Неофициален превод от английски на български език! Hri/gen/1/редакция 7


Четиридесет и четвърта сесия (1992 г.)страница14/27
Дата06.09.2017
Размер2.15 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Четиридесет и четвърта сесия (1992 г.)

Общ коментар № 21: Член 10 (Хуманно третиране на
лица, лишени от свобода)


1. Този общ коментар заменя общ коментар № 9 (шестнадесета сесия, 1982 г.), като го отразява и доразработва.

2. Член 10, параграф 1, на Международния пакт за граждански и политически права се прилага за всички, лишени от свобода съгласно законите и правомощиятана държавата, които биват държани в затвори, болници   особено психиатрични болници   лагери за интернирани или изправителни институции или на други места. Държавите - страни по Пакта следва да гарантират, че изложеният тук принцип се спазва във всички институции и учреждения в рамките на тяхнатакомпетентност, където се държат лицата.

3. Член 10, параграф 1 налага позитивно задължение върху държавите спрямо лица, които са особено уязвими поради своя статут на лица, лишени от свобода, и допълва по отношение на тях забрана за мъчения или друго жестоко, безчовечно или унизително третиране или наказание, съдържащи се в член 7 на Пакта. Следователно, не само лицата, лишени от свобода не могат да бъдат подлагани на третиране, което противоречи на член 7, включително медицински или научни опити, но те освен това не могат да бъдат подлагани на никакви ограничения или принуда, различни от произтичащите от лишаването от свобода; съблюдаването на достойнството на тези лица трябва да бъде гарантирано при същите условия, както за свободни лица. Лицата, лишени от свобода, се ползват от всички права, формулирани в Пакта, при условията на ограниченията, които са неизбежни в затворена околна среда.

4. Третирането на всички лица, лишени от свобода, хуманно и при зачитане на тяхното достойнство, е основно и универсално приложимо правило. Следователно, прилагането на това правило, като минимум, не може да зависиот наличните материални ресурси в държавата - страна по Пакта. Това правило трябва да се прилага без каквото и да е разлика , като раса, цвят на кожата, пол, език, вероизповедание, политически или други убеждения, национален или социален произход, имотно състояние, рождение или друг статут.

5. Държавите се приканват да укажат в своите доклади в каква степен прилагат съответните стандарти на Оргазнизацията на обединените нации, приложими към третирането на затворници: Минимални стандарти относно третиране на затворници (1957 г.), Системата от принципи за защита на всички лица, които се намиратпод някаква форма на задържане или лишаване от свобода (1988 г.), Кодекса за поведение на правоприлагащи служебни лица (1978 г.) и Принципите на медицинска етика, отнасящи се за ролята на здравния персонал, особено на лекарите, при защита на затворниците и задържаните срещу мъчения и срещу друго жестоко, безчовечно или унизително третиране или наказание (1982 г.).

6. Комитетът припомня, че докладите следва да предоставят подробна информация относно национални законодателни и административни разпоредби, които засягат правото, предвидено в член 10, параграф 1. Комитетът освен това счита, че е необходимо докладите да посочват какви конкретни мерки са предприети от компетентните органи за наблюдение на и контрол върху ефективното прилагане на правилата за третиране на лица, лишени от свобода. Държавите - страни по Пакта следва да включват в своите доклади информация относно системата за наблюдение наза изтъряване на наказания, конкретните мерки за възпрепятстване на мъчения и жестоко, безчовечно или унизително третиране, и как се гарантира безпристрастното наблюдение.

7.Освен това Комитетът припомня, че докладите следва да покажат дали различните приложими разпоредби съставлчват неразделна част от инструкциите и обучението на персонала, който е компетентен за лицата, лишени от свобода и дали те се съблюдават стриктно от този персонал при изпълнение на неговите задължения. Освен това, би било подходящо да се уточни дали арестуваните или задържани лица имат достъп до тази информация и дали разполагат с ефективни правни средствагарантиращи, че тези правила се спазват или да гиобжалват, ако те се пренебрегват, както и да получат адекватнообезщетение, в случай на тяхното нарушение.

8. Комитетът припомня, че принципът, формулиран в член 10, параграф 1, съставлява основата за повечето конкретни задължения на държавите - страни по отношение на наказателното съдопроизводство, формулирани в член 10, параграфи 2 и 3.

9. Член 10, параграф 2 (a), предвижда отделяне, освен при изключителни обстоятелства, на обвиняеми лица от осъдените. Това отделяне е необходимо, така че да се подчертае техният статут на неосъдени лица, които същевременно се ползват от правото насе считат за невинни, така както се посочва в член 14, параграф 2. Докладите на държавите - страни по Пакта следва да покажат как се извършва отделянето на обвиняемите лица от осъдените и да обяснят как третирането на обвиняеми лица се различава от това на осъдените лица.

10. Що се касае за член 10, параграф 3, който се отнася за осъдени лица, Комитетът желае до има подробна информация относно функционирането на изправителната система на държавата - страна по Пакта. Никоя изправителна система не следва да служи само за разплата; тя по същество следва да търси поправяне и социално превъзпитание на затворника. Държавите - страни се приканват да посочат дали притежават система, която да предоставя помощ след освобождаване и да дадат информация относно нейния успех.

11.В редица случаи информацията, предоставена от държавата, не съдържа конкретни препратки към законодателни или административни разпоредби, или към практически мерки, които да гарантират превъзпитание на осъдени лица. Комитетът изисква конкретна информация относно предприетите мерки за осигуряване на обучение, образование и превъзпитание, професионално указания и обучение, а така също и работни програми за затворници в заведенията за изтърпяване на наказание, както и извън него.

12. За да определи дали се спазва напълно принципът, формулиран в член 10, параграф 3, Комитетът изисква освен това информация относно конкретните мерки, прилагани по време на задържане, като как осъдените лица се третират индивидуално и как се категоризират, дисциплинарната система, строг тъмничен затвор и задържане при строг режим, както и условията, при които се гарантират контактите с външния свят (семейството, адвокат, социални и медицински служби, неправителствени организации).

13.Нещо повече, Комитетът отбелязва, че в докладите на някои държави-няма предоставена никаква информация относно третирането непълнолетните обвиняеми и непълнолетни престъпници. Член 10, параграф 2 (б) предвижда, че непълнолетните обвиняеми се отделят от пълнолетните лица. Информацията от докладите показва, че някои държавине обръщат необходимото внимание на факта, че това е императивна разпоредба на Пакта. Текстът освен това предвижда, че делата, засягащи непълнолетни, трябва да се разглеждат максимално бързо. Докладите следва да посочват мерките, които държавите предприемат, за да въведат в действие тази разпоредба. И накрая, съгласно член 10, параграф 3 непъ;нолетнитепрестъпници се отделят от пълнолетните лица и им се осигурява третиране, подходящо за тяхната възраст и правен статут, що се касае за условията за задържане, като например по-кратко работно време и контакт с роднините, с цел стимулиране на тяхното поправяне и превъзпитание Член 10 не указва никакви граница за непълнолетна възраст. Независимо от факта, че това се определя от всяка държава в светлината на съответните социални, културни и други условия, Комитетът е на мнение, че член 6, параграф 5 внушава, че всички лица под 18-годишна възраст следва да се третират като непълнолетни, поне при въпроси, свързани с наказателното правосъдие. Държавите следва да предоставят релевантна информация относно възрастовите групи на лицата, третирани като непълнолетни. В това отношение, държавите се приканват да посочат дали прилагат Минималните стандарти на ООН оитносноправосъдието по отношение на непълнолетни, известни като Пекинските правила (1987 г.).
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница