Неправителствена гражданска организация/нгоДата24.03.2017
Размер279.21 Kb.
#17628


Център за Информация и Подпомагане Развитието на Обществото

ц и п р О”


Неправителствена гражданска организация/НГО/


София 1510, ЖК ”Х. Димитър”, Бл. 175, Ет. 3, Ап. 9, т./ф. 02 / 9 457 357, GSM: 0888 / 628071;

E-mail: g.stamatov@abv.bg Web: http://cipro.hit.bg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Предстоящо като прием на Проектни предложения(ПП)
по ОП на ЕС за Република България през новия програмен период 2014 г. – 2020 г.
- ЗА ВСИЧКИ 264 ОБЩИНИ В СТРАНАТА
И
- ЗА ЧАСТНИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ПРОМИШЛЕН БИЗНЕС,

- както и от други възможни бенефициенти,
ЗА 2014 ГОДИНА !

Какви ПП като Консултанти и Проектанти,

изготвяме за нашите клиенти от Държавата и Общините,

от частния 1. Земеделски и 2. Промишлен бизнес и от други,
ние от НГО "ЦИПРО" гр. София

с нашите висококвалифицирани и доказано успешни Консултантско-Проектантски екипи,
по ОП на ЕС за 2014 година !!!!!!

ПОБЪРЗАЙТЕ – 2014 ГОДИНА СМЕ...

I. Оперативни програми на ЕС/ОП ЕС (9 на брой)

и

II. Програми за европейско териториално сътрудничество/ПЕТС

и други за периода 2014 г. – 2020 г.
I. Оперативни програми на ЕС/ОП ЕС (9 на брой):

1. ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”/ОП ТТИ на МТСИТ.

Дейности и интервенции:

1. 1. Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа

1. 2. Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа

1. 3. Изграждане на нови интермодални терминали, разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София

1. 4. Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, доставка на специализирани плавателни съдове

Бенефициенти:

 • Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 • Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”

 • Агенция „Пътна инфраструктура”

 • Метрополитен” ЕАД

 • Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

 • Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

 • Изпълнителна агенция „Морска администрация”

2. ОП „Околна среда”/ОП ОС на МОСВ.

Дейности, интервенции и Бенефициенти по тях:

2. 1. Дейност Води. Интервенции във В и К инфраструктура, мониторинг на подземни и повърхностни води, НЦУВ в реално време.

Бенефициенти: Общини, В и К оператори, Асоциации по В и К, ПУДООС, Структури на МОСВ, в т. ч. РИОСВ;

2. 2. Дейност Отпадъци. Интервенции в разделно събиране на битови отпадъци, предварително третиране, повторна употреба, компостиране, съоръжения за опасни отпадъци, доизграждане на съоръжения за болнични отпадъци, изнасяне на стари пестициди.

Бенефициенти: Общини, ЮЛ за дейностите за които се прилагат финансови инструменти и инженеринг и ПУДООС;

2. 3. Дейност Натура 2000. Интервенции в Дейности по Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

Бенефициенти: структури на МОСВ, МЗХ и други отговорни за мрежата Натура 2000: НПО, общини, ПУДООС, научни организации, областни информационни центрове (за Националната информационна и комуникационна стратегия/НИКС за натура 2000).

2. 4. Дейности ПОС/Политики по околна среда и ПИК/Политики по изменение на климата. Интервенции в Оптимизиране на законодателството и повишаване капацитета на институциите, отговорни за ПОС и ПИК, а също и за насърчаване на устойчиво развитие, вкл. в градска среда (демонстрационни или пилотни проекти).

Бенефициенти: Институции/структури, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на тези политики; ЮЛ.

3. ОП „Региони в растеж”/ОП РР на МРР.

Дейности и интервенции:

3. 1. Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и сгради на държавната и общинска администрация

3. 2. Подобряване на градската среда и подкрепа за зони с потенциал за икономическо развитие

3. 3. Устойчив градски транспорт

3. 4. Подкрепа за държавна и общинска образователна инфраструктура

3. 5. Подкрепа за общинска социална инфраструктура, културна и спортна инфраструктура

3. 6. Подкрепа за държавна и общинска здравна инфраструктура

3. 7. Подкрепа за опазване на културното и природно наследство

3. 8. Подкрепа за пътища 1-ви, 2-ри и 3-ти клас

3. 9. Подкрепа за предотвратяване на риска от свлачища

3. 10. Техническа помощ

Бенефициенти:

 • Общини

 • Дирекция „Обновяване на жилищни сгради”, МРР/фонд за жилищно обновяване

 • Финансови инструменти

 • Министерство на образованието и науката

 • Министерство на земеделието и храните

 • Министерство на културата

 • Министерство на младежта и спорта

 • Висши училища

 • Министерство на здравеопазването

 • Агенция „Пътна инфраструктура”

4. ОП „Иновации и конкурентоспособност”/ОП ИК на МИЕТ.

Дейности и интервенции:

4. 1. Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия

4. 2. Развитие на съвместни инициативи за изследвания и иновации

4. 3. Развитие на инфраструктура за иновации и изследвания

4. 4. Подкрепа за иновативни стартиращи предпрития и бързорастящи предприятия

4. 5. Обновление и усъвършенстване на технологиите, внедряване на водещи високотехнологични решения, вкл. въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги и приложения

4. 6. Подкрепа за покриване на международно признати стандарти и за сертификация

4. 7. Подкрепа за развитието на клъстери

4. 8. Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата (в т.ч. интернационализация)

4. 9. Внедряване на технологични решения за подобряване на ресурсната ефективност

4. 10. Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията

Бенефициенти:

- микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни обединения (в т.ч. клъстери), включително партньорства с научноизследователски организации, „София Техпарк“

- агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата

Приоритети на ОП ИК:

А. Предприемачество, експортен и производствен потенциал:

- Технологично развитие и иновации

- Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията

Б. Зелена и ефективна икономика:

- Зелена икономика и ресурсна ефективност

- Енергийни технологии и енергийна ефективност.
5. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”/ОП НОИР на МОН.

Приоритети на ОП НОИР:

- Научни изследвания и технологично развитие

- Образователна среда за активно социално приобщаване

- Образование и учене през целия живот.

Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие”.

Дейности и интервенции:

1. Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност

2. Подкрепа за модернизирането на научната инфраструктура в научни институции и висши училища, които провеждат научни изследвания в области, съответстващи на националните приоритети за наука и иновации.

3. Подкрепа за оптимизацията на мрежата от научни институти и висши училища – изграждане на изследователска и учебно-изследователска инфраструктура, подобряване на учебната и социално-битовата среда и др.

4. Подкрепа за провеждане на приложни научни изследвания – финансиране на самите изследвания и дейности, свързани със закупуване на нова или модернизиране на съществуваща апаратура, оборудване, материали, консумативи и др., необходими за провеждане на приложното научно изследване, включително и разходите по възнаграждения на участниците.

5. Подкрепа за дейности, свързани с насърчаване на развитието на партньорски мрежи и съвместни инфраструктури/лаборатории между висши училища, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, бизнес организации.

6. Дейности, в подкрепа на заплащането на такси за членство/участие/съвместни дейности в международни научни мрежи или организации.
Приоритетна ос 2 „Образование за реална заетост, мобилност и предприемачество”.

Инвестиционен приоритет 1/ИП 1:

1. Подкрепа на дейности за развитие на системата за кариерно ориентиране


2. Изграждане на функционираща национална система за валидиране на резултати от неформалното и информалното учене
3. Насърчаване на доброволчески инициативи за придобиване на знания и умения по неформален начин
4. Създаване на условия за разработване на секторни квалификационни рамки

ИП 2:

1. Подкрепа за квалификация на човешките ресурси в научния сектор и във висшето образование..

2. Подобряване на условията за усъвършенстване и придобиване на нови личностни и професионални знания и умения, включително чрез развитие на партньорски мрежи.

3. Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, студенти и докторанти за провеждане на научни изследвания

4. Осигуряване на достъп до научни бази данни;

5. Подкрепа за мобилност на докторанти, пост-докторанти, специализанти, учени, преподаватели включително и като допълнително финансиране по други програми за мобилност в рамките на ЕС;

6. Подкрепа за дейности, свързани с признаване на образование и/или професионални квалификации, придобити в чужди държави.
Приоритетна ос 3 „Образование, обучение и учене през целият живот”.

Дейности 1:

1. Подкрепа на мерки и политики, насочени към подобряване на ключовите компетентности на учениците с акцент върху грамотността, уменията за общуване на чужд език, дигиталната компетентност, социалните и гражданските компетентности

2. Разширяване и усъвършенстване на прилагането на системата за оценяване (външно и/или вътрешно) на резултатите от обучението на учениците на национално, регионално и училищно равнище

3. Подкрепа на мерки и политики, насочени към измерване на постиженията на учениците в областта на четенето, математиката и природните науки в т.ч. дейности, свързани с участие в национални и международни изследвания;

5. Подкрепа на мерки за въвеждане на модерни технологии и интерактивни методи и средства в образователния процес, включително и на електронно съдържание;

6. Разработване, актуализиране и оценка на ефективността на учебни планове и програми;

7. Подкрепа за подобряване на управлението на институциите и процесите в системата на предучилищното и училищното образование, включително в областта на инспектирането.

Дейности 2:

1. Подкрепа за дейностите в Националната стратегия за преждевременното отпадане от училищното образование

2. Разработване на мерки и политики за улесняване на прехода на малките деца от семейната среда към образованието, както и на прехода на учениците между различните образователни етапи и степени

3. Разработване на стандарти за гарантиране на качеството на предучилищното образование с участието на всички заинтересовани страни (включително семействата) и разработване на подходящи за развитието на децата програми и учебно съдържание, които благоприятстват придобиването както на когнитивни, така и на некогнитивни умения;

4. Осигуряване на условия за целодневна организация на образователния процес в училищата и обезпечаване на възможност учениците да пребивават в училище преди началото на учебните часове и след края, ако това се налага

5. Разработване и прилагане на общински програми за личностно развитие и на училищни програми за подобряване на достъпа и задържането на ученицитеДейности 3:

1. Осигуряване на възможности за допълнително обучение, съобразно индивидуалните потребности на децата и на учениците:

2. Осигуряване на възможности за разгръщане на творческите способности на децата и учениците чрез извънкласни и извънучилищни дейности

3. Подкрепа на мерки, насочени към разгръщане на потенциала на деца и ученици с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта

4. Подкрепа на мерки, насочени към стимулиране на иновативността и предприемачеството на децата и учениците

5. Подкрепа на педагогическите иновации, които увеличат шансовете на децата и учениците за постигане на по-добри образователни резултати

6. Засилване интереса и мотивацията на децата и учениците за учене чрез модернизиране на системата за отпускане на ученически стипендии.

Дейности 4:

1. Усъвършенстване на системите за управление на висшите училища и въвеждане на системи за наблюдение и контрол

2. Усъвършенстване на системата за акредитация и външно оценяване на качеството във висшето образование (вкл. и чрез поддържане на разработената рейтингова система на ВУ)

3. Разработване и внедряване на модели за обвързване на финансирането на висшите училища с резултатите от обучението и реализацията на студентите

4. Усъвършенстване на формите за преподаване и на методите за оценяване на студентите и докторантите

5. Насърчаване участието на студенти в различни форми на допълнително обучение като студентски научни клубове, изследователски школи и др.

6. Студентски стипендии за успех, за специални постижения, за обучение в приоритетни за икономиката области;

7. Подкрепа на системата на студентско кредитиране;

8. Усъвършенстване на моделите на прием във висшите училища;

9. Подкрепа за прилагане на гъвкави модели на обучение, позволяващи по-лесно съчетаване на ученето с лични/семейни ангажименти и/или с работа.Дейности 5:

1. Подкрепа за квалификация и продължаващо обучение на педагогическия и непедагогическия персонал, включен в образованието и обучението;

2. Развитие на капацитета и мотивиране на млади специалисти;

3. Подобряване на условията за усъвършенстване и придобиване на нови личностни и професионални знания и умения, включително чрез развитие на партньорски мрежи;

4. Подкрепа за изграждане на системи за планиране на обучението в зависимост от нуждите на пазара на труда на национално и регионално ниво;

5. Актуализация на учебни програми и учебни планове в професионалното образование и във висшето образование с участие на работодателите

6. Разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на „обучение чрез работа” и подкрепа за провеждане на ефективно практическо обучение в реална работна среда за ученици в професионалните гимназии, студенти и докторанти

7. Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища, научните организации и бизнесаДейности 6:

1. Стимулиране на образованието в областите на инженерно-техническите и природните науки и/или в професионални направления от приоритетните области на икономиката;

2. Подкрепа за дейности, свързани с прилагането на системата за трансфер на кредити в професионалното образование

3. Предоставяне на грантове за подкрепа на докторанти, както и подкрепа на прекъснали докторанти за продължаване на обучението;

4. Подкрепа на дейности за въвеждане или модернизиране на системи за дистанционно и електронното обучение;

5. Насърчаване на гъвкави пътеки за учене през целия живот за лицата, необхванати от традиционната образователна система чрез разширяване на спектъра от възможности за учене в т. ч. ограмотяване на възрастни, курсове за усвояване на учебно съдържание за различните образователни степени и за придобиване на степени на професионална квалификация.

6. Въвеждане на гъвкави форми на обучение в професионалното образование;

7. Подкрепа за участие на студенти и ученици в национални и международни конкурси, включително и на конкурси по предприемачество.


Приоритетна ос 4 „Образователна среда за активно социално приобщаване”.

Дейности 1:

1. Подкрепа за осигуряване на процеса на приобщаващо образование;

2. Подкрепа за деца и ученици със СОП;

3. Подкрепа за въвеждане на система за ранно оценяване на образователните потребности;

4. Подкрепа за ученици с девиантно поведение за продължаване на образованието и за социално включване;

5. Въвеждане на модел за ранно оценяване на образователните потребности и за превенция на обучителните затруднения.

6. Развитие на подкрепящата среда в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование чрез: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и на екипната работа; гъвкави форми на обучение; осигуряване на специализирани пособия и помагала;индивидуална подкрепа за личностно развитие.

7. Подкрепа за кандидатстване във висши училища на кандидат-студенти с увреждания

8. Мерки за подкрепа студенти, специализанти и докторанти с увреждания

Дейности 2:

1. Подкрепа за дейностите в Националната стратегия за интегриране на ромите /2012-2020/ и плановете за нейното изпълнение в областта на образователната интеграция;

2. Подкрепа за допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин; Подкрепа за работа в интеркултурна среда

3. Подкрепа за изграждане и съхраняване на културна идентичност на децата и учениците от етническите малцинства, включително и чрез изучаване на майчин език.

4. Подкрепа на процеса на образователната интеграция и на социалното включване чрез оптимизация на мрежата от детски градини и училища.

5. Осигуряване на условия и ресурси за обхващане на децата учениците от етническите малцинства в целодневна организация на учебния ден.

6. Мерки за мотивация и подкрепа за продължаване на образованието на учениците в гимназиалния етап на средното образование и във висши училища.

7. Мерки за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.


Приоритетна ос 5 „Образователна и ИКТ инфраструктура”.

Дейности 1:

1. Подкрепа за образователна инфраструктура /без градовете, включени за подкрепа на интегрираното градско развитие на ОП “Региони в растеж 2014-2020”/ - строителство, реконструкция, ремонт на образователни институции, лаборатории, учебни зали, корпуси, спортни съоръжения, ученически и студентски столове и общежития;

2. Подкрепа за енергийна ефективност /без градовете, включени за подкрепа на интегрираното градско развитие на ОП “Региони в растеж 2014-2020”/ - топлоизолация, подновяване на отоплителни инсталации, климатизация, вентилация и т.н.

3. Създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в учебни заведения, общежития, детски градини и бази за спорт и отдих /без градовете, включени за подкрепа на интегрираното градско развитие на ОП “Региони в растеж 2014-2020”/

4. Обзавеждане и оборудване на висши училища, държавни и общински училища, общежития, младежки центрове, детски градини, бази за спорт и отдих

5. Инвестиции за подобряване на спортната база в училищата и висшите училища /без градовете, включени за подкрепа на интегрираното градско развитие на ОП “Региони в растеж 2014-2020”/Дейности 2:

1. ИКТ инфраструктура – модерно комуникационно оборудване, позволяващо високоскоростен интернет, надеждна мрежова и компютърна инфраструктура в училище, в РИО и в МОМН, безжична свързаност (WiFi) на територията на института/училището, внедряване на IP телефония и видеовръзка;

2. Оборудване на компютърни кабинети

3. Средства за онагледяване на учебния процес - проектори и монитори, интерактивни (смарт) бели дъски, лаптоп (таблет), специализирано ИТ оборудване за специализираните кабинети – музикални keyboards за часове по музика, електронни микроскопи с връзка с компютър за часове по биология, компютърно оборудване с датчици за измерване (химия, физика), оборудване за симулация на процеси (4D, VR), стендове за специфични дейности за професионалните гимназии и др.

4. Внедряване на интелигентни интерактивни системи за общуване с родители и общество (видеовръзка, Interactive Voice Response системи, смс гейтуеи и др.);

5. Въвеждане на камери и системи за видеонаблюдение и контрол, мониторинг и статистика на достъпа (смарт карти, near field communication и др.) до училище и учебни или административни ресурси обезпечаващи учебния процес (лаборатории, физкултурни салони, столова и др.);

6. Специализирано оборудване за он-лайн сътрудничество между институти/висши училища/училища и др.
Приоритетна ос 6 „Транснационално сътрудничество”.

Няма тематични цели по ос 6.
Приоритетна ос 7 „Техническа помощ”.

Няма тематични цели по ос 7.
Бенефициенти:

Основни:

1. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на МОМН:

2. Българска академия на науките (БАН)

3. Селскостопанска академия

4. Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

5. Национален център за информация и документация (НАЦИД)

6. Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" (НЦЕМПИ)

7. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

8. Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА)

Както и:

9. Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)

10. Център за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО)

11. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)

12. Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)

13. Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища и др.А също и:

14. Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)

15. Център за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО)

16. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)

17. Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)

18. Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища и др.Или Бенефициенти по ОП НОИР, обобщено в 3 големи групи са:
1. Министерство на образованието и науката и второстепенните му разпоредители с бюджетни кредити
2. Българска академия на науките(БАН)
3. Образователни, обучителни(училища и др.) и научни организации и институции, социално-икономически партньори, работодатели, браншови организации, центрове за професионално обучение, общини, неправителствени организации, извънучилищни педагогически учреждения, младежки организации, спортни клубове, НАПОО, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Национално представителство на студентските съвети и др.

6. ОП „Развитие на човешките ресурси”/ОП РЧР на МТСП.

Приоритети:

- Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

- Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

- Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването

- Транснационално сътрудничество

- Техническа помощ
Дейности и интервенции:

6. 1. Подобряване достъпа до заетост и насърчаване на предприемачеството

6. 2. Предоставяне на обучения, професионално ориентиране и консултиране

6. 3. Подобряване достъпа до качествени услуги на достъпна цена

6. 4. Интеграция на маргинализирани общности

6. 5. Извеждане на децата и възрастните от институциите

6. 6. Насърчаване на социалната икономика

6. 7. Подобряване институционалния капацитет на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването

6. 8. Транснационално сътрудничество и обмяна на опит и добри практики
Бенефициенти:

 • Представители на частния сектор

 • Неправителствени организации

 • Публични институции

 • Социални партньори

 • Общини

 • Образователни и обучителни организации

 • Доставчици на социални и здравни услуги


7. ОП „Добро управление”/ОП ДУ на МС и др.

Приоритети:

 • Постигане на по-висока ефективност, ефикасност, резултатност и прозрачност в дейността на администрацията

 • Подобряване на дейността на съдебната система за независимо, справедливо и бързо правораздаване

 • Повишаване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса

 • Осигуряване на устойчивост и ефективност на системата за управление на средствата от ЕСИФ

 • Подобряване на информираността на обществото за използването на ЕСИФ в Република България


Дейности и интервенции:

7. 1. ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

 • структура-услуги-електронно управление-интелигентно регулиране-отчетност

 • повишаване на професионалната компетентност на служителите

7. 2. ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА:

 • въвеждане на електронно правосъдие

 • повишаване на професионалната квалификация на магистрати и съдебни служители

7. 3. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕСИФ:

 • капацитет и сигурност на системата

 • публичност на подкрепата


Бенефициенти:

 • Централна администрация (Администрация на МС, министерства, агенции и др.)

 • Областна администрация

 • Общинска администрация

 • Структури на съдебната система (Висш съдебен съвет, ВАС, ВКС, Прокуратура, НИП и др.)

 • Неправителствени организации8. ПРСР/”Програма за развитие на селските райони”/ПРСР на МЗХ.

Приоритети:

 • Стимулиране на трансфера на знания и иновации в селското стопанство и горския сектор

 • Повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанската дейност и насърчаване на иновативните технологии и устойчиво управление на горите

 • Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и маркетинга на земеделски продукти, хуманно отношение към животните и управление на риска в стопанствата

 • Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързаните със селското и горско стопанство

 • Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор;

 • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.


Дейности и интервенции:

8. 1. Модернизация на производството, преработката и реализацията на хранителните продукти

8. 2. Преструктуриране и модернизиране на стопанствата в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара

8. 3. Подкрепа за млади земеделски производители

8. 4. Подобряване на достъпа до консултански услуги и обучение

8. 5. Подкрепа за създаване на групи производители и коопериране

8. 6. Запазване на традиционните земеделски практики, особено в планинските райони

8. 7. Възстановяване и поддържане на земеделски земи с висока природна стойност

8. 8. Насърчаване на биологично растениевъдство, пчеларство и животновъдство

8. 9. Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс

8. 10. Подпомагане на възстановяването на горския потенциал и превенция на пожарите в горите;

8. 11. Стартиране на микропредприятия в селските райони с приоритет в областта на преработката

8. 12. Подобряване на общинската пътна и вик инфраструктура.
Бенефициенти могат да бъдат:

 • Земеделски производители

 • Преработвателни предприятия от ХВП

 • Микропредприятия в селските райони

 • Общини в обхвата на селските райони

 • Юридически лица с нестопанска цел (местни инициативни групи, читалища и др.)

 • Местни поделения на вероизповедания

 • Организации на производителите

 • Занаятчии и др.


Очаквани резултати:

 • Подобряване на интеграцията между хранителната индустрия и селското стопанство

 • Постигане на балансирано и устойчиво използване на ресурсите

 • Подобряване на икономиката в селските райони чрез подпомагане за неземеделски дейности

 • Повишаване качеството на местните услуги в селските райони

 • Укрепване на подхода лидер чрез обхващане на нови територии

 • Подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността на малките и средни земеделски стопанства

 • Навлизане на нови технологии, свързани с енергийна ефективност и преработка на биомаса

 • Подобряване на мрежата за широколентов достъп в селските райони


9. ПМДР/”Програма морско дело и рибарство” на МЗХ.

Приоритети на ЕС:

 • Насърчаване на устойчиви, отличаващи се с ефективно използване на ресурсите рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване

 • Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване

 • Стимулиране на прилагането на общата политика в областта на рибарството

 • Повишаване на заетостта и териториалното сближаване

 • Укрепване на прилагането на интегрираната морска политика


Дейности и интервенции:

9. 1. Иновации

9. 2. Нови форми на доход, диверсификация и създаване на работни места

9. 3. Инвестиции на борда, свързани с модернизация и енергийна ефективност

9. 4. Окончателно преустановяване на риболовните дейности

9. 5. Опазване и възстановяване на морското биоразнообразие и екосистеми

9. 6. Инвестиции за добавяне стойност и качество на продуктите от риболов

9. 7. Инвестиции в рибарските пристанища, кейове за разтоварване и лодкостоянки

9. 8. Производствени инвестиции в аквакултурите

9. 9. Нови форми на доход и добавена стойност в аквакултурата

9. 10. Услуги за околната среда и биологичното производство

9. 11. Мерки за предлагане на пазара

9. 12. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

9. 13. Контрол и правоприлагане

9. 14. Събиране на данни
Бенефициенти могат да бъдат:

 • Публично-правни органи

 • Научни или технически органи

 • Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 • Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в областта на рибарството и аквакултурата или свързаната с тях преработка, като за част от дейностите е възможно кандидатстването и на такива, които до сега не са развивали дейност в сектор Аквакултура

 • Неправителствени организации

 • Организации на производителите или Асоциации от организации на производители на продуктите на риболова и аквакултури


Очаквани резултати:

 • Преструктуриране и балансиране на риболовния капацитет към възможностите за риболов и въздействието му върху морската среда

 • Модернизиране на флота.

 • Увеличаване привлекателността на сектора и диверсификация на дейностите

 • Въвеждане на иновации в сектора

 • Модернизиране на съществуващите стопанства за аквакултура и създаване на нови

 • Модернизация на предприятията за преработка с цел намаляване вредното въздействие върху околната среда

 • Подкрепа за биологични производства и екологични услуги и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури

 • Подобряване на организацията на пазара

II. Програми за европейско териториално сътрудничество/ПЕТС.

А. Трансгранични програми:

1. Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници за ЕС:

  • Програма за ТГС по ИПП България-Турция

  • Програма за ТГС по ИПП България-Сърбия

  • Програма за ТГС по ИПП България-Македония


2. Програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници за ЕС:

  • Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България

  • Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България


3. Програми за трансгранично сътрудничество по ЕИД:

  • Съвместна оперативна програма Черноморски басейн

Б. Транснационални програми:

1. Транснационално сътрудничество

  • Програма „Дунав“ – нова транснационална програма за периода 2014-2020 г.

  • Югоизточна Европа 2014-2020“

2. Междурегионално сътрудничество

  • Междурегионална програма ИНТЕРРЕГ V C

  • Междурегионална програма ЕСПОН след 2013 година

  • Междурегионална програма УРБАКТ

  • Междурегионална програма ИНТЕРАКТ

III. Проекти по Европейското икономическо пространство/ЕИП – по даренията на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за 117,7 млн. EU, приемащи ПП до 2016 г. !!!!!!

Дейности и интервенции:

1. Културно наследство и съвременно изкуство;

2. Биологично разнообразие и екосистеми – запазване на традиционните животински био видове и екосистеми;

3. Енергийна ефективност/ЕЕ и възобновяеми енергийни източници/ВЕИ;

4. Деца и младежи в риск, в т.ч. роми и в неравностойно положение;

5. Инициативи за обществено здраве и здравеопазване в т.ч. роми и в неравностойно положение;

6. Иновации за зелена еко индустрия;

7. Укрепване на Неправителствените граждански организации/ НГО, демокрацията и устойчивото развитие.
Бенефициенти:

Всички публични институции в България, опериращи в обществен интерес, в т. ч.:

- Национални (министерства и ведомства);

- Регионални (области и общини) и местни държавни органи;

- Образователни, изследователски, културни институции;

- Неправителствени организации/НПО/НГО в обраста на културата и културното наследство;

- физически лица.

При желание на ОБЩИНИТЕ, на ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИЛИ ПРОМИШЛЕНИ ФИРМИ,

на ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА И МИНИСТЕРСТВА

от цялата страна,
нашите висококвалифицирани и успешни екипи

от НГО „ЦИПРО” гр. София

Консултират, Проектират и изготвят конкурентни ПП
по всички ОП на ЕС

ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 Г. – 2020 Г.

и конткретно за 2014 година !!!!!!

НИЕ СМЕ НА ВАШИТЕ УСЛУГИ

ПОБЪРЗАЙТЕ - 2014 ГОДИНА СМЕ...

НГО ЦИПРО

За повече информация на Web: http://cipro.hit.bg


GSM: 0888 62 80 71

E-mail: g.stamatov@abv.bg

- @ -

Председател на УС: Д-р фин.б.д. Георги Стаматов

Зам.председател и член на УС: Д-р ф.н. Пенка Смоленова

Член на УС: Инж. Петър ЗаревНационални и регионални експерти и координатори:

Д-р ю. н. Лъчезар Стефанов, Д-р т. н. инж. Стоян Димитров, инж. Друми Друмев, Малинка Генкова, Венцислав Петров, Йордан Баков, Паун Георгиев, Елена Костадинова, Мариана Илиева


София, Януари 2014 година

Председател на УС Георги Стаматов
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница