Демостен.

18. Елинистическа литература – основни тенденции и жанрове. Любовно-авантюрен роман.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


За провеждането на курса е необходим проектор, тъй като почти всички лекции са представени на MSPower Point презентации.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 19 януари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница