Неофит рилски” катедра д и п л о м н а р а б о т а


ИЗВОДИ и препоръки за развитие на видовете транспорт в Българиястраница2/4
Дата25.05.2023
Размер66 Kb.
#117833
ТипДиплом
1   2   3   4
ЗА ТРАНС.ДР
ИЗВОДИ и препоръки за развитие на видовете транспорт в България


2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

Увод по темата

Транспортът е основен структуроопределящ отрасъл с мултипликационен ефект във всички стопански и социални направления. Изключително важна е неговата социална функция и ролята му за комплексното развитие на страната и регионите. Особеното място на транспорта определя неговото определящо значение за успешна интеграция на България в единното европейско икономическо, инфраструктурно, пазарно и социално пространство, тъй като тя предполага необходимостта от технологична, организационна и икономическа съвместимост на националния транспорт с европейските транспортни структури.


„Транспортът е един от основните фактори за развитието и задълбочаването на европейската икономическа интеграция. Това се определя преди всичко от обстоятелството, че той осъществява стопанските връзки между различните отрасли и райони на отделно взетата страна, а също и между отделните страни в световен и вътрешноконтинентален мащаб.”1
Като сфера на стопанска дейност той е самостоятелен отрасъл в една национална икономика и който оказва съществено влияние върху правилното разпределение на производителните сили, осъществяване на ефективно коопериране и специализация на производствените стопански субекти, както и за формирането на икономически региони в една страна а дори и географска територия.
Транспортът се отнася като особен вид отрасъл на материалното производство. Ето защо изясняването му като такъв е особено важно при териториалното разположение на производителните сили, при рационализация на транспортно-икономическите връзки между отраслите и отделните икономически региони и за намаляване на разходите по превозите между тях.

Транспортът има много важно значение за стопанското развитие на страната.


От неговото състояние може да се съди за степента на развитие на едно национално стопанство. Той е в органическа връзка с всички отрасли на материалното производство – промишленост, селско стопанство, строителство, търговия, материално-техническо снабдяване, пласмент, социален живот на населението.
Ролята на транспорта в общественото развитие може да бъде разглеждано от различни гледни точки: стопански, политически, културни, социални, военни. За стопанската гледна точка ролята на транспорта изключително и най-важно до факта, че без него е невъзможно да се осъществи един нормален производствен процес и чрез него се осъществяват икономическите връзки между отделните отрасли на една национална икономика и нейната връзка с икономиките на други страни В политическо отношение ролята на транспорта се свежда в това, че чрез него се създават нужните условия за управление на държавата и развитие на обществено-политическия живот в нея. По отношение на социално културното такова транспортът осигурява придвижване на хората към различни райони на страната и извън нея като се осигуряват възможности за пътуване и обогатяване на хората със знания, информация за културни паметници, природни забележителности и опознаване на други народи.
„Днес анализът на състоянието и извеждането на основните стратегически приоритети за развитие имат важно значение за преодоляване на кризата в транспортния отрасъл, която е особено значима в някои видове транспорт. Развитието на транспорта има определящо значение и за успешна интеграция на пространство. България в единното европейско икономическо, инфраструктурно, пазарно и социално
пространство.”2
Ето защо е наложително от написаното до тук да се направи кардинална промяна във водената държавна политика в областта на транспорта поради следните важни неща:

  • Транспортът като отрасъл е структуроопределящ и е нужно неговото развитие да има изпреварващ характер спрямо другите;

  • За неговото развитие в синхрон с потребностите от транспортни услуги са необходими големи инвестиции. За тяхното усвояване е нужно технологично време, много по-голямо в сравнение с всички останали отрасли;

  • Необходима е активната роля на държавата във всички направления, каквато е налице във всички развити европейски държави;

  • Прилагането на европейските практики съобразно специфичните особености в България, е гаранция за динамично развитие и ускорена интеграция в европейските структури ;

И в контекс на написаното до тук основната цел на настоящата разработка е да се направи анализ на състоянието на отделните видове транспорт у нас за последните 3 години и да се дефинират основните проблеми за неговото развитие по-нататък.
Предмет на дипломната работа е да се оцени мястото на отделните видове транспорт в общия отрасъл на страната чрез система от специфични за отрасъла показатели и тяхната динамика във времето с помощта на различни аналитични методи;
За изпълнение на поставената цел ще се изпълнят следните задачи:

  • Да се направи обща характеристика на транспорта като отрасъл в една национална икономика, неговата роля и значение в една транспортна политика;

  • Да се характеризират спецификите на отделните видове транспорт чрез система от показатели и измерители и са оцени мястото на всеки един от тях в общата система транспорта като отрасъл;(

  • На база на резултатите от анализа и направената оценка да се изведат основните изводи и направят препоръки за решаване на проблемите на отделните видове транспорт в контекс на членството на страната ни в ЕС

За изпълнение на поставената цел и задачи ще се ползват информационни източници от водещи специалисти в областта на транспорта под формата на публикации, коментарии, изложения, справки и други. Ще се използват методите като сравнителен анализ, статистически таблици, графики, статистически величини. За източник на статистическа информация ще се ползва Евростат и НСИ.
ПЪРВА ГЛАВА .
ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ТРАНСПОРТА  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница