Неофициален превод от английски на български език! Hri/gen/1/редакция 7


Тринадесета сесия (1981 г.) Общ коментар № 2: Препоръки за отчитанестраница2/27
Дата06.09.2017
Размер2.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Тринадесета сесия (1981 г.)

Общ коментар № 2: Препоръки за отчитане


1. Комитетът отбелязва, че някои от докладите, представени първоначално, бяха толкова кратки и общи, че Комитетът намери за необходимо да изготви общи Препоръки относно формата и съдържанието на докладите. Тези препоръки са предназначени да гарантират, че докладите се представят по еднообразен начин, така че Комитетът и държавите - страни по Пакта да могат да получат цялостна картина на ситуацията във всяка държава относно осъщесвяването на правата, произтичащи от Пакта. Независимо от препоръките обаче, някои доклади са все още толкова кратки и общи, че не удовлетворяват задълженията за отчитане по член 40.

2. Член 2 на Пакта изисква от държавите - страни да приемат такива законодателни или други мерки и да предоставят такива възможности за защита, каквито се окажат необходими за изпълнение на Пакта. Член 40 изисква от държавите - страни да представят на Комитета доклади за мерките, приети от тях, за напредъка, постигнат в ползване на правата съгласно Пакта, както и за факторите и трудностите, ако има такива, засягащи изпълнението на Пакта. Дори доклади, които по своята форма бяха по принцип в съгласие с препоръките, бяха по същество непълни. От някои доклади беше трудно да се разбере дали Пактът е изпълняван като част от националното законодателство, а много от тях бяха очевидно непълни спрямо релевантното законодателство. В някои доклади не е изяснена ролята на националните организации или органи по наблюдение и изпълнение на правата. Освен това, много малко доклади отчитат изобщо факторите и трудностите, засягащи изпълнението на Пакта.

3.Комитетът счита, че задължението за отчитане обхваща не само съответните закони и други норми, отнасящи се за задълженията съгласно Пакта, но и практиките и решенията на съдилищата и на други органи на държавата – страна по Пакта, както и допълнителни съотносими факти, които могат да покажат степента на действителното изпълнение и ползване на правата, признати в Пакта, постигнатия напредък, както и факторите и трудностите при изпълнение на задълженията съгласно Пакта.

4.Комитетът има практика, в съгласие с Правило 68 на Временния муправила за производство, да разглежда докладите в присъствието на представители на докладващите държави. Всички държави, чиито доклади са разгледани, си сътрудничиха с Комитета по този начин, но нивото, опитът и броят на представителите бяха различни. Комитетът желае да заяви, че ако трябва да изпълнява своите функции по член 40 максимално ефективно и ако докладващата държава трябва да получи максимална полза от диалога, желателно е представителите на държавите да имат такъв статут и опит (и за предпочитане да са толкова на брой), че да отговорят на поставените въпроси и на направените от Комитета коментари, в целия обхват от въпроси, предмет на Пакта.


Тринадесета сесия (1981 г.)

Общ коментар № 3: Член 2 (Изпълнение на национално ниво)


1. Комитетът отбелязва, че член 2 на Пакта оставя по принцип на съответните държави-страни да изберат своя метод за изпълнение върху своите територии - в рамките, предвидени в този член. Той признава, по-специално, че изпълнението не зависи единствено от конституционни или законодателни нормативни актове, които често, сами по себе си, не са достатъчни. Комитетът счита, че е необходимо да обърне внимание на държавите - страни върху факта, че задължението съгласно Пакта не се ограничава със съблюдаване на човешките права, а държавите - страни се задължават освен това да гарантират ползването на тези права за всички лица под тяхната юрисдикция. Този аспект изисква конкретни действияот страна на държавите-страни по Пакта, за да могат лицата да се ползват от своите права. Това се вижда в редица членове (например в член 3, който се разглежда в общ коментар № 4 по-долу), но по принцип това задължение се отнася за всички права, изложени в Пакта.

2. В тази връзка е много важно лицата да знаят какви са техните права съгласно Пакта (и съгласно Факултативния протокол, в зависимост от конкретните обстоятелства) и освен това, всички административни и съдебни органи следва да са наясно със задълженията, които държавата - страна е поела съгласно Пакта. За целта, Пактът следва да се публикува на всички официални езици на държавата и следва да се предприемат стъпки за запознаване на съответните органи със съдържанието на Пакта, като част от тяхното обучение. Желателно е освен това да се предаде гласност на сътрудничеството на държавата - страна с Комитета.


Тринадесета сесия (1981 г.)

Общ коментар № 4: Член 3 (Равни права за мъжете и жените
при ползването на всички граждански и политически права)


1.Член 3 на Пакта, който изисква, на практика, държавите – страни по Пакта да гарантират равни права за мъжете и жените при ползването на всички граждански и политически права, предвидени в Пакта, се разглежда недостатъчно в значителен брой доклади на държавите и повдига редица безпокойства две, от които можем да изведем на преден план.

2.Първо, член 3, както и член 2, параграф 1 и 26, доколкото тези членове се занимават основно с превенция на дискриминацията по редица признаци, измежду които един от признаците е пол, изисква не само мерки на защита, но така също и конструктивно действие, предназначено да гарантира позитивно ползване на права. Това не може да се направи, като просто се приемат закони. Следователно, изисква се по принцип повече информация относно ролята на жените на практика с цел да се изясни какви мерки, в допълнение към чисто законодателните мерки за защита, са предприети или се предприемат, така че да се осъществят точните и позитивни задължения по член 3 и да се изясни какъв напредък се постига или какви фактори или трудности се срещат в това отношение.

3. Второ, позитивното задължение, поето от държавите по този член, може само по себе си да има неизбежен ефект върху законодателните или административни мерки, предназначени конкретно да регламентират въпроси, различни от въпросите, уредени в Пакта, но които са в състояние да засегнат неблагоприятно права, признати в Пакта. Един пример, редом с други примери, е степента, в която имиграционните закони, които правят разлика между гражданин от мъжки и женски пол ъмогат или не могат да засегнат неблагоприятно обхвата на правото на жената да се омъжи за лица с друго гражданство или да заема държавна служба.

4. Комитетът поради това счита, че би могъл да подпомогне държавите-страни по Пакта, ако специално назначени органи или институции обърнат особено внимание на преразглеждането на законите или мерките, които по същество правят разлика между мъже и жени, доколкото тези закони или мерки засягат неблагоприятно правата, предвидени в Пакта и, второ, че държавите - страни по Пакта следва да предоставят конкретна информация в своите доклади относно всички мерки, законодателни или други, определени за изпълнение на тяхното задължение по този член.

5. Комитетът счита, че би могъл да помогне на държавите - страни при изпълнение на това задължение, ако се използват повече съществуващите средства за международно сътрудничество, с оглед обмяна на опит и организиране на помощ при решаване на практическите проблеми, свързани с осигуряването на равни права за мъжете и жените.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница