Николай Слатински Публикации, Articles: Николай СлатинскиДата22.05.2017
Размер85.32 Kb.
Николай Слатински

Публикации, Articles:

Николай Слатински, "Мястото на България в европейската сигурност", стр. 164-172, във: Център за европейски изследвания, "България и Европейската общност, Трудове на Центъра за европейски изследвания, Nо. 3а/93, Доклади от конференция, 30 септември-1 октомври, 1993, София; София, декември 1993, 223 стр.

Николай Слатински, “Евроатлантическата сигурност - един поглед от България”, сп. “Демократически преглед”, брой 1, 1994 г., стр. 33-44.

Николай Слатински, “Балканските проблеми излизат от Полуострова”, списание “Европа 2001”, Nо. 9-10, 1995, стр. 9. Nikolay Slatinski, “The Problems of the Balkans reach beyond the Peninsula”, Europe-2001 Journal, No. 9-10, 1995, p. 9.

Nikolay Slatinski, “Mediterranean Region and European Security”, in “South East European Monitor”, No. 3/4, 1994, pp. 18-23.

Николай Слатински, “Бъдещата европейска архитектура за сигурност и мястото на България в нея”, списание “Международни отношения”, Nо. 2, 1995 г., стр. 56-60. Nikolay Slatinski, “The future European security Architecture and Bulgaria’s place in it”, Foreign Relations Journal (Bulgarian), No. 2, 1995, pp. 56-60.

Николай Слатински, “Реални успехи и прпуснати възможности”, списание “Международни отношения”, Nо. 5-6, 1995 г., стр. 35-43, Nikolay Slatinski, “Real Successes and missed Opportunities”, Foreign Relations Journal (Bulgarian), No. 5-6, 1995, pp. 35-43.

Nikolay Slatinski, former Chairman of the National Assembly’s National Security Committee and Marina Caparini, a Research Fellow at the Bulgarian Centre for National Security Studies, “Bulgarian security and prospects for reform”, NATO Review, Nо. 2, March, 1995, pp. 28-32. (папка “Основни статии “Граждански контрол-1”)

Николай Слатински, “Националната сигурност през 1995 година”, списание “Демократически преглед”, брой 10, 1995 г., Nikolay Slatinski, “National Security in 1995”, Democratic Review (Bulgarian), No. 10, 1995, pp.

Димитър Йончев, Николай Слатински, “Реформата на Българската армия изисква политическа смелост и национална отговорност”, вестник “Континент”, брой 138, 16 юни 1995 г., стр. 15. Dimitar Ionchev, Nikolay Slatinski, “The reform in the Bulgarian army demands political courage and national responsibility”, Military Review (Bulgarian), Kontinent Daily (Bulgarian), 16 June 1995, p. 15.

Николай Слатински, “Няма никакви основателни причини за генерална червена метла във войската”, вестник “Труд”, 17 август 1995 г., стр. 9. Nikolay Slatinski, “No good reasons for a general “red broom” in the army”, Trud Daily (Bulgarian), 17 Aug. 1995, p. 9.

Николай Слатински, “Избирателят не може да вникне в същината на конфликта, но няма да приеме игрите с армията”, вестник “Континент”, брой 198, 25 август 1995 г., стр. 15., Nikolay Slatinski, “Voters cannot understand the essence of the conflict, but they will not accept playing around with the army”, Kontinent Daily (Bulgarian), 25 Aug. 1995, p. 15.

Николай Слатински, “Социалистите са обречени да ни сближават с НАТО”, вестник “Пари”, 25 септември 1995 г., стр. 6., Nikolay Slatinski, “Socialist are doomed to bring us closer to NATO”, Pari Daily (Bulgarian), 25 Sept. 1995, p. 6.

Dimitar Ionchev, Nikolay Slatinski, “The lights and Shades of the CFE Treaty”, Bulgarian Army Daily, 28 November 1995, pp. 1-2, 29 November, 1-2, 30 November, pp. 1-2, Димитър Йончев, Николай Слатински, “Светлите страни и сенките на Договора за обикновените въоръжени сили в Европа”, в-к “Българска армия”, 28.11.1995 г., стр. 1-2, 29.11.1995 г., стр. 1-2, 30.11.1995 г., стр. 1-2.

Николай Слатински, “Правителството игнорира парламента и на терена “национална сигурност””, вестник “Стандарт”, 12 януари 1996 г., стр. 19, 37, Nikolay Slatinski, “The Government ignores Parliament even in the field of national security”, Standard Daily, 12 Jan. 1996 г., p. 19, 37..

Nikolay Slatinski, “More than Whenever today Bulgaria needs a common foreign Policy ”, Kontinent Daily, 02 February 1996, p. 15. Николай Слатински, “Повече от всякога днес на България е необходима единна външна политика”, в-к “Континент”, 02.02.1996 г., стр. 15.

Nikolay Slatinski, Dimitar Ionchev, “The Budget Expenditures for Defence Decrease, the National Security Lets the Things Drift ”, Trud Daily, 06 February 1996, p. 10. “Разходите на бюджета за отбрана намаляват, националната сигурност е оставена на самотек”, в-к “Труд”, 06.02.1996 г., стр. 10.

Nikolay Slatinski, Dimitar Ionchev, “The Army With Great Difficulty Makes Both Ends Meet”, Trud Daily, 08 February 1996. Николай Слатински, Димитър Йончев, “Армията едва свързва двата края”, в-к “Труд”, 08.02.1996 г.

Nikolay Slatinski, “Bulgaria between Scylla and Charybdis”, Bulgarian Military Review, No. 2, 1996, pp. 24-37.

Nikolay Slatinski, “Bulgaria is at the Crossing Point of NATO and Russia”, Trud Daily, 08 April 1996, p. 10. Николай Слатински, “България е пресечната точка между Русия и НАТО”, в-к “Труд”, 08.04.1996 г., стр. 10.

Nikolay Slatinski, “Foreign Policy of Bulgaria - a balance between NATO and Russia”, Foreign Relation Journal, No. 4, 1996, pp. 79-92. Николай Слатински, “Външната политика на България - баланс между НАТО и Русия”, сп. “Международни отношения”, Nо. 4, 1996 г., стр. 79-92.

Николай Слатински, “Русия и съвременният свят”, сп. “Военен журнал”, Nо. 4, 1996 г., стр. 68-84.(“Russia and Modern World”), Nikolay Slatinski, “Russia and Modern World”, Military Review (Bulgarian), Nо. 4, 1996, pp. 68-84.

Nikolay Slatinski, “Europe is Comming to Us, But We Run Away ”, Kontinent Daily, 18 July 1996, p. 8. Николай Слатински, “Европа идва към нас, но ние бягаме”, в-к “Континент”, 18.07.1996 г., стр. 8.

Nikolay Slatinski, “Bulgaria is in the 29th Place in the World in the Arms Export”, Trud Daily, 23 July 1996, p. 11. Николай Слатински, “България е на 29 място в света по износ на оръжие”, в-к “Труд”, 23.07.1996 г., стр. 11.

Nikolay Slatinski, “The Civilian Control of the Armed Forces is Not Achieved by Decrees”, Pari Daily, 02 August 1996, p. 6. Николай Слатински, “Гражданският контрол над въоръжените сили не се постига с укази”, в-к “Пари”, 02.08.1996 г., стр. 6.

Nikolay Slatinski, “Our Country is an Ideal Target for Terrorism”, Standart Daily, 08 August 1996, p. 10. Николай Слатински, “Страната ни е идеална мишена за тероризъм”, в-к “Стандарт”, 08.08.1996 г., стр. 10.

Nikolay Slatinski, “Military-Industrial Complex: For the Political Elite the Moratorium on the Privatization is more Coveniant than the Privatization”, Banker Weekly, 19-25 August 1996, p. 12. Николай Слатински, “Военнопромишленият комплекс: за политическия елит мораториумът е по-удобен от приватизацията”, в-к “Банкеръ”, 19-25.08.1996 г., стр. 12.

Nikolay Slatinski, “Both the Soldier and the State are Different”, Banker Weekly, 16-22 September 1996, p. 28. Николай Слатински, “И Войникът, и Държавата са други”, в-к “Банкеръ”, 16-22.09.1996 г., стр. 28.

Nikolay Slatinski, “Russia After USSR”, Literaturen Forum Daily, 18-24 September 1996. Николай Слатински, “Русия след СССР”, в-к “Литературен форум”, 18-24.09.1996 г..

Nikolay Slatinski, “The States Do Not Candidate to NATO, They Are Chosen”, Pari Daily, 21 August 1996, p. 6. Николай Слатински, “Държавите не кандидатстват за НАТО, тях ги избират”, в-к “Пари”, 21.08.1996, стр. 6.

Николай Слатински, “Заплахи за сигурността и инициативата “Партньорство за мир”, стр. 36-46, във: “Инициативата “Партньорство за мир. Икономиката на сигурността и отбраната”, Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната, Университет за национално и световно стопанство, Университетско издателство “Стопанство”, 1995 г., 202 стр.; Nikolay Slatinski, “Security Challenges and the Partnership for Peace Initiative”, in “Partnership for Peace and Economic of Bulgarian Security and Defence”, (Bulgarian), Sofia, 1995, pp. 36-46.

Николай Слатински, “Проучването за разширяването на НАТО и реалното разширяване”, стр. 27-31, във: “Управление на отбранителните ресурси и асоцииране към Европейската система за сигурност”, Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната, Университет за национално и световно стопанство, Университетско издателство “Стопанство”, 1996 г., 208 стр., Nikolay Slatinski, “The Study on NATO Enlargement and real Enlargement”, in “The Management of the defence resources and the Association of Bulgaria with the European Security System” (Bulgarian), Sofia, 1996, pp. 27-31.

Николай Слатински, “Демократичното ръководство на отбраната” е новата формула на гражданско-военните отношения”, в книгата “Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурност”, Българска асоциация за изследвания на Европейската общност, София, 1996, стр.47-66. “Democratic management of defence - the new formula in civil-military relations”, Nikolay Slatinski, “Democratic management of defence - the new formula in civil-military relations”, in the “Security through partnership and integration. Bulgaria, NATO and European Security Architecture”, Bulgarian European Community Studies Association, Sofia, 1996, pp.47-66.

Николай Слатински, “Гражданският контрол като част от системата за национална сигурност”, стр. 18-33, в книгата: Доц. д-р Атанас Гочев, доц. д-р Марчо Марков, редактори, “Гражданският контрол над полицията”, Програма ФАР “Микропроекти’95”, Национална академична фондация, Албатрос, София, 1996: Nikolay Slatinski, “Civilian control as a part of the National Security System”, in the “Civilian Control of the Police”, National Academic Foundation with the assistance of the PHARE-Microprojects(1995) Programme, Sofia, 1996, pp.18-33.

Nikolay Slatinski, Interview, “Bulgaria is Turning into a Corrodor State with serving Functions”, 168 Hours Daily, 4-10 November 1996, p. 15. Николай Слатински, “България се превръща в държава коридор с обслужващи функции”, в-к “168 часа”, 4-10.11.1996 г., стр. 15.

Nikolay Slatinski, “Bulgaria Rounded by NATO?”, Kontinent Daily, 5 November 1996, p. 8. Николай Слатински, “България заобиколена от НАТО”, в-к “Континент”, 05.11.1996 г., стр. 8.

Nikolay Slatinski, Dimitar Ionchev, “Our Army is Marching barefoot”, Banker Weekly, 11-17 November 1996, p. 1, 13. Николай Слатински, Димитър Йончев, “Армията ни марширува на бос крак към XXI век”, в-к “Банкеръ”, 11-17.11.1996 г., стр. 1, 13.

Nikolay Slatinski, “As Soon as Possible We Should to Demand Membership in NATO”, Kontinent Daily, 3 February 1997, p. 6. Николай Слатински, “Час по-скоро да искаме членство в НАТО”, в-к “Континент”, 03.03.1997 г., стр. 6.

Nikolay Slatinski, “We Received Summons to NATO, But Will Not Play in the Team”, Trud Daily, 20 May 1997, p. 10. Николай Слатински, “Получихме повиквателна за НАТО, но няма да играем в отбора”, в-к “Труд”, 20.05.1997 г., стр. 10.

Nikolay Slatinski, “What to Defence, What to Give Up?”, Kontinent Daily, 26 May 1997, p. 8. Николай Слатински, “Какво да браним, какво да предаваме?”, в-к “Континент”, 26.05.1997 г., стр. 8.

Nikolay Slatinski, Dimitar Ionchev, “Reform and National Security”, Sega Magazin, 27 February-05 March 1997, pp. 24-25. Николай Слатински, Димитър Йончев, "Реформата и националната сигурност", сп. “Сега”, брой 8, 27 февруари - 5 март, 1997 г., стр. 24-25.

Nikolay Slatinski, Dimitar Ionchev, “Professional Army Is Still a Myth”, Sega Magazin, 10-16 April 1997, pp. 30-31. Николай Слатински, Димитър Йончев, “Професионалната армия още е мит”, сп. “Сега”, брой 14, 10-16.04.1997 г., стр. 30-31.

Nikolay Slatinski, “The Soldier and the State” - Our New Topic (Editorial Remark)”, Democratic Review (Bulgarian), No. 6-7, 1996, pp. 237-240. Николай Слатински, “Войникът и Държавата” (Нашата нова рубрика) - Бележка на редактора”, сп. “Демократически преглед”, брой 6-7, 1996 г., стр. 237-240.

Димитър Йончев, Николай Слатински, “Системата националната сигурност и членството ни в НАТО”, стр. 9-45, във: Соломон Паси, Димитър Йончев, Николай Слатински, Валери Рачев, Васил Михайлов, Андрей Иванов, “Пътят към НАТО”, Фондация Свободна Инициатива, София, 1997 г., 84 стр. Dimitar Ionchev, Nikolay Slatinski, “National Security System and our Membership in NATO”, pp. 9-45, in: Solomon Passy, Dimitar Ionchev, Nikolay Slatinski, Valeri Rachev, Vasil Mikhailov, Andrey Ivanov, “The Path to NATO”, Free Initiative Foundation, Sofia, 1997, 84 p.

Николай Слатински, "Копирането на чужди модели обезсилва армията ни", в-к "Стандарт" на 16.12.1997 г., стр. 7.

Николай Слатински, “История и състояние на институционализирания граждански контрол в България”, стр. 17-104, в Фондация “Фридрих Еберт”, Фондация “Демокрация и сигурност, “Демократичното общество и гражданският контрол върху системата за национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености”, Доц. Димитър Йончев, доктор по философия - Научна редакция, Николай Слатински, доктор по математика - Съставителство, София, 1997 г., 230 стр.

Димитър Йончев, Николай Слатински, "Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили 1990-1997 г.", Фондация "Демокрация и сигурност", 1998 г., 222 стр.

Николай Слатински, “Поглед върху мястото и ролята на Русия в глобалните измерения на сигурността”, сп. “Международни отношения”, Nо. 2, 1998 г., стр. 81-107.

Николай Слатински, "Външни и вътрешни измерения на националната сигурност", стр. 128-147, във: Доц. д-р Георги Генов, редактор, "Алтернативи на политиката на сигурност на Република България в условията на демократичен преход", Университет за национално и световно стопанство, Институт за национална сигурност и международни отношения", "Албатрос", София, 1998 г., 174 стр.

Николай Слатински, "Сигурност и международни отношения", "Международни отношения", No. 2, 1999 г., стр. 15-36.

Николай Слатински, “Договор за обикновените въоръжени сили в Европа и националната сигурност на България”, Годишник на Варненския Свободен университет, 1999 г., том 1, стр. 245-262.

Николай Слатински, “САЩ като единствената суперсила в системата на международните отношения”, “Международни отношения”, Nо. 2, 2000 г., стр. 17-54.

Николай Слатински, “Глобални, регионални и национални измерения на проблемите на България”, “Демократически преглед”, книга 44, лято/есен 2000, стр. 64-79.

Николай Слатински, “Съвременни поуки от древния “Трактат за военното изкуство” от китайския мислител, пълководец и стратег Сун Дзъ”, Научен алманах на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Серия “Общество и Личност”, книжка 2, 2001 г., стр. 66-83.

Николай Слатински, “Рано обявихме края на Студената война”, “Изводи и последици от терористичните актове срещу САЩ на 11 септември 2001 г., Българско дипломатическо дружество, Евроатланитческа фондация за сигурност и външна политика, Кръгла маса, София, 2 и 25 октомври, София, 2001 г., стр. 75-78.

Николай Слатински, “Съвременни тенденции в международните отношения и някои разсъждения, породени от тях за позицията в България спрямо кризата в Македония”, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Програма “Международни отношения, политология и психология”, Доклади от научна конференция “Елити и доктрини”, Варна, 2002 г., стр. 181-190.

Николай Слатински, “Различия и общи интереси между САЩ и Западна Европа (България и проблемите на борбата с тероризма)”, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Програма “Международни отношения и политология”, Доклади от научна конференция “Предизвикателствата на XXI век – предизвикателства на съвременния цивилизационен диалог”, Варна, 2004 г., стр. 182-192.

Николай Слатински, “България и Балканите в перспективата на новия световен ред”, Доклади от Международната научна конференция, “Балканите и НАТО: Заедно срещу тероризма. Антитероризъм, Икономика, Глобализъм”, София, 10-11 септември 2003 г., Интер Експо Център г., стр. 156-163. [Reports, International Conference “Balkans&NATO: United Against The Terror. Antiterrorism, Economics, Globalization”, Sofia, 10-11 September 2003, Inter Expo Centre IEC, pp. 164-170]

Николай Слатински, “Българо-руските отношения – грешките на растежа или растежът на грешките”, “Международни отношения”, Nо. 3, 2004 г., стр. 17-30.

Николай Слатински, “Националната сигурност и борбата с тероризма”, “Международни отношения”, Nо. 1, 2005 г., стр. 53-58.

Николай Слатински, “Борбата с тероризма – предизвикателство за демократичните държави”, “Международни отношения”, Nо. 2-3, 2005 г., стр. 119-132.

Николай Слатински, "Националната сигурност и демографските проблеми на България", "Международни отношения", No. 1, 2006 г., стр. 30-54.

Николай Слатински, “Размиисли за конфликтите – в регионалната и международната сигурност”, „Конфликти и съвременост”, брой 1, 2006 г., стр. 61-65.

Николай Слатински, “Относно военните мисии на България зад граница”, „Международни отношения”, No. 3, 2007 год., стр. 123-126.

Николай Слатински, “Формиране на българската позиция към кризата в Ирак (Съвети към президента на един секретар по националната сигурност)”, „Международни отношения”, No. 4, 2007 год., стр. 41-81.

Николай Слатински, “Петте нива на сигурността – подходи и аспекти”, “Международни отношения“, Nо. 2, 2009 год., стр. 49-78.

Николай Слатински, “Петте нива на сигурността – подходи и аспекти”, “Международни отношения“, Nо. 3, 2009 год., стр. 77-112.

Николай Слатински, “Срещу скромни инвестиции в риск-мениджмънта се постигат забележителни резултати”, “Охрана, оръжие, сигурност“, Nо. 3, 2009 год., стр. 5-7.

Николай Слатински, “Измерения на сигурността”, С. “Парадигма”, 2000 г. – монография.

Николай Слатински, “Националната сигурност – Аспекти, Анализи, Алтернативи”, С. “Българска книжница”, 2004 г. – монография.

Николай Слатински, „На вниманието на г-н президента, 2002-2006 г.)”, С., „Изток-Запад”, 2008 г.

Николай Слатински, „Ирак. Така съветвах президента”, Велико Търново, „Фабер”, 2009 г..

Николай Слатински, „Петте нива на сигурността”, С., „Военно издателство”, 2010 г. - монография.


Редактор и научен редактор:

--- Манол Тенчев, “Картечниците в Българската пехота, 1878-2005”, София, Министерство на отбраната на Република България, Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация”, 2006 г., Редактор доц. д-р Николай Слатински.--- Манол Тенчев, “Българската национална гвардия – поглед към бъдещето”, София, Военно издателство, 2006 г., Научен редактор доц. д-р Николай Слатински.

--- Манол Тенчев, “Огнестрелното оръжие на българския офицер, 1878-2008”, София, Министерство на отбраната на Република България, Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация”, 2008 г., Редактор доц. д-р Николай Слатински.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница