Нет ай пи оодДата16.03.2017
Размер84.81 Kb.
#17088
НЕТ АЙ ПИ“ ООД

гр. София, кв. Драгалевци, ул. „Маестро Атанасов“ №10а,

тел. 02/4911650; 0878550667
ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

№....................../..........................г.


Днес, ...................г., в гр. София, между:

1. „НЕТ АЙ ПИ“ ООД, ЕИК: 175014357, със седалище и адрес на управление в гр. София, кв. „Драгалевци“, ул. „Мавровец“ 22, представлявано от управителя Васил Славчев, наричано за краткост ДОСТАВЧИК

И

2. ......................................................................., ЕГН (ЕИК):......................................, с адрес:......................................................................, тел. ....................................................., e-mail:........................................., наричан/а/о за краткост АБОНАТ.се сключи настоящият договор при общи условия, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) АБОНАТЪТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да предоставя на АБОНАТА, чрез своята кабелна далекосъобщителна мрежа, информационна услуга (високоскоростен достъп до интернет), на адрес за предоставяне на услугата: гр. София, кв. Драгалевци, ул. ......................................., срещу което АБОНАТЪТ се задължава да заплаща месечна абонаментна такса съгласно условията на този договор.

(2) Доставчикът ще предоставя етернет връзка по абонаментен план NET......., подробно описан в Приложение №2 към настоящия договор.

(3) Доставчикът предоставя на АБОНАТА следните IP адреси и информация за настройка на мрежова карта и/или рутер: IP address: .................................................;

Subnetmask:............................................................;


Getaway: ….....................................................;

Prefered DNS:..................................................;

(4) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя адресите по предходната алинея.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 2. (1) АБОНАТЪТ се задължава да заплаща такса за предоставянето на уговорената услуга в размер на .......................(......................)лв. на месец, с включено ДДС. Таксата се дължи авансово за всеки следващ месец, на .......(..........................................) число от месеца, без да е необходима покана за това.(2) Плащането се извършва в брой на касата на Доставчика или по банков път.

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

  1. Да доставя услугата качествено и своевременно.

  2. Да предостави на АБОНАТА достъп, чрез парола и потребителско име, до статистическа информация за ползваната от него услуга;

  3. Да публикува поне 1 (един) календарен ден предварително, на интернет страницата си - www.netip-bg.com, обява за предстоящи профилактични или други планирани мероприятия, които могат да доведат до временно преустановяване или влошаване на качеството на услугата.

Чл. 4. Доставчикът има право:

  1. Да получава уговорената в този договор такса;

  2. Да ограничава и преустановява предоставяната услуга, при условията и в хипотезите уговорени в този договор и общите условия към него.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

Чл. 5. АБОНАТЪТ се задължава:

  1. Да изпълнява задълженията си по този договор точно и в срок;

  2. Да заплаща отстраняването на повреди, възникнали в следствие на неговото виновно поведение, в това число използването на несъвместим или злонамерен софтуер; повредена, забранена или несъвместима LAN карта, кабел и др. подобни;

  3. Да не предоставя или споделя услугата с трети лица на компютри извън неговото домакинство;

Чл. 6. АБОНАТЪТ има право да получава и ползва услугата предмет на този договор, при спазване на ограниченията предвидени в него и в общите условия.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Настоящият договор влиза в сила 7 (седем) дена след подписването си, на ...........................2014г. и поражда действие за срок от 1 (една) година. Когато на АБОНАТА се предоставят крайни устройства, договорът влиза в сила с подписването му.

(2) Срокът на договора по ал. 1 изтича на .............................2015г.

(3) След изтичането на срока, договорът се подновява автоматично като безсрочен.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 8. (1) При неплащане в срок на дължимата такса, АБОНАТЪТ дължи неустойка за забава в размер на 1% (един процент) от дължимата сума, за всеки ден забава, до датата на окончателното изпълнение.

(2) В хипотезата по предходната алинея, ДОСТАВЧИКЪТ има право да преустанови доставянето на услугата.

(3) Когато забавата продължи повече от 14 (четиринадесет) календарни дни, ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора. В този случай, ДОСТАВЧИКЪТ има право да иска неустойка в размер на сбора от оставащите до изтичането на срока на договора месечни абонаментни такси.
Чл. 9. За всяко нарушение на договора или общите условия към него, извън предвиденото в чл.8, АБОНАТЪТ дължи неустойка в размер на 50лв. (петдесет лева).
Чл. 10. Във всички останали случаи на неизпълнение, когато от това са настъпили вреди, виновната страна дължи обезщетение в размер на причинените и реално настъпили вреди.

II. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл. 11. АБОНАТЪТ има право едностранно да прекрати предсрочно договора, срещу обезщетение в размер на сбора от всички оставащи до изтичането на срока по чл. 7, месечни абонаментни такси.

Чл. 12. Договорът прекратява действието си с изтичането на срока по чл.7, когато някоя от страните е уведомила другата, че не желае неговото подновяване, не по-късно от един месец преди изтичането му.

Чл. 13. След подновяването по чл.7, ал.3 договорът може да бъде прекратен от всяка от страните, чрез едномесечно писмено предизвестие.

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ДОГОВОРА

Чл.14. Индивидуалният договор може да бъде изменен, променен или допълнен:

  1. По взаимно съгласие изразено в писмена форма;

  2. Едностранно от ДОСТАВЧИКА, когато нормативен акт изисква от доставчика да извърши промени в сключваните от него индивидуални договори.

(2) Измененията на общите условия и на индивидуалните договори се публикуват на страницата на ДОСТАВЧИКА в интернет и се предоставят на видно място в търговските му обекти в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила.

(3) АБОНАТЪТ има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането в сила на измененията, освен когато измененията не засягат услуги ползвани от абоната или водят до подобряване на положението му.
Неразделна част от настоящия договор са: 1. Приложение №1 - Допълнителни разпоредби; и 2. Приложение №2 – Спецификация на услугите. Договорът се състои от 4 (четири) страници, и се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, подписани и подпечатани на всяка страница, по един за всяка от страните.
За ДОСТАВЧИКА:_______________________ АБОНАТ:________________________

Преди да положите Вашия подпис,

моля да прочетете внимателно

настоящия договор,

както и приложимите

Общи условия


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

(към Договор ............................/..........................)


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. АБОНАТЪТ се съгласява ДОСТАВЧИКЪТ да използва предоставените лични данни, включително и ЕГН, да ги обработва, съхранява и предоставя на трети лица, при спазване на действащото законодателство и Закона за защита на личните данни, за нуждите на сключения договор, както и за изготвяне на кредитна оценка и събиране на вземания, дължими по този договор.
АБОНАТ:________________________

Преди да положите Вашия подпис,

моля да прочетете внимателно

настоящия договор,

както и приложимите

Общи условия


§ 2. Настоящият договор се сключва при Общи условия. АБОНАТЪТ декларира, че същите са му предоставени, запознал се е с тях и ги приема. Общите условия са достъпни във всички офиси на ДОСТАВЧИКА, както и на интернет страницата му – www.netip-bg.com
АБОНАТ:________________________

Преди да положите Вашия подпис,

моля да прочетете внимателно

настоящия договор,

както и приложимите

Общи условия


§ 3. Абонатът дава съгласието си да получава повиквания, съобщения или електронна поща по чл. 261 от Закона за електронните съобщения.
АБОНАТ:________________________

Преди да положите Вашия подпис,

моля да прочетете внимателно

настоящия договор,

както и приложимите

Общи условия


§ 4. Абонатът дава съгласието си да не получава детайлизирани сметки. Абонатът ще получава статистическа информация за ползваната от него услуга, по реда и при условията предвидени в Индивидуалния договор и Общите условия.
АБОНАТ:________________________

Преди да положите Вашия подпис,

моля да прочетете внимателно

настоящия договор,

както и приложимите

Общи условияПРИЛОЖЕНИЕ №2

(към Договор ............................/..........................)Доставчикът се задължава да доставя на Абоната
NET 30/ NET 50/ NET 70/ NET 90.

(услугата се огражда)

Спецификация

NET 30 Mbps

NET 50 Mbps

NET 70 Mbps

NET 90 Mbps

Българска скорост

30 Mbps

50 Mbps

70 Mbps

90 Mbps

Download/ Upload

30 Mbps / 15 Mbps

50 Mbps / 30 Mbps

70 Mbps / 40 Mbps

90 Mbps / 50 Mbps

Международна скорост

30 Mbps

50 Mbps

70 Mbps

90 Mbps

Download/ Upload

30 Mbps / 5 Mbps

50 Mbps / 8 Mbps

70 Mbps / 10 Mbps

90 Mbps / 15 Mbps

Активни сесии

Без огр.

Без огр.

Без огр.

Без огр.

Месечен трафик

Неогр.

Неогр.

Неогр.

Неогр.

Брой свързани устройства

Неогр.

Неогр.

Неогр.

Неогр.

Реален статичен IP адрес

1 бр.

1 бр.

1 бр.

1 бр.

Такса за допълнителен IP адрес

5,00 лв.

5,00 лв.

5,00 лв.

5,00 лв.

Такса статичен ИП адрес (еднократно)

5 лв.

5 лв.

5 лв.

5 лв.

Инсталационна такса

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Цена при безсрочен договор

20,00 лв. (двадесет) лева на месец

25,00 лв. (двадесет и пет) лева на месец

35,00 лв. (тридесет и пет) лева на месец

45,00 лв. (четиридесет и пет) лева на месец

Цена при едногодишен

договор

15,00 лв. (двадесет) лева на месец

20,00 лв. (двадесет и пет) лева на месец

30,00 лв. (тридесет и пет) лева на месец

40,00 лв. (четиридесет и пет) лева на месец

За ДОСТАВЧИКА:_______________________ АБОНАТ:______________________________

Преди да положите Вашия подпис,

моля да прочетете внимателно

настоящия договор,както и приложимите
Общи условия
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница